HANREM393/2010
ID intern unic:  338147
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 393
din  15.12.2010
cu privire la aprobarea Regulamentului pentru
furnizarea şi utilizarea energiei electrice

Publicat : 15.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 59-62     art Nr : 308

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
____ Alexandru TĂNASE
nr. 811 din 10.03.2011

    Întru reglementarea raporturilor juridice dintre operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie, furnizori şi consumatorii finali, în conformitate cu prevederile art. 7-9 din Legea nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009, cu privire la energia electrică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 33), în temeiul art. 45 şi art. 52 alin. (6) din Legea cu privire la energia electrică,  Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice,  în redacţie nouă.
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE, nr. 314 din 4 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 30-33, art. 104), înregistrat la Ministerul Justiţiei la data de 22 decembrie 2008, cu numărul 628.
    3. Direcţia reglementări şi licenţiere va monitoriza aplicarea de către participanţii la piaţa energiei electrice a prevederilor Regulamentului aprobat.

    DIRECTORUL GENERAL AL ANRE                                  Victor PARLICOV
    Directori                                                                                  Mariana Botezatu
                                                                                                     Marin Profir
                                                                                                     Leonid Belinschi
                                                                                                     Nicolae Raileanu

    Nr. 393. Chişinău, 15 decembrie 2010.

