HGA1024/2010
ID intern unic:  336597
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1024
din  01.11.2010
pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei
pe valoarea adăugată
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 1136
    Abrogată prin HG93 din 01.02.13, MO27-30/08.02.13 art.140

    În scopul executării prevederilor art.101 şi 1011 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (se anexează).
    2. Se abrogă:
    punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr.519 din 20 mai 2004 “Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de elaborare şi aprobare a Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, şi despre modul de administrare a serviciilor prestate de aceste întreprinderi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.83-87, art.660), cu modificările ulterioare;
    Hotărîrea Guvernului nr.287 din 11 martie 2008 “Pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.57-60, art.363);
    punctul 42 din Hotărîrea Guvernului nr.341 din 3 mai 2010 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.70-71, art.418).

    PRIM-MINISTRU                                             Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                             Veaceslav Negruţa

    Nr. 1024. Chişinău, 1 noiembrie 2010.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1024
din 1 noiembrie 2010

REGULAMENT
privind restituirea taxei pe valoarea adăugată
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată (în continuare – Regulament) stabileşte modul de restituire a sumelor taxei pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal “Taxa pe valoarea adăugată”.
    2. Subiecţii impozabili cu TVA beneficiază de restituirea sumelor TVA în situaţiile prevăzute de:
    alin.(3) art.101 din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu lit.b) art.96 prima liniuţă din Codul fiscal;
    alin.(5) art.101 din Codul fiscal, avînd ca bază livrările impozabile cu TVA, în conformitate cu lit.a), b), f), g) şi h) art.104 din Codul fiscal şi art.4 alin.(13) din Legea nr. 1417-III din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal;
    art.101 alin.(6) din Codul fiscal – pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing;
    articolul 1011 din Codul fiscal;
    alin.(6) art.8 din Legea nr.8-XV din 17 februarie 2005 “Cu privire la Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti””;
    alin.(3) art.5 din Legea nr.178-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti”.
    3. Dreptul la restituirea TVA din buget se extinde numai asupra subiecţilor impozabili, înregistraţi ca plătitori de TVA şi se realizează prin decizia şefului (şefului-adjunct) al inspectoratului fiscal de stat teritorial la locul de deservire (în continuare – IFS teritorial) sau prin decizia şefului (şefului adjunct) al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (în continuare – IFPS) privind restituirea TVA contribuabililor deserviţi de Direcţia marilor contribuabili (în continuare – DMC).
    Prezentul Regulament se aplică asupra cazurilor de restituire a TVA, indiferent de data depunerii cererii de restituire a TVA de către subiecţii impozabili solicitanţi.
    4. În cazul în care subiectul impozabil nu solicită restituirea sumelor TVA, depăşirea sumelor trecute în cont faţă de sumele calculate pentru livrările impozabile efectuate se reflectă ca fiind destinate trecerii în cont pentru perioada ulterioară.
II. Modul de solicitare a restituirii TVA
    5. Subiecţii impozabili solicită restituirea TVA, adresîndu-se la inspectoratele fiscale teritoriale de la locul de deservire prin depunerea cererii de modelul stabilit în anexa nr.1 la prezentul Regulament. În cererea de restituire, subiectul impozabil indică, în mod obligatoriu, suma TVA solicitată spre restituire. Dacă nu este indicată suma solicitată spre restituire, cererea subiectului impozabil nu se examinează.
    6. Suma TVA solicitată spre restituire trebuie să corespundă cu suma reflectată în Declaraţia privind TVA.
III. Acţiunile organelor fiscale la solicitarea
 restituirii TVA de către subiectul impozabil

    7. Cererile privind restituirea TVA, primite de către organele fiscale de stat, sînt supuse examinării doar în cazurile în care subiectul impozabil a depus la organul fiscal declaraţiile TVA pentru perioadele fiscale corespunzătoare.
