LPC8/2011
ID intern unic:  337627
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 8
din  10.02.2011
privind modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 31     art Nr : 46
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 59–61, art. 201), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24 alineatele (1) şi (2), sintagma „aparatul Parlamentului” se substituie prin sintagma „Secretariatul Parlamentului”.
    2. La articolul 25:
    alineatul unic devine alineatul (1), sintagma „Aparatul Parlamentului” substituindu-se prin sintagma „Secretariatul Parlamentului”;
    articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul cuprins:
    „(2) Deputatul poate fi ajutat în activitatea sa de un asistent remunerat şi de asistenţi voluntari.”
    3. La articolul 26 alineatul (1) litera b), cuvîntul „Parlament” se substituie prin sintagma „Biroul permanent”.
    Art. II. – Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 50, art. 237), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul regulamentului, sintagma „Aparatul Parlamentului” se substituie prin sintagma „Secretariatul Parlamentului”.
    2. La articolul 2 alineatul (1), după cuvîntul „Preşedintele” se introduce cuvîntul „ , prim-vicepreşedintele”.
    3. La articolul 6, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:
    „(4) Preşedintele fracţiunii parlamentare este asistat de un cabinet propriu, care se formează ţinîndu-se cont de reprezentarea proporţională a fracţiunii în Parlament şi al cărui personal este angajat în temeiul încrederii personale acordate de preşedintele fracţiunii.
    (5) Încheierea şi încetarea contractelor individuale de muncă cu personalul din cabinetul preşedintelui fracţiunii se fac de către Preşedintele Parlamentului, la propunerea preşedintelui fracţiunii.”
    4. În titlul capitolului 2, după sintagma „Preşedintelui Parlamentului,” se introduce cuvîntul „prim-vicepreşedintelui,”.
    5. La articolul 7, după sintagma „Preşedintele Parlamentului,” se introduce cuvîntul „prim-vicepreşedintele,”.
    6. La articolul 10:
    titlul articolului va avea următorul cuprins:
    „Articolul 10. Alegerea prim-vicepreşedintelui
                           şi a vicepreşedinţilor Parlamentului”;
    în cuprinsul articolului, cuvîntul „Vicepreşedinţii” se substituie prin textul „Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii”.
    7. La articolul 11:
    în titlul articolului, după cuvîntul „Preşedintelui” se introduce textul „ , a prim-vicepreşedintelui”;
    la alineatul (3), cuvîntul „Vicepreşedinţii” se substituie prin textul „Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii”.
    8. La articolul 12 alineatul (1), după sintagma „Preşedintele Parlamentului” se introduce cuvîntul „ , prim-vicepreşedintele”.
    9. La articolul 13 alineatul (1):
    litera k) va avea următorul cuprins:
    „k) aprobă structura, efectivul şi statul de funcţii al Secretariatului Parlamentului, precum şi condiţiile specifice de salarizare şi de compensare a cheltuielilor aferente îndeplinirii obligaţiilor de serviciu pentru funcţionarii publici din cadrul Secretariatului;”
    după litera k) se introduc literele k1) şi k2) cu următorul cuprins:
    „k1) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Parlamentului;
    k2) aprobă planurile strategice de dezvoltare a Secretariatului Parlamentului;”.
    10. La articolul 14 alineatul (1):
    după litera j) se introduce litera j1) cu următorul cuprins:
    „j1) dispune de fondul Preşedintelui Parlamentului;”
    la litera k), textul „în baza contractului individual de muncă” se exclude;
    la litera l), după cuvîntul „atribuţiile” se introduce textul „prim-vicepreşedintelui şi ale”.
    11. La articolul 15:
    în titlul articolului, după cuvîntul „Atribuţiile” se introduce textul „prim-vicepreşedintelui şi ale”;
    la alineatele (1) şi (2), cuvîntul „Vicepreşedinţii” se substituie prin textul „Prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii”.
    12. La articolul 27 alineatul (1), după sintagma „Preşedintelui Parlamentului” se introduce textul „ , a prim-vicepreşedintelui”.
    13. La articolul 73, după cuvintele „de către” se introduce textul „prim-vicepreşedinte sau de”.
    14. La articolul 74 alineatul (1), după cuvîntul „Preşedintele” se introduce cuvîntul „ , prim-vicepreşedintele”.
    15. Articolul 103:
    la alineatul (1), după cuvîntul „Preşedinte” se introduce textul „ , de prim-vicepreşedinte”;
    la alineatul (2), după cuvîntul „asistat” se introduce textul „de prim-vicepreşedinte şi”.
    16. La articolul 130 alineatul (2), după sintagma „Preşedintelui Parlamentului” se introduce textul „ , a prim-vicepreşedintelui”.
    17. Articolul 141:
    la alineatele (1) şi (4), sintagma „Directorul general” se substituie prin sintagma „Secretarul general”;
    alineatul (2) se abrogă;
    la alineatul (3), sintagmele „Directorul general al Aparatului Parlamentului” şi „Directorul general” se substituie, respectiv, prin sintagmele „Secretarul general al Parlamentului” şi „Secretarul general”.
    18. La articolul 150 alineatul (3), după sintagma „Preşedintelui Parlamentului,” se introduce textul „a prim-vicepreşedintelui şi a”.
    Art. III. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Aparatul Parlamentului” se substituie prin sintagma „Secretariatul Parlamentului”.
    2. La articolul 18, cuvîntul „Parlament” se substituie prin sintagma „Biroul permanent al Parlamentului”.
    3. La anexa nr. 2 compartimentul „Parlamentul Republicii Moldova”, după poziţia „Preşedinte al Parlamentului” se introduce poziţia:
    „Prim-vicepreşedinte al Parlamentului    8400”.
    4. La anexa nr. 3, compartimentul „Aparatul Parlamentului” se exclude.
    5. La anexa nr. 5 compartimentul „Aparatul Parlamentului”, înainte de poziţia „Şef direcţie” se introduce poziţia:
    „Secretar general    2450–3200”.
    6. La anexa nr. 12, după sintagma „preşedinte al fracţiunii parlamentare,” se introduce sintagma „deputat în Parlament,”.
    Art. IV. – La articolul 15 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 351), textul „la directorul general al Aparatului Parlamentului” se substituie prin textul „la Secretarul general al Parlamentului”.
    Art. V. – În anexa nr. 1 la Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230–232, art. 840), cu modificările ulterioare, poziţia „Aparatul Parlamentului” se substituie prin poziţia „Secretariatul Parlamentului”.
    Art. VI. – La articolul 5 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările ulterioare, sintagma „Aparatului Parlamentului” se substituie prin sintagma „Secretariatului Parlamentului”.
    Art. VII. – Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), după textul „preşedinţii fracţiunilor parlamentare,” se introduce textul „deputaţii în Parlament,”.
    2. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cabinetul deputatului în Parlament se instituie doar postul de asistent.”
    3. La articolul 8 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Numirea personalului în cabinetele prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor Parlamentului, în cele ale preşedinţilor fracţiunilor parlamentare şi ale deputaţilor se face, la propunerea acestora, de către Preşedintele Parlamentului.”
    Art. VIII. – În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), poziţia „Director general al Aparatului Parlamentului” se exclude.
    Art. IX. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia punctului 6 din articolul III şi a punctelor 1 şi 2 din articolul VII, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2012.
    (2) Biroul permanent al Parlamentului va asigura elaborarea şi aprobarea actelor administrative necesare implementării prezentei legi.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr. 8. Chişinău, 10 februarie 2011.