HGC63/2011
ID intern unic:  337561
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 63
din  04.02.2011
pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte
produse farmaceutice şi parafarmaceutice
Publicat : 11.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 25-27     art Nr : 85
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 2 iulie 1997 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                Valeriu Lazăr
    Ministrul sănătăţii                                                                  Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                                Veaceslav Negruţa

    Nr. 63.  Chişinău, 4 februarie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.63
din 4 februarie 2011

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Regulamentul privind formarea preţurilor la
medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice,

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997
     Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.603 din 2 iulie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.51-52, art.562), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în tot textul Regulamentului cuvintele „/reprezentantul oficial al acestuia”, se exclud;
    2) la punctul 1:
    după sintagma „art. 426)” se completează cu sintagma „ ,Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 22 iunie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aprobare şi înregistrare a preţurilor de producător la medicamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 105-106, art. 582)”;
    cuvintele „(depozite, farmacii, puncte farmaceutice) din teritoriul Republicii Moldova, indiferent de subordonare şi tipul de proprietate” se substituie prin cuvintele „(producători, depozite, farmacii şi filialele acestora) indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare”;
    3) punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. În sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni:
    preţ de achiziţie – preţul producătorului de peste hotare, diminuat cu suma rabatului comercial (discount) acordat, indicat în documentele primare, care nu poate depăşi preţul de producător înregistrat în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare) şi a plăţilor pentru controlul calităţii medicamentelor, recalculat în moneda naţională (lei), conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;
    rabat comercial (discount) – reducere din preţul producătorului/distribuitorului, convenit anterior între părţi, conform clauzelor prevăzute în contract;
    preţ de livrare – preţul la care producătorul autohton comercializează medicamentele pe teritoriul Republicii Moldova, în calculul căruia este prevăzut normativul de rentabilitate pe entitate de pînă la 15 la sută;
    preţ cu ridicata – preţul care se aplică de către depozite la comercializarea angro a medicamentelor către farmacii şi instituţii medico-sanitare;
    preţ cu amănuntul – preţul care se aplică de către farmacii la momentul comercializării medicamentelor cu amănuntul către consumatorul final.”;
    4) punctul 3 va avea următorul cuprins:
    „3. Preţurile la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice (în continuare - medicamente) se stabilesc de către întreprinderile farmaceutice în felul următor:
    medicamentele produse în Republica Moldova se comercializează pe piaţa internă la preţuri de livrare, cu aplicarea adaosului comercial. Din contul adaosului comercial se acoperă cheltuielile operaţionale, de investiţii şi financiare;
    medicamentele importate se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţuri de achiziţie, cu aplicarea adaosului comercial.
    Rabatul comercial (discountul) acordat de furnizor se determină conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate, aprobate de Ministerul Finanţelor.”;
    5) după punctul 3 se completează cu punctul 31, cu următorul cuprins:
    „31. Producătorii autohtoni comercializează pe teritoriul Republicii Moldova medicamentele fabricate la preţuri de livrare cu luarea în calcul a normativului de rentabilitate pe entitate de pînă la 15 la sută din costul vînzărilor, cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi administrative, alte cheltuieli operaţionale, aferente producerii şi comercializării medicamentelor, în conformitate cu prevederile Standardului Naţional de Contabilitate 3 „Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, cu un total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.
    Costul vînzărilor şi cheltuielile operaţionale aferente medicamentelor comercializate pe piaţa internă se separă de costul vînzărilor şi cheltuielile operaţionale totale în bază cantitativă, cu aplicarea coeficientului de repartizare a cheltuielilor.”;
    6) punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. La comercializarea medicamentelor se admite aplicarea unui adaos comercial de pînă la 40 la sută la preţul de livrare sau la preţul de achiziţie, din care:
    pînă la 15 la sută – pentru întreprinderile care importă şi/sau distribuie cu ridicata medicamente, atît de import, cît şi autohtone;
    pînă la 25 la sută  – pentru farmacii şi filialele acestora.”;
    7) punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. La comercializarea medicamentelor, întreprinderile farmaceutice indică în  documentele primare cu regim special preţul de livrare al medicamentelor autohtone sau preţul de achiziţie al medicamentelor din import, mărimea adaosului comercial aplicat, numărul de serie al produsului, numărul şi data documentului ce-i atestă calitatea, eliberat de Agenţia Medicamentului.”;
    8) punctul 8, după cuvîntul „ , farmacii”, se completează cu cuvintele „şi filialele acestora”;
    9) punctul 10 se exclude;
    10)  la punctul 11, alineatul întîi şi doi vor avea următorul cuprins:
    „Baza iniţială de calcul pentru aplicarea adaosului comercial de către întreprinderile farmaceutice care comercializează medicamente de import este preţul de achiziţie.
    Baza iniţială de calcul pentru aplicarea adaosului comercial de către întreprinderile farmaceutice care comercializează medicamente autohtone este preţul de livrare.”;
    11) la punctele 12 şi 13, cuvîntul „unitar” se substituie prin cuvîntul „unic”, iar cuvintele „al deţinătorului CÎM” se substituie prin cuvintele „al depozitului”;
    12) la punctul 12:
    formula:
Acd
„Kacd  = (1+  ______) ≤ 1,15”
100
    se substituie cu formula:
Acd
„Kacd  =  ________ ≤ 0,15” ;
100
    13) la punctul 13:
    formula:
„Pam = (Pac x (Kacd + Kacf)  x Ktva)”
    se substituie cu formula:
„Pam = (Pac x (1+Kacd + Kacf)  x Ktva)”,
    iar formula:
Acf
„Kacf= (1+____ ) ≤ 1,25”
100
    se substituie cu formula:
Acf
„Kacf= ____ ≤ 0,25”;
100
    14) la punctul 14, cuvîntul „(ambalate)” se exclude;
    15) punctul 17 se exclude.