    8. În termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii privind restituirea TVA, organul fiscal este obligat să adopte decizia privind metoda de realizare a restituirii, bazîndu-se pe criteriile de risc, stipulate la punctul 9 din prezentul Regulament.
    9. Cererea de restituire a TVA este examinată şi pe marginea ei se adoptă decizia fără efectuarea controlului tematic, cu excepţia cazurilor de restituire a TVA solicitată în baza art.1011 din Codul fiscal, dacă simultan se respectă următoarele cerinţe:
    1) subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;
    2) subiectul impozabil a beneficiat de restituirea TVA cel puţin de două ori şi de la data ultimei restituiri TVA a trecut cel mult 1 an calendaristic;
    3) în cadrul ultimului control tematic privind restituirea TVA suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei declarate de către plătitor;
    4) în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate.
    10. Sumele TVA restituite subiecţilor impozabili, în modul stabilit la punctul 9 din prezentul Regulament, sînt supuse de către organul fiscal controlului tematic cel puţin o dată pe an de la data deciziei de restituire.
    11. În cazul în care subiectul impozabil care a depus cererea nu satisface condiţiile stabilite la punctul 9 din prezentul Regulament, organul fiscal de stat, în baza cererii recepţionate privind restituirea TVA, iniţiază controlul tematic.
    12. Conform cererilor subiecţilor impozabili de restituire a TVA, care au subdiviziuni  sau alte asemenea unităţi fără statut de persoană juridică, organele fiscale sînt obligate:
    1) să solicite inspectoratelor fiscale teritoriale, în raza cărora funcţionează subunităţile respective, verificarea documentelor prevăzute şi să transmită actele de control solicitantului;
    2) să examineze, în baza verificărilor, efectuate în cadrul unităţii centrale, şi a generalizării actelor de control, transmise de inspectoratele fiscale teritoriale, în raza cărora funcţionează subunităţile unităţii centrale, cererile de restituire a sumei TVA, conform legislaţiei în vigoare.
    13. În cazul în care, în urma controlului, organele fiscale care au efectuat controlul  propun aprobarea restituirii parţiale a TVA sau necesitatea respingerii cererii, în actul de control întocmit se specifică motivele întemeiate, cu adoptarea deciziei corespunzătoare.
    14. Termenul de restituire a TVA, stabilit prin art.101 şi 1011 din Codul fiscal, se determină începînd cu ultima zi a lunii care urmează după încheierea perioadei fiscale pentru care se solicită restituirea. Dacă se solicită restituirea TVA pentru perioadele anterioare, dar nu pentru ultima perioadă fiscală, pentru care au fost prezentate declaraţiile privind TVA, termenul de restituire este de 45 zile din data depunerii cererii.
    15. Decizia şefului (şefului adjunct) al IFS teritorial sau decizia şefului (şefului adjunct) al IFPS pe marginea cazului de restituire a TVA poate fi contestată de către solicitant, conform modului stabilit în Titlul V al Codului fiscal.
    16. Restituirea sumei TVA se efectuează în termen de 45 de zile din data depunerii cererii de restituire. 37 de zile din acest termen sînt destinate pentru efectuarea controlului şi adoptarea deciziei de restituire, celelalte 8 zile – pentru efectuarea restituirii efective. Subiectul impozabil, cu decizia corespunzătoare şi cu o cerere suplimentară, intervine la inspectoratul fiscal la care se deserveşte pentru distribuirea sumei acceptate spre restituire. IFS teritorial transmite materialele necesare pentru executarea restituirii sumelor TVA IFPS care, după o verificare suplimentară a corectitudinii întocmirii materialelor necesare, prezintă Trezoreriei de Stat ordinele de plată  şi documentele justificative anexate la ele.
    17. Trezoreria de Stat, după primirea documentelor de plată cu privire la restituirea sumelor TVA, le examinează şi asigură executarea lor.
