HGC1105/2010
ID intern unic:  336950
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1105
din  06.12.2010
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 10.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 241-246     art Nr : 1225
    În scopul realizării Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 1 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  2009, nr.174-176, art.874), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                             Valeriu Lazar
    Ministrul finanţelor                                                              Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                  Valentina Buliga

    Nr. 1105. Chişinău, 6 decembrie 2010.

Anexa nr.1
la  Hotărîrea Guvernului nr.1105
din  6 decembrie 2010
Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.79-81, art.841), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1) la punctul 1:
    alineatul doi, după cuvîntul „tarifară”, se completează cu cuvîntul „recomandată” , iar cuvintele „care se aplică în toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile (în continuare - unităţile) din Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică” se substituie cu cuvintele „categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare pentru muncitorii din transportul auto, conform anexei nr.5.”;
    alineatul patru, după cuvîntul  „complexitate”, se completează cu cuvintele „care pot fi ”;
    în alineatul cinci, cifra „6 ” se substituie cu cifra „7”;
    2) la punctul 2 alineatul doi, cuvintele „pentru unităţile care nu utilizează sisteme tarifare de salarizare” se exclud;
    3) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. În unităţile care aplică pentru muncitori reţele tarifare constituite cu aplicarea coeficienţilor tarifari, salariile tarifare orare se calculează reieşind din salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate, care nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau la un nivel nu mai mic decît cuantumul salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit la nivel de ramură.
    Pentru salariaţii încadraţi în sisteme netarifare de salarizare mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferenţiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului egale cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
    Salarizarea muncitorilor se va efectua, de asemenea, şi în baza salariilor lunare sau în acord, negociate în contractele colective sau individuale de muncă, dar nu mai mici decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
    Pentru alte categorii de angajaţi salariile de funcţie se stabilesc în funcţie de calificarea, gradul de pregătire profesională şi competenţă ale angajatului, gradul de răspundere pe care îl implică lucrările (funcţiile) executate şi complexitatea lor.
    Evaluarea complexităţii lucrărilor executate şi a performanţelor individuale pentru stabilirea salariului de funcţie în raport proporţional cu cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real sau a salariului tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unitate se efectuează de către angajator.”;
    4) se introduce un punct nou, 31, cu următorul cuprins:
    „31. Pentru unităţile care aplică Reţeaua tarifară unică de salarizare a angajaţilor, salariile tarifare şi de funcţie pentru angajaţi se stabilesc în funcţie de categoria de salarizare prevăzută în anexa nr.2 la prezenta hotărîre şi grilele de salarii ale funcţiei stabilite pe categorii de salarizare, specificate în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, majorate cu coeficientul obţinut din raportul dintre salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit în unităţile cu autonomie financiară şi limita minimă a grilei de salarii corespunzătoare categoriei I de salarizare specificată în anexa sus-numită pentru angajaţii din unităţile bugetare.”;
    5) la punctul 5 alineatul unu, cuvintele „conform Regulamentului cu privire la salarizarea conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste, indicate de Guvern, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.985 din 27 septembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.124-126, art.1089)” se exclud;
    6) se introduce un punct nou, 51, cu următorul cuprins:
    „51. Pentru conducătorii întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste, indicate de Guvern, care în perioada lor de activitate au admis (admit) restanţe la plata salariilor angajaţilor, salariile de funcţie nu pot fi majorate pînă la lichidarea totală a restanţelor.
    Aceşti conducători de unităţi, pînă la lichidarea integrală a restanţelor, nu beneficiază, de asemenea, de dreptul de a primi premii, sporuri la salariu sau alte plăţi de stimulare.
    În cazul în care, pe parcursul anului gestionar, restanţele la plata salariilor angajaţilor au fost lichidate, salariul conducătorului se va recalcula cu includerea tuturor plăţilor salariale.”;
    7) punctul 7 se completează cu două alineate noi, cu următorul cuprins:
    „Cuantumul maxim al premiului pentru rezultatele activităţii economico-financiare pentru conducătorii întreprinderilor care primesc dotaţii de la buget nu poate depăşi 50 la sută din salariul de funcţie lunar.