Aprobat:
prin Hotărîrea Consiliului
de Administraţie al ANRE
nr. 393 din 15 decembrie 2010
REGULAMENTUL
PENTRU FURNIZAREA ŞI UTILIZAREA ENERGIEI ELECTRICE
Secţiunea 1
SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE
    1. Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice (în continuare Regulament) are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre operatorul de reţea, furnizor şi consumatorul final cu privire la racordarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali la reţeaua electrică, referitor la contractare, furnizare şi plata energiei electrice, precum şi cu privire la utilizarea energiei electrice de către consumatorii finali.
    2. Prezentul Regulament se aplică la proiectarea, montarea şi recepţionarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, la delimitarea instalaţiilor unităţii electroenergetice de instalaţiile electrice ale consumatorilor finali, la exploatarea şi la întreţinerea instalaţiilor electrice, la racordarea, la contractarea şi la evidenţa consumului de energie electrică, la plata energiei electrice, la deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, la limitarea şi la întreruperea furnizării de energie electrică, la examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali şi la soluţionarea neînţelegerilor dintre furnizori, operatorii de reţea şi consumatorii finali.
    [Pct.2 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    3. Prevederile prezentului Regulament se aplică şi raporturilor juridice ce apar în legătură cu instalaţiile electrice provizorii.
Secţiunea 2
NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII
    4. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:
    Aviz de deconectare – comunicare în scris, de modelul stabilit de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie), expediată consumatorului final de către furnizor, de către operatorul de reţea prin care acesta este prevenit de posibila deconectare a instalaţiilor electrice de la reţeaua electrică;
    [Pct.4 noțiunea modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    Aviz de racordare – aviz în scris, eliberat solicitantului de către operatorul de reţea, în care se indică condiţiile tehnice şi economice, optime, precum şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească în mod obligatoriu solicitantul, pentru racordarea instalaţiei sale de utilizare la reţeaua electrică;
    Control al echipamentului de măsurare –  ansamblu de operaţiuni efectuate de către operatorul de reţea, cu sau fără utilizarea aparatelor speciale, în scopul stabilirii modului de funcţionare a echipamentului de măsurare şi pentru constatarea intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare, inclusiv pentru verificarea integrităţii echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate;
    Deconectare – desfacere a legăturii dintre reţeaua electrică a operatorului de reţea şi instalaţiile electrice ale consumatorului final prin intermediul aparatelor de comutaţie ori prin decuplarea conductoarelor sau a cablurilor de la reţeaua electrică;
    [Pct.4 noțiunea modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    Factură eronată – factură pentru plata energiei electrice în care furnizorul a indicat valori incorecte (greşite) ale contravalorii energiei electrice consumate, ale tarifului sau ale cantităţii de energie electrică, calculată în baza indicaţiilor reale ale echipamentului de măsurare. Factura emisă în baza consumului estimativ nu se consideră factură eronată;
    Furnizor – titular de licenţă pentru furnizarea energiei electrice la tarife reglementate.
    Instalaţie de compensare – ansamblu de utilaje, parte componentă a instalaţiei de utilizare, cu destinaţie de compensare a puterii reactive;
    Instalaţie electrică provizorie – instalaţie de utilizare amenajată pentru utilizarea energiei electrice pe parcursul unei anumite perioade de timp, care nu depăşeşte un an;
    Instalaţie de racordare – instalaţie electrică  prin care se face legătura dintre reţeaua electrică şi instalaţia de utilizare. Instalaţia de racordare nu include transformatorul de forţă ce se consideră a fi în proprietatea consumatorului final;
    Întrerupere neprogramată a livrării energiei electrice – întrerupere temporară a livrării energiei electrice consumatorilor finali, cauzată de accidente produse în reţeaua electrică, fără a fi deconectate instalaţiile electrice ale consumatorilor finali  de la reţeaua electrică.
    [Pct.4 noțiunea în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    Întrerupere programată a livrării energiei electrice – întrerupere temporară a livrării energiei electrice în scopul efectuării lucrărilor de întreţinere, de exploatare şi/sau a reparaţiilor planificate ale reţelei electrice de către operatorul de reţea cu înştiinţarea prealabilă a consumatorilor finali, fără  a fi deconectate instalaţiile electrice ale consumatorilor finali de la reţeaua electrică.
    [Pct.4 noțiunea în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    Loc de consum – amplasament al instalaţiei de utilizare a consumatorului final, inclusiv al instalaţiilor electrice ale subconsumatorilor săi, unde se consumă energia electrică furnizată prin unul sau prin mai multe puncte de delimitare;
    Locuri de uz comun – coridoarele, casa scării, ascensorul, loggiile, holurile, subsolurile, etajele tehnice, bucătăriile, spălătoriile şi uscătoriile comune, sălile de festivităţi, alte spaţii, în care energia electrică este consumată pentru satisfacerea necesităţilor comune ale locatarilor din blocul de locuit;
    Operator de reţea – operator al reţelei de transport şi de sistem şi/sau operator al reţelei de distribuţie;
    Putere contractată – putere electrică pe care consumatorul final are dreptul să o consume din reţeaua electrică, la un loc de consum, convenită de părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
    Putere consumată în orele sarcinii de vîrf ale curbei de sarcină – cea mai mare putere electrică, cu durata de înregistrare continuă de cel puţin 30 minute, pe care consumatorul final este în drept să o consume din reţeaua electrică în orele sarcinii de vîrf ale curbei de sarcină a reţelei electrice de distribuţie sau de transport, convenită între părţi la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
    Putere minimă de avarie – putere electrică strict necesară consumatorului final pentru menţinerea în funcţiune a mijloacelor tehnice care asigură securitatea utilajului şi a personalului;
    Putere minimă tehnologică – cea mai mică putere electrică necesară unui consumator final pentru menţinerea în funcţiune a echipamentelor şi a instalaţiilor, a căror funcţionare este impusă de procesul tehnologic, în scopul evitării unor pierderi de producţie irecuperabile;
    Reţea internă – sistem format din conductoare, cabluri, aparate de comutaţie şi alte instalaţii care asigură distribuţia energiei electrice în blocul de locuit de la bornele de intrare pînă la aparatul de comutaţie, instalat pentru fiecare apartament din blocul de locuit;
    Situaţie de avarie în sistemul electroenergetic – situaţie în care, din cauza avarierii unor instalaţii şi utilaje electroenergetice sau a dezechilibrării balanţei de producere şi de consum al energiei şi al puterii electrice, parametrii de funcţionare ai sistemului electroenergetic nu pot fi menţinuţi în limite admisibile;
    Violarea sigiliului operatorului de reţea – falsificarea sigiliului aplicat de către operatorul de reţea; înlăturarea sigiliului aplicat de către operatorul de reţea; deteriorarea sau altă intervenţie asupra sigiliului autentic aplicat de către operatorul de reţea, care conduce la deplasarea lui pe cordon; ruperea cordonului sigiliului aplicat de către operatorul de reţea.
    [Pct.4 noțiunea în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
Secţiunea 3
DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DE BAZĂ
    5. Operatorul de reţea, furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă şi continuă a energiei electrice consumatorilor finali în conformitate cu categoria receptorilor de energie electrică, potrivit gradului de fiabilitate a furnizării energiei electrice, stabilit în Normele de amenajare a instalaţiilor electrice şi în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr. 406 din 25 februarie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 131-133, art. 1125).
    În acest scop, operatorul de reţea este obligat să întreţină în stare bună de funcţionare reţelele electrice ce-i aparţin, precum şi reţelele electrice de întreţinerea cărora este responsabil conform prevederilor prezentului Regulament, să efectueze exploatarea şi reparaţia lor în corespundere cu cerinţele documentelor normativ-tehnice obligatorii şi să respecte normele de securitate.
    [Pct.5 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    6. Furnizarea energiei electrice se efectuează numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între consumatorul final şi furnizor. Furnizorul este obligat să furnizeze consumatorului final energie electrică la parametrii stabiliţi în Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice (standardul naţional GOST 13109), în conformitate cu condiţiile stipulate în prezentul Regulament, în contractul de furnizare a energiei electrice şi în alte documente normativ-tehnice în domeniu.
    61. Furnizorul încheie cu consumatorul final contractul de furnizare a energiei electrice pînă la locul de consum al consumatorului final, în condiţiile prezentului Regulament. Pentru asigurarea furnizării energiei electrice consumatorului final, furnizorul încheie contract de prestare a serviciului de transport, contract de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice cu operatorul de reţea. Eventualele raporturi juridice dintre operatorul de reţea şi consumatorul final se reglementează în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică, prezentul Regulament şi cu alte acte normative, după caz.
    [Pct.61 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    7.  Consumatorul final poate dispune de unul sau de mai multe locuri de consum. Prevederile prezentului Regulament se aplică în raport cu fiecare loc de consum, luat aparte, ce aparţine consumatorului final.
    8.  În cazul blocurilor de locuit sau al căminelor, fiecare apartament sau încăpere de locuit din cămin este considerată loc de consum separat. Blocul de locuit sau căminul este considerat un loc de consum separat în cazul în care este proprietate a unei singure persoane fizice sau juridice, cu excepţia cooperativelor de construcţie a locuinţelor, a asociaţiilor de proprietari de locuinţe privatizate şi a asociaţiilor de coproprietari ai condominiului în fondul locativ.
    9. Consumatorul final este în drept să transmită energia electrică unui subconsumator, numai cu acordul prealabil, în scris, al furnizorului şi în baza unui contract încheiat cu subconsumatorul, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
    10.  Raporturile juridice dintre consumatorul final şi subconsumator încetează, în condiţiile prevăzute de lege, odată cu rezilierea sau expirarea contractului de furnizare a energiei electrice, încheiat între furnizor şi consumatorul final, precum şi în cazul încălcării obligaţiilor de către subconsumator.
    11. Nu este considerată furnizare alimentarea cu energie electrică a unui subconsumator de către un consumator final în limitele locului de consum.
Furnizorul nu are dreptul să se implice în raporturile dintre consumatorul final şi subconsumatorii acestuia după prezentarea acordului şi încheierea contractului între ei.
    12. În cazul în care consumatorul final livrează energie electrică subconsumatorului, puterea contractată a consumatorului final, indicată în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de furnizor şi consumatorul final, include şi puterea consumată de către subconsumator.
    13. Furnizorul este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare de la adresarea consumatorului final, să dea acordul în scris cu privire la livrarea energiei electrice de către consumatorul final subconsumatorului, în cazul în care consumatorul final şi/sau subconsumatorul nu au datorii faţă de furnizor pentru energia electrică consumată. În cazul în care furnizorul nu informează consumatorul final în scris, în termenul stabilit, cu privire la acordul sau dezacordul său privind livrarea energiei electrice de către consumatorul final subconsumatorului, atunci se consideră că furnizorul şi-a dat acordul tacit.
    [Pct.13 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    14. În funcţie de puterea contractată, există următoarele categorii de consumatori finali:
    1. mici consumatori finali – cu putere contractată care nu depăşeşte 100 kW inclusiv;
    2. mari consumatori finali – cu putere contractată care depăşeşte 100 kW.
    Puterea contractată se determină ca: a) putere nominală a staţiei electrice (transformator); b) produs dintre tensiunea nominală (Un ) şi sarcina admisibilă (Iadm) a conductorului, cablului; c) produs dintre tensiunea nominală  (Un ) şi curentul nominal (In) al aparatului de protecţie, selectîndu-se valoarea cea mai mică.
    [Pct.14 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    15. Furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului casnic pînă la clemele de ieşire din aparatul de protecţie, instalat după echipamentul de măsurare, sau pînă la clemele de ieşire ale echipamentului de măsurare, dacă aparatul de comutaţie lipseşte. În cazul schimbării de către operatorul reţelei de distribuţie a locului amplasării echipamentelor de măsurare din blocurile cu multe apartamente, furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice consumatorului casnic pînă la aparatul de comutaţie instalat conform proiectului iniţial.
    Pentru consumatorii noncasnici, furnizorul este responsabil de furnizarea fiabilă a energiei electrice pînă la punctul de delimitare.
    [Pct.15 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    16. Gestionarul fondului locativ este responsabil de integritatea echipamentului de măsurare a energiei electrice utilizată pentru iluminarea locurilor de uz comun şi pentru funcţionarea ascensoarelor, precum şi pentru exploatarea, întreţinerea şi reparaţia reţelelor electrice ce servesc la alimentarea cu energie electrică a locurilor de uz comun şi a ascensoarelor.
    17. Operatorul reţelei de distribuţie este responsabil de exploatarea şi de întreţinerea reţelelor interne din blocul de locuit prin intermediul cărora sînt alimentaţi cu energie electrică consumatorii casnici, deţinători de apartamente/odăi din aceste blocuri. Cheltuielile pentru întreţinerea şi pentru deservirea reţelelor interne se includ în tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
    [Pct.17 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    18. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru prevenirea sau pentru înlăturarea neîntîrziată a defectelor şi a deranjamentelor din instalaţiile electrice proprii, precum şi din instalaţiile electrice pe care le întreţine şi le deserveşte.
    19. Orice racordare sau reconectare la reţeaua electrică care creează condiţii pentru consumul energiei electrice din reţeaua electrică este efectuată, în exclusivitate, de către operatorul de reţea, în prezenţa consumatorului final sau a solicitantului.
    [Pct.19 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    20. Lucrările de proiectare, de montare şi de recepţionare a instalaţiilor de utilizare şi de racordare, precum şi cele de extindere sau de modificare a acestora se efectuează cu respectarea documentelor normativ-tehnice obligatorii, cheltuielile fiind suportate integral de către consumatorul final.
    21. Consumatorul final este responsabil de exploatarea şi de întreţinerea instalaţiilor electrice ce îi aparţin şi este obligat să respecte regulile tehnicii securităţii la exploatarea instalaţiilor sale, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În acest scop, consumatorul final este obligat să posede cunoştinţe necesare privind normele de utilizare a energiei electrice şi privind tehnica securităţii.
    Operatorul reţelei de distribuţie întreţine şi exploatează instalaţiile de racordare ale consumatorilor casnici, iar cheltuielile justificate, suportate în acest sens, se includ în tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
    [Pct.21 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
Secţiunea 4
CONTRACTAREA
    22. Orice persoană fizică sau juridică, instalaţiile electrice ale căreia sînt racordate la reţeaua electrică sau care a depus cerere de racordare la reţeaua electrică şi a îndeplinit condiţiile şi lucrările prevăzute în avizul de racordare, este în drept să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.
    [Pct.22 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    23. Pentru a încheia contractul de furnizare a energiei electrice, solicitantul, potenţial consumator casnic, este obligat să prezinte furnizorului următoarele documente:
    a) cererea (formularul cererii este pus la dispoziţie de către furnizor);
    b) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv. În cazul în care solicitantul nu posedă astfel de documente, furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice pe o durată limitată de timp, cu condiţia plăţii preventive a energiei electrice;
    c) copia buletinului de identitate.
    24. Pentru încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice solicitantul, potenţial consumator noncasnic, este obligat să prezinte următoarele documente:
    a) cererea (formularul cererii este pus la dispoziţie de către furnizor);
    b) copia deciziei de înregistrare, eliberată, eliberat de autoritatea competentă sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, şi informaţii cu privire la codul fiscal, contul de decontare şi denumirea băncii prin care solicitantul efectuează plăţile;
    c) copia actului de proprietate sau a altui document care atestă dreptul de folosinţă (locaţiune) asupra imobilului ce face obiectul locului de consum.
    [Pct.24 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    25. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice, fără discriminare, cu orice solicitant care a îndeplinit toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul Regulament. Furnizorul este obligat să încheie contract de furnizare a energiei electrice şi cu solicitantul care deţine imobil în baza altui drept decît cel de proprietate, cu dreptul de a consemna în contractul de furnizare a energiei electrice  condiţia de plată preventivă a consumului de energie electrică.
    26. Contractul de furnizare a energiei electrice se întocmeşte în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte contractantă. La contractele de furnizare a energiei electrice, încheiate cu marii consumatori noncasnici, se anexează în mod obligatoriu următoarele:
    [Pct.26 lit.a) exclusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    b) schema electrică a instalaţiei de utilizare ce-i aparţine consumatorului noncasnic, cu indicarea punctelor de delimitare şi a echipamentelor de măsurare;
    c) procesul-verbal de corelare a mărimilor de reglaj ale instalaţiilor de protecţie şi de automatizare ale consumatorului noncasnic cu cele din instalaţiile operatorului de reţea;
    d) menţiunile cu privire la  puterea contractată, puterea consumată în orele sarcinii de vîrf ale curbei de sarcină, capacitatea de reducere a sarcinii în cazul deficitului de putere sau a restricţiilor în furnizarea energiei electrice, programul de activitate al consumatorului noncasnic.
    261. Contractele de furnizare a energiei electrice consumatorilor noncasnici se încheie cu respectarea condiţiilor prezentului Regulament, în baza actului de delimitare semnat de operatorul de reţea şi consumatorul noncasnic şi a condiţiilor realizării tehnice a clauzelor contractului coordonate de furnizor cu operatorul de reţea, în prealabil. Actul de delimitare se prezintă furnizorului de către consumatorul final, în ziua preconizată pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice.
