HGM149/2011
ID intern unic:  337841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 149
din  14.03.2011
cu privire la modificarea şi completarea unor
acte normative ale Guvernului
Publicat : 18.03.2011 în Monitorul Oficial Nr. 40-42     art Nr : 180
    MODIFICAT
   
HG399 din 12.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443
    HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30
    HG649 din 01.09.11, MO147/06.09.11 art.719

    În scopul executării art.II al Legii nr.5 din 12 ianuarie 2011 şi în temeiul art.31 al Legii nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele acte normative ale Guvernului (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Nr. 149. Chişinău, 14 martie 2011.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr.149
din 14 martie 2011
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele acte normative ale Guvernului
    1.  Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.468 din 19 mai 1997 „Cu privire la constituirea Fondului de investiţii sociale din Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.613), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la poziţia a doua, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”;
    la poziţia a treia, după cuvîntul „Direcţiei” se introduce cuvîntul „generale”;
    la poziţia a şasea, cuvintele „ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale” se substituie prin cuvintele „ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor”.
    2. La  punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.897 din 28 august 2000 „Privind constituirea Comisiei naţionale pentru dezvoltarea Coridorului Europa-Caucaz-Asia, cu tranzitarea prin Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.109-111, art.992), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „ministrului de stat” se substituie prin cuvintele „secretarului general al Guvernului”.
    3. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1340 din 4 decembrie 2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.150-151, art.1387), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, cuvintele „ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale” se substituie prin cuvintele „ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor”, iar cuvintele „ministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor” – prin cuvintele „ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”.
    [Pct.4 abrogat prin HG10 din 05.01.12, MO7-12/13.01.12 art.30]
    5. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.492 din 24 aprilie 2003 „Cu privire la instituirea Comisiei republicane pentru organizarea şi desfăşurarea sărbătorii anuale „Ziua Naţională a Vinului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.80, art.517), cu modificările ulterioare, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”.
    6. În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.986 din 11 august 2003 „Cu privire la crearea Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1014), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „viceministrul de stat” se substituie prin cuvintele „secretarul general adjunct al Guvernului”.
    7. În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.632 din 8 iunie 2004 „Despre aprobarea Politicii de edificare a societăţii informaţionale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.96-99, art.789), cu modificările ulterioare, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, iar cuvintele „tehnologiilor informaţionale” – prin cuvintele „tehnologiei informaţiei”.
    8. Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 30 decembrie 2005 “Privind reglementarea utilizării autoturismelor de serviciu de către autorităţile administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.5-8, art.32), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) la punctul 4 din hotărîre, cuvintele „ministrului de stat sau viceministrului de stat” se substituie prin cuvintele “secretarului general al Guvernului sau a secretarului general adjunct al Guvernului”;
    2) în anexa nr.1:
    la poziţia 4, după cuvîntul „miniştrii” se introduc cuvintele „ , secretarul general al Guvernului”;
    la poziţia 5, se introduc la început cuvintele „Secretarii generali adjuncţi ai Guvernului,”;
    la poziţia 6, cuvintele „ministrului de stat” se substituie prin cuvintele „secretarului general al Guvernului”.
    [Pct.9 abrogat prin HG399 din 12.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    10. Hotărîrea Guvernului nr.930 din 15 august 2006 “Privind Sala delegaţiilor oficiale a Întreprinderii de Stat „Aeroportul Internaţional Chişinău” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.134-137, art.1009), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr.2:
    la capitolul I poziţia 4, cuvintele „ministrului de stat” se substituie prin cuvintele „secretarului general al Guvernului”;
    capitolul II se completează cu o poziţie nouă, 7, cu următorul cuprins:
    „7. Secretarul general al Guvernului”;
    2) anexa nr.3 se completează cu o poziţie nouă, 7, cu următorul cuprins:
    „7. Secretarul general adjunct al Guvernului”.
    11. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.18 din 4 ianuarie 2007 “Cu privire la instituirea Comitetului de supraveghere din cadrul Proiectului „Managementul finanţelor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.3-5, art.24), cu modificările ulterioare, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, iar cuvintele „viceministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor” – prin cuvintele „viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”.
    [Pct.12 abrogat prin HG649 din 01.09.11, MO147/06.09.11 art.719]
   