    18. Copiile documentelor ce confirmă dreptul la restituire, cusute într-un dosar special, numerotate şi vizate de funcţionarii fiscali care au efectuat controlul, se prezintă ca anexă la actul de control. După executare, documentele de restituire a sumelor TVA, cu copia deciziei de restituire, se arhivează la IFS la care se deserveşte subiectul impozabil. Copia contractului, în baza căruia s-au efectuat livrări impozabile la cota zero, anexat la materialele privind restituirea TVA, este confirmat prin semnătura colaboratorului fiscal şi a conducătorului agentului economic, precum prin aplicarea ştampilei lîngă inscripţia “copia corespunde originalului”.
    19. În actul de control privind restituirea TVA din buget pentru fiecare perioadă fiscală se va înscrie separat suma TVA destinată trecerii în cont în perioada fiscală ulterioară, structurată după tipuri de achitări.
     20. La determinarea sumelor TVA spre restituire se verifică sumele TVA aferente livrărilor şi procurărilor, în modul stabilit de legislaţia în vigoare. În cazul existenţei dubiilor în partea ce ţine de autenticitatea raporturilor economice, financiare, la decizia şefului (şefului adjunct) al organului fiscal, se va efectua verificarea prin contrapunere la furnizorii de marfă şi servicii, conform principiului – pînă la producător sau importator.
IV. Cerinţele privind confirmarea documentară pentru
livrările de mărfuri şi servicii pentru care se solicită restituirea
 TVA din buget

    21. În toate cazurile, cu excepţia solicitării restituirii TVA pentru mărfurile, serviciile procurate şi care au constituit temei de înregistrare în conformitate cu art.1121 din Codul fiscal, subiecţii impozabili la care se efectuează controlul tematic privind restituirea TVA urmează să depună la solicitarea funcţionarilor fiscali declaraţiile privind TVA şi registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare şi procurare.
    22. Pentru livrările de mărfuri subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) copia contractului în baza căruia a fost efectuat exportul de mărfuri, dacă el este încheiat;
    2) factura comercială (invoice);
    3) declaraţia vamală de export al mărfurilor;
    4) documentul de transport internaţional a mărfurilor (copie);
    5) la livrarea mărfurilor la export prin intermediul poştei se prezintă următoarele documente ce confirmă expedierea lor:
    a) documentul ce confirmă achitarea serviciilor şi/sau factura servicii poştale;
    b) documentul indicat în borderoul documentelor anexate la declaraţia vamală de export, perfectat de către operatorul poştal pe faptul expedierii poştale;
    c) confirmarea operatorului poştal privind recepţionarea mărfurilor;
    6) confirmarea Serviciului Vamal privind veridicitatea operaţiunilor de  export a mărfurilor.
    23. Pentru livrările de servicii, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) copia de pe contractul în baza căruia a fost efectuat exportul de servicii, dacă el este încheiat;
    2) confirmarea de la beneficiarul serviciilor exportate (în caz de necesitate, se prezintă traducerea autentificată de notar);
    3) documentele de plată ce confirmă achitarea serviciului;
    4) în cazul exportului de servicii, legate de livrarea bunurilor materiale – declaraţia vamală şi documentele ce atestă transportarea bunurilor materiale în cauză în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.
    24. În cazul serviciilor de transport internaţional de pasageri, subiecţii impozabili (în funcţie de tipul transportului) urmează să depună:
    1) pentru transportul auto, cu regularitate – foaia de parcurs, fişa de evidenţă a biletelor, pentru transportările unice – foaia de parcurs, borderourile de control;
    2) pentru transportul feroviar – fişa de evidenţă a biletelor;
    3) pentru transportul avia – misiunea de zbor;
    4) pentru transportul fluvial, maritim – fişa de evidenţă a biletelor.
