HGM1187/2010
ID intern unic:  337206
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1187
din  22.12.2010
cu privire la implementarea Ghişeului unic
de documentare a străinilor
Publicat : 31.12.2010 în Monitorul Oficial Nr. 259-263     art Nr : 1318
    MODIFICAT
   
HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814
    HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284
    HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13

    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii şi al Regulamentului, cuvintele „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei” , la orice caz gramatical,  se substituie cu cuvintele „Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale”, la cazul gramatical corespunzător, iar cuvintele „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814
   
în Regulament:
    în tot textul, cuvintele „Departamentul documentare”, la orice caz gramatical,  se substituie cu cuvintele „Agenţia Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814
    în tot textul hotărîrii şi Regulamentului pentru funcţionarea Ghişeului unic de documentare a străinilor:
    sintagma „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se substituie cu sintagma „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”, la cazul gramatical corespunzător;
    sintagma „paşaport pentru apatrizi” se substituie cu sintagma „document de călătorie (Convenţia din 28 septembrie 1954)”, la cazul gramatical corespunzător;
    în tot textul Regulamentului, sintagma „Direcţia documentarea populaţiei” se substituie cu sintagma „Departamentul documentare”, la cazul gramatical corespunzător prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13
    În scopul eficientizării mecanismului de documentare a străinilor care imigrează în Republica Moldova, precum şi în conformitate cu prevederile art. 72 alin. (3) din Legea nr.200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.179-181, art.610), art. 6 din Legea nr. 180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.162-164, art.598), cu modificările ulterioare, şi art. 3 din Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.9, art.89), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se instituie, în cadrul Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne, Ghişeul unic de documentare a străinilor.
    2. Se aprobă Regulamentul privind funcţionarea Ghişeului unic de documentare a străinilor (se anexează).
    3. Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Servicii Publice:
    îşi vor organiza activitatea de examinare a cererilor şi de documentare a străinilor care imigrează în Republica Moldova în baza Regulamentului privind funcţionarea Ghişeului unic de documentare a străinilor, conform competenţelor funcţionale atribuite prin lege; 
    vor asigura, în termen de o lună, integrarea sistemelor informaţionale şi conectarea acestora la Ghişeul unic de documentare a străinilor;
    vor asigura, în limita competenţelor, respectarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor şi a prevederilor legislaţiei în vigoare cu privire la termenele de examinare a cererilor de acordare a unui drept de şedere şi de eliberare a permisului de şedere, buletinului de identitate pentru apatrizi sau documentului de călătorie (Convenţia din 28 septembrie 1954).
    4. Ministerul Afacerilor Interne, în vederea bunei desfăşurări a activităţii Ghişeului unic de documentare a străinilor:
    va identifica spaţiul necesar în cadrul Biroului migraţie şi azil şi va asigura dotarea Ghişeului unic;
    va asigura completarea Biroului migraţie şi azil cu personal în limita numărului de unităţi de personal stabilit şi a cheltuielilor de personal prevăzute anual pentru Minister.
    5. Acoperirea financiară a funcţionării Ghişeului unic de documentare a străinilor se va efectua din contul şi în limita alocaţiilor aprobate în bugetul Ministerului Afacerilor Interne.
    6. Executarea prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Agenţiei Servicii Publice.

    PRIM-MINISTRU                                                                     Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                 Iurie Leancă
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                        Valentina Buliga
    Ministrul tehnologiilor
    informaţionale şi comunicaţiilor                                                 Alexandru Oleinic
    Ministrul afacerilor interne                                                        Victor Catan