    [Pct.261 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    27. Contractul de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici va conţine în mod imperativ clauzele obligatorii, specificate în Anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    Contractul de furnizare a energiei electrice consumatorilor noncasnici va conţine în mod imperativ clauzele obligatorii specificate în Anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    28. La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorii finali existenţi sau cu solicitanţii, potenţiali consumatori finali, pentru locurile de consum care nu sînt deconectate de la reţeaua electrică, operatorul de reţea, la solicitarea furnizorului, este obligat să efectueze controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate acestuia, precum şi să verifice schema de conectare a echipamentului de măsurare şi să întocmească actul de control  al echipamentului de măsurare în două exemplare. Actul de control al echipamentului de măsurare se semnează de către operatorul de reţea şi de consumatorul final. Un exemplar al actului de control al echipamentului de măsurare se înmînează consumatorului final, iar o copie a actului se transmite de către operatorul de reţea furnizorului, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data semnării acestuia. În cazul echipamentelor de măsurare monofazate, operatorul reţelei de distribuţie va indica suplimentar în actul de control al echipamentului de măsurare la care bornă este conectat conductorul de fază.
    [Pct.28 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    29. Furnizorul încheie cu consumatorul casnic contract de furnizare a energiei electrice pentru fiecare loc de consum luat aparte sau pentru mai multe locuri de consum, în cazul acordului în scris al consumatorului casnic, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă la contract. În cazul încheierii unui singur contract pentru mai multe locuri de consum, furnizorul indică separat în factura de plată, transmisă consumatorului casnic, valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
    30. Furnizorul încheie cu consumatorul noncasnic un singur contract pentru mai multe locuri de consum, cu condiţia indicării specificului fiecărui loc de consum într-o anexă separată la contract. Furnizorul este obligat să indice separat în factura de plată transmisă consumatorului noncasnic valoarea plăţii pentru fiecare loc de consum.
    31. Locurile de uz comun din blocul de locuit cu multe apartamente sînt considerate drept un loc de consum separat. Pentru acest loc de consum furnizorul încheie contract de furnizare cu proprietarul sau gestionarul blocului de locuit (cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia proprietarilor de locuinţe privatizate, asociaţia de coproprietari în condominiu).
    32. Furnizorul va încheia contractul de furnizare a energiei electrice cu un solicitant, potenţial consumator final, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din data primirii cererii solicitantului privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament. Furnizorul informează operatorul de reţea despre încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorul final respectiv, la data semnării contractului.
    Termenul de încheiere a contractului de furnizare a energiei electrice cu un consumator final, a cărui instalaţii electrice sînt racordate la reţeaua electrică, este de cel mult 7 zile calendaristice de la data depunerii cererii.
    [Pct.32 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    33. Furnizorul este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare a energiei electrice cu solicitantul în cazul în care solicitantul are datorii la alte locuri de consum, refuzul fiind argumentat în scris. Furnizorul este obligat să încheie contractul de furnizare a energiei electrice, în termenele prevăzute de prezentul Regulament, în cazul în care solicitantul a înlăturat cauzele ce au constituit motivul refuzului din partea furnizorului.
    Solicitantul are dreptul să conteste la Agenţie refuzul furnizorului de a încheia contractul de furnizare a energiei electrice.
    La soluţionarea neînţelegerilor dintre solicitant şi furnizor cu privire la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, Agenţia emite decizii obligatorii, care pot fi contestate în instanţa de contencios administrativ, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, nr.793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.57-58, art.375).
    34. Consumatorul final, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, care a înstrăinat un imobil, este obligat să achite integral plata şi datoriile pentru energia electrică consumată, penalităţile, dacă sînt prevăzute în contract, şi să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv.
    35. Persoana fizică sau juridică, care a obţinut cu drept de proprietate un imobil, ce nu a fost deconectat de la reţeaua electrică, este obligată să solicite furnizorului încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu respectă această prevedere, furnizorul este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze locul de consum, preîntîmpinînd persoana în cauză prin aviz de deconectare, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte. Furnizorul este, totodată, în drept să ceară persoanei fizice sau juridice achitarea plăţii pentru consumul de energie electrică şi/sau pentru consumul de energie electrică neînregistrat sau înregistrat incomplet (dacă acesta există), din momentul dobîndirii de către persoana în cauză a dreptului de proprietate asupra imobilului respectiv.
    [Pct.35 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    36. Furnizorul este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze locul de consum în ziua rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice pentru locul de consum respectiv, dacă o altă persoană nu a solicitat încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice pentru acest loc de consum.
    37. În cazul decesului consumatorului casnic, pînă la stabilirea moştenitorului(ilor) imobilului persoanei decedate, pretendentul sau unul din pretendenţii la moştenire sînt obligaţi să achite plata pentru consumul de energie electrică. Dacă pretendentul(ţii) la moştenire nu îndeplineşte(esc) această cerinţă, furnizorul este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţiile electrice respective.
    [Pct.37 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    38. În cazul în care este stabilit un singur moştenitor al imobilului persoanei decedate, moştenitorul achită datoriile existente pentru consumul de energie electrică şi încheie un nou contract de furnizare a energiei electrice. Dacă moştenitorul refuză să achite datoriile respective şi să încheie contractul de furnizare a energiei electrice, furnizorul este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţiile electrice respective de la reţeaua electrică.
    [Pct.38 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    39. În situaţia în care există mai mulţi moştenitori ai imobilului persoanei decedate, aceştia achită datoriile existente pentru consumul de energie electrică, iar unul dintre ei încheie contractul de furnizare a energiei electrice. Dacă moştenitorii nu îndeplinesc această cerinţă, furnizorul este în drept solicite operatorului de reţea să deconecteze de la reţeaua electrică instalaţiile electrice respective.
    [Pct.39 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    40. În procesul încheierii contractului de furnizare a energiei electrice, în situaţiile stipulate la pct. 35, pct. 37, pct. 38 şi pct. 39 din prezentul Regulament, nu este necesară eliberarea unui nou aviz de racordare solicitantului, potenţial consumator final.
    [Pct.40 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    41. În cazul în care consumatorul noncasnic îşi schimbă denumirea, nu se eliberează un nou aviz de racordare, însă consumatorul respectiv este obligat să prezinte furnizorului documentele de confirmare, necesare pentru operarea modificărilor în contractul de furnizare a energiei electrice.
    42. Dacă se schimbă destinaţia spaţiului locativ, proprietarul, posesorul imobilului este obligat să solicite furnizorului încheierea unui nou contract de furnizare a energiei electrice. În cazul utilizării parţiale a spaţiului locativ în alte scopuri, consumatorul final este obligat să instaleze echipament de măsurare separat pentru evidenţa volumului de energie electrică consumat în această parte a imobilului. Pentru aceasta el va depune în scris o solicitare către furnizor, care este obligat să-i răspundă în termen de 15 zile calendaristice. În acest interval de timp, furnizorul este obligat să informeze operatorul de reţea cu privire la solicitarea respectivă şi să solicite soluţii privind modalitatea satisfacerii solicitării consumatorului final. În cazul nerespectării de către consumatorul final a acestor obligaţii, furnizorul este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze locul de consum respectiv după 10 zile calendaristice de la data preîntîmpinării consumatorului final prin aviz de deconectare.
    [Pct.42 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    43. Modificarea puterii contractate poate fi solicitată de consumatorul final, prin depunerea unei cereri în scris, cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de începerea perioadei pentru care este solicitată modificarea. Furnizorul este obligat să răspundă în scris la solicitarea de modificare a puterii contractate, în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la momentul primirii solicitării respective.
    44. Consumatorul final, parte a unui contract de furnizare a energiei electrice, este în drept să ceară suspendarea contractului şi sistarea temporară a furnizării energiei electrice, prin deconectare de la reţeaua electrică, pentru o perioadă de timp de cel puţin o lună. Cererea respectivă se depune la furnizor cu cel puţin 7 zile calendaristice pînă la data suspendării acţiunii contractului, cu excepţia cazurilor în care contractul de furnizare a energiei electrice prevede alt termen. Furnizorul va accepta solicitarea, iar consumatorul final va achita integral plata pentru energia electrică consumată pînă la data sistării precum şi tariful pentru deconectare, aprobat de Agenţie. În ziua încasării tarifului pentru deconectare, furnizorul transferă suma respectivă pe contul operatorului de reţea şi solicită deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final respectiv.
    [Pct.44 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    45. În cazul deconectării instalaţiilor electrice ale consumatorului final de la reţeaua electrică, conform punctelor 116, 1161, 118 şi 1181 ale prezentului Regulament, furnizorul suspendă contractul de furnizare a energiei electrice pentru 30 zile calendaristice din ziua deconectării. Dacă, pe parcursul acestei perioade, consumatorul final nu înlătură motivele pentru care au fost deconectate instalaţiile electrice  şi nu solicită reconectarea la reţeaua electrică a lor, furnizorul este în drept să rezilieze în mod unilateral contractul de furnizare a energiei electrice.
    [Pct.45 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    46. Contractul de furnizare a energiei electrice, încheiat cu consumatorul final pentru o perioadă nedeterminată, îşi produce efectele pînă la rezilierea contractului, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi clauzele contractului de furnizare a energiei electrice. Furnizorul va preîntîmpina consumatorul final despre rezilierea unilaterală a contractului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte. După caz, furnizorul este obligat să restituie datoriile faţă de consumatorul final cel tîrziu pînă la data rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice.
    [Pct.46 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    47. Se interzice furnizorului să ceară de la solicitant, consumatorul final careva plăţi pentru încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
Secţiunea 5
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
    48. Consumatorul final are următoarele drepturi de care beneficiază:
    a) la furnizarea continuă a energiei electrice la parametrii de calitate stabiliţi în Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice (standardul naţional GOST 13109);
    b) la prezentarea de către furnizor a informaţiilor privind istoricul de consum, privind plăţile şi  penalităţile calculate şi achitate;
    c) la repararea prejudiciilor cauzate de către operatorul de reţea drept rezultat al livrării energiei electrice la parametri de calitate care nu corespund Normelor de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice (standardul naţional GOST 13109) sau urmare a încălcării de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice sau a prevederilor prezentului Regulament;
    [Pct.48 lit.c) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    d) la înlăturarea de către operatorul de reţea a deranjamentelor din reţelele electrice şi/sau reţelele interne ale blocurilor de locuit, conform solicitării consumatorului final;
    e) la suspendarea contractului şi la sistarea furnizării energiei electrice pentru o perioadă de timp determinată, dar nu mai mică de o lună;
    f) la încheierea, modificarea, prelungirea, suspendarea sau rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice;
    g) să fie prezent la citirea, indicaţiilor, la verificarea şi la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare;
    [Pct.48 lit.g) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    h) să verifice şi să constate respectarea de către furnizor a prevederilor contractului de furnizare a energiei electrice;
    i) să aibă acces la echipamentul de măsurare, care este instalat pe proprietatea operatorului de reţea;
    [Pct.48 lit.i) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    j) la eliberarea de către operatorul de reţea a unui nou aviz de racordare, în cazul majorării puterii contractate;
    k) la despăgubiri din partea operatorului de reţea pentru nerespectarea parametrilor de calitate ai serviciului de distribuţie şi de transport al energiei electrice;
    l)  să aibă acces la serviciul telefonic 24 din 24 ore al operatorului de reţea, al furnizorului, numerele de telefoane ale cărora se indică în mod obligatoriu în factură.
    49. Consumatorul final are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească:
    a) să utilizeze energia electrică în mod raţional, inofensiv, eficient şi fără fraude;
    b) să consume energie electrică numai prin receptoare omologate;
    c) să achite integral plata pentru energia electrică şi penalităţile prevăzute de contract, în termenele stabilite şi indicate în factură;
    d) să sesizeze imediat furnizorul în cazul în care depistează defecţiuni în funcţionarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de reţea;
    [Pct.49 lit.d) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    e) să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, dacă nu necesită energie electrică şi să achite integral furnizorului plata energiei electrice consumate şi penalităţile facturate, dacă acestea din urmă sînt prevăzute în contract;
    f) să nu permită conectarea instalaţiilor electrice ale altor persoane la instalaţia de utilizare proprie, fără acordul prealabil în scris al furnizorului;
    g) să asigure, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, acces liber personalului furnizorului, operatorului de reţea pentru controlul şi citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, precum şi pentru controlul, deservirea şi reparaţia instalaţiilor electrice ce aparţin operatorului de reţea şi sînt situate pe proprietatea consumatorului final;
    h) să fie prezent la controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate şi al sigiliilor aplicate;
    i) să păstreze intacte echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate, precum şi să nu intervină în utilajul reţelei electrice a operatorului de reţea, instalat pe proprietatea consumatorului final;
    j) să nu permită altor persoane să intervină în echipamentul de măsurare sau în instalaţiile operatorului de reţea, situate pe proprietatea consumatorului final;
    k) să instaleze şi să utilizeze doar aparate, utilaj şi materiale electrice care corespund normelor tehnice;
   l) să solicite operatorului de reţea un nou aviz de racordare la reţeaua electrică în cazul majorării puterii instalaţiilor electrice ce îi aparţin şi să solicite furnizorului condiţiile pentru separarea evidenţei energiei electrice consumate pentru alte scopuri decît cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice, în condiţiile prezentului Regulament;
    [Pct.49 lit.l) în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    m) să nu utilizeze receptoarele electrice în situaţia în care acestea provoacă deranjamente în funcţionarea utilajului operatorului de reţea sau influenţează negativ asupra calităţii energiei electrice furnizată altor consumatori finali.
    50. Furnizorul  are următoarele drepturi de care beneficiază:
    a) să verifice şi să constate respectarea de către consumatorul final a prevederilor contractului de  furnizare a energiei electrice, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    b) să recalculeze consumul de energie electrică, conform sistemului pauşal, aplicînd prevederile pct. 93 – pct. 96 din prezentul Regulament, în cazul constatării încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
    c) să corecteze factura eronată, conform pct. 90 – pct. 92 din prezentul Regulament.
    d) să aplice consumatorului final penalităţi în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice, în condiţiile legii;
    e) să solicite operatorului de reţea deconectarea instalaţiilor de utilizare, respectînd prevederile prezentului Regulament şi ale contractului de furnizare a energiei electrice;
    f) să solicite plata preventivă de la consumatorul final, în situaţiile prevăzute de prezentul Regulament;
    g) să solicite operatorului de reţea să efectueze citirea indicaţiilor, controlul echipamentelor de măsurare, precum şi să întreprindă măsurile prevăzute de prezentul Regulament pentru efectuarea verificării metrologice a echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali;
    [Pct.49 lit.g) introdusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    h) să participe la citirea indicaţiilor, la verificarea şi la controlul echipamentelor de măsurare instalate la consumatorii finali cărora le furnizează energie electrică şi să aibă acces la echipamentele de măsurare.
    [Pct.49 lit.h) introdusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    51. Furnizorul are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească:
    a) să asigure fiabilitatea şi continuitatea furnizării energiei electrice pînă la bornele de ieşire ale aparatului  de protecţie, instalat după echipamentul de măsurare al consumatorului casnic (conform pct. 15 din prezentul Regulament) şi pînă la punctul de delimitare - în cazul consumatorilor noncasnici;
    [Pct.50 lit.a) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    b) să prezinte consumatorului final, lunar, factura emisă în baza indicaţiilor echipamentelor de măsurare pentru plata energiei electrice la tariful în vigoare, aprobat de Agenţie, cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de expirarea termenului – limită de plată a facturii, indicat în aceasta;
    c) să prezinte, la solicitarea consumatorului noncasnic, calculele sumelor, incluse în factură, pentru pierderile de energie electrică în transformatorul de forţă sau în linia electrică, care aparţin consumatorului noncasnic;
    d) să determine consumul de energie electrică, conform consumului mediu zilnic, în circumstanţele stipulate la pct. 102 din prezentul Regulament;
    e) să solicite operatorului de reţea reconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final la reţeaua electrică, conform pct. 132 din prezentul Regulament  şi, respectiv, reluarea furnizării energiei electrice;
   [Pct.50 lit.e) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    f) să prezinte, la cererea consumatorului final, informaţii despre consumul anterior de energie electrică, despre plăţile şi despre penalităţile calculate şi achitate. Furnizorul prezintă obligatoriu consumatorului final calculul cantităţii de energie electrică în cazul încălcării de către acesta a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
    g) să răspundă în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, nr.190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6-8, art. 23), la reclamaţiile, depuse în scris de  consumatorii finali;
    h) să repare prejudiciile cauzate consumatorului final;
    i) să restituie datoriile acumulate faţă de consumatorul final pînă la data suspendării sau a rezilierii contractului de furnizare a energiei electrice;
    j) să informeze consumatorii finali şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;
    k) să asigure încasarea de la consumatorul final, inclusiv prin intermediul băncilor sau al oficiilor sale din teritoriu, în termenul prevăzut în prezentul Regulament, a plăţilor pentru energia electrică furnizată;
    l) să asigure accesul consumatorilor finali la serviciul telefonic, numărul de telefon al căruia se indică obligatoriu în factură;
    m) să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorului final, în termenul stabilit în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    [Pct.50 lit.m) introdusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
   
