HGC1007/2010
ID intern unic:  336523
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1007
din  27.10.2010
cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de
aplicare a destinaţiilor vamale prevăzutede Codul vamal
al Republicii Moldova
Publicat : 29.10.2010 în Monitorul Oficial Nr. 213     art Nr : 1114
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. Punctul 80 va avea următorul cuprins:
    „80. (1) Mărfurile vămuite la export la un birou vamal din interiorul ţării, imediat după efectuarea controlului vamal, se plasează în regim de tranzit pînă la un birou vamal de frontieră, cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie.
    (2) Serviciul Vamal poate stabili ca unele mărfuri sau categorii de mărfuri vămuite în interiorul ţării să poată fi tranzitate în vederea scoaterii din ţară numai către anumite birouri vamale de frontieră.”.
    2. Punctul 86 alineatul (3):
    în prima propoziţie, cuvîntul „Guvernul” se înlocuieşte cu sintagma „Serviciul Vamal”;
    propoziţia a doua se exclude.
    3. Punctul 94 alineatul (1), se completează în final cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins:
     „Totodată, în cazul trimiterilor internaţionale poştale destinate agenţilor economici din raze de activitate a diferitelor birouri vamale, transportarea acestora se va efectua cu respectarea procedurii de tranzit şi depunerea declaraţiilor de tranzit.”.
    4. Punctul 149:
    la alineatul trei după cuvîntul „depozitare” se completează cu cuvintele „specializate care vor asigura păstrarea adecvată a mărfurilor”;
    se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „dispozitive de blocare a intrărilor-ieşirilor.”.
    5. Punctul 156:
    după cuvintele „hotărîrea de lichidare” se introduc cuvintele „ , a expirat termenul de valabilitate a Autorizaţiei de funcţionare,”;
    se completează în final cu o propoziţie nouă cu următorul cuprins:
    „Organul vamal care supraveghează activitatea antrepozitului în proces de lichidare stabileşte, în funcţie de cantitatea mărfurilor antrepozitate, termenul limită pentru plasarea acestor mărfuri în alte destinaţii vamale, însă care nu poate depăşi trei luni din data expirării valabilităţii Autorizaţiei de funcţionare.”.
    6. La punctul 163, alineatele (2) şi (3) se exclud.
    7. La punctul 182 alineatul (2), cifrele 33 şi 41 se exclud, după cifra 31 se introduc cuvintele „şi 33”.
    8. Punctul 356:
    literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:
    „a) magazine duty-free – magazine licenţiate de către Camera de Licenţiere, care sînt amplasate în aeroporturile internaţionale, la bordul aeronavelor sau la punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în corespundere cu prevederile Codului vamal, în care se comercializează cu amănuntul mărfuri sub supraveghere vamală, fără aplicarea măsurilor de politică economică, în valută străină sau în lei moldoveneşti, provenite din import, precum şi mărfuri autohtone, persoanelor care se află în călătorie internaţională”;
    „b) magazin duty-free pentru deservirea corpului diplomatic – magazin licenţiat de Camera de Licenţiere cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în care se comercializează mărfuri cu amănuntul sub supraveghere vamală, în valută străină sau în lei moldoveneşti, provenite din import, precum şi din producţia autohtonă, în exclusivitate corpului diplomatic;”;
    la litera f), cuvintele „din aeroporturile internaţionale” se înlocuiesc cu cuvintele „magazinelor duty-free”;
    la litera g), sintagma „autorizaţie – document eliberat de Ministerul Economiei şi Comerţului” se înlocuieşte cu sintagma „licenţă – document eliberat de Camera de Licenţiere, în conformitate cu prevederile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale Codului vamal”.
    9. Punctul 360 va avea următorul cuprins:
    „(1) Camera de Licenţiere, cu avizul Serviciului Vamal şi cu autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei, eliberează licenţa persoanelor juridice pentru deschiderea magazinelor duty-free, comercializarea mărfurilor în regim duty-free, cu indicarea numărului magazinelor duty-free, precum şi locurile de amplasare a acestora în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, în corespundere cu prevederile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale Codului vamal.
    (2) Camera de Licenţiere, cu avizul Serviciului Vamal şi cu autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei, eliberează licenţa persoanelor juridice pentru comercializarea mărfurilor în regim duty-free cu amănuntul, în valută, la bordul aeronavelor care efectuează curse în traficul extern de pasageri.”.
    10. Punctul 364 se completează în final cu textul „ , iar produsele petroliere – în limitele capacităţii rezervorului mijlocului de transport cu care se traversează frontiera de stat.”.
    11. La punctul 371, cuvintele „din producţia internă” se înlocuiesc cu cuvîntul „autohtone”.
    12. Punctul 372:
    la alineatul unu, cuvintele „din producţia internă” se înlocuiesc cu cuvîntul „autohtone”;
    la alineatul doi, cuvintele „declaraţie vamală de import, pentru mărfurile provenite de la acelaşi furnizor” se înlocuiesc cu cuvintele „declaraţie vamală de reexport”;
    la alineatul trei, cuvintele „declaraţiile vamale de import” se înlocuiesc cu cuvintele „declaraţiile vamale de reexport”.
    13. La punctele 373 şi 374, cuvîntul „autorizaţiei” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţei”.
    14. Punctul 377 va avea următorul cuprins:
    „377. Procedura de eliberare, reperfectare, suspendare, reînnoire şi retragere a licenţei magazinelor duty-free şi a magazinelor duty-free pentru deservirea corpului diplomatic se va efectua în corespundere cu prevederile Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi ale Codului vamal.”.
    15. Punctul 378 se exclude.
    16. La punctul 386, cuvintele „reluarea procedurii de autorizare” se înlocuiesc cu cuvintele „reperfectarea licenţei”, iar cuvintele „taxei de autorizare” se înlocuiesc cu cuvintele „taxei de reperfectare a acesteia”.
    17. La punctul 389, cuvintele „declaraţiile vamale de import” se înlocuiesc cu cuvintele „declaraţiile vamale de reexport”.
    18. La punctul 390, cuvîntul „autorizate” se înlocuieşte cu cuvîntul „licenţiate”, iar cuvintele „declaraţiile vamale de import” se înlocuiesc cu cuvintele „declaraţiile vamale de reexport”.
    19. Secţiunea  13 se completează în final cu o nouă literă „D” cu următorul cuprins:
    „D. Returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport nevămuite
    422. (1) Mărfurile şi mijloacele de transport nevămuite în modul stabilit şi aflate sub supraveghere vamală în zone de control ale organelor vamale de frontieră pot fi returnate cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
    (2) Returnarea mărfurilor se efectuează la solicitarea persoanei împuternicite în privinţa mărfurilor sau, în cazuri justificate, la iniţiativa organelor vamale.
    423. Returnarea mărfurilor se perfectează de către organele vamale prin înscrierea menţiunilor respective în actele de însoţire a mărfurilor sau mijloacelor de transport, precum şi înregistrarea operaţiunii în registre corespunzătoare. Declaraţia vamală în acest caz nu se depune.
    424. În cazul mărfurilor transportate cu utilizarea documentelor de tranzit prevăzute de acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, efectuarea înscrierilor cu privire la retur se realizează cu respectarea procedurii stabilite de acordurile respective.”.