    Nr. 1187. Chişinău, 22 decembrie 2010.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.1187
din 22 decembrie 2010
REGULAMENT
privind funcţionarea Ghişeului unic de documentare a străinilor
Capitolul I
 Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament este elaborat în vederea simplificării mecanismului de legalizare a şederii şi de documentare a străinilor care solicită acordarea unui drept de şedere pe teritoriul Republicii Moldova. Regulamentul stabileşte o procedură unică de recepţionare a cererilor solicitanţilor prin adresarea acestora la Ghişeul unic de documentare a străinilor în municipiile Chişinău, Bălţi, Comrat şi Cahul.
    [Pct.1 modificat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    2. În sensul prezentului Regulament sînt utilizate următoarele noţiuni:
    Ghişeu unic de documentare a străinilor (în continuare – Ghişeu unic) – punct unic de acces şi mecanism ce permite solicitantului să se adreseze la o singură autoritate publică, abilitată conform legii, care este obligată să asigure coordonarea cu celelalte autorităţi publice a respectării de către solicitant a prevederilor legii şi altor acte normative în domeniul imigrării, conform competenţelor atribuite în acest sens Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Agenţiei Servicii Publice;
    solicitant – persoana fizică sau juridică care se adresează la Ghişeul unic de documentare a străinilor pentru obţinerea unui serviciu de documentare a străinilor;
    [Pct.2 noțiunea în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    funcţionar al Ghişeului unic – angajat al Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne care activează la Ghişeul unic şi exercită funcţiile prevăzute de prezentul Regulament;
    serviciu de documentare  – activităţi de informare, recepţionare, examinare şi acordare a unui drept, cu eliberarea actului decizional şi/sau a documentului care confirmă dreptul respectiv
    [Pct.2 noțiunea introdusă prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    3. Activitatea Ghişeului unic este organizată conform programului de activitate aprobat  prin ordinul directorului Biroului migraţie şi azil şi plasat în incinta Ghişeului unic, precum şi pe pagina web oficială a autorităţii competente pentru străini.
    [Pct.3 în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
Capitolul II
Funcţiile Ghişeului unic şi serviciile prestate
    [Capitolul II titlul modificat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    4. Ghişeul unic are următoarele funcţii:
    a) acordă consultanţă persoanelor fizice şi juridice şi informează solicitanţii cu privire la procedura de adresare şi recepţionare a cererilor, actele ce urmează a fi prezentate, termenele de examinare, taxele de stat şi serviciile acordate, modul de eliberare/primire a actelor;
    [Pct.4 lit.a) modificată prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    b) recepţionează cererea solicitantului cu actele anexate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
    [Pct.4 lit.b) modificată prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    c) asigură verificarea corectitudinii şi completitudinii cererilor;
    d) verifică conformitatea copiei cu originalul actelor prezentate;
    [Pct.4 lit.d) în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    e) asigură înregistrarea dactiloscopică a străinului solicitant al unui drept de şedere;
    f) asigură preluarea imaginii faciale, prelevarea amprentelor digitale şi semnăturii solicitantului;
    [Pct.4 lit.f) în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    g) asigură transmiterea către Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (în continuare – Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă) a cererilor însoţite de copiile actelor stabilite, în funcţie de dreptul de şedere;
    [Pct.4 lit.g) în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
   
g1) asigură transmiterea,  în format electronic, la Agenţia Servicii Publice a formularelor privind eliberarea actului de identitate solicitat în scopul confecţionării şi/sau personalizării actelor de identitate
    [Pct.4 lit.g1) introdusă prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    h) asigură procesarea şi transmiterea informaţiei în sistemele informaţionale ale Agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, Serviciului de Informaţii şi Securitate şi Agenţiei Servicii Publice;
    [Pct.4 lit.h) modificată prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    i) eliberează permisul de şedere, buletinul de identitate pentru apatrizi, buletinul de identitate pentru refugiați, buletinul de identitate pentru beneficiarii de protecție umanitară, documentul de călătorie pentru apatrizi, documentul de călătorie pentru refugiaţi, documentul de călătorie pentru beneficiarii de protecție umanitară;
    [Pct.4 lit.i) în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    j) recepţionează cererile de solicitare a activităţilor de integrare prevăzute de Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova;
    [Pct.4 lit. j) introdusă prin HG230 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.284]
    k) eliberează, la solicitare, adeverinţa de confirmare a statutului juridic al străinului, a dreptului de şedere şi/sau a perioadei de aflare a acestuia pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.4 lit.k) introdusă prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
Capitolul III
Organizarea activităţii Ghişeului unic
    [Pct.5 abrogat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
   6. Cererile de acordare a unui drept de şedere şi de eliberare a actului de identitate, însoţite de actele prevăzute de legislaţia în vigoare în funcţie de dreptul de şedere, se depun la Ghişeul unic personal de către străin în condiţiile art. 4 alin. (11) din Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
    [Pct.6 în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
   