n) să solicite operatorului de reţea anularea măsurii de deconectare a instalaţiilor electrice ale consumatorului final, în ziua în care informaţia despre achitarea facturii a parvenit la furnizor.
   
[Pct.50 lit.n) introdusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    52. Operatorul de reţea are următoarele obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească:
    1) să respecte indicatorii de calitate pentru serviciile de transport şi de distribuţie a energiei electrice, stabiliţi în Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, aprobat de Agenţie în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică şi să nu afecteze calitatea energiei electrice livrate prin reţelele electrice, care trebuie să corespundă standardului naţional „Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice”,  GOST-13109;
    [Pct.52 subpct.1) în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
   
11) să întreţină, să exploateze şi să înlocuiască reţelele electrice ce-i aparţin în caz de degradare, cu excepţia situaţiei deteriorării acestora de către consumatorii finali sau de alte persoane, cazuri în care aceştia sînt obligaţi să suporte integral cheltuielile generate;
    [Pct.52 subpct.11) introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    2) să presteze serviciul de transport sau de distribuţie a energiei electrice în mod continuu şi fiabil şi să restabilească, în cel mai scurt timp posibil, livrarea energiei electrice în caz de întreruperi neprogramate a livrării energiei electrice sau în cazul altor defecţiuni din reţeaua electrică;
    [Pct.52 subpct.2) în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    3) să anunţe micii consumatori finali şi furnizorii acestora, cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte, despre întreruperile programate şi limitările în livrarea energiei electrice, menţionînd motivele întreruperii, în conformitate cu Regulamentul cu privire la  calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice. Constituie excepţie situaţiile în care reconectarea unor instalaţii electrice la reţeaua electrică poate fi efectuată numai prin scoaterea de sub tensiune a liniei electrice la care vor fi reconectate instalaţiile electrice ale consumatorilor finali. Operatorul de reţea, în acest caz, este obligat să anunţe micii consumatori finali, instalaţiile electrice ale cărora sînt racordate la linia electrică în cauză, precum şi furnizorii acestora, cu 2 zile lucrătoare înainte de întrerupere;
   
[Pct.52 subpct.3) în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    4) să anunţe, în scris, marii consumatori finali şi furnizorii acestora despre data şi despre durata întreruperii programate a livrării energiei electrice cu cel puţin 7 zile calendaristice pînă la întrerupere, menţionînd motivele întreruperii, excepţie făcînd situaţiile în care:
    a) reconectarea instalaţiilor electrice ale unui consumator final la reţeaua electrică poate fi efectuată numai prin scoaterea de sub tensiune a liniei electrice la care vor fi reconectate instalaţiile electrice ale consumatorului final. Operatorul de reţea, în acest caz, este obligat să anunţe consumatorii finali, instalaţiile electrice ale cărora sînt racordate la linia electrică în cauză, şi furnizorii acestora cu 2 zile lucrătoare înainte de întrerupere;
    b) este necesar de racordat instalaţiile electrice ale unui nou consumator final la reţeaua electrică, operatorul de reţea fiind obligat să anunţe marii consumatorii finali cu 3 zile calendaristice înainte de întrerupere;
    [Pct.52 subpct.4) în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    5) să reconecteze instalaţiile electrice la reţeaua electrică, conform pct. 132 din prezentul Regulament şi să reia livrarea energiei electrice;
    [Pct.52 subpct.5) în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    6) să ofere utilizatorilor de sistem, inclusiv consumatorilor finali, informaţii suficiente pentru asigurarea unui acces eficient la reţelele electrice şi  să răspundă, în termenele stabilite prin Legea cu privire la petiţionare, nr. 190-XIII din 19 iulie 1994, la reclamaţiile, depuse în scris de  consumatorii finali;
    [Pct.52 subpct.6) în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    7) să asigure, la solicitare, accesul consumatorului final la echipamentul de măsurare, în cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietăţii operatorului de reţea;   
    8) să repare prejudiciile cauzate consumatorului final;   
    9) să efectueze în termen verificarea metrologică periodică a echipamentului de măsurare al consumatorului casnic;
    10) să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul celui supus verificării sau defectat nu din vina consumatorului casnic;
    11) să informeze consumatorii finali şi solicitanţii privind modalităţile de soluţionare a problemelor abordate de către aceştia;
    12) să întreţină şi să exploateze instalaţiile de racordare prin intermediul cărora se livrează energie electrică consumatorilor casnici;
    [Pct.52 subpct.12) modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    13) să asigure accesul consumatorilor finali la serviciul telefonic 24/24 ore al operatorului de reţea, numărul de telefon al căruia se indică în mod obligatoriu în factură.
    14) să asigure succesiunea iniţială a fazelor curentului electric, după efectuarea lucrărilor de reparaţii, exploatare şi întreţinere a reţelelor electrice de distribuţie şi a reţelelor interne;
   
