HGC1130/2010
ID intern unic:  337095
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1130
din  15.12.2010
cu privire la aprobarea completărilor ce se operează
în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
Publicat : 24.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 254-256     art Nr : 1283
    În temeiul art.12 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232, art.840), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.724 din 13 iunie 2003 “Cu privire la serviciul resurse umane din cadrul autorităţii administraţiei publice centrale şi locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.762).

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul de stat                                                   Victor Bodiu

    Nr. 1130. Chişinău, 15 decembrie 2010.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.1130
din 15 decembrie  2010

COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009
    Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1) punctul 1 se completează cu un alineat nou cu următorul cuprins:
    “Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică, conform anexei nr.9”;
    2) hotărîrea se completează cu anexa nr.9 cu următorul cuprins:

 „Anexa nr.9
la Hotărîrea Guvernului
nr. 201 din 11 martie 2009 

REGULAMENTUL-CADRU
al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică
I. Dispoziţii generale
    1. Regulamentul-cadru al subdiviziunii resurse umane din autoritatea publică (în continuare – Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) din Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi stabileşte modul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii resurse umane din cadrul autorităţii publice.
    2. Subdiviziunea resurse umane se instituie ca subdiviziune structurală autonomă, care se subordonează nemijlocit conducătorului autorităţii publice.
    Subdiviziunea resurse umane poate avea statut de direcţie generală, direcţie, secţie sau serviciu, în conformitate cu normele stabilite de legislaţia în vigoare.
    Structura şi numărul de unităţi în subdiviziunea resurse umane se stabilesc de către conducătorul autorităţii publice.
    La stabilirea numărului de unităţi în subdiviziunea resurse umane se ia în considerare volumul şi complexitatea atribuţiilor, gradul/nivelul de implicare în coordonarea activităţii în domeniu a organelor administrative/instituţiilor din subordine, serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate.
    3. Prin derogare de la prevederile pct.2 din prezentul Regulament, subdiviziunea resurse umane nu se instituie în autorităţile publice cu un efectiv-limită mai mic de 10 unităţi de personal. În acest caz atribuţiile în domeniu sînt delegate unui funcţionar public din cadrul autorităţii publice.
    4. Subdiviziunea resurse umane îşi desfăşoară activitatea în colaborare cu subdiviziunile structurale ale autorităţii publice, cu organele administrative/instituţiile din subordine, cu serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate. 
    5. Modul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii resurse umane se stabileşte prin regulamentul acesteia, elaborat în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi aprobat de conducătorul autorităţii publice.
    6. Subdiviziunea resurse umane îşi desfăşoară activitatea în baza principiilor legalităţii, profesionalismului şi imparţialităţii.
II. Misiunea, funcţiile şi atribuţiile de bază
ale subdiviziunii resurse umane
    7. Subdiviziunea resurse umane are misiunea de a contribui la realizarea obiectivelor strategice ale autorităţii publice prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorităţii publice.
    8. Subdiviziunea resurse umane are următoarele funcţii de bază:
    1) administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:
    a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor;
    b) asigurarea necesarului de personal;
    c) dezvoltarea profesională a personalului;
    d) motivarea şi menţinerea personalului;
    e) sănătatea în muncă;
    2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu;      
    3) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice.
    9. Atribuţiile de bază ale subdiviziunii resurse umane sînt:
    1) administrarea personalului prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea implementării în autoritatea publică a procedurilor de personal privind:
    a) proiectarea şi organizarea funcţiilor/posturilor:
    participă la elaborarea documentelor de dezvoltare strategică a autorităţii publice, în special privind stabilirea obiectivelor şi acţiunilor referitoare la managementul resurselor umane;
    participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii publice, a regulamentului intern al autorităţii publice; elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare a subdiviziunii resurse umane;
    participă la proiectarea structurii organizatorice a autorităţii publice şi a subdiviziunilor structurale;
    planifică/estimează necesarul de personal;
    completează statul de personal în corespundere cu structura şi efectivul-limită ale autorităţii publice;
    proiectează/reproiectează funcţiile/posturile în cadrul autorităţii publice, coordonează elaborarea/actualizarea fişelor de post pentru diferite categorii de funcţii/posturi din cadrul autorităţii publice şi vizarea acestora;
    b) asigurarea necesarului de personal:
    organizează şi participă la desfăşurarea/realizarea procedurilor cu privire la ocuparea funcţiilor vacante;
    organizează şi coordonează procesul de integrare socioprofesională a noilor angajaţi, perioada de probă a funcţionarilor publici debutanţi;
    c) dezvoltarea profesională a personalului:
    elaborează, în baza necesităţilor de instruire a personalului, planul anual de dezvoltare profesională a personalului; organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;
    participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor/tenderelor privind procurarea serviciilor de instruire, inclusiv la negocierea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor de instruire;
    evaluează rezultatele şi impactul activităţilor de instruire desfăşurate;
    d) motivarea şi menţinerea personalului: 
    evaluează factorii de motivare a personalului;
    elaborează/actualizează programul de motivare nonfinanciară a personalului, după caz, şi programul de motivare financiară; organizează, coordonează şi monitorizează implementarea acestuia;
    coordonează şi monitorizează implementarea procedurii de evaluare a performanţelor profesionale individuale; vizează obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă a funcţionarilor publici;
    participă la examinarea contestaţiilor în domeniul managementului resurselor umane depuse de angajaţi;
    promovează şi cultivă climatul psihologic pozitiv de muncă în autoritatea publică şi o cultură organizaţională bazată pe principii general umane, management participativ, orientare spre rezultate şi relaţii de muncă armonioase;
    e) sănătatea în muncă: 
    monitorizează condiţiile psihologice de muncă în raport cu cerinţele şi standardele în domeniu; elaborează, la necesitate, şi prezintă conducerii autorităţii publice măsuri de îmbunătăţire a acestora;
    participă la evaluarea riscurilor de sănătate în muncă în cadrul autorităţii publice;
    abordează problemele psihosociale la locul de muncă (stresul ocupaţional, violenţa în muncă, hărţuirea sexuală la locul de muncă); propune soluţii pentru prevenirea şi ameliorarea acestora;
    participă la procesul de prevenire şi atenuare a conflictelor interpersonale;
    2) acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice în domeniu:
    a) acordă asistenţă informaţională şi metodologică  în aplicarea procedurilor de personal şi a prevederilor cadrului normativ în:
    elaborarea regulamentelor de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale ale autorităţii publice, ale organelor administrative/instituţiilor din subordine, ale serviciilor publice desconcentrate şi/sau descentralizate; 
    elaborarea/revizuirea şi aprobarea fişelor de post pentru toate categoriile de funcţii/posturi din cadrul autorităţii publice, din organele administrative/instituţiile din subordine, din serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate;
    organizarea şi desfăşurarea procedurii de ocupare a funcţiilor vacante, a perioadei de probă a funcţionarilor publici debutanţi, a procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici, a procesului de atestare a funcţionarilor publici cu statut special şi a persoanelor care deţin posturi de deservire tehnică;
    identificarea şi evaluarea necesităţilor de instruire a personalului, stabilirea factorilor motivaţionali;
    promovarea normelor de conduită a funcţionarilor publici;
    b) examinează petiţiile care abordează subiecte din domeniul de competenţă şi formulează răspunsurile de rigoare;
    3) evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice: 
