LPM720/1996*
ID intern unic:  336995
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 720
din  02.02.1996
fondului rutier*
Publicat : 17.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 247-251     art Nr : 753
    MODIFICAT
   
LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP314 din 20.12.13, MO1-3/03.01.14 art.4
   
LP198 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.560
    LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12
    LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12
    LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 01.01.12

     __________________________________________________
    * Republicată  în temeiul Legii nr. 92-XV din 1 aprilie 2004 – Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64-66, art. 352.
    Modificată şi completată prin Legile Republicii Moldova:
    1) nr. 1101-XIV din 30.06.2000  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 109-111, art. 793 ;
    2) nr. 972-XV din 11.04.2002  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 57-58, art.421;
    3) nr. 1440-XV din 08.11.2002  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002. nr. 178-181, art.1354;
    4) nr. 430-XV din 31.10.2003  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 239-242, art.956;
    5) nr. 20-XV din 12.02.2004  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 39-41, art.222;
    6) nr. 363-XV din 05.11.2004  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 237-240, art.1025;
    7) nr. 154-XVI din 21.07.2005  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 126-128, art.611;
    8) nr. 261-XVI din 27.10.2005  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 157-160, art.782;
    9) nr. 318-XVI din 02.11.2006  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 199-202, art.954;
    10) nr. 280-XVI din 14.12.2007  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94-96, art.349;
    11) nr. 108-XVIII din 17.12.2009  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 193-196, art.609;
    12) nr. 138-XVIII din 29.12.2009  -  Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 11-12, art.15.
    Parlamentul adoptă prezenta lege.
    Prezenta lege stabileşte bazele juridice, organizatorice şi financiare de constituire şi funcţionare a fondului rutier (în cele ce urmeaza fondul).
    Articolul 1. Destinaţia şi distribuirea fondului
    (1) Fondul rutier se instituie în cadrul bugetului de stat și se utilizează pentru finanțarea:
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    a) întreţinerii, reparaţiei şi reconstrucţiei drumurilor publice naţionale și locale;
    [Art.1 al.(1), lit.a) în redacția LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17]
    [Art.1 al.(1), lit.a) modificată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    b) proiectării de drumuri;
    c) dezvoltării bazei de producţie a unităţilor care efectuează lucrări de întreţinere a drumurilor, procurării tehnicii şi utilajului pentru acestea;
    d) producerii de materiale de construcţie rutieră;
    e) - exclusă;
    f) lucrărilor de cercetare ştiinţifică, de proiectare şi construcţie în domeniu;
    g) administrării gospodăriei drumurilor;
    [Art.1 al.(1), lit.h) abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (2) Mijloacele fondului pentru drumurile publice naționale și locale se distribuie în funcție de numărul de kilometri echivalenți administrați.
    Mijloacele financiare care revin unui kilometru echivalent se calculează după formula:

    unde:
    Pkmc – mijloacele financiare care revin unui kilometru echivalent;
    FR – suma fondului;
    Nkmc – numărul de kilometri echivalenți.
    [Art.1 al.(2) în redacția LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17]
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
(21) Modul de distribuire a mijloacelor fondului pe capitole de cheltuieli pentru drumurile publice naţionale se aprobă anual de Guvern.
    [Art.1 al.(21) introdus prin LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17]
    (22) Modul de distribuire a mijloacelor fondului pe capitole de cheltuieli pentru drumurile publice locale se aprobă anual de autoritățile publice locale de nivelul al doilea.
    [Art.1 al.(22) introdus prin LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17]
    (3) Mijloacele pentru întreţinerea drumurilor se determină conform normativelor stabilite pentru un kilometru de drum şi lungimii lor.  
    (4) Volumul mijloacelor necesare pentru reparaţia şi reconstrucţia drumurilor se aprobă de Guvern în conformitate cu nomenclatorul acestor drumuri.   
    (5) Guvernul este obligat să publice anual dări de seamă privind utilizarea fondului.
    Articolul 2. Sursele de constituire a fondului  
    (1) Sursele de constituire a fondului sînt:
    a) defalcări anuale din volumul accizelor la produsele petroliere supuse accizelor, cu excepția gazului lichefiat, în cuantumul stabilit în legea bugetului de stat pe anul respectiv;
    [Art.1 al.(1), lit.a) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.2 al.(1), lit.a) modificată prin LP178 din 11.07.12, MO190-192/14.09.12 art.644; în vigoare 14.09.12]
    b) 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, colectat la nivel național, alte taxe rutiere percepute conform legislaţiei fiscale;
    [Art.2 al.(1), lit.b) în redacția LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17]
    c) taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi auto internaţionale de mărfuri şi ocazionale de călători;
    [Art.2 al.(1), lit.c) modificată prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.2 al.(1), lit.c) modificată prin LP314 din 20.12.13, MO1-3/03.01.14 art.4]
    d) amenzile aplicate pentru nerespectarea regulilor transportului de călători, deteriorarea drumurilor, construcţiilor şi utilajelor rutiere, a plantaţiilor aferente drumurilor;
    [Art.2 al.(1), lit.e) abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    f) taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto.
   