[Pct.52 subpct.14) introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    15) să efectueze măsurarea parametrilor de calitate a energiei electrice, la solicitarea consumatorului final  şi să examineze petiţiile consumatorilor finali cu privire la calitatea energiei electrice în conformitate cu Regulamentul cu privire la  calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice;
    [Pct.52 subpct.15) introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    16) să întocmească actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, în cazul consumului de energie electrică prin intervenţie în funcţionarea echipamentului de măsurare, prin evitarea echipamentului de măsurare şi în cazul conectării neautorizate a aparatelor şi a instalaţiilor electrice la reţeaua electrică şi să transmită actul întocmit şi probele aferente furnizorului;
    [Pct.52 subpct.16) introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    17) să citească lunar indicaţiile echipamentelor de măsurare şi să prezinte furnizorului datele respective pentru facturare, în termenii stabiliţi cu furnizorul, în baza contractului de prestare a serviciului transport sau a serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    [Pct.52 subpct.17) introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    18) să deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorilor finali, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
    [Pct.52 subpct.18) introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
   
521. Operatorul de reţea are următoarele drepturi:
    a) să aibă acces la locul de consum pentru montarea, demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului operatorului de reţea, instalat pe proprietatea consumatorului final;
    b) să deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorilor finali în cazurile prevăzute de prezentul Regulament.
    [Pct.521 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
Secţiunea 6
RACORDAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE ALE
SOLICITANTULUI LA REŢEAUA ELECTRICĂ
    [Secțiunea 6 denumirea modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    53. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiilor electrice ce-i aparţin la reţeaua electrică a operatorului de reţea care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă.
    Racordarea instalaţiilor electrice ale solicitanţilor din blocurile locative cu multe apartamente (camere de locuit) se efectuează în baza unui proiect unic.
    Instalaţiile electrice ale întovărăşirilor pomicole, ale cooperativelor de construcţie a garajelor se racordează la reţeaua electrică de distribuţie în baza unui proiect unic ca un singur loc de consum.
    Dacă solicitantul cere racordarea la reţeaua electrică a unor receptoare electrice de puteri electrice de pînă la 100 W, nu este obligatorie cerinţa instalării echipamentului de măsurare, iar consumul de energie electrică se determină aplicînd sistemul pauşal (produs dintre puterea electrică a receptorilor şi durata de utilizare a ei de 24 ore). În această situaţie solicitantul este obligat să coordoneze proiectul sau schiţa de proiect cu gestionarul fondului locativ.
    [Pct.53 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    54. În scopul racordării instalaţiilor electrice ale unui solicitant la reţeaua electrică, solicitantul este obligat să obţină de la operatorul de reţea aviz de racordare, conform modelului stabilit în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Este necesară obţinerea avizului de racordare şi în cazul solicitării majorării puterii electrice pentru un loc de consum. În scopul obţinerii avizului de racordare, solicitantul va depune o cerere, în scris, la oficiul operatorului de reţea, care va cuprinde obligatoriu următoarele:
    [Pct.54 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    a) numele, prenumele solicitantului sau denumirea întreprinderii şi adresa locului de consum;
    b) scopul utilizării energiei electrice; 
    c) puterea electrică solicitată;
    d) categoria de fiabilitate a furnizării; 
    e) curentul electric solicitat (trifazat sau monofazat);
    f) La cerere se anexează copia titlului de proprietate asupra imobilului sau copia documentului care atestă alt drept real asupra imobilului sau permisiunea autorităţilor de resort.
    [Pct.53 lit.f) în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
   
541. În termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii unui consumator final privind eliberarea avizului de racordare în legătură cu majorarea puterii electrice la un loc de consum, operatorul de reţea este obligat să anunţe despre acest fapt furnizorul consumatorului final respectiv.
    [Pct.541 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    55. Operatorul de reţea este obligat să prezinte solicitantului, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, avizul de racordare în care se indică, în mod obligatoriu, condiţiile tehnico-economice optime de racordare ce nu contravin documentelor normative obligatorii, prevăzute de lege şi lucrările pe care urmează să le îndeplinească solicitantul, pentru racordarea instalaţiilor electrice ce-i aparţin la reţeaua electrică. Operatorul de reţea este obligat să colaboreze cu solicitantul pentru alegerea şi realizarea soluţiei optime de racordare. Avizul de racordare se eliberează gratuit.
    [Pct.55 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    56. Se interzice operatorului de reţea să oblige solicitantul, potenţial consumator final, să proiecteze şi să monteze instalaţia de racordare de o capacitate ce depăşeşte puterea electrică solicitată. Nerespectarea acestei cerinţe are drept consecinţă rambursarea de către operatorul de reţea a diferenţei de cheltuieli efectiv suportate de solicitant, potenţial consumator final, şi cele ce urmau a fi suportate conform legii.
    57. Operatorul reţelei de distribuţie nu este în drept să includă în avizul de racordare, eliberat în scopul racordării blocului(rilor) locativ(e) la reţeaua electrică de distribuţie, prevederi privind obligarea solicitantului de a construi linii electrice de medie tensiune (6, 10 kV) sau transformatoare de forţă.
    58. Solicitantul este obligat să obţină de la operatorul de reţea avizul de racordare înainte de a începe proiectarea instalaţiilor electrice. Termenul de valabilitate al avizului de racordare, se stabileşte de operatorul de reţea în funcţie de termenul de construcţie a obiectului, dar nu poate fi mai mic de un an. Termenul de valabilitate al avizului de racordare se prelungeşte de către operatorul de reţea, dacă  la expirarea termenului de valabilitate a început construcţia obiectului pentru care a fost eliberat avizul de racordare. Operatorul de reţea prelungeşte termenul de valabilitate al avizului de racordare, în termen de 5 zile calendaristice de la data adresării, prin efectuarea inscripţiei respective pe avizul de racordare eliberat solicitantului. Avizul de racordare poate fi prelungit pe o perioadă de 5 ani sau pentru o perioadă mai mare, în funcţie de capacitatea disponibilă a reţelei electrice.
    [Pct.58 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    59. Îndeplinirea condiţiilor tehnico-economice stipulate în avizul de racordare, eliberat de operatorul de reţea, este obligatorie pentru solicitant şi pentru proiectant.
    Proiectul instalaţiilor electrice, elaborat în baza avizului de racordare, se coordonează de către operatorul de reţea în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data prezentării proiectului.
    60. Pentru racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de distribuţie, proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare se efectuează de către operatorul  reţelei de distribuţie sau de către alte persoane autorizate, la alegerea solicitantului, potenţial consumator final. În cazul racordării instalaţiei de utilizare la reţeaua electrică de transport, proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare se efectuează de către operatorul  reţelei de transport şi de sistem sau de către alte persoane autorizate, la alegerea solicitantului, potenţial consumator final, cu excepţia cazului în care instalaţia de utilizare urmează a fi racordată la tensiunea secundară, de 10 kV, a transformatorului de forţă care aparţine operatorului reţelei de transport şi de sistem, situaţie în care proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare se efectuează de orice persoană autorizată, la alegerea solicitantului, potenţial consumator final.
   61. La cererea solicitantului, potenţial consumator final, operatorul de reţea asigură proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare. Proiectarea se efectuează după semnarea contractului privind proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare dintre solicitant şi operatorul de reţea şi după achitarea de către solicitant a cheltuielilor de proiectare. Montarea instalaţiei de racordare se efectuează după achitarea de către solicitant a cheltuielilor pentru montarea instalaţiei de racordare, conform devizului de cheltuieli, întocmit de operatorul de reţea, în baza documentaţiei de proiect, cu respectarea principiilor stabilite în Metodologia de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice, aprobată în conformitate cu legea.
    [Pct.61 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    62. Devizul de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare se prezintă de către operatorul de reţea, la cererea solicitantului.
    [Pct.62 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    63. În devizul de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare, întocmit de către operatorul de reţea, se includ separat toate cheltuielile necesare pentru montarea instalaţiei de racordare. Devizul de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare se întocmeşte ţinînd cont numai de racordarea la reţeaua electrică a instalaţiei de utilizare a solicitantului respectiv. Solicitantul, potenţial consumator final, este în drept să conteste la Agenţie devizul de cheltuieli pentru montarea instalaţiei de racordare prezentat de operatorul de reţea, în cazul în care consideră că acesta include cheltuieli exagerate şi care nu corespund principiilor Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice.
    [Pct.63 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    64. Operatorul de reţea este obligat să asigure efectuarea lucrărilor de proiectare a instalaţiei de racordare după achitarea de către solicitant a cheltuielilor pentru proiectarea instalaţiei de racordare. După achitarea de către solicitant a cheltuielilor pentru montarea instalaţiei de racordare, operatorul de reţea  procură utilajul şi materialele de construcţie şi de montare, necesare, în scopul montării instalaţiei de racordare, în termenul indicat în contractul privind proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare, semnat de solicitant şi de operatorul de reţea.
    [Pct.64 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    65. Termenul de realizare a lucrărilor de proiectare şi de montare, de către operatorul reţelei de distribuţie, a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator casnic, nu poate depăşi 30 de zile calendaristice din momentul semnării contractului privind proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare, cu condiţia achitării de către solicitant a cheltuielilor respective. Termenul de realizare a lucrărilor de proiectare şi de montare a instalaţiei de racordare a solicitantului, potenţial consumator noncasnic, nu poate depăşi 60 de zile calendaristice din momentul semnării contractului privind proiectarea şi montarea instalaţiei de racordare, cu condiţia achitării de către solicitant a cheltuielilor respective. Prin derogare de la prevederile prezentului punct, în cazuri specifice, la prezentarea argumentelor corespunzătoare de către operatorul de reţea, solicitantul şi operatorul de reţea vor stabili alte termene de realizare a lucrărilor de proiectare şi de montare a instalaţiei de racordare.
   
