HGC1199/2010
ID intern unic:  337183
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1199
din  23.12.2010
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
Publicat : 27.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 257-258     art Nr : 1312
    În temeiul alin. (4) art.15 al Legii nr.989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 102, art.773), cu modificările ulterioare, art.16 al Legii nr.161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 136-140, art.577), art. 12 al Legii nr.39-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia soiurilor de plante (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art.364), art.15 al Legii nr.50-XVI din 7 martie 2008 privind protecţia invenţiilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 117-119, art.455), art. 14 al Legii nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 191-193, art.630), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Valeriu Lazar

    Nr. 1199. Chişinău, 23 decembrie 2010.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1199
din 23 decembrie 2010
 MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Regulamentul cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.783 din 30 iunie 2003 „Cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.138-140, art.830), cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1) la punctul 4,cuvîntul „trei” se substituie cu cuvîntul „doi”;
    2) punctul 5 se completează în final cu sintagma „, se adoptă prin votul majorităţii simple din numărul celor prezenţi şi se consemnează în procese-verbale.”;
    3) punctul 6:
    la litera c), cuvîntul „intelectuale” se completează cu cuvintele „ , inclusiv în calitate de evaluator sau stagiar”, iar cifra „2” se substituie cu cifra „1”;
    literele d) şi f) se exclud;
    4) la punctul 10, sintagma „elaborat de Institutul de Proprietate Intelectuală şi” se exclude;
    5) punctul 11:
    la litera a), cifra „4” se substituie cu cifra „3”;
    la litera b), textul „care se efectuează oral a doua zi după susţinerea primei probe, se admit persoanele ale căror lucrări au fost apreciate cu note de promovare. La această etapă” se exclude;
    6) punctele 12 şi 13 se exclud;
    7) la punctul 15, „eliberare a certificatelor de calificare” se substituie cu sintagma „atestare a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală”;
    8) punctul 16 va avea următorul cuprins:
    „16. Certificatul de calificare se eliberează în baza deciziei Comisiei de atestare persoanelor ce au susţinut examenul de calificare.”;
    9) la punctul 20, sintagma „eliberare a certificatului de calificare” se substituie cu sintagma „atestare a evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală”;
    10) Regulamentul se completează cu un nou capitol, III1, cu următorul cuprins:
    „III1. Reatestarea evaluatorilor
    271. După expirarea termenului de valabilitate al certificatului de calificare se efectuează reatestarea evaluatorilor, în baza cererii depuse. Formularul-tip al cererii se aprobă de către AGEPI.
    272. Evaluatorii ce nu au practicat activitate în calitate de evaluator pe parcursul a 5 ani susţin examenul repetat în condiţiile capitolului II al prezentului Regulament. Ca dovadă a practicării activităţii de evaluator vor fi prezentate trei rapoarte privind evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală în perioada de activitate în calitate de evaluator.
    273.  La cerere se anexează:
    a) copiile a trei rapoarte privind evaluarea valorii iniţiale şi de piaţă a diferitelor obiecte de proprietate intelectuală;
    b) copia buletinului de identitate;
    c) certificatul ce atestă lipsa antecedentelor penale nestinse;
    d) informaţia privind numărul de obiecte ale proprietăţii intelectuale evaluate în perioada de activitate în calitate de evaluator;
    e) dovada achitării taxei pentru reatestare.
    274. Pentru efectuarea procedurii de reatestare se aplică normele capitolului II al prezentului Regulament ce reglementează procedura de atestare.
    275. Evaluatorilor reatestaţi li se eliberează un certificat de calificare reînnoit pentru o nouă perioadă de 5 ani, cu introducerea de către AGEPI a datelor respective în Registru.”;
    11) punctul 39 va avea următorul cuprins:
    „39. Taxa pentru atestarea şi reatestarea evaluatorilor, înregistrarea şi eliberarea certificatului de evaluator în domeniul proprietăţii intelectuale, precum şi pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului reînnoit se achită în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.774 din 13 august 1997 „Cu privire la taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale”. Cuantumul taxelor pentru atestarea şi reatestarea evaluatorilor sînt echivalente.”.
    2. Hotărîrea Guvernului nr.1609 din 31 decembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind obiectele de proprietate industrială create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.76), cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
    1) în titlul şi textul hotărîrii, precum şi în titlul şi textul anexei la hotărîre, după cuvintele „obiectele de proprietate” cuvîntul „industrială” se substituie cu cuvîntul „intelectuală”;
    2) Regulamentul privind obiectele de proprietate industrială create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu:
    pe tot parcursul textului Regulamentului, cuvîntul „comanditar” se substituie cu cuvîntul „beneficiar”, iar cuvîntul „remuneraţie” se substituie cu cuvîntul „remunerare”, la cazul gramatical respectiv;
    punctul 1 va avea următorul cuprins:
    „1. Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu (în continuare – Regulament) reglementează raporturile ce ţin de crearea, protecţia juridică, remunerarea autorilor obiectelor de proprietate intelectuală de serviciu şi utilizarea obiectelor de proprietate intelectuală create de către salariaţii din sectorul privat sau public, precum şi de către funcţionarii publici sau militari, ori finanţate de la  bugetul de stat, în cadrul exercitării atribuţiilor de serviciu sau în cadrul exercitării unei sarcini concrete date în scris de angajator.”;
    la punctul 3 noţiunea „obiecte de proprietate intelectuală de serviciu”, după sintagma „topografiile circuitelor integrate” se completează cu sintagma „obiectele protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe”;
    la punctul 6, cuvîntul „Dreptul” se substituie cu cuvintele „Drepturile patrimoniale”;
    se completează cu un nou punct, 101, cu următorul cuprins:
    „101. Angajatorul nu trebuie să divulge OPI de serviciu care i-a fost comunicat de salariat, atît timp cît interesele legitime ale salariatului impun acest lucru. Salariatul nu trebuie să divulge OPI de serviciu, atît timp cît acesta nu a devenit liber în conformitate cu pct. 14 şi 15 ale prezentului Regulament”;
    la punctul 18, cuvintele „profitul realizat sau prezumat” se substituie cu cuvintele „venitul brut”;
    Regulamentul se completează cu capitolele V1, V2 şi V3 cu următorul cuprins:
    „V1. OPI de serviciu rezultate din activităţile de cercetare-dezvoltare şi inovare
    241. Dreptul la titlul de protecţie asupra OPI de serviciu, rezultate din cercetarea efectuată în baza derulării unui contract finanţat de la bugetul de stat, aparţine în egală măsură persoanei juridice executante şi beneficiarului, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel.
