HGC1053/2010
ID intern unic:  336655
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1053
din  11.11.2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
reprezentarea statului în societăţile comerciale
Publicat : 12.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 226     art Nr : 1166
    În temeiul prevederilor art. 12 lit.e) din Legea nr.121-XVI din 5 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile cu răspundere limitată (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.127-130, art.548), cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la  funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi în scopul reglementării eficiente a modului de reprezentare a statului în societăţile comerciale, cu capital public sau public-privat, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale, conform anexei nr.1.
    2. Autorităţile administraţiei publice centrale vor aduce actele administrative de delegare a împuternicirilor reprezentanţilor statului în corespundere cu prevederile prezentei hotărîri.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa
    Ministrul transporturilor şi
    infrastructurii drumurilor                                                 Anatolie Şalaru
    Ministrul culturii                                                              Boris Focşa

    Nr. 1053. Chişinău, 11 noiembrie 2010.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1053
din 11 noiembrie 2010

REGULAMENT
cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale
I. Principii generale
    1. Prevederile Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale (în continuare – Regulament) sînt obligatorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale (în continuare – autoritate abilitată), care exercită atribuţii de administrare a proprietăţii publice în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului (în continuare – societate comercială).
    2. Prezentul Regulament reglementează atribuţiile reprezentantului statului, modul de desemnare şi revocare a acestuia.
    3. Reprezentarea statului în societăţile comerciale cu cotă de participare a statului se realizează prin:
    1) desemnarea unei persoane în calitate de reprezentant al statului în  societatea comercială, în temeiul unui act administrativ emis de conducătorul autorităţii abilitate respective; şi/sau
    2) alegerea, în modul corespunzător, a unor persoane în calitate de membri ai consiliului sau comisiei de cenzori a societăţii comerciale, în temeiul hotărîrii adunării generale a acţionarilor (asociaţilor) societăţii respective, în baza propunerii conducătorului autorităţii abilitate (în continuare – persoane ce reprezintă autoritatea abilitată).
    4. Reprezentantul statului, acţionînd în numele autorităţii abilitate, reprezintă şi apără drepturile şi interesele legale ale statului într-o societate comercială cu cotă de participare a statului sau care deţine în administrare economică bunuri proprietate publică de stat.
    5. Reprezentantul statului îşi desfăşoară activitatea participînd şi votînd cu întreg pachetul de acţiuni / cote sociale ale statului la adunările generale ale societăţii comerciale şi poate fi ales, în modul corespunzător, în calitate de membru al consiliului societăţii respective.
    6. Persoanele ce reprezintă autoritatea abilitată în cadrul consiliilor societăţilor comerciale şi comisiilor de cenzori activează în corespundere cu Legea privind societăţile  pe acţiuni, Legea privind societăţile cu răspundere limitată, statutul societăţilor comerciale, regulamentele consiliilor şi comisiilor de cenzori, aprobate de adunarea generală a acţionarilor, reprezintă şi apără drepturile şi interesele legale ale statului în societatea comercială cu cotă de participare publică.
    7. Una şi aceeaşi persoană poate fi concomitent membru a cel mult cinci consilii ale societăţilor comerciale şi poate fi desemnat în calitate de reprezentant al statului doar într-o singură societate comercială.
II. Delegarea împuternicirilor reprezentantului statului
    8. Împuternicirile reprezentantului statului sînt delegate funcţionarilor publici ai autorităţii abilitate, care urmează să asigure realizarea funcţiilor de reprezentant în  conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
    9. Reprezentantul statului îşi exercită funcţiile în temeiul actului administrativ emis de autoritatea abilitată, pe un termen care nu va depăşi trei ani.
    10. Nu pot fi desemnaţi în calitate de reprezentanţi ai statului:
    1) conducătorii instituţiilor publice;
    2 ) persoanele care deţin funcţii de demnitate publică;
    3) persoanele revocate anterior din funcţia de reprezentant al statului în legătură cu exercitarea neconformă a acesteia;
    4) persoanele care au un interes patrimonial în societatea comercială respectivă;
    5) persoanele care cad sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute în Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.94-96, art.351).