[Pct.65 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    66. Pînă la realizarea racordării, solicitantul trebuie să asigure executarea tuturor lucrărilor ce ţin de montarea instalaţiei de utilizare a solicitantului, a consumatorului final.
    Montarea instalaţiei de utilizare se efectuează de către electricieni autorizaţi, la alegerea solicitantului şi din contul acestuia. Electricianul autorizat care efectuează montarea instalaţiei de utilizare este obligat să confirme calitatea şi securitatea lucrărilor executate printr-o declaraţie scrisă.
    [Pct.66 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    67. După îndeplinirea condiţiilor incluse în avizul de racordare, solicitantul, potenţial consumator noncasnic, se adresează la operatorul de reţea în scopul întocmirii şi semnării actului de delimitare. Consumatorul noncasnic şi operatorul de reţea semnează actul de delimitare în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării adresării la operatorul de reţea, în trei exemplare, din care unul urmează a fi prezentat de către consumatorul noncasnic furnizorului la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Formularul actului de delimitare se întocmeşte de operatorul de reţea conform modelului stabilit în Anexa nr. 31 la prezentul Regulament. În cazul în care instalaţia de racordare a fost montată de către operatorul de reţea, actul de delimitare se semnează de părţi în ziua finalizării montării instalaţiei de racordare.
    [Pct.67 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    68. Operatorul de reţea este responsabil de racordare la reţeaua electrică a instalaţiei de racordare  şi de punerea ei sub tensiune, cu respectarea documentelor normativ-tehnice obligatorii.
    69. Racordarea şi punerea sub tensiune a instalaţiilor electrice ale solicitantului, potenţial consumator final, se efectuează de către operatorul de reţea, în prezenţa solicitantului, în termen de cel mult 4 zile calendaristice, după prezentarea de către acesta a actului de dare în exploatare a instalaţiilor electrice, eliberat de Inspectoratul Energetic de Stat şi după achitarea tarifului de racordare, cu condiţia existenţei contractului de furnizare a energiei electrice. Operatorul de reţea este obligat să anunţe în prealabil furnizorul de energie electrică indicat de consumatorul final despre ziua racordării instalaţiilor electrice ale acestuia la reţeaua electrică.
    [Pct.69 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    70. În cazul racordării instalaţiilor electrice ale solicitantului, potenţial consumator noncasnic, la linia electrică de medie şi înaltă tensiune, transformatorul de forţă este parte componentă a instalaţiei de utilizare.
    [Pct.70 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    71. În cazul în care pentru montarea instalaţiei de racordare este necesară utilizarea terenurilor altor persoane, solicitantul este obligat să prezinte acordul acestor persoane şi să suporte cheltuielile aferente.
    [Pct.71 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    72. Operatorul de reţea poate refuza argumentat eliberarea avizului de racordare solicitantului, potenţial consumator final, în cazul în care se confruntă cu lipsă de capacitate, inclusiv pe motiv că nu există reţea electrică sau dacă reţeaua electrică existentă nu permite satisfacerea cerinţelor în energie electrică ale solicitantului. Refuzul trebuie motivat şi justificat în modul corespunzător. Operatorul de reţea este obligat să ofere solicitantului informaţii pertinente despre măsurile necesare extinderii reţelelor electrice de transport sau de distribuţie şi despre termenele concrete de realizare a extinderii reţelelor electrice de transport sau de distribuţie.
    73. Operatorul de reţea nu este în drept să ceară potenţialului consumator final recuperarea cheltuielilor sau efectuarea de lucrări ce ţin de majorarea capacităţii reţelei electrice. 
    74. La solicitarea furnizorului, operatorul de reţea va refuza racordarea locului de consum al unui consumator final, care a acumulat datorii pentru energia electrică, consumată la alte locuri de consum, pînă la achitarea de către consumatorul final a datoriilor acumulate.
    [Pct.74 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    75. Racordarea instalaţiilor electrice provizorii la reţeaua electrică şi deconectarea lor de la reţeaua electrică se efectuează numai de către operatorul de reţea. Instalaţiile electrice provizorii se racordează la reţeaua electrică de distribuţie numai în baza contractului de furnizare a energiei electrice şi pentru perioada de timp, stipulată în contract.
    751. În cazul în care operatorul de reţea nu eliberează avizul de racordare sau nu racordează instalaţiile electrice ale solicitantului la reţeaua electrică în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, solicitantul are dreptul să conteste aceste acţiuni la Agenţie.
    [Pct.751 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
Secţiunea 7
 DELIMITAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE
    76. Punctul de delimitare a proprietăţii se stabileşte la un element fizic (aparat de comutaţie, cleme, borne, izolatoare de trecere, cutii, terminale, etc.) care permite separarea reţelelor electrice ale operatorului de reţea de instalaţiile electrice ale consumatorului final.
    [Pct.76 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    77. Pentru consumatorii noncasnici punctul de delimitare se stabileşte în baza înţelegerii dintre consumatorul noncasnic şi operatorul de reţea şi se consemnează în actul de delimitare, un exemplar al căruia se prezintă de către consumatorul noncasnic furnizorului la încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Pentru consumatorii casnici nu este obligatorie întocmirea şi semnarea actului de delimitare.
    [Pct.77 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
 