    242. În cazul în care persoana juridică executantă a fost reorganizată sau  dizolvată, dreptul la titlul de protecţie asupra OPI de serviciu poate fi preluat cu titlu gratuit, cu acordul beneficiarului, de către persoana juridică ce preia, integral sau parţial, patrimoniul executantului, în conformitate cu legislaţia. Documentaţiile de interes naţional sînt transmise la păstrare unei persoane juridice desemnate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, rămînînd, în continuare, sub controlul acesteia din urmă.
    243. Dreptul la titlul de protecţie asupra OPI de serviciu destinate domeniului apărării, ordinii publice sau securităţii naţionale, rezultate din cercetările efectuate de către persoane juridice, utilizînd mijloacele bugetului de stat alocate prin programe de stat din sfera ştiinţei şi inovării, pot fi preluate de autorităţile publice centrale coordonatoare, în baza unor clauze contractuale specifice, cu acordul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    244. Prin derogare de la prevederile pct. 243 din prezentul Regulament, în cazul în care OPI de serviciu constituie un secret de stat, dreptul la titlul de protecţie asupra OPI de serviciu poate fi preluat de către autoritatea publică cu împuterniciri de dispoziţie asupra acestei informaţii, în baza unor clauze contractuale specifice, fără acordul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    245. În cazurile prevăzute la pct. 241 şi 243 din prezentul Regulament după ce instituţia executantă a cercetării a primit de la salariatul său comunicarea scrisă prevăzută la pct.9 din prezentul Regulament, instituţia are obligaţia de a informa, imediat, în scris, despre aceasta, după caz, beneficiarul sau Academia de Ştiinţe a Moldovei, sau Ministerul Apărării ca autoritate publică centrală care coordonează domeniul apărării, Ministerul Afacerilor Interne ca autoritate publică centrală care coordonează domeniul ordinii publice sau Serviciul Informaţii şi Securitate ca autoritate publică centrală care coordonează domeniul securităţii naţionale.
    V2. OPI de serviciu create de către funcţionarii publici sau militari
    246. Pentru OPI de serviciu create de către funcţionarii publici sau militari se aplică prevederile prezentului Regulament, cu următoarele excepţii:
    a) în locul confirmării interesului angajatorului pentru exercitarea dreptului său asupra OPI de serviciu, acesta poate solicita o participaţie corespunzătoare la exploatarea OPI de serviciu, în cazul în care acest lucru a fost convenit în prealabil. Nivelul participaţiei poate, de asemenea, să facă obiectul unei înţelegeri anterioare. În absenţa unei înţelegeri privind nivelul participaţiei, acesta este stabilit în conformitate cu pct.26 al prezentului Regulament;
    b) în interesul public salariatului îi pot fi impuse limitări privind valorificarea OPI de serviciu, în cazul în care astfel de limitări reiese din legislaţia în vigoare.
    V3. OPI de serviciu create în instituţii de învăţămînt superior
    247. Autorul este îndreptăţit să solicite un titlu de protecţie asupra OPI de serviciu, realizat în cadrul activităţii sale didactice sau de cercetare, dacă a informat la timp, în scris, despre aceasta angajatorul, dar acesta nu a confirmat interesul pentru exercitarea dreptului asupra OPI de serviciu în termenul prevăzut la pct.13 al prezentului Regulament; în acest caz salariatul nu este ţinut de obligaţia prevăzută la pct.101 al prezentului Regulament.
    248. În situaţia în care autorul, în baza libertăţii sale didactice şi de cercetare, decide să nu îşi dezvăluie OPI de serviciu, el nu este obligat să informeze angajatorul în acest sens; dacă, ulterior, autorul decide să-şi dezvăluie OPI de serviciu, el are obligaţia să informeze, imediat, angajatorul asupra OPI de serviciu.
    249. În cazul confirmării interesului angajatorului pentru exercitarea dreptului asupra OPI de serviciu, autorului îi rămîne un drept neexclusiv de utilizare a OPI de serviciu în domeniul său de activitate didactică şi de cercetare.
    2410. Pentru OPI de serviciu realizate de salariaţii din instituţiile de învăţămînt superior nu se aplică prevederile lit. a) pct.246 al prezentului Regulament.”.