    11. Potrivit prezentului Regulament, sînt recunoscute drept persoane cu interes patrimonial într-o societate comercială:
    1) acţionarul / asociatul care deţine de sine stătător sau împreună cu persoanele sale afiliate mai mult de 5% din acţiunile cu drept de vot / părţi sociale ale societăţii sau ale societăţii afiliate acesteia, sau ale unei societăţi concurente, potrivit principalelor genuri de activitate;
    2) persoana ai cărei afini de pînă la gradul trei sînt membri ai consiliului sau ai organului executiv ori ai comisiei de cenzori sau ocupă posturi de administratori ai societăţii comerciale în cauză ori ai societăţii ei afiliate.
    12. Pentru desemnare în calitate de reprezentant al statului sînt selectaţi funcţionarii publici  cu o vechime în serviciul public de cel puţin trei ani.
    13. Persoana care candidează pentru funcţia de reprezentant al statului are obligaţia să confirme îndeplinirea cerinţelor stipulate în pct. 10-11 din prezentul Regulament prin completarea unei anchete-model, conform anexei la prezentul Regulament.
    Reprezentantul  statului poartă răspundere personală pentru datele incorecte sau false indicate în această anchetă.
    14. În cazul în care cota de participare a statului în capitalul social al  societăţii comerciale constituie mai puţin de 10 %, autoritatea abilitată decide oportunitatea desemnării reprezentantului statului.
III. Împuternicirile reprezentantului statului
    15. Reprezentantul statului îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia privind societăţile comerciale, cu actele de constituire a societăţii comerciale, ţinînd cont de particularităţile stabilite în prezentul Regulament şi în actul administrativ de delegare a împuternicirilor.
    16. În cazul în care, în procesul îndeplinirii obligaţiilor, reprezentantul statului a dobîndit un interes patrimonial, aşa cum este stabilit în pct. 11 din prezentul Regulament, acesta va informa în termen de 3 zile autoritatea abilitată, care  va lua decizia corespunzătoare.
    17. Principalele atribuţii ale reprezentantului statului sînt:
    1) controlul asupra mărimii cotei de participare publică în capitalul social al societăţii comerciale;
    2) controlul asupra integrităţii şi folosirii potrivit destinaţiei a bunurilor proprietate publică, transmise societăţii în cauză, în  procesul  privatizării, cu drept de administrare economică;
    3) verificarea corectitudinii calculării şi transferării integrale a dividendelor pentru acţiunile (cotele sociale) deţinute de stat în societăţile comerciale;
    4) participarea în cadrul comisiilor de comercializare, casare şi dare în locaţiune a bunurilor societăţii;
    5) acordarea ajutorului metodologic la administrarea corporativă a societăţii comerciale (participarea la elaborarea regulamentelor interne, business-planurilor, modificarea şi completarea actelor constitutive etc.).
Reprezentantului statului i se pot pune în sarcină, prin actul administrativ de delegare a  împuternicirilor, şi alte competenţe ce nu contravin legislaţiei  în vigoare şi actelor de constituire a societăţii  în cauză.
    18. Reprezentantul statului nu este în drept:
    1) să exercite prin cumul, în baza contractului de  drept civil sau în alte condiţii, orice altă activitate remunerată  în societatea comercială respectivă, în afară de cea prevăzută de împuternicirile sale;
    2) să reprezinte societatea comercială în raporturile cu  persoane terţe;
    3) să transmită îndeplinirea funcţiilor sale de  reprezentare altor persoane;
    4) să înainteze reclamaţii şi acţiuni civile în numele societăţii, să reprezinte autoritatea abilitată în instanţele judecătoreşti în pricinile civile cu participarea societăţii, cu excepţia cazurilor în care statutul societăţii prevede altfel.