[Art.1 al.(2) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   
[Art.1 al.(3) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (4) Mijloacele prevăzute la alin. (1) se încasează la bugetul de stat, conform modului de achitare și evidență a plăților la bugetul public național, prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor.
    [Art.2 al.(4) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.2 al.(4) în redacția LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17]
    (5) Partea fondului neutilizată în anul bugetar se reportează la anul următor.
    [Art.2 al.(5) abrogat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.01 art.114; în vigoare 01.01.12]
    Articolul 3. Accizele la benzină şi la motorină
    (1) Accizele la benzină şi la motorină se percep conform cotelor stabilite de Codul fiscal. 
    (2) Plătitorii de accize sînt persoanele fizice şi juridice, inclusiv întreprinderile cu investiţii străine, care importă benzină şi motorină. Prin import de benzină şi de motorină se înţelege procurarea, schimbul sau transmiterea lor gratuită.
    (3) Accizele se calculează şi se plătesc de către importatorii de combustibil la vămuire.
    Articolul 31. Monitorizarea fondului
    În scopul asigurării transparenţei şi utilizării eficiente a mijloacelor fondului se înfiinţează Consiliul fondului rutier. Consiliul va activa în conformitate cu Regulamentul Consiliului fondului rutier, prezentat în anexa nr.4.
    Articolul 4. - exclus
    Articolul 5. - exclus
    Articolul 6. - exclus
    Articolul 7. Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
                       transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor
                       multilaterale CEMT, carnetelor de drum la
                       autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor
                       cu foi de parcurs (Interbus), achitate de
                       agenţii economici
    (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, autorizaţiilor multilaterale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) se determină pornindu-se de la cheltuielile legate de confecţionarea formularelor de autorizaţii şi de organizarea sistemului de evidenţă şi control al eliberării autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, în condiţiile legii, conform anexei nr. 3.
    (2) Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale, carnetelor cu foi de parcurs (Interbus) se achită integral la conturile trezoreriale ale bugetului de stat.
    (3) Taxele pentru eliberarea autorizaţiilor multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT, carnetelor de drum la autorizaţiile multilaterale CEMT se achită pînă la eliberarea autorizaţiilor la conturile trezoreriale ale bugetului de stat.
    (4) Suma taxei pentru eliberarea autorizaţiilor multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT cu termenul de valabilitate un an, eliberate după trimestrul I, se calculează după formula:
St = C × X,
    unde:
    St – suma taxei care trebuie vărsată la buget;
    C – costul lunar al autorizaţiei multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT;
    X – numărul lunilor valabile.
    Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT cu termenul de valabilitate un an, eliberate după trimestrul I, se achită pînă la eliberarea acestor autorizaţii.
    (5) Agenţilor economici care nu au respectat termenul prevăzut la alin.(3) şi (4) li se retrag autorizaţiile multilaterale pentru transporturi rutiere internaţionale CEMT fără restituirea sumelor achitate în calitate de taxă pentru eliberarea acestor autorizaţii.
    [Art.71abrogat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
     Articolul 72. Taxa pentru comercializarea gazelor
                          naturale destinate utilizării în calitate
                          de carburanţi pentru unităţile de
                          transport auto
     (1) Taxa pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto se încasează de către vînzătorii acestora, conform anexei nr.2, la staţiile de alimentare a autovehiculelor.
     (2) Sumele încasărilor se transferă săptămînal la contul trezorerial al bugetului de stat.
    (3) Plătitori ai taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto sînt persoanele juridice titulare de licenţă pentru comercializarea acestora.
    (4) Suma taxei pentru comercializarea gazelor naturale destinate utilizării în calitate de carburanţi pentru unităţile de transport auto care trebuie achitată la conturile trezoreriale ale bugetului de stat se calculează de către plătitorii taxei de sine stătător, la fiecare 24 de ore, conform datelor contorului de evidenţă a gazelor naturale comercializate pe parcursul a 24 de ore, după formula:
St = (V1 - V2) x C, în care:
    St - suma taxei care trebuie vărsată la buget;
    V1 - datele contorului la sfîrşitul celor 24 de ore (la predarea schimbului);
    V2 - datele contorului la începutul celor 24 de ore (la începutul schimbului);
    C - cota taxei.
     Articolul 8. Control şi responsabilităţi
    (1) Controlul asupra virării integrale şi la timp a accizelor şi taxelor în fond revine organelor Ministerului Finanţelor. În cazul nerespectării modului de calculare, declarare şi/sau achitare a taxelor aferente fondului rutier,
Serviciul Fiscal de Stat va aplica măsurile de asigurare a stingerii, de răspundere şi de executare silită aferente obligaţiilor fiscale conform Codului fiscal.
    