   771. În cazul în care un consumator noncasnic, ale cărui instalaţii electrice sînt racordate la reţeaua electrică, solicită încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, în conformitate cu punctul 35 din prezentul Regulament, operatorul de reţea este obligat să întocmească şi să semneze un nou act de delimitare în ziua efectuării controlului echipamentului de măsurare, conform punctului 28 din prezentul Regulament.
    [Pct.771 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    78. Reţelele electrice în amonte de punctul de delimitare aparţin operatorului de reţea, iar instalaţiile electrice în aval – consumatorului final. Noţiunile "în amonte" şi "în aval" corespund sensului mişcării curentului electric dinspre reţeaua electrică spre instalaţia de utilizare.
    [Pct.78 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    79. Responsabilitatea pentru starea tehnică a contactelor electrice în punctul de delimitare o poartă operatorul de reţea.
Secţiunea 8
PLATA ENERGIEI ELECTRICE
    80. Plata energiei electrice consumate se efectuează în baza facturii, emisă lunar de către furnizor, şi înmînată consumatorului final sau expediată prin poştă. În unele cazuri, plata poate fi efectuată prin alte metode şi în alte termene, specificate în contractul de furnizare a energiei electrice.
    81. Prin derogare de la prevederile pct. 80 din prezentul Regulament, în cazul în care consumul lunar nu depăşeşte 20 kWh, furnizorul poate emite, cu acordul în scris al consumatorului casnic, o singură factură de plată a energiei electrice pentru o perioadă convenită de părţi, dar care nu poate depăşi 3 luni.
    82. Calculul şi plata consumului tehnologic de energie electrică, cauzat de factorul de putere din instalaţiile electrice ale consumatorului noncasnic, se efectuează conform Instrucţiunii privind calcularea consumului tehnologic de energie electrică în reţelele de distribuţie, în funcţie de valoarea factorului de putere în instalaţiile de utilizare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr. 89 din 13 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 99-103, art. 139).
    83. Facturile se emit în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare, a tarifelor aprobate de Agenţie şi cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, inclusiv la emiterea facturilor pentru plata preventivă.
    În cazul în care se modifică tariful la energia electrică în limitele perioadei de facturare, în scopul emiterii facturii pentru energia electrică, furnizorul este în drept să determine cantitatea de energie electrică furnizată consumatorului final, în perioada de pînă la data intrării în vigoare a noului tarif şi după, în baza consumului mediu zilnic de energie electrică calculat pentru perioada respectivă de facturare, conform indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    [Pct.83 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    84. Energia electrică, utilizată în locurile de uz comun din blocurile locative şi din cămine, se facturează la tariful aprobat pentru consumatorii casnici şi în baza indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    85. Tarifele reglementate pentru energia electrică furnizată consumatorilor finali de către furnizor se aprobă de Agenţie şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Furnizorul este obligat să afişeze în fiecare oficiu comercial o copie a hotărîrii Agenţiei cu privire la aprobarea tarifelor.
    86. Factura prezentată consumatorului final de către furnizor trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele date:
    a) numele şi prenumele (denumirea) consumatorului final;
    b) adresa locului de consum şi numărul contractului;
    c) indicaţiile actuale şi cele precedente ale echipamentului de măsurare şi perioada pentru care este emisă factura şi, după caz, indicaţiile actuale şi cele precedente ale echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate la locurile de uz comun, precum şi cota-parte ce-i revine consumatorului final din energia electrică, consumată la locurile de uz comun;
    d) cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, inclusiv, după caz, pierderile de energie electrică din instalaţiile consumatorului noncasnic, situate între punctul de delimitare şi locul instalării echipamentului de măsurare, consumul tehnologic de energie electrică cauzat de nerespectarea de către consumatorul noncasnic a factorului de putere normat şi inclus în contractul de furnizare a energiei electrice;
    e) tariful aplicat;
    f) plata pentru energia electrică consumată;
    g) data expedierii facturii;
    h) data-limită de plată a facturii;
    i) datoriile pentru perioadele precedente;
    j) taxe;
    k) suma totală spre achitare ce include şi datoriile pentru perioadele precedente, dacă există;
    l) adresa şi numărul de telefon al furnizorului, al operatorului de reţea, inclusiv numărul telefonului din cadrul serviciului 24/24 ore.
    Factura trebuie să includă şi următoarele notaţii:
    "ATENŢIE !
    În cazul neachitării acestei facturi, în decurs de 10 zile calendaristice de la data-limită de achitare indicată în ea, în conformitate cu legislaţia, vom fi nevoiţi să deconectăm de la reţeaua electrică instalaţiile electrice ale dumneavoastră. Reconectarea instalaţiior electrice la reţeaua electrică va fi posibilă după eliminarea cauzei care a dus la deconectare şi după achitarea plăţii pentru reconectare."
    "Activitatea furnizorului este reglementată de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, adresa .....".
    [Pct.86 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    87. Furnizorul nu este în drept să includă în factură alte sume decît cele indicate la pct. 86 din prezentul Regulament.
    88. Furnizorul este în drept să aplice penalitate consumatorilor finali pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii pentru energia electrică consumată, începînd cu prima zi după data-limită de plată a facturii. Suma penalităţilor va fi prezentată consumatorului final spre achitare într-o factură separată. Penalitatea poate fi aplicată numai dacă este prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice. Cuantumul penalităţii este negociabil, dar nu poate depăşi mărimea stabilită prin Legea cu privire la energia electrică, nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 33). Penalitatea nu se aplică în cazul facturilor eronate.
    89. Consumatorul final livrează energie electrică subconsumatorului la tarifele aprobate de Agenţie. Consumatorul final este în drept să perceapă de la subconsumator o taxă pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de exploatare a reţelelor sale şi a consumului tehnologic. Taxa respectivă este inclusă, cu acordul ambelor părţi, în contractul încheiat între consumatorul final şi subconsumator pentru nivelul de tensiune al reţelei electrice la care sînt racordate instalaţiile electrice ale consumatorului final respectiv.
    [Pct.89 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    90. În cazul în care consumatorul final depistează că a fost emisă o factură eronată în defavoarea sa, furnizorul este obligat să restituie suma încasată suplimentar sau, la solicitarea consumatorului final, să o considere drept plată pentru următoarele decontări.
    91. Furnizorul este în drept să nu restituie sumele încasate suplimentar sau să nu le considere drept plată pentru viitoarele decontări în cazul în care faptul emiterii unei facturi eronate a fost depistat după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea, nr.1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82 - 86, art. 661) sau în cazul în care consumatorul final nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate.
    92. Dacă a fost emisă o factură eronată în defavoarea furnizorului, suma cauzată de eroare se include în factură suplimentar, cu aplicarea tarifului pentru energia electrică, aprobat de Agenţie pentru perioada în care a fost comisă eroarea. La solicitarea consumatorului final, această sumă poate fi reeşalonată pe o perioadă de cel puţin 3 luni în cazul sumelor de pînă la 100 lei inclusiv şi de cel puţin 6 luni pentru sumele care depăşesc 100 lei. La solicitarea consumatorului final, furnizorul include, suplimentar, în factură întreaga sumă cauzată de eroare. Furnizorul nu este în drept să ceară achitarea unei plăţi cauzate de eroarea de facturare, dacă aceasta a fost depistată după expirarea termenului de prescripţie stabilit de Codul civil al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 sau dacă furnizorul nu poate demonstra faptul în cauză şi nu poate indica data emiterii facturii eronate.
    93. În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a energiei electrice consumate, furnizorul este în drept să calculeze consumul de energie electrică conform sistemului pauşal (ţinînd cont de volumul facturat pentru perioada recalculării). În cazul intervenţiei vizibile în funcţionarea echipamentului de măsurare (defectul sau lipsa sticlei la contor, defectarea corpului contorului, deteriorarea sau intervenţia asupra sigiliului operatorului de reţea, ruperea cordonului sigiliului operatorului de reţea sau restabilirea lui după ce a fost rupt, lipsa sigiliului operatorului de reţea), la calcularea consumului de energie electrică, conform sistemului pauşal, se ia în consideraţie perioada de timp de la data ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de 3 luni în cazul lipsei accesului la citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare.
    În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a energiei electrice consumate, prin  conectarea neautorizată a instalaţiei electrice sau a receptoarelor electrice la reţeaua electrică, urmare a consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare sau prin contrafacerea sigiliului operatorului de reţea, la efectuarea calculelor consumului de energie electrică, conform sistemului pauşal, se ia în calcul perioada de la data ultimului control al echipamentului de măsurare (sau perioada de la data comiterii acestor încălcări în cazul contoarelor electronice cu memorie) şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de 1 an.
    În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a energiei electrice consumate, prin  intervenţie nevizibilă în funcţionarea echipamentului de măsurare (şuntare, modificarea mecanismului de integrare, schimbarea indicaţiilor mecanismului de totalizare, a echipamentului de măsurare etc.) perioada pentru efectuarea recalculărilor se stabileşte de la ultimul control al echipamentului de măsurare şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de 1 an.
    În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a energiei electrice consumate, prin montarea unor microscheme suplimentare în echipamentul de măsurare, în circuitul de alimentare a echipamentului de măsurare, prin deconectarea/modificarea bobinei de tensiune din echipamentul de măsurare, perioada pentru efectuarea recalculărilor se stabileşte de la data instalării echipamentului de măsurare şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de 3 ani.
    [Pct.93 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    94. În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul casnic a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a energiei electrice consumate, la efectuarea calculelor conform sistemului pauşal se aplică tariful în vigoare pe parcursul perioadei pentru care se face recalculul şi se ia în consideraţie numărul orelor de utilizare pentru diferite tipuri de receptoare electrice, indicate în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament.
    În cazul în care consumatorul casnic nu permite personalului operatorului de reţea accesul pentru efectuarea inventarierii receptoarelor electrice din imobil, acest fapt se documentează, iar energia electrică consumată, dar neînregistrată sau înregistrată incomplet, se calculează în baza puterii întrerupătoarelor automate sau a puterii contractate, furnizorul alegînd-o pe cea mai mică şi pentru perioada de utilizare egală cu 12 ore în zi. Dacă, în calitate de aparat de protecţie, este aplicată o siguranţă fuzibilă, pentru calcul se utilizează puterea electrică ce corespunde unui curent de 12 A sau puterea contractată, furnizorul alegînd-o pe cea mai mică, cu excepţia cazurilor în care operatorul de reţea va demonstra o valoare mai mare a curentului electric.
   [Pct.94 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    95. În cazul în care se constată încălcarea de către consumatorul noncasnic a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a energiei electrice consumate, furnizorul calculează contravaloarea  energiei electrice consumate în baza puterii stabilite în contract şi reieşind din numărul orelor de utilizare a puterii contractate, în conformitate cu programul de activitate al consumatorului noncasnic, aplicînd tariful în vigoare pentru perioada pentru care se face recalculul.
    96. Pentru a determina prejudiciul pretins a fi cauzat furnizorului, la efectuarea calculelor, în cazul încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a energiei electrice consumate, furnizorul este obligat să ia în consideraţie parametrii înregistraţi de contorul electronic de energie electrică cu memorie, valoarea curenţilor ce au curs prin şunt şi prin echipamentul de măsurare, raportul mecanismului de integrare al echipamentului de măsurare, stabilit în urma constatării tehnico-ştiinţifice.
   [Pct.97 exclus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    98. În cazul depistării, de către operatorul de reţea, a violării sigiliilor operatorului de reţea aplicate echipamentului de măsurare, operatorul de reţea prezintă consumatorului final sau Agenţiei (la solicitare) documente care demonstrează că sigiliile au fost aplicate şi care indică momentul aplicării sigiliului operatorului de reţea, numărul sigiliului operatorului de reţea, momentul verificării metrologice periodice a echipamentului de măsurare. În cazul lipsei acestor documente, violarea sigiliilor operatorului de reţea nu poate servi drept temei pentru aplicarea prevederilor privind încălcarea clauzelor contractuale de către consumatorul final, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a  energiei electrice consumate.
    [Pct.98 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    99. În caz de încălcare de către consumatorul final a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a energiei electrice consumate, energia electrică pentru facturare va fi determinată ca diferenţa dintre energia electrică calculată conform pct. 93 – pct. 96 din prezentul Regulament şi energia electrică facturată pentru perioada respectivă, cu excepţia cazurilor în care consumatorul final a încălcat clauzele contractuale, care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a  energiei electrice consumate, prin ocolirea echipamentului de măsurare şi prin evitarea instalaţiei de utilizare. În această situaţie, cantitatea de energie electrică consumată se calculează cu luarea în considerare doar a receptoarelor electrice conectate neautorizat.
    100. În cazul în care persoanele fizice şi juridice conectează samavolnic la reţeaua electrică receptoarele electrice, operatorul de reţea calculează consumul de energie electrică conform sistemului pauşal pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani. În cazul în care persoana fizică sau juridică nu achită contravaloarea consumului de energie electrică, furnizorul se adresează în instanţa de judecată pentru recuperarea prejudiciului cauzat.
    [Pct.100 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    101. În cazul în care eroarea echipamentului de măsurare depăşeşte limitele admisibile, furnizorul recalculează energia electrică consumată pe parcursul ultimelor 3 luni, luînd ca bază a calculului eroarea medie indicată în raportul de verificare metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare, eliberat de laboratorul metrologic autorizat, pentru regimurile de consum ce pot fi real înregistrate.
    Recalcularea poate fi efectuată numai în cazul în care verificarea metrologică de expertiză a fost efectuată în limitele intervalului maxim de timp admis între două verificări metrologice succesive. Furnizorul informează în termen de 5 zile lucrătoare operatorul de reţea despre recalcularea efectuată.
    [Pct.101 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    102. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat (nu se înregistrează energia electrică consumată) nu din vina consumatorului final, determinarea  energiei electrice, consumată pe parcursul perioadei de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare şi pînă la momentul restabilirii evidenţei consumului de energie electrică, se efectuează conform consumului mediu zilnic de energie electrică, înregistrat pe parcursul perioadei de 3 luni anterioare ultimei citiri a indicaţiilor echipamentului de măsurare sau pe parcursul a 3 luni ulterioare restabilirii evidenţei consumului energiei electrice ori potrivit consumului mediu zilnic, înregistrat pe parcursul perioadei calendaristice similare din anul precedent. Perioada de determinare a energiei electrice în baza consumului mediu zilnic nu va depăşi 3 luni.
    După obţinerea de către furnizor a acordului operatorului de reţea, furnizorul şi consumatorul final sînt în drept să stabilească, de comun acord, altă modalitate de determinare a energiei electrice consumată, dar neînregistrată de echipamentul de măsurare, întocmind şi semnînd un acord în acest sens. 
    [Pct.102 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    103. În cazul în care echipamentul de măsurare este defectat din motivele stipulate în pct. 102 din prezentul Regulament, consumatorul noncasnic restabileşte evidenţa consumului de energie electrică nu mai tîrziu de o lună de la data demontării pentru verificare metrologică a echipamentului de măsurare. Depăşirea acestui termen conduce la aplicarea prevederilor pct.118 lit. h) din prezentul Regulament. Restabilirea evidenţei consumului de energie electrică la consumatorii casnici se efectuează de către furnizor pe parcursul a 10 zile calendaristice de la data demontării echipamentului de măsurare.
    104. În cazul în care echipamentul de măsurare este sustras, pierdut sau defectat şi aceasta se datorează culpei consumatorului final, acesta este obligat să anunţe imediat furnizorul. În aceste situaţii, calcularea volumului de energie electrică consumată se efectuează conform prevederilor pct. 102 din prezentul Regulament. Restabilirea evidenţei consumului de energie electrică se face din contul consumatorului final nu mai tîrziu de 1 lună de la data înregistrării documentate a sustragerii, pierderii sau a defectării echipamentului de măsurare. În cazul neconformării consumatorului final acestor prevederi, furnizorul este în drept să aplice pct.116 lit. f) şi pct.118 lit. h) din prezentul Regulament.
    105. În cazul în care echipamentul de măsurare trifazat al consumatorului final, nu înregistrează energia electrică consumată prin una sau două faze şi dacă nu se demonstrează vina consumatorului final, operatorul de reţea în comun cu consumatorul final efectuează, la faţa locului, măsurările necesare, determină eroarea de înregistrare a  energiei electrice şi întocmeşte actul de control al echipamentului de măsurare în două exemplare. Operatorul de reţea expediază furnizorului o copie a actului de control al echipamentului de măsurare în termen de cel mult 5 zile calendaristice. După înlăturarea cauzelor ce au dus la dereglări în funcţionarea normală a echipamentului de măsurare, furnizorul recalculează energia electrică neînregistrată din momentul producerii evenimentului respectiv, dacă există dovezi documentate (înregistrarea indicaţiilor echipamentului de măsurare, echipamentul de măsurare permite stabilirea momentului producerii evenimentului respectiv), luînd în considerare eroarea de înregistrare determinată.
    În celelalte cazuri, energia electrică consumată, dar neînregistrată de echipamentul de măsurare trifazat prin una sau două faze, se determină pentru perioada de la ultima citire a indicaţiilor echipamentului de măsurare şi pînă la data depistării, dar nu mai mare de 1 lună.
    După obţinerea de către furnizor a acordului operatorului de reţea, furnizorul şi consumatorul final sînt în drept să stabilească, de comun acord, altă modalitate de determinare a energiei electrice consumată, dar neînregistrată de echipamentul de măsurare trifazat, întocmind şi semnînd un acord în acest sens.
    [Pct.105 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    106. În cazul în care în rezultatul controlului echipamentului de măsurare, conform pct. 163 din prezentul Regulament, se constată mersul în gol al acestuia, furnizorul efectuează recalculul energiei electrice consumate pe parcursul ultimelor 3 luni. Recalculul  energiei electrice consumate se efectuează ţinîndu-se cont de faptul că mersul în gol al echipamentului de măsurare are loc în decursul intervalelor de timp în care sarcina electrică a consumatorului final este nulă. Intervalele de timp respective  constituie 6 ore din 24 ore.
    [Pct.106 modificat prin RMO110 din MO110-112 din 08.07.11, pag.84]
   
