LPC39/2011
ID intern unic:  338089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 39
din  10.03.2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1308-XIII
din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de
vînzare-cumpărare a pămîntului
Publicat : 12.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 58     art Nr : 143
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Legea nr. 1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 147–149, art. 1161), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 4:
    la alineatul (2), textul „Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie prin textul „Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei”;
    la alineatul (5):
    litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) primarul municipiului, oraşului, satului (comunei), în baza deciziei prevăzute la alin. (2), sau, după caz, organul împuternicit de Guvern examinează, în termen de o lună, cererea cumpărătorului, aprobă planul geometric al terenului, elaborat în modul stabilit de legislaţie, în baza schemei terenului, de către serviciul specializat al autorităţii administraţiei publice locale sau, după necesitate, de întreprinderea licenţiată în domeniul urbanismului, determină preţul terenului (sectorului de teren), încheie contractul de vînzare-cumpărare şi stabileşte termenul de achitare a plăţii;”
    la litera e), cuvintele „planul terenului” se substituie prin cuvintele „planul geometric al terenului”.
    2. La articolul 7 alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Primarul municipiului, oraşului sau satului (comunei) pe al cărui teritoriu se află întovărăşirea pomicolă examinează cererile de cumpărare ale membrilor întovărăşirii pomicole, cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi avizul conducerii întovărăşirii pomicole în cauză, iar consiliul local respectiv adoptă o decizie privind vînzarea lotului pomicol. În cazul în care cererea de cumpărare este respinsă, decizia consiliului local poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ competentă în condiţiile legii.”
    3. În nota la anexă:
    la punctul 7, după cuvintele „se aprobă” se introduce textul „pentru terenurile proprietate publică a statului – de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, iar pentru terenurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale –”;
    punctul 9 se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 39. Chişinău, 10 martie 2011.