    a) ţine evidenţa personalului: elaborează proiecte de acte administrative cu privire la angajarea, modificarea/suspendarea/încetarea raporturilor de serviciu/de muncă, la instruirea, evaluarea personalului şi la alte proceduri de personal; completează carnetele de muncă; întocmeşte şi actualizează dosarele personale; completează formularele statistice privind personalul din autoritatea publică; ţine evidenţa tuturor tipurilor de concedii oferite personalului; eliberează şi gestionează legitimaţiile de serviciu; ţine evidenţa persoanelor supuse serviciului militar; realizează acţiunile privind obţinerea de către colaboratori a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a certificatelor de atribuire a codului personal de asigurări sociale; eliberează, la solicitarea colaboratorilor, certificate/copii ale actelor cu privire la datele lor personale;
    b) creează şi administrează baza de date computerizată privind funcţiile şi personalul autorităţii publice;
    c) efectuează controlul privind realizarea deciziilor conducerii cu privire la personal; formulează şi prezintă conducerii autorităţii publice propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor depistate;
    d) acumulează, analizează şi generalizează informaţia cu privire la personal; întocmeşte şi prezintă conducerii autorităţii publice rapoarte informative;
    e) pregăteşte şi predă în arhivă materiale ce ţin de activitatea subdiviziunii resurse umane.
    10. Subdiviziunea resurse umane participă la activitatea comisiilor cu atribuţii în domeniul gestionării personalului, exercită alte atribuţii în domeniu prevăzute de lege sau delegate de conducătorul autorităţii publice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
III. Drepturile subdiviziunii resurse umane
    11. Subdiviziunea resurse umane are dreptul:
    a) să exercite în subdiviziunile structurale ale autorităţii publice, în organele administrative/instituţiile din subordine, în serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate, monitorizarea respectării: legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi legislaţiei muncii; regulamentelor de organizare şi funcţionare, regulamentelor interne; executării deciziilor conducerii autorităţii publice cu privire la procedurile de personal;
    b) să solicite de la subdiviziunile structurale ale autorităţii publice, organele administrative/instituţiile din subordine, serviciile publice desconcentrate şi/sau descentralizate, informaţii şi alte documente cu referire la procedurile de personal;
    c) să examineze şi să avizeze proiecte de documente de politici, legi, acte normative care conţin prevederi referitoare la diferite categorii de personal;
    d) să antreneze conducătorii şi funcţionarii publici de execuţie din cadrul autorităţii publice în implementarea procedurilor de personal;
    e) să colaboreze cu organizaţii sindicale, cu alte asociaţii profesionale, cu diverse comisii legal constituite în domeniul managementului resurselor umane;
    f) să participe la activităţi de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde cu subiecte ce ţin de managementul resurselor umane, de elaborarea şi implementarea procedurilor de personal, organizate în Republica Moldova şi peste hotare;
    g) să colaboreze cu subdiviziunile resurse umane din alte autorităţi publice, instituţii şi organizaţii în scopul studierii şi schimbului de experienţă în domeniul managementului resurselor umane.
IV. Responsabilităţile subdiviziunii resurse umane
    12. Subdiviziunea resurse umane este responsabilă pentru:
    a) respectarea strictă, la elaborarea proiectelor de acte administrative, a legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în autoritatea publică, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul;
    b) informarea operativă şi obiectivă a conducerii autorităţii publice despre posibilele încălcări ale prevederilor legislaţiei referitoare la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, a legislaţiei muncii, a altor acte normative ce reglementează lucrul cu personalul în proiectele de acte administrative elaborate de alte subdiviziuni din cadrul autorităţii publice; 
    c) depistarea şi informarea la timp a conducerii autorităţii publice privind lacunele existente în managementul resurselor umane; elaborarea şi prezentarea propunerilor de înlăturare a acestora;
    d) asigurarea calităţii şi veridicităţii informaţiilor în baza cărora se iau decizii şi se aprobă acte administrative cu privire la personal;
    e) asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal ale funcţionarilor publici şi altor categorii de personal, inclusiv a confidenţialităţii acestora potrivit legii;
    f) acţionarea promptă şi fără tergiversări în cazurile de încălcare a drepturilor angajaţilor din autoritatea publică în cadrul raporturilor de serviciu şi de muncă;
    g) perfectarea corectă a documentaţiei referitoare la administrarea personalului.”