    25. La prestarea serviciilor de transport şi expediţie internaţională de mărfuri, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) pentru transportul auto – contractul sau comanda sau copiile lor privind prestarea serviciului de transport sau expediţie, dacă ele sunt încheiate, documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate, factura de transport internaţional auto – CMR (expeditorul prezintă CMR în copie), cu înscrierea sosirii mărfurilor la locul de destinaţie şi prezenţa ştampilelor organului vamal al Republicii Moldova, cu excepţia cazurilor cînd transportul se efectuează fără trecerea frontierei ţării;
    2) pentru transportul feroviar – copia facturii de transport feroviar cu ştampilele organului vamal al Republicii Moldova, actele lucrărilor (serviciilor) executate pentru perioada de gestiune. Pentru serviciile de expediţie se prezintă actele de verificare efectuate cu Î.S. “Calea Ferată din Moldova”, factura de transport internaţional pe cale ferată (forma 4A) şi cu alţi expeditori care au participat la prestarea serviciilor respective;
    3) pentru transportul aerian – factura de expediţie avia (Air Waybill), cu nota de sosire a mărfurilor în ţara de destinaţie;
    4) pentru transportul naval – conosamentul care, prin înscrierile şi ştampilele aplicate, atestă prestarea serviciului de transport internaţional.
    26. Pentru serviciile operatorului aerodrom (aeroport), pentru serviciile de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional cu aeronave, de deservire la sol a aeronavelor, de securitate aeronautică şi de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional; pentru serviciile de comercializare a biletelor de transport internaţional aerian, auto, feroviar şi naval subiecţii impozabili urmează să depună documentele ce confirmă prestarea serviciilor enumerate şi valoarea acestora.
    27. Pentru serviciile acordate prin intermediul mijloacelor electronice, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) confirmarea prin semnătură digitală şi confirmarea primirii plăţii pentru serviciile respective (dacă aceasta a avut loc) sau informaţia privind mijloacele băneşti încasate prin intermediul cardurilor sistemelor internaţionale de plăţi, prezentate de către bancă, în baza căreia va fi posibilă identificarea destinatarului străin;
    2) în lipsa semnăturii digitale, se prezintă confirmarea privind recepţionarea serviciilor de către beneficiar, cu semnătura olografă.
    28. Pentru energia electrică, termică şi gaze la export, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) confirmarea destinatarului străin privind recepţionarea livrărilor;
    2) declaraţiile vamale, documentele ce atestă transportarea energiei electrice, termice şi gazelor în adresa importatorului;
    3) confirmarea Serviciului Vamal privind operaţiunilе de export, efectuate de subiectul impozabil.
    29. Pentru serviciile de transport internaţional prin conducte, prin reţele electrice, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) copia de pe contractul în baza căruia a fost efectuat transportul, dacă el este încheiat;
    2) factura comercială (invoice);
    3) documentele de plată ce confirmă achitările pentru serviciile prestate;
    4) documentele care atestă livrările efectuate;
    5) copia de pe licenţa pentru activitatea pentru care se solicită restituirea.
    30. Pentru livrările efectuate de către producătorii de pîine şi produse de panificaţie, precum şi de către întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc produse lactate, subiecţii impozabili urmează să depună documentele (facturile fiscale) care atestă livrările.
    31. Pentru energia electrică, energia termică şi apa caldă, destinate populaţiei, subiecţii impozabili urmează să depună documentele care atestă livrările. În cazul livrării prin reţelele de distribuţie de la întreprinderile producătoare – acte de verificare între reţelele de distribuţie şi producători, în celelalte cazuri – alte documente justificative (facturi fiscale) ce confirmă livrările.