107. Furnizorul este în drept să ceară pentru consum plată preventivă de la consumatorii finali care solicită reconectarea  instalaţiilor de utilizare la reţeaua electrică,  dacă acestea au fost deconectate:
    a) pentru neachitarea facturilor pentru consumul de energie electrică şi a penalităţilor stabilite în contractul de furnizare a energiei electrice;
    b) în cazul refuzului de a permite accesul personalului operatorului de reţea la echipamentul de măsurare şi la instalaţiile operatorului de reţea aflate în limitele proprietăţii consumatorului final. Refuzul se documentează prin actul întocmit de operatorul de reţea.
    [Pct.107 lit.b) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    108. Furnizorul, de asemenea, este în drept să ceară plată preventivă de la consumatorii finali care au încheiat contracte pentru furnizarea energiei electrice în baza altui drept decît cel de proprietate sau care nu deţin nici un act asupra imobilului şi de la consumatorii noncasnici faţă de care a fost iniţiată procedura de insolvabilitate.
    109.  Plata preventivă se va efectua de către consumatorul final deconectat de la reţeaua electrică,în contextul prevederilor pct. 107 din prezentul Regulament,  înainte de reconectare şi de reînceperea furnizării energiei electrice.
    110. Suma plăţii preventive se stabileşte de către furnizor şi nu trebuie să depăşească valoarea în bani a consumului mediu lunar de energie electrică. În cazul contractelor încheiate cu consumatorii finali, care nu deţin un act asupra imobilului, suma plăţii preventive nu va depăşi contravaloarea consumului mediu de energie electrică pe parcursul a două luni. Valoarea plăţii preventive se indică în mod obligatoriu într-o anexă la contractul de furnizare a energiei electrice.
    111. Furnizorul îl va elibera de plata preventivă pe consumatorul casnic care şi-a onorat obligaţiile pe parcursul unui an, cu excepţia consumatorilor casnici care au încheiat contracte de furnizare a energiei electrice pentru imobilele de care dispun în baza altui drept decît cel de proprietate.
    112. În caz de reziliere a contractului de furnizare a energiei electrice cu consumatorul final care efectuează plata preventivă, furnizorul va efectua calculul definitiv al consumului şi al plăţii pentru energia electrică furnizată şi va restitui, după caz, consumatorului final diferenţa pînă la rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
    113. Furnizorul ţine evidenţa plăţilor preventive primite de la consumatorii finali. Datele privind plăţile preventive includ obligatoriu:
    a) numele, prenumele consumatorului final şi numărul contractului încheiat cu el;
    b) adresa consumatorului final şi a locului de consum, dacă diferă;
    c) suma plăţii preventive.
    114. În cazul în care echipamentul de măsurare al consumatorului noncasnic nu este instalat în punctul de delimitare, la cantitatea energiei electrice înregistrate de echipamentul de măsurare se adaugă pierderile de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea, cuprinse între cele două puncte, calculate conform Instrucţiunii privind calcularea pierderilor de energie electrică activă şi reactivă în elementele de reţea aflate la balanţa consumatorului, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei nr. 246 din 2 mai 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 94-97, art. 415).
    115. În cazul deteriorării sau al lipsei temporare a echipamentului de măsurare a energiei electrice pentru locurile de uz comun, cantitatea de energie electrică se va determina în conformitate cu prevederile pct. 102 din prezentul Regulament.
Secţiunea 9
DECONECTAREA INSTALAŢIILOR ELECTRICE
 ŞI ÎNTRERUPEREA FURNIZĂRII ENERGIEI ELECTRICE
    [Secțiunea 9 denumirea modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    116. Furnizorul este în drept să ceară deconectarea, iar operatorul reţelei de distribuţie va deconecta de la reţeaua electrică de distribuţie instalaţiile electrice ce aparţin consumatorului casnic în următoarele cazuri:
    [Pct.116 alineat modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    [Pct.116 lit.a)-c) excluse prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    d) în caz de neachitare de către consumatorul casnic a facturii, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită indicată în factura, prezentată consumatorului casnic cu respectarea termenului prevăzut la pct. 51 lit. b) din prezentul Regulament;
    [Pct.116 lit.e) exclus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    f) în cazul consumului fără evidenţă a energiei electrice sau al consumului fără evidenţă a energiei electrice pe o perioadă de timp ce depăşeşte 1 lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului casnic;
    [Pct.116 lit.f) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    g) în cazul în care consumatorul casnic a întreprins acţiuni care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, consumatorul casnic neachitînd plata calculată de către furnizor pentru acest consum;
    h) în caz de racordare la instalaţia de utilizare a consumatorului casnic a instalaţiei electrice a unui subconsumator, fără acordul prealabil al furnizorului;
    [Pct.116 lit.h) modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    i) în caz de refuz din partea consumatorului casnic de a încheia un nou contract de furnizare a energiei electrice la schimbarea destinaţiei spaţiului locativ;
    j) în caz de utilizare parţială a spaţiului locativ în alte scopuri decît cele casnice, fără instalarea echipamentului de măsurare, pentru evidenţa separată a cantităţii de energie electrică, consumată în partea respectivă a imobilului;
    k) dacă a expirat termenul contractului de furnizare a energiei electrice, iar consumatorul casnic nu solicită prelungirea acestuia.
   [Pct.116 lit.l)-m) excluse prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
   
1161. Operatorul reţelei de distribuţie va deconecta de la reţeaua electrică de distribuţie instalaţiile electrice ce aparţin consumatorului casnic în următoarele cazuri:
    a) conform prescripţiei Inspectoratului Energetic de Stat, eliberată în condiţiile prevăzute de lege;
    b) în cazul în care consumatorul casnic utilizează receptoarele electrice într-un mod ce afectează utilajul operatorului reţelei de distribuţie sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali, iar consumatorul casnic refuză să deconecteze aceste receptoare electrice, la solicitarea operatorului reţelei de distribuţie, fapt indicat în actul de deconectare; 
    c) în cazul în care consumatorul casnic nu permite accesul personalului operatorului reţelei de distribuţie la locul de consum pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului operatorului reţelei de distribuţie, instalat pe proprietatea consumatorului casnic. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului casnic împreună cu avizul de deconectare;
    d) în cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, care duc la reducerea fiabilităţii furnizării de energie electrică;
    e) dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    [Pct.1161 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    117. Deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului casnic, în conformitate cu pct.116 şi cu pct. 1161 lit. c), d) din prezentul Regulament se efectuează doar în zilele lucrătoare, în intervalul de timp 8.00 – 17.00. Deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului casnic în conformitate cu pct. 116 , lit. f), h), i), j), k) şