LPC5/2011
ID intern unic:  337310
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 5
din  12.01.2011
privind modificarea şi completarea Legii nr. 64-XII
din 31 mai 1990 cu privire la Guvern
Publicat : 14.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 15     art Nr : 13
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 131–133, art. 1018), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24, poziţia „Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale” se înlocuieşte cu poziţia „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”, iar poziţia „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” se înlocuieşte cu poziţia „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor”.
    2. La articolul 25:
    alineatul unu se completează în final cu următoarea propoziţie: „Ordinea de zi a şedinţelor Guvernului se aprobă de acesta la propunerea Prezidiului Guvernului.”
    alineatul patru va avea următorul cuprins:
    „Hotărîrile şi ordonanţele se adoptă cu votul majorităţii membrilor Guvernului.”
    3. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 26. Prezidiul Guvernului
    Pentru coordonarea activităţii interne a Guvernului şi în scopul aprobării proiectului ordinii de zi a şedinţelor Guvernului, se formează Prezidiul Guvernului din care fac parte Prim-ministrul şi viceprim-miniştrii.
    Şedinţa Prezidiului Guvernului se convoacă de Prim-ministru şi se consideră deliberativă dacă la ea participă toţi membrii Prezidiului. În cazul absenţei unui viceprim-ministru, acesta va delega pentru participare la şedinţă cu drepturi depline un alt membru al Guvernului.
    Deciziile în cadrul Prezidiului Guvernului se adoptă prin consens.”
    4. La articolul 31 alineatul doi, prima propoziţie se exclude.
    Art. II. – Guvernul, în termen de o lună:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                              Marian LUPU

    Nr. 5. Chişinău, 12 ianuarie 2011.