HGC1069/2010
ID intern unic:  336758
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1069
din  12.11.2010
pentru modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor,
 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006
Publicat : 19.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 227-230     art Nr : 1184
    Guvernul HOTĂRĂŞTE: 
    Regulamentul privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.157, art.1211), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) la punctul 3 litera b) şi la punctul 16, cifrele „270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 - 271019290, 290110, 290124110, 290124190, 290129, 290211, 290219, 290220100, 290230, 290244, 290290900, 290511000 - 290513000, 290514, 290515000, 290516, 290519000-250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290100, 321290390, 321290900, 381400900, 381710” se substituie, respectiv, cu cifrele „270710100, 270720100, 270730100, 270750, 270900100, 271011110 – 271019290, 290110000, 290124100, 290129000, 290211000, 290219, 290220000, 290230000, 290244000, 290290900, 290511000 – 290513000, 290514, 290516, 290519000 – 250549, 2906, 2909, 3302, 321210, 321290, 321290900, 381400900, 381700800”;
    2) la punctul 14, cifrele „11-13” se substituie cu cifrele „11-13, 141”;
    3) punctul 141 va avea următorul cuprins:
    „141. Suma accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, livrate în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor de import cu filtru, şi/sau în zonele economice libere,  se restituie subiectului impunerii la prezentarea următoarelor documente:
    contractul de livrare a mărfurilor supuse accizelor;
    factura fiscală (cu aplicarea ştampilei Serviciului Vamal) pentru livrarea la cota zero a TVA, în care drept punct de destinaţie este indicată zona economică liberă sau magazinul duty-free;
    confirmarea Serviciului Vamal privind introducerea mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sau în magazinul duty-free;
    documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea accizelor.
    Pentru livrările în zona economică liberă  se mai prezintă:
    copia certificatului rezidentului zonei economice libere, căruia îi este efectuată livrarea;
    copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei a mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.”

    PRIM-MINISTRU                                                   Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                  Veaceslav Negruţa

    Nr. 1069. Chişinău, 12 noiembrie 2010.