HGC1034/2010
ID intern unic:  336581
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1034
din  03.11.2010
pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind desfăşurarea
activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare
a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat
a Republicii Moldova
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 1145
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Regulamentul privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 974 din 12 august 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.157-159, art.979), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la pct.6:
    cuvintele “activităţile menţionate în pct. 5” se substituie cu cuvintele „activităţi de instalare a reţelelor de comunicaţii electronice în zona de frontieră”;
    lit. a) se completează în final cu cuvîntul “proiectate”;
    lit. d) va avea următorul cuprins:
    „d) proiectul reţelei de comunicaţii electronice care trece prin zona de frontieră, verificat şi expertizat în condiţiile Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea în construcţii, şi coordonatele geografice ale zonei de efectuare a  lucrărilor;”;
    2) după pct.6 se completează cu două puncte noi, 61  şi 62, cu următorul cuprins:
    ,,61. Solicitantul care intenţionează să efectueze activităţi de operare, gestionare şi/sau mentenanţă a reţelelor de comunicaţii electronice la frontieră va depune la Agenţie o notificare, cu cel puţin 7 zile înainte de începerea activităţii, care va fi însoţită de următoarele documente:
    a) fişa de descriere abstractă a reţelei instalate;
    b) schema reţelei de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră, însoţită de descrierea analitică, şi nominalizarea echipamentelor şi cablurilor utilizate, adresele şi coordonatele geografice ale amplasării acestora;
    c) copiile proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor de instalare, întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996;
    d) copiile avizelor Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Grăniceri, Inspectoratului Ecologic de Stat şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din zona respectivă.
    62. Furnizorul reţelei de comunicaţii electronice care intenţionează să efectueze activităţi de  lichidare a reţelei sale de comunicaţii electronice instalate în zona de frontieră va depune la Agenţie o notificare, cu cel puţin 30 zile înainte de începerea activităţilor menţionate, care va fi însoţită de următoarele documente:
a) declaraţia pe propria răspundere cu privire la întreprinderea măsurilor necesare în scopul asigurării calităţii şi continuităţii serviciilor de comunicaţii electronice furnizate utilizatorilor finali în legătură cu ulterioara lichidare a reţelei respective;
    b) copiile avizelor Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Grăniceri, Inspectoratului Ecologic de Stat şi ale autorităţilor administraţiei publice locale din zona respectivă.”;
    3) pct.7 se completează în final cu cuvintele „în termen de 10 zile de la data depunerii cererii respective.”;
    4) pct. 15 se exclude.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Nr. 1034. Chişinău, 3 noiembrie 2010.