HGA94/2011
ID intern unic:  337670
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 94
din  18.02.2011
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se
operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995
Publicat : 25.02.2011 în Monitorul Oficial Nr. 32-33     art Nr : 121
    Abrogată prin HG774 din 20.06.16, MO169-183/24.06.16 art.834


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

    Nr. 94. Chişinău, 18 februarie 2011.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 94
din 18 februarie 2011

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995
    Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Preambulul Hotărîrii va avea următorul cuprins:
    „În scopul executării prevederilor Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art. 681), Legii nr. 105-XV din 13 martie 2003 cu privire la protecţia consumatorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 126-131, art. 507), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  pentru asigurarea protecţiei sociale a cetăţenilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE”
    2. Se completează cu un nou punct, 21, cu următorul cuprins:
    „21. În sensul prezentei Hotărîri se definesc următoarele noţiuni:
    unitate comercială (distribuitor) – subiect al lanţului de circulaţie a mărfurilor de la producător pînă la consumator;
    procesare – activitate suplimentară a procesului tehnologic de producere a mărfurilor, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale produsului şi care se efectuează în cadrul unităţii comerciale (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, ambalare, reambalare, marcare);
    rabat comercial (discount) – reducere din preţul producătorului /unităţii comerciale, convenit anterior între părţi, conform clauzelor prevăzute în contract;
    preţ de achiziţie – preţul producătorului de peste hotare / reprezentantului oficial al acestuia, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în moneda naţională (lei), conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;
    preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare;
    preţ cu ridicata – preţul unităţii comerciale care efectuează comerţ cu ridicata;
    preţ cu amănuntul – preţul unităţii comerciale care efectuează comerţ cu amănuntul;
    adaos comercial – component al preţului cu ridicata sau cu amănuntul, care reprezintă diferenţa dintre acesta şi preţul de achiziţie/livrare a mărfurilor, indicat în documentele primare.”;
    3. Punctele 3 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    „3. Pentru mărfurile social importante (conform anexei nr. 3) se stabileşte următorul mod de formare a preţurilor:
    la export se livrează la preţuri libere;
    pentru întreprinderile de alimentaţie publică de categoria III-a (ce deservesc invalizii, persoanele socialmente vulnerabile, elevii, studenţii, populaţia la locul de muncă, în instituţiile curative), mărimea adaosului comercial nu depăşeşte 30 la sută, iar pentru întreprinderile de categoria a II-a nu depăşeşte 70 la sută, faţă de preţul de achiziţie/livrare a produselor sau faţă de costul setului de materie primă la calcularea preţurilor pentru bucate şi produse;
    mărfurile din import se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova la preţurile de achiziţie, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută, iar pentru mărfurile supuse procesării în unităţile comerciale, suma adaosului comercial cumulativ nu va depăşi 40 la sută de la preţul de achiziţie. Cheltuielile operaţionale, inclusiv cheltuielile de procesare şi alte cheltuieli legate de procurarea şi comercializarea mărfurilor se acoperă din contul adaosului comercial;
    mărfurile de producţie autohtonă se comercializează pe teritoriul Republicii Moldova de către unităţile comerciale la preţuri de livrare, cu aplicarea adaosului comercial ce nu depăşeşte 20 la sută, cu excepţia pîinii şi produselor de panificaţie  pentru care limita adaosului comercial nu va depăşi 10 la sută, materialelor de construcţie – 30 la sută de la preţul de livrare. Cheltuielile operaţionale, inclusiv cheltuielile de transport a materialelor de construcţii şi alte cheltuieli legate de procurarea şi comercializarea mărfurilor se acoperă din contul adaosului comercial;
    în toate cazurile de comercializare a mărfurilor, cu aplicarea adaosului comercial limitat, indiferent de numărul de unităţi comerciale (distribuitori), mărimea adaosului comercial nu trebuie să depăşească nivelul-limită stabilit, de la preţul de achiziţie/preţul de livrare.
    4. La comercializarea mărfurilor social importante persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător sînt obligate să indice în documentele primare cu regim special (facturi/facturi fiscale) preţul de achiziţie/ livrare şi mărimea adaosului comercial cumulativ.”.
    4. Punctul 9 va avea următorul cuprins:
    “9. Ministerul Finanţelor va opera modificările necesare în instrucţiunile privind completarea documentelor primare cu regim special.”.