[Art.8 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Art.8 al.(1) modificat prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]
    (2) Responsabilă de administrarea şi utilizarea conform destinaţiei a fondului este autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul gospodăriei drumurilor.
    (3) Repartizarea mijloacelor fondului se efectuează conform programelor anuale ale lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice, coordonate cu Consiliul fondului rutier şi aprobate de Guvern, în limitele concrete pe obiective şi categorii de lucrări.
    (4) Guvernul publică anual în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Programul de repartizare a mijloacelor fondului rutier.
    (5) Guvernul publică anual (pînă la sfîrşitul trimestrului I) în Monitorul Oficial al Republicii Moldova raport privind utilizarea mijloacelor fondului în anul precedent.
     Articolul 9. Dispoziţii finale
     (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
     (2) Guvernul:
     în termen de o lună, va prezenta, spre aprobare Parlamentului, Regulamentul de constituire şi utilizare a fondului;
     în termen de două luni, va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
     (3) Legea nr.1529-XII din 22 iunie 1993 privind impozitul rutier se abrogă.

     PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                    Petru LUCINSCHI

    Nr. 720-XIII. Chişinău, 2 februarie 1996.

    [Anexa nr.1 abrogată prin LP267 din 23.12.11, MO13-14/13.01.12 art.32; în vigoare 13.01.12]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.3 modificată prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin LP24 din 10.03.17, MO92-102/31.03.17 art.135; în vigoare 01.01.17]

Anexa nr. 4
la Legea fondului rutier
REGULAMENTUL
Consiliului fondului rutier
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Prezentul Regulament stabileşte modul de formare a Consiliului fondului rutier (în cele ce urmează – Consiliu), sarcinile şi atribuţiile lui de bază.
    2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor:
    a) legalităţii;
    b) colegialităţii şi respectului reciproc;
    c) responsabilităţii membrilor săi pentru exercitarea atribuţiilor ce le revin în calitate de reprezentanţi ai organelor competente şi de membri ai Consiliului;
    d) transparenţei în condiţiile legii;
    e) conlucrării cu societatea civilă.
    3. Autoritatea administraţiei publice centrale în domeniul gospodăriei drumurilor pune la dispoziţia Consiliului încăperi, documentaţia şi informaţia necesare pentru desfăşurarea şedinţelor şi altor activităţi.
II. COMPONENŢA CONSILIULUI
     4. Componenţa nominală a Consiliului se aprobă de către Guvern la propunerea Prim-ministrului.
    [Pct.4 în redacţia LP198 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.560]
    5. Consiliul este compus din unsprezece persoane: opt reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale de specialitate şi trei reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti şi ai patronatelor din domeniul transporturilor şi drumurilor.
    [Pct.5 în redacţia LP198 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.560]
    6. Preşedintele Consiliului este Prim-ministrul, asistat de vicepreşedinte.
    [Pct.6 în redacţia LP198 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.560]
    7. Vicepreşedintele este viceprim-ministru, cu atribuţii de coordonare a chestiunilor ce ţin de activitatea autorităţii administraţiei publice centrale în domeniul gospodăriei drumurilor.
    [Pct.7 în redacţia LP198 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.560]
    8. Lucrările de secretariat ale Consiliului se asigură de către Cancelaria de Stat.
   