    19. Reprezentantul  statului este obligat să coordoneze în scris cu autoritatea abilitată caracterul votării şi proiectele de decizii ale organelor de conducere ale societăţii comerciale pe următoarele chestiuni:
    1) înaintarea persoanelor în organele de  conducere ale societăţii comerciale sau  revocarea acestora (eliberarea din funcţie);
    2) modificarea capitalului social, a principalelor genuri de activitate ale societăţii comerciale, precum şi operarea modificărilor şi  completărilor în actele  de constituire a acesteia;
    3) reorganizarea sau lichidarea societăţii comerciale;
    4) încheierea tranzacţiilor valoarea cărora constituie peste 25 la sută din activele societăţii;
    5) emisia suplimentară de acţiuni;
    6) încheierea contractului de management cu administratorul societăţii comerciale;
    7) reevaluarea mijloacelor fixe ale societăţii;
    8) emiterea obligaţiunilor şi contractarea creditelor;
    9) participarea societăţii comerciale prin cote de participare la constituirea altor societăţi, inclusiv afiliate şi mixte;
    10) alte chestiuni care vizează drepturile şi interesele legale ale statului, stabilite de autoritatea abilitată.
    20. Dreptul de a da indicaţii suplimentare reprezentantului statului îl deţine numai conducătorul autorităţii abilitate.
    Indicaţiile suplimentare ale conducătorului autorităţii abilitate nu pot fi contrare legislaţiei  în vigoare, actelor de constituire a societăţii comerciale şi actului administrativ de delegare a împuternicirilor. Indicaţiile vor fi concrete, realizabile în fapt şi nu vor modifica volumul împuternicirilor delegate, în modul stabilit, reprezentantului statului.
    Indicaţiile suplimentare vor fi date numai în formă scrisă.
    21. În cazul în care adunarea generală a acţionarilor, consiliul societăţii sau organul executiv a adoptat o decizie care prejudiciază interesele statului, reprezentantul statului este obligat să informeze organul abilitat. Reprezentantul statului va prezenta în termen de trei zile consiliului (dacă a fost constituit)  sau  organului executiv al societăţii o cerere argumentată, în scris, de anulare a acestei decizii sau de suspendare a executării ei.
     22. Reprezentantul  statului este obligat să  prezinte semestrial autorităţii abilitate raportul privind îndeplinirea  funcţiilor sale.
    Acest raport va conţine indicii specificaţi în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 6 mai 2008 „Cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice şi circulaţia acesteia”(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.86-87, art.556), precum şi:
    1) cauzele modificării mărimii cotei de participare a statului în capitalul social al societăţii comerciale, precum şi măsurile întreprinse de reprezentant în legătură cu aceasta – în cazul în care s-a produs o astfel de modificare;
    2) datele privind dividendele transferate statului şi plăţile obligatorii în bugetul public naţional;
    3) măsurile ce se impun pentru a proteja interesele autorităţii abilitate în societatea comercială şi alte date cu importanţă juridică – în consens cu actul administrativ de delegare a împuternicirilor şi indicaţiile suplimentare ale factorului de decizie sau cu opţiunea reprezentantului statului.
    23. Reprezentantul statului, în cazul în care este şi membru al consiliului societăţii respective, va  exercita şi atribuţiile de membru al acestui organ de conducere.
    24. În cazul în care reprezentantul statului nu poate exercita, temporar, atribuţiile sale, el  este obligat să anunţe despre acest fapt autoritatea abilitată  cu cel tîrziu şapte zile înainte de data preconizată.
    În astfel de situaţii, autoritatea abilitată este obligată să delege împuternicirile, pe timpul absenţei  reprezentantului desemnat, altui reprezentant.
    25. Împuternicirile reprezentantului statului încetează:
    1) la expirarea termenului indicat în actul administrativ de delegare a împuternicirilor;
    2) la încetarea raporturilor de muncă cu autoritatea abilitată;
    3) la revocarea reprezentantului statului de către autoritatea abilitată;
    4) la reducerea cotei de participare a statului în capitalul social al  societăţii  comerciale sub 10 %,  cu excepţia  cazurilor în care actul administrativ al autorităţii abilitate conţine alte prevederi;
    5) în cazul privatizării integrale a proprietăţii publice din capitalul social al societăţii comerciale şi în lipsa bunurilor proprietate publică transmise acesteia cu drept de administrare economică;
    6) la finalizarea procesului de lichidare a societăţii comerciale;
    7) alte temeiuri prevăzute de legislaţie şi de prezentul Regulament.
    26. Constituie temeiuri de revocare a reprezentantului statului:
    1) exercitarea neconformă a atribuţiilor încredinţate;
    2) cererea reprezentantului statului de degrevare din funcţie;
    3) incapacitatea medicală, pe parcursul a patru luni consecutive, de a-şi exercita atribuţiile de reprezentant;
    4) alte temeiuri prevăzute de legislaţie şi de prezentul Regulament.
    27. Autoritatea abilitată anunţă, în termen de 10 zile, societatea comercială în cauză şi reprezentantul revocat despre încetarea împuternicirilor reprezentantului.
    28. Persoanele care desfăşoară activitate de reprezentare a statului în societăţile comerciale beneficiază de indemnizaţii lunare şi recompense anuale în mărimea stabilită de adunarea generală. Mărimea recompensei anuale nu poate depăşi 5 la sută din mărimea profitului net anual obţinut de societate.
IV. Răspunderea reprezentantului statului
    29. Reprezentantul statului, în calitate de persoană cu funcţie de răspundere, poartă răspundere pentru activitatea sa în conformitate cu legislaţia muncii, civilă, contravenţională şi penală.
    30. Reprezentantul statului este absolvit de răspundere pentru adoptarea deciziilor care au cauzat prejudicii statului în cazul în care acesta:
    1) a votat împotriva  adoptării  deciziei în cauză şi acest fapt  a fost  consemnat în procesul-verbal întocmit de organul de conducere respectiv al societăţii;
     2) a votat conform documentelor sau indicaţiilor în scris ale autorităţii abilitate, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială;
     3) a acţionat în limitele unui risc normal de producţie sau de gestiune.
    31. Acţiunile de importanţă juridică, prin care reprezentantul statului şi-a depăşit împuternicirile stabilite în prezentul Regulament, actul administrativ de delegare a împuternicirilor sînt recunoscute valabile numai în  cazul în care au fost ulterior aprobate de autoritatea abilitată.
    32. Deciziile organelor de conducere ale societăţii  comerciale, adoptate cu votul decisiv al reprezentantului statului în limitele împuternicirilor acestuia, pot fi anulate de către organul de conducere care le-a adoptat ori de către organul ierarhic superior sau pot fi declarate nule de către instanţa judecătorească, dacă reprezentantul statului a acţionat în interese patrimoniale sau în alte interese personale, contrar intereselor statului.

Anexă
la Regulamentul cu privire la
reprezentarea statului în
societăţile comerciale
Model
Ancheta nr. __________________
a reprezentantului statului în
_________________________
     1.  Numele şi prenumele _____________________________
     2.  Funcţia deţinută  ________________________________
     3.  Vechimea în serviciul public ________________________
     4.  Alte date ______________________________________
    ________________________________________________
    “___” ___________20  ____ ________________________
                                                              semnătura
     5.  Declar că  interdicţiile prevăzute în pct. 10-11 din Regulamentul cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale nu îmi sînt aplicabile.
     ________________________________________________
    “___” __________20 ___ ___________________________
                                                          semnătura

Anexa nr. 2
la  Hotărîrea Guvernului nr.1053
din 11 noiembrie 2010

LISTA
hotarîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.109 din 2 februarie 1999 „Cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.19-21, art.128).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.212 din 3 martie 2000 “Pentru modificarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.29-30, art. 293).
    3. Punctul XII din modificările şi completările operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1376 din 10 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 155-157, art. 1426).
    4. Punctul 6 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.435 din 14 aprilie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art. 468).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.887 din 16 iulie 2003 “Despre modificarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.155-158, art. 928).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.739 din 29 iunie 2004 “Despre modificarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile economice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art. 903).
    7. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 594 din 13 mai 2008 “Cu privire la modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.88-89, art. 585).