    32. Pentru mărfurile, serviciile livrate în conformitate cu lit.f) art.104 din Codul fiscal, alin.(6) art.8 din Legea cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, alin.(3) art.5 din Legea cu privire la Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti”, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) copia de pe declaraţia vamală despre introducerea de către rezidentul zonei a mărfurilor în zona liberă, în Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” sau Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” (în funcţie de caz),  de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova;
    2) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova a  mărfurilor în zona liberă, în Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” sau în Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” (în funcţie de caz);
    3) copia de pe contractul de livrare, dacă el este încheiat;
    4) copia de pe certificatul rezidentului zonei antreprenoriatului liber, Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti” sau Aeroportului Internaţional Liber “Mărculeşti” (în funcţie de caz), căruia îi este efectuată livrarea;
    5) pentru livrările impozabile la cota zero a TVA:
    a) de mărfuri – factura fiscală cu aplicarea ştampilei organului vamal, în care este indicată drept punct de destinaţie zona economică liberă, Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” sau Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” (în funcţie de caz);
    b) de servicii – factura fiscală, eliberată pe faptul acordării serviciilor, locul livrării cărora reprezintă zona economică liberă, Portul Internaţional Liber “Giurgiuleşti” sau Aeroportul Internaţional Liber “Mărculeşti” (în funcţie de caz).
    33. Pentru livrările efectuate în cadrul contractelor de leasing, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) documentele care atestă transmiterea mărfii;
    2) factura care atestă predarea bunului locatarului;
    3) facturile fiscale care atestă calcularea ratelor de leasing.
    34. Pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor Fondului de Investiţii Sociale din Moldova (FISM), subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) contractele încheiate între FISM şi agenţii economici care execută lucrări din resursele FISM;
    2) contractele încheiate între unităţile administrativ-teritoriale, agenţiile de implementare şi agenţii economici privind executarea lucrărilor finanţate din resursele FISM;
    3) în cazul solicitării restituirii TVA de către agenţii economici antreprenori pentru livrările de mărfuri şi servicii destinate realizării proiectelor FISM, se vor prezenta contractele încheiate între agenţii economici antreprenori care solicită restituirea TVA şi agenţii economici care au încheiate contracte cu FISM;
    4) facturile fiscale, eliberate pentru volumul de lucrări executate şi documentele în baza cărora ele sînt eliberate (actele de îndeplinire a lucrărilor etc.).
    35. Pentru livrările de mărfuri în magazinele duty-free, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) contractele de livrare a mărfurilor în magazinul duty-free, dacă ele sînt încheiate;
    2) facturile fiscale pentru livrările la cota zero a TVA, în care este indicat drept punct de destinaţie magazinul duty-free, cu aplicarea ştampilei organului vamal;
    3) confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în magazinul duty-free.
    36. La efectuarea investiţiilor (cheltuielilor) capitale subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) la procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a valorilor materiale, serviciilor, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – facturile fiscale şi documentele ce confirmă achitarea valorii procurărilor în cauză, inclusiv TVA;
    2) la procurarea valorilor materiale de la persoane nerezidente sau de la persoane juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce confirmă achitarea TVA Serviciului Vamal;
    3) la beneficierea de servicii de la persoane nerezidente, utilizate pentru efectuarea investiţiilor – documentele ce atestă achitarea la Serviciul Fiscal de Stat a TVA aferentă procurării lor, precum şi documentele ce atestă beneficierea de acestea.
    37. La prestarea, pe teritoriul ţării, a serviciilor de prelucrare de către întreprinderile industriei uşoare solicitantului plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, subiecţii impozabili urmează să depună:
    1) contractele de prestare a serviciilor, încheiate cu solicitantul plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă;
    2) factura fiscală pentru serviciile prestate;
    3) documentele de însoţire privind primirea materiei prime şi returnarea produselor prelucrate;
    4) actul de executare a lucrărilor, cu indicarea menţiunilor contractului în baza căruia acestea au fost executate;
    5) documentele ce confirmă achitarea serviciilor prestate.
    38. La livrarea mărfurilor pentru export în baza contractului de comision, de dreptul la restituirea TVA dispune comisionarul. La solicitarea funcţionarilor fiscali, comisionarul este obligat să prezinte, în funcţie de caz, documentele indicate la punctele 21 şi 22 din prezentul Regulament.