13.  În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.838 din 9 iulie 2008 „Privind instituirea Comitetului interministerial pentru planificarea strategică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.848), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, iar cuvintele „ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale” – prin cuvintele „ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor”.
    14. În anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30 iulie 2008 „Cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.924), cu modificările ulterioare, cuvintele „viceministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general adjunct al Guvernului”, iar cuvintele „ministrului construcţiilor şi dezvoltării regionale” – prin cuvintele „ministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor”.
    15. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1305 din 21 noiembrie 2008 “Cu privire la Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.211-212, art.1317), cu modificările ulterioare, cuvintele „ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale” se substituie prin cuvintele „ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor”, iar cuvintele „ministru de stat, vicepreşedintele Consiliului” – prin cuvintele „secretar general al Guvernului”.
    16. Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.55-56, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1) în anexa nr.1 punctul 58, cuvintele „Ministrului de Stat” se substituie prin cuvintele „secretarului general al Guvernului”;
    2) în anexa nr.5, cuvintele „(ministrul de stat)” se substituie prin cuvintele „(secretarul general al Guvernului)”.
    17. Hotărîrea Guvernului nr.574 din 28 septembrie 2009 „Cu privire la Cancelaria de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.151, art.638) se modifică după cum urmează:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte că Cancelaria de Stat este condusă de secretarul general al Guvernului, care este asistat de trei secretari generali adjuncţi.
    Secretarul general al Guvernului şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de către Guvern, la propunerea Prim-ministrului.”;
    punctul 3 se exclude.
    18. Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 2 din hotărîre va avea următorul cuprins:
    „2. Se stabileşte efectivul-limită al Cancelariei de Stat în număr de 235  unităţi, cu un fond de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.”
    2) în anexa nr.1:
    la punctul 7, litera k) se completează cu cuvintele „şi a Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective”;
    punctul 8 va avea următorul cuprins:
    „8. Sub aspect structural, Cancelaria de Stat este constituită din conducerea acestei autorităţi, cabinetele persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică, din direcţii, secţii şi alte subdiviziuni.”;
    punctul 13 va avea următorul cuprins:
    „13. Direcţia comunicare şi relaţii cu presa din cadrul Cancelariei de Stat se află în subordinea directă a Prim-ministrului, iar Biroul pentru reintegrare – în subordinea directă a viceprim-ministrului responsabil de realizarea politicii în domeniul reintegrării ţării.
    Şeful Biroului pentru reintegrare şi personalul din cadrul acestei subdiviziuni sînt numiţi în şi eliberaţi din funcţie de către secretarul general al Guvernului, la propunerea viceprim-ministrului respectiv.”;
    3) anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
    „1.  Secretarul general al Guvernului
    2.  Secretarii generali adjuncţi ai Guvernului
    3. Cabinetele Prim-ministrului, viceprim-miniştrilor fără portofoliu şi al  secretarului general al Guvernului
    4. Biroul pentru reintegrare (cu statut de direcţie generală)
    5. Direcţia generală politici, planificare strategică şi asistenţă externă
    6. Direcţia generală politici de descentralizare şi administrare locală
    7. Direcţia generală acte guvernamentale
    8. Direcţia generală documentare
    9. Direcţia juridică
    10. Direcţia reformă a administraţiei publice
    11. Direcţia administrare şi management intern
    12. Direcţia comunicare şi relaţii cu presa
    13. Secţia resurse umane
    14. Secţia monitorizare
    15. Secţia petiţii şi audienţă
    16. Serviciu audit intern
    17. Secretariatul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective
    18. Secretariatul permanent al Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului”;
    4) în anexa nr.3:
   
după poziţia 11 se introduce o poziţie nouă, 12, cu următorul cuprins:
    „12. Oficiul de suport administrativ pentru implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova”;
    poziţia 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicaţii Speciale”.
   
19. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.679 din 13 noiembrie 2009 „Privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.166-168, art.757), cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, cuvintele „ministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale” se substituie prin cuvintele „ministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor”, iar cuvintele „ministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor” – prin cuvintele „ministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”.
    20. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.770 din 26 noiembrie 2009 „Cu privire la Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.173, art.852), cu completările ulterioare, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, iar cuvintele „viceministru al tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor” – prin cuvintele „viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”.
    21.  Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 „Cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.189-190, art.923) se modifică după cum urmează:
    la punctele 5 şi 6, la punctul 13 litera j), cuvintele „ministrului de stat” se substituie prin cuvintele  „secretarului general al Guvernului”;
    la punctul 15, cuvintele „ministrul de stat” se substituie prin cuvintele  „secretarul general al Guvernului”.
    22. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului  nr.927 din 31 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului Asociaţiei Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.5-7, art.25) cuvintele „Ministru de Stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, la cazul gramatical respectiv.
    23. Hotărîrea Guvernului nr.161 din 4 martie 2010 “Cu privire la crearea Fondului Provocările Mileniului Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.36, art.230), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    la punctul 5 al hotărîrii, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”;
    în anexa nr.2 cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, iar cuvintele „COSARCIUC Valeriu” – prin cuvintele „BUMACOV Vasile”.
    24. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 2 iunie 2010 „Cu privire la crearea Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.87-90, art.518), cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”.
    25. În anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010 „Pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă” (Monitorul Oficial  al Republicii Moldova, 2010, nr.117-118, art.686), cuvintele „Ministru de stat” se substituie prin cuvintele „Secretar general al Guvernului”, iar cuvintele „Ministrul construcţiilor şi dezvoltării regionale” – prin cuvintele „Ministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor”.
    26. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.632 din 14 iulie 2010 „Cu privire la  crearea Comisiei naţionale pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.124-125, art.714), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”, cuvintele „viceministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale” se substituie prin cuvintele „viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor”, iar cuvintele “viceministru de stat” – prin cuvintele “secretar general adjunct al Guvernului”.
    27. În anexa la Regulamentul privind finanţarea procurării locuinţelor pentru persoanele care au suferit în urma inundaţiilor din vara anului 2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.729 din 10 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.145-147, art.809), cuvintele „viceministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general adjunct al Guvernului”, cuvintele „viceministru al construcţiilor şi dezvoltării regionale” se substituie prin cuvintele „viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor”, iar cuvintele „Ministerul Construcţiilor si Dezvoltării Regionale” – prin cuvintele „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor”.
    28. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.927 din 7 octombrie 2010 “Cu privire la crearea Comitetului naţional de coordonare în scopul implementării Acordului de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare pentru realizarea Proiectului “Managementul dezastrelor şi riscurilor climaterice în Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.202-205, art.1023), cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”.
    29. În anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1188 din 22 decembrie 2010 „Cu privire la crearea Comitetului naţional de supraveghere a reformei poliţiei şi a grupului de lucru interinstituţional” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.254-256, art.1302), cuvintele „Ministrul de stat” se substituie prin cuvintele  „Secretarul general al Guvernului”.
    30. În punctul 1 al Dispoziţiei Guvernului nr.72-d din 9 octombrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 156, art.655), cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”.
    31. În anexa la Dispoziţia Guvernului nr.3-d din 16 ianuarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.8-10, art.51), cuvintele „viceministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general adjunct al Guvernului”.
    32. În punctul 1 al Dispoziţiei Guvernului nr.14-d din 24 februarie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.32, art.197), cuvintele „ministru de stat” se substituie prin cuvintele „secretar general al Guvernului”.