HFGDSBC118/2/2011
ID intern unic:  337783
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 118/2
din  18.02.2011
privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de
calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor
către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 11.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 37-38     art Nr : 212     Data intrarii in vigoare : 11.03.2011
    În baza art.44 alin.(2) din Legea Republicii Moldova nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 30-34, art. 169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    Art. I. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administraţie nr.8  din  20.08.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.156-162, art.317), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În Capitolul II „DETERMINAREA BAZEI DE CALCUL”:
    - la pct. 2.2.1., alin. (1), va avea următorul conţinut:
    “Din Planul de conturi al evidenţei contabile în băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat de către Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei (proces-verbal nr.15 din 26 martie 1997), cu modificările şi completările ulterioare, clasa 2 – “Obligaţiuni”, se selectează soldurile conturilor ce ţin de obligaţiunile băncii faţă de persoanele fizice rezidente şi nerezidente, inclusiv în valută străină (echivalentul lor în lei moldoveneşti la cursul oficial), la ultima dată gestionară a trimestrului precedent, considerată data de calcul:
    - 2120 Împrumuturi de la alţi creditori;
    - 2150 Acorduri REPO şi facilităţi de lombard;
    - 2180 Valori mobiliare emise;
    - 2220 Depozite la vedere fără dobîndă ale clienţilor;
    - 2250 Depozite la vedere cu dobîndă ale clienţilor;
    - 2290 Conturi aferente legalizării capitalului;
    - 2310 Depozite de economii;
    - 2370 Depozite pe termen ale clienţilor;
    - 2380 “Depozite-garanţii pe termen ale clienţilor”, parţial, în partea care nu constituie garanţii pentru operaţiunile efectuate de către bancă în numele deponentului;
    - 2530 Datorii privind leasingul financiar;
    - 2700 Dobînda calculată ce urmează să fie plătită;
    - 2790 Conturi de tranzit şi suspendate;
    - 2800 Alte obligaţiuni.”
    - la pct. 2.2.2., după litera g) se introduce litera g1) cu următorul cuprins: “g1) depozitele persoanelor fizice în conturile de depozit deschise în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr.201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea depunerilor populaţiei în instituţiile Băncii de Economii a Moldovei;”.
    2. În Capitolul III „PRINCIPIILE, MODUL ŞI TERMENELE DE ACHITARE A PLĂŢILOR BĂNCILOR CĂTRE FOND”:
    - la pct. 3.2. cuvîntul „octombrie” se substituie prin cuvîntul „noiembrie”;
    - la pct. 3.3. sintagma „de 1% de la baza de calcul, determinată conform pct.2.2.4. din prezentul Regulament” se substituie prin sintagma “0,1% din capitalul iniţial al băncii”, iar propoziţia: “Ca bază de calcul se iau depozitele înregistrate în bilanţul băncii la ultima dată gestionară a trimestrului precedent admiterii acesteia la formarea mijloacelor Fondului.” se exclude;
    - la pct. 3.6. alin. (1) la sfîrşit se completează cu sintagma „şi penalitatea de întîrziere în mărime de 1% din sumele datorate”;
    - la pct. 3.6. alin. (2) la sfîrşit se completează cu sintagma “şi încasează în mod incontestabil din contul băncii sumele calculate şi penalitatea de întîrziere în mărime de 1% din acestea”.
    Art. II.  Prezenta hotărîre intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL FONDULUI
    DE GARANTARE A DEPOZITELOR
    ÎN SISTEMUL BANCAR                                                       Petru VEVERIŢA

    Nr. 118/2. Chişinău, 18 februarie 2011.