HGC989/2010
ID intern unic:  336495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 989
din  19.10.2010
privind aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 29.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1100
    În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.1345 din 24 noiembrie 2006 „Cu privire la armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu legislaţia comunitară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 189-192, art. 521), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Modificările categoriilor/subcategoriilor de vîrstă, operate în pct.13 din Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1452 din 24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 42), cu modificările ulterioare, se aplică doar persoanelor admise la şcolarizare începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul apărării                                                                   Vitalie Marinuţa

    Nr. 989. Chişinău, 19 octombrie 2010.
Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.989
din 19 octombrie 2010

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24 decembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 8-10, art. 42), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul, cuvintele „Ministerul Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin cuvîntul „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător;
    2) punctul 7:
    literele b), c) şi h) vor avea următorul cuprins:
    „b) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile C1, C, D1 şi D se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizaţi să conducă vehicule din categoria B;
    c) permisul de conducere pentru categoriile/subcategoriile BE, C1E, CE, D1E şi DE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizaţi să conducă vehicule din categoriile/subcategoriile B, C1, C, D1 şi, respectiv, D”;
    „h) permisele acordate pentru orice categorie/subcategorie sînt valabile pentru a conduce vehicule din subcategoria AM. Persoanele care nu deţin permis de conducere, pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule din subcategoria AM, trebuie să aibă vîrsta de 16 ani şi să facă dovada absolvirii cursurilor unei şcoli auto, conform programei teoretice stabilite pentru categoria A, şi instruirii practice cu un vehicul din subcategoria AM, fără susţinerea examenului pentru obţinerea permisului de conducere”;
    se completează cu literele i) şi j) cu următorul cuprins:
    „i) persoana care posedă permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul să conducă şi vehicule din categoria F, cu condiţia să facă dovada unei instruiri speciale la o instituţie de profil pentru conducerea vehiculelor din categoria F;
    j) în cazurile prevăzute în punctul 32 din prezentul Regulament, dreptul de a conduce autovehicule dintr-o categorie/subcategorie se consideră obţinut din momentul susţinerii examenului la categoria/subcategoria respectivă”;
    3) la punctul 9, cuvintele „controlului medical” se substituie prin cuvintele „examinării psihofiziologice şi medicale”;
    4) la punctul 10, cuvintele „de aptitudinile psihologice” se substituie prin cuvintele „psihofiziologice intelectuale”;
    5) la punctul 11, cuvintele „superioare de scurtă durată” se substituie prin cuvintele „medii de specialitate”;
    6) punctul 12 se completează cu următoarea propoziţie: „Aceleaşi prevederi se referă şi la persoanele care au fost admise la una dintre probele examenului pentru obţinerea permisului de conducere, iar de la ultima tentativă de promovare a trecut mai mult de un an.”;
    7) punctul 13:
    litera a):
    la alineatul şase, textul „D, DE” se exclude;
    alineatul şapte se completează în final cu textul „ , D şi DE”;
    la litera b), cuvîntul „psihologic” se substituie prin cuvintele „psihofiziologic intelectual”;
    8) punctul 15 se completează în final cu următorul text: „ , cu excepţia elevilor instituţiilor de învăţămînt profesional cu profil automobilistic, în a căror programe de studii este inclusă studierea materialului corespunzător obţinerii dreptului de a conduce autovehicule”;
    9) la punctul 17 litera e) şi punctul 18 litera e), cuvîntul „fişa” se substituie prin cuvîntul „adeverinţa”;
    10) la punctul 18:
    după cuvîntul „Preschimbarea” se introduc cuvintele „ , documentarea cu permis de conducere în cazul expirării termenului de valabilitate a permisului anterior”;
    la litera a), cuvintele „ , inclusiv în alte state,” se exclud;
    11) punctul 19 se completează în final cu următorul alineat:
    „Cetăţenii Republicii Moldova care solicită obţinerea permisului de conducere al Republicii Moldova pe baza actelor de şcolarizare obţinute în alt stat vor fi admişi la examen numai în cazul în care statul respectiv este parte a Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, încheiate la Viena în 1968, cu modificările şi completările ulterioare. În acest caz, admiterea la examen se va efectua respectînd prevederile punctului 30 din prezentul Regulament.”;
    12) la punctul 22, cuvintele „se prezintă la autoritatea competentă a Ministerului Dezvoltării Informaţionale” se substituie prin cuvintele „de autoritatea competentă din cadrul Ministerului Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor se prezintă oficiului teritorial al acestuia”, iar cifra „5” se substituie cu cifra „15”;
    13) punctul 24:
    la alineatul doi, după cuvîntul „realizează” se introduc cuvintele „în comisie”;
    se completează cu următorul alineat:
    „Comisia de examinare se va constitui din cel puţin 3 persoane, iar în caz de necesitate, pot fi invitaţi reprezentanţi ai unei şcoli auto terţe sau din cadrul autorităţilor cu atribuţii şi responsabilităţi în siguranţa rutieră din teritoriul deservit, care vor fi incluşi în procesul-verbal de examinare şi îl vor semna.”;
    14) punctul 30:
    alineatul doi se completează în final  cu următorul text:
    „ , constituit dintr- un număr minim de 10 ore de instruire”;
    după alineatul trei se introduce următorul alineat:
    „În cazul în care persoana susţine atît proba teoretică, cît şi practică a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, dar nu solicită documentarea cu permis de conducere în decursul unui an, pentru a solicita şi a obţine acest document ea va fi obligată să urmeze şi să prezinte confirmarea urmării unui curs practic de instruire în conducerea autovehiculului din categoria/subcategoria respectivă.”;
    15) la punctul 40, cuvîntul „suspendat” se substituie prin cuvîntul „privat”;
    16) la anexa nr. 1, după cuvintele „denumirea instituţiei, adresa juridică” se introduc cuvintele „ , termenul de studiu”.
    2. La punctul 8 din Regulamentul circulaţiei rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 92-93, art. 409), cu modificările ulterioare, cuvîntul „ciclomotoare,” se exclude.