    Conducătorilor întreprinderilor nerentabile li se plăteşte premiul cu condiţia reducerii pierderilor comparativ cu perioada respectivă a anului precedent, şi suma lui anuală nu poate depăşi 4,8 salarii de funcţie lunare.”;
    8) la punctul 9, cifra „5 ” se substituie cu cifra „6”;
    9) la punctul 13, alineatul doi se exclude;
    10) se introduc două puncte noi, 131 şi 132,  cu următorul cuprins:
    „131. În caz de încetare a contractului individual de muncă încheiat cu conducătorul unităţii în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) organului abilitat, în lipsa unor acţiuni sau inacţiuni culpabile, conducătorului i  se  plăteşte o compensaţie pentru încetarea contractului individual de muncă înainte de termen, în mărimea prevăzută de contract, dar nu mai mică decît 3 şi nu mai mare decît 6 salarii medii lunare.
    132 . Mărimile altor plăţi, care nu se raportează la salarizare, dar care pot fi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă (ajutor material, premii cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale etc.), se determină în fiecare caz concret, în funcţie de mijloacele financiare disponibile.
    Totodată, cuantumul acestor plăţi, care se plătesc din contul economisirii mijloacelor pentru retribuirea muncii, acordate conducătorului întreprinderii de stat, întreprinderii cu capital majoritar de stat şi celor monopoliste, indicate de Guvern, pe parcursul unui an, nu va depăşi 3 salarii de funcţie.”;
    11) la anexa nr.1:
    denumirea anexei, după cuvintele „Reţeaua tarifară”, se completează cu cuvîntul  „recomandată”;
    în Note:
    la punctul 1, cuvîntul „toate” se exclude, iar după cuvîntul „unităţile” se introduc cuvintele „ , care aplică sistemul tarifar de salarizare,”;
    la punctul 4 alineatul unu, cuvintele „naţional şi legalizată anual de Guvern sau în contractul colectiv de muncă – nivel”, se exclud iar în final se introduc cuvintele „sau decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit prin hotărîre de Guvern.”;
    12) la anexa nr.4 în Note:
    la punctul 2, cuvintele „salariul tarifar pentru categoria I de calificare stabilit de Guvern pentru angajaţii din sectorul real” se substituie cu cuvintele „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”;
    punctul 3 se exclude.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 39-41, art.299), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    din denumirea hotărîrii, cuvintele „salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi” se exclud;
    punctele 3-4 se exclud.
    3. Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art.219) se completează cu un punct nou, 61, cu următorul cuprins:
    „61. Întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat şi  cele monopoliste, indicate de Guvern, la care cuantumul salariului tarifar pentru categoria I de calificare este mai mare decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, prevăzut la punctele 1 şi 4 ale prezentei hotărîri, pot efectua majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare numai pe măsura creşterii volumului producţiei (lucrări, servicii) în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului precedent, cu condiţia sporirii volumului producţiei livrate în preţuri efective, obţinerii beneficiului din vînzarea producţiei şi rentabilităţii producţiei.
    În cazurile în care creşterea sumară a indicelui preţurilor de consum de la momentul majorării anterioare a salariului tarifar pentru categoria I de calificare depăşeşte rata de creştere a volumului producţiei (lucrărilor, serviciilor) în preţuri comparabile, întreprinderea care dispune de mijloace financiare necesare este în drept să majoreze salariul tarifar pentru categoria I de calificare pe măsura creşterii indicelui preţurilor de consum.”

Anexa nr.2
la  Hotărîrea Guvernului nr.1105
din 6 decembrie 2010
LISTA
hotărîrilor  de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea  Guvernului nr.927 din 9 septembrie 2000 „Privind aprobarea Modului de majorare a salariului tarifar pentru categoria I de calificare în întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat şi în cele monopoliste, indicate de Guvern” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.116-118, art.1025).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.985 din 27 septembrie 2000 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la salarizarea conducătorilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai celor monopoliste, indicate de Guvern” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.124-126, art.1089).
    3. Punctul 6 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.537 din 3 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art.678).
    4. Punctul 7 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.435 din 14 aprilie  2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.76, art.468).
    5. Punctul 2 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.614 din 3 iunie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.91-95, art.756).
    6. Punctul 3 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1240 din 30 noiembrie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167, art.1342).