    39. La livrarea pentru export, în baza contractului de comision, a mărfurilor înregistrate în stoc la comisionar, conform situaţiei de la 31 decembrie 2009, de dreptul la restituirea TVA dispune comitentul. La solicitarea funcţionarilor fiscali, comitentul este obligat să prezinte următoarele documente:
    1) declaraţiile privind TVA din care rezultă suma ce urmează a fi restituită;
    2) registrele de evidenţă a livrărilor şi procurărilor, în care sînt înregistrate operaţiunile de livrare şi procurare;
    3) contractul de comision;
    4) factura eliberată la transmiterea mărfii comisionarului;
    5) factura fiscală aferentă serviciului acordat de către comisionar;
    6) copiile de pe documentele, indicate la punctеlе 21 şi 22 din prezentul Regulament, perfectate pentru exportul mărfurilor, efectuat de comisionar, inclusiv copia de pe confirmarea eliberată comisionarului de Serviciul Vamal.
V. Determinarea sumei TVA spre restituire pentru livrările
de mărfuri şi servicii pentru care se solicită restituirea TVA, cu excepţia
 cazurilor specificate  la capitolele VI, VII şi VIII din prezentul Regulament

    40. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) suma TVA trecută în cont în fiecare perioadă fiscală se formează din sumele TVA indicate în facturile fiscale primite, precum şi sumele TVA achitate la importul mărfurilor (serviciilor);
    2) se determină suma TVA, trecută în cont care este achitată la momentul controlului nemijlocit prin intermediul conturilor bancare (atît pentru perioada fiscală curentă, cît şi pentru cea trecută în cont din perioadă fiscală precedentă). În suma TVA achitată prin intermediul conturilor bancare se includ şi sumele transferate în contul stingerii datoriilor creditorilor faţă de bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi în contul stingerii plăţilor administrate de organele vamale din sumele TVA anterior restituite;
    3) se determină suma TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero, prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea acestei livrări. Pentru livrările impozitate la cota zero a TVA a mărfurilor nominalizate la lit.b) art. 96 din Codul fiscal, efectuate începînd cu 22 octombrie 2010, se determină suma TVA aferentă acestor livrări prin înmulţirea valorii lor la cota stabilită la lit.b) art.96 din Codul fiscal.
    La determinarea valorii impozabile la serviciile de expediţie şi la serviciile de comercializare a biletelor la rutele internaţionale, cota standard a TVA în mărime de 20% se va înmulţi doar cu valoarea comisionului pentru serviciile de expediţie prestate, serviciile de comercializare a biletelor;
    4) se va accepta spre restituire pentru fiecare perioadă fiscală, separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA trecută în cont, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei specificate la subpunctul 2) al prezentului punct, dar nu mai mare decît suma absolută, determinată în subpunctul 3), adică TVA aferentă valorii mărfurilor (serviciilor) livrate la cota zero (anexa nr.2 la prezentul Regulament).
    41. În conformitate cu prevederile lit.b) art.104 din Codul fiscal, livrarea energiei electrice, termice sau apei calde (după caz), destinate populaţiei, cu impozitarea TVA la cota zero, se efectuează de către:
    1) întreprinderile producătoare de energie electrică, termică sau apă caldă care livrează reţelelor de distribuţie şi populaţiei;
    2) reţelele de distribuţie care livrează populaţiei;
    42. Pentru fiecare livrare de energie electrică, termică sau apa caldă (după caz), reţelele de distribuţie, o dată în lună, remit întreprinderilor producătoare informaţia de formă liberă (Notă) privind cantitatea de energie electrică, termică sau apă caldă (după caz) ce urmează a fi impozitată cu TVA la cota standard şi la cota zero.
    43. Pierderile tehnologice, în limitele stabilite, se repartizează de către reţelele de distribuţie proporţional livrărilor impozabile cu TVA la cota standard şi celor impozabile la cota zero.