61. Străinul care solicită acordarea sau prelungirea dreptului de şedere prezintă paşaportul naţional sau documentul de călătorie, în al cărui temei s-a permis trecerea frontierei de stat, cu menţiunea privind ultima intrare în Republica Moldova.
    [Pct.61 introdus prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    7. Funcţionarul de la Ghişeul unic verifică corectitudinea şi completitudinea cererilor şi actelor prezentate, acceptă sau restituie cererea.
    [Pct.7 modificat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    8. În cazul acceptării cererii, solicitantul este informat despre termenul de examinare a cererii, taxele ce urmează a fi încasate, precum şi despre modul de înştiinţare a acestuia privind rezultatul examinării cererii şi decizia luată.
    9. Cererea nu este acceptată spre examinare şi este restituită în cazul în care:
    a) cererea nu este semnată sau este întocmită incorect;
    b) actele prezentate nu sînt întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare sau nu sînt respectate condiţiile legale;
    c) setul de acte prezentat nu este complet;
    d) persoana nu are dreptul şi calitatea legală de a depune cererea însoţită de actele necesare.
    În situaţiile date, funcţionarul de la Ghişeul unic cere solicitantului să înlăture neregulile stabilite sau să prezinte actele ce lipsesc.
    10. După acceptarea cererii, solicitantul achită taxele şi plăţile pentru serviciile prestate, prevăzute de legislaţia în vigoare şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, şi prezintă bonurile de plată funcţionarului de la Ghişeul unic, care asigură înregistrarea dactiloscopică şi fotografierea solicitantului.
    11. În cazul acceptării cererii privind acordarea/prelungirea dreptului de şedere în scop de muncă, cererea şi actele de însoţire sînt transmise Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    [Pct.11 în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    12. Funcţionarul procesează în aceeaşi zi cererea şi informaţia despre solicitant în subsistemul informaţional şi asigură transmiterea acesteia în sistemele informaţionale ale Agenţiei naţionale pentru ocuparea forţei de muncă, Serviciului de Informații și Securitate şi Agenţiei Servicii Publice.
    [Pct.12 modificat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    13. Funcţionarul de la Ghişeul unic asigură corectitudinea, plenitudinea şi protecţia informaţiei procesate/transmise şi poartă răspundere personală în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
    [Pct.14 abrogat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    15. Biroul migraţie şi azil examinează cererea privind acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi emite, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice din data depunerii cererii, o decizie de acordare sau de refuz.
    16. Cererea privind acordarea dreptului de şedere permanentă se depune personal de solicitant la Ghişeul unic. Biroul migraţie şi azil emite, în termen de cel mult 90 de zile calendaristice din data înregistrării cererii, decizia de acordare sau de refuz al dreptului de şedere permanentă.
    [Pct.17 exclus prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
   
161. Declaraţia pe proprie răspundere privind detaşarea străinilor la muncă pentru o perioadă de pînă la 90 de zile se depune de către angajator sau reprezentantul împuternicit al acestuia în 2 exemplare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării străinului în ţară, cu anexarea actelor prevăzute în art. 9 alin. (5) lit. d) şi e) şi alin. (61) din Legea nr.180-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la migraţia de muncă.
    [Pct.161 introdus prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    18. În cazul în care cererea de acordare a unui drept de şedere a fost respinsă, funcţionarul Ghişeului unic informează despre acest fapt solicitantul prin scrisoare, în termen de 3 zile din momentul adoptării deciziei.
    [Pct.18 modificat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    [Pct.19 abrogat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    [Pct.20 exclus prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    21. Funcţionarul de la Ghişeul unic eliberează solicitantului actul de identitate confecţionat, asigură actualizarea statutului actului de identitate în Registrul de stat al populaţiei și înmînează solicitantului informaţia despre obligaţiile fiscale pe care urmează să le onoreze pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.21 în redacția HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    22. Depunerea cererilor de prelungire a unui drept de şedere şi de eliberare actului de identitate (Convenţia din 28 septembrie 1954) se efectuează în conformitate cu prevederile prezentului capitol.
    [Pct.22 modificat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
Capitolul IV
Responsabilităţi
    23. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv înregistrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal, corectitudinea şi plenitudinea informaţiei şi a actelor primite, funcţionarii antrenaţi în activitatea Ghişeului unic poartă răspundere în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    24. Biroul migraţie şi azil, Agenţia naţională pentru ocuparea forţei de muncă, Serviciul de Informaţii şi Securitate şi Agenţia Servicii Publice asigură, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectarea termenelor de examinare şi soluţionare a cererilor solicitanţilor, procesarea şi transmiterea informaţiei în termenul prevăzut de prezentul Regulament, precum şi protecţia datelor cu caracter personal.
    [Pct.24 modificat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]
    [Pct.25 abrogat prin HG710 din 06.09.17, MO330-334/08.09.17 art.814]