HGC1000/2010
ID intern unic:  336504
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1000
din  20.10.2010
cu privire la completarea Hotărîrii Guvernului
nr.381 din 13 aprilie 2006
Publicat : 29.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 211-212     art Nr : 1109
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69, art.431), cu modificările şi completările ulterioare, se completează în final cu un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „Pentru instituţiile de învăţămînt artistic, cu titlu de excepţie, în cazul în care numărul de cadre didactice este insuficient, ministerul de resort poate stabili un volum maxim de lucru pînă la 2 salarii de funcţie, iar cadrelor didactice care  activează prin cumul – pînă la un salariu de funcţie”.

    PRIM-MINISTRU                                                         Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                             Boris Focşa
    Ministrul finanţelor                                                         Veaceslav Negruţa

    Nr. 1000. Chişinău, 20 octombrie 2010.