LPC7/2011
ID intern unic:  337701
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 7
din  10.02.2011
pentru modificarea articolului 18 din Legea nr. 289-XV
din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate
 temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale
Publicat : 04.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 56
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Articolul 18 din Legea nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168–170, art. 773), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    alineatul (3) se abrogă;
    la alineatul (4), textul „Pe parcursul anului” se substituie cu textul „Începînd cu anul”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 7. Chişinău, 10 februarie 2011.