HGC1022/2010
ID intern unic:  336599
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1022
din  29.10.2010
cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1-3
la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008
Publicat : 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220     art Nr : 1134
    În temeiul articolului 151 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1-3 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 32-33, art. 174), se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Subiecţii impunerii cu impozitul pe venit sînt prevăzuţi la art. 13 din Cod.”;
    2) la punctul 6 după cuvintele „(în continuare – SNC)” se completează cu cuvintele „sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (în continuare – SIRF)”;
    3) punctul 20 va avea următorul cuprins:
    „20. Orice datorie atît a contribuabilului, cît şi faţă de contribuabil, a cărei sumă este exprimată în valută străină, se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil pentru ultima zi a anului fiscal.”;
    4) la punctul 21, alineatul unu va avea următorul cuprins:
    „21. Orice venit sau pierdere de pe urma recalculării datoriei conform pct. 20) al prezentului Regulament se consideră venit obţinut sau pierdere suportată în ultima zi a anului fiscal.”;
    5) punctul 32 în final se completează cu cuvintele „sau SIRF”, şi în continuare după text;.
    6) la punctul 37, după cuvintele „conform SNC” se completează cu cuvintele „sau SIRF”;
    7) punctul 39:
    la litera d), alineatul doi va avea următorul cuprins:
    „Conform art.25 al Codului, dobînzile suportate în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia instituţiilor financiare şi a organizaţiilor de microfinanţare) se permit spre deducere în limita ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicate la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt.”;
    alineatele trei şi patru se exclud.
    la litera h) alineatul şase, cuvîntul „procurării” se substituie cu cuvîntul „utilizării”;
    la litera m) alineatul doi se exclude;
    la litera q) alineatul doi, după cuvîntul „sindicale” se includ cuvintele „şi patronale”.
    la litera r) în ultimul alineat, textul „ , adică suma dobînzii sau chiria (arenda), sau royalty, sau creşterea de capital ca urmare a vînzării proprietăţii (obţinute din activităţi, altele decît activitatea de întreprinzător) ” se exclude;
    8) la punctul 40 subpunctul 7), propoziţia a doua se exclude;
    9) la punctul 47, după textul „conform modului stabilit în Standardele Naţionale de Contabilitate” se completează cu textul „sau Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”;
    10) la punctul 100, sintagma „de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat” se substituie prin sintagma „în modul stabilit de Guvern”.
    2. Anexa nr. 2:
    1) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Subiecţii impunerii cu impozitul pe venit sînt prevăzuţi la art. 13 din Cod.”;
    2) punctul 9:
    la litera d), primul alineat va avea următorul cuprins:
    „d) suma dobînzii, determinată ca rezultat al diferenţei pozitive dintre rata de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune (rata dobînzii aplicată la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt – pentru împrumuturile acordate pe un termen de pînă la 5 ani; rata dobînzii la credite pe termen lung – pentru împrumuturile acordate pe un termen mai mare de 5 ani) şi rata dobînzii calculată pentru  împrumuturile acordate de către angajator salariatului, în funcţie de termenul lor de acordare;”;
    3) punctul 13 în final se completează cu următorul text:
    „Tutorele şi curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin. (1) art. 35 din Cod, în funcţie de caz, pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă, care întruneşte cerinţele specificate la lit. d) alin. (2) art. 35 din Cod.”;
    4) la punctul 21 litera c), din ultimul alineat textul „ , adică suma dobînzii sau chiria (arenda), sau royalty, sau creşterea de capital ca urmare a vînzării proprietăţii (obţinute din activităţi, altele decît activitatea de întreprinzător) ” se exclude;
    5) la punctul 22, cuvintele „alin. (1) – (2)” se exclud;
    6) punctul 29 se completează în final cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    „În calitate de document care confirmă că contribuabilul are statut de tutore sau curator va servi hotărîrea autorităţii administraţiei publice locale aferent instituirii tutelei sau curatelei.”;
    7) la punctul 89, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor” se substituie prin  cuvîntul „Guvern”.
    3. Anexa nr. 3:
    1) la punctul 6, cifra “2010” se înlocuieşte cu cifra “2015”;
    2) punctul 13:
    în alineatele unu şi doi cuvintele “acţiunile de publicitate” se înlocuiesc cu cuvintele “campaniile promoţionale”;
    alineatul trei se exclude;
    3) punctul 15:
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constatate în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, începînd cu perioada fiscală 2010;”;
    se completează cu litera c) cu următorul cuprins:
    „c) veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier). Prevederea prezentei litere nu se aplică fondatorilor întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu de personal nu depăşeşte 9 persoane. ”;
    4) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Începînd cu 1 ianuarie 2008, fiecare plătitor de cîştiguri de la jocurile de noroc (persoanele specificate la alin.(1) art.90 din Cod) este obligat să reţină din fiecare cîştig şi să verse la buget un impozit în mărimea stabilită la alin.(33) art.901 din Cod. ”:
    5) punctul 18 va avea următorul cuprins:
    „18. În conformitate cu alin. (1) art. 91 din Cod, persoanele menţionate la alin.(1) art.90 din Cod reţin din veniturile nerezidentului, specificate la art.71 din Cod, un impozit din suma plăţilor în folosul nerezidentului (fără dreptul trecerii în cont a acestora pentru nerezident) în mărime de 15% din:
    – plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale;
    – alte venituri.”;
    6) La punctul 21, litera a) se exclude;
    7) la punctul 25, sintagma „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor stabileşte în instrucţiunile sale” se înlocuieşte cu sintagma „Guvernul stabileşte”.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 1022. Chişinău, 29 octombrie 2010