[Pct.8 în redacţia LP198 din 12.07.13, MO167-172/02.08.13 art.560]
    9. Membrii Consiliului activează pe baze obşteşti, fără remunerare materială, paralel cu munca de bază. În cazul în care membrul Consiliului este rechemat de către organizaţia care l-a delegat, calitatea lui de membru al Consiliului încetează. Organizaţia respectivă propune un alt membru al Consiliului.
III. SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE CONSILIULUI
     10. Consiliul analizează propunerile privind utilizarea mijloacelor fondului şi, după caz, face propuneri de modificare a utilizării acestor mijloace.
    11. Consiliul este organ consultativ, deciziile lui avînd caracter de recomandare, şi are ca sarcină consolidarea eforturilor organelor învestite cu atribuţii în domeniul rutier, precum şi stabilirea unor obiective şi măsuri coordonate în vederea planificării lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a drumurilor publice şi utilizării eficiente a mijloacelor.
    12. În scopul realizării sarcinilor sale, Consiliul exercită următoarele atribuţii:
    a) face propuneri şi acordă asistenţă la elaborarea programului de repartizare a mijloacelor fondului, la baza căruia vor sta: starea tehnică a reţelei de drumuri, caracterul lucrărilor, lungimea reţelei rutiere şi intensitatea traficului;
    b) coordonează programul anual de repartizare a mijloacelor fondului;
    c) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale, organizaţiile neguvernamentale şi alte organizaţii ale societăţii civile din domeniul transporturilor şi gospodăriei drumurilor;
    d) monitorizează şi evaluează periodic lucrările rutiere pentru a asigura transparenţa în utilizarea mijloacelor fondului;
    e) monitorizează desfăşurarea concursurilor şi tenderelor pentru selectarea antreprenorilor ce vor executa lucrările rutiere, organizate de administratorul drumurilor publice;
    f) face propuneri la determinarea procedurii de decontare a mijloacelor pentru lucrările efectuate, incluse în programul anual de cheltuieli.
IV. MODUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII
CONSILIULUI

     13. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în baza unui plan anual de activitate, care se aprobă de membrii acestuia.
    14. Şedinţele Consiliului se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată în trimestru. Şedinţele Consiliului pot fi ordinare şi extraordinare. Şedinţele ordinare ale Consiliului se ţin cel puţin o dată în trimestru. Şedinţele extraordinare ale Consiliului se convoacă de către preşedintele Consiliului, la cererea scrisă a cel puţin patru membri ai Consiliului, la data indicată în cerere. În cazul convocării şedinţei extraordinare, membrii Consiliului vor fi informaţi despre aceasta cu cel puţin 3 zile înainte de ţinerea şedinţei.
    15. Şedinţele sînt prezidate de preşedintele Consiliului, iar în lipsa acestuia – de vicepreşedinte.
    16. Şedinţele se consideră deliberative dacă la ele sînt prezente 2/3 din membri. La şedinţele Consiliului se votează după principiul: un membru – un vot. Deciziile se iau cu votul majorităţii simple a membrilor Consiliului.
    17. Şedinţele Consiliului se consemnează într-un proces-verbal. Procesul-verbal se întocmeşte de secretarul Consiliului, în termen de 3 zile de la data desfăşurării şedinţei, în două exemplare. Fiecare exemplar al procesului-verbal va fi semnat de preşedintele şi secretarul Consiliului.
    18. Preşedintele Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea Consiliului;
    b) convoacă şi prezidează şedinţele;
    c) semnează procesele-verbale şi alte documente referitoare la activitatea Consiliului;
    d) reprezintă Consiliul în relaţiile cu autorităţile publice şi organizaţiile internaţionale.
    19. Activitatea Consiliului în perioada dintre şedinţele ordinare este asigurată de secretar, care exercită următoarele atribuţii:
    a) asigură asistenţa organizatorică şi informaţională a activităţii Consiliului;
    b) solicită propunerile membrilor Consiliului referitoare la planul de activitate şi ordinea de zi a şedinţelor ordinare;
    c) elaborează şi prezintă pentru aprobare planul anual de activitate a Consiliului, ordinea de zi a şedinţelor ordinare;
    d) solicită de la persoanele responsabile informaţii privind problemele incluse în ordinea de zi cu cel puţin 7 zile înainte de ţinerea şedinţei;
    e) pregăteşte materialele pentru şedinţele Consiliului;
    f) ţine evidenţa chestiunilor examinate şi întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor Consiliului;
    g) întocmeşte rapoarte despre activitatea Consiliului.
    20. Materialele şedinţelor, corespondenţa, procesele-verbale, alte informaţii şi materiale privind activitatea Consiliului se păstrează la secretarul Consiliului.
    21. Ordinea de zi a şedinţelor se întocmeşte de secretar, în baza planului de activitate a Consiliului şi a propunerilor înaintate de preşedintele şi membrii Consiliului.
    22. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului cu cel puţin 3 zile înainte de ţinerea şedinţei, cu prezentarea materialelor care urmează să fie examinate la şedinţă.
    23. Fiecare şedinţă este publică şi se încheie prin luarea unei decizii, care, în termen proxim, va fi făcută publică prin intermediul mass-mediei cu acoperire naţională.