VI. Determinarea sumelor TVA spre restituire pentru livrările
 efectuate de către producătorii de pîine şi produse de panificaţie,
 precum şi de către întreprinderile ce prelucrează lapte şi produc
 produse lactate

    44. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) se determină limita sumei TVA spre restituire prin înmulţirea cotei standard a TVA în mărime de 20% cu valoarea livrării ce se impune cu TVA la cota redusă de 8%;
    2) se acceptă spre restituire numai suma TVA determinată ca diferenţă între suma TVA trecută în cont, inclusiv din perioada precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, dar nu mai mare decît suma specificată la subpunctul 1) al prezentului punct.
    45. În cazul în care, în aceeaşi perioadă fiscală, se solicită concomitent restituirea sumelor TVA în baza alin.(3) şi (5) art.101 din Codul fiscal, determinarea sumelor TVA se face în limitele sumelor TVA trecute în cont, achitate prin intermediul contului bancar.
VII. Determinarea sumei TVA spre restituire în cazul
efectuării livrărilor în cadrul contractelor
de leasing
    46. Determinarea sumei TVA spre restituire se face în modul următor:
    1) se determină suma TVA prin înmulţirea cotei-standard a TVA în mărime de 20% cu suma valorii fără TVA şi fără comision a ratelor de leasing, încasate sau care urmează a fi încasate în perioada fiscală pentru care se solicită restituirea;
    2) se acceptă spre restituire, pentru fiecare perioadă fiscală separat, numai suma TVA determinată ca diferenţa dintre suma TVA trecută în cont, inclusiv din perioada fiscală precedentă, şi suma TVA calculată pentru livrările efectuate, în limitele sumei absolute determinate la subpunctul 1) al prezentului punct.
VIII. Determinarea sumei TVA spre restituire în cazul investiţiilor
 (cheltuielilor) capitale 

    47. Determinarea sumei TVA spre restituire se efectuează în modul următor:
    1) se determină suma TVA, achitată prin intermediul contului bancar pentru mărfurile şi serviciile utilizate la efectuarea investiţiilor;
    2) se determină depăşirea sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitată furnizorilor pentru valorile materiale, serviciile procurate faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de cumpărători pentru valorile materiale şi serviciile livrate;
    3) suma TVA, determinată în conformitate cu subpunctul 1) al prezentului punct, se compară cu suma TVA, determinată în conformitate cu subpunctul 2) al prezentului punct, şi se acceptă valoarea cea mai mică, care constituie suma restituirii. Suma în cauză nu trebuie să fie mai mică de 100000 lei în cazul în care investiţiile sînt efectuate în afara municipiilor Chişinău şi Bălţi, dar nu şi în localităţile rurale.
    48. Subiecţii impozabili, înregistraţi în conformitate cu art.1121 din Codul fiscal, pentru a beneficia de restituirea sumelor TVA, achitate pentru mărfurile şi serviciile utilizate pentru investiţiile efectuate, şi care au fost acceptate ca temei pentru înregistrarea în calitate de plătitor al TVA, urmează să prezinte, la solicitarea colaboratorilor fiscali, documentele stabilite la punctul 36 din prezentul Regulament privind procurarea acestor valori materiale, servicii, după caz.
    49. Suma restituirii TVA aferentă procurărilor efectuate pînă la data înregistrării în calitate de subiect impozabil cu TVA, în conformitate cu art.1121 din Codul fiscal, în declaraţia TVA nu se indică.
    50. Pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate de către investitor din contul mijloacelor obţinute de la bugetul public naţional nu se admite spre restituire suma TVA aferentă lor. 
    51. Restituirea TVA se efectuează doar în baza controlului tematic sau controlului total documentar şi numai pentru impozitul achitat pentru investiţiile efectuate începînd cu 1 ianuarie 2008.

    anexa nr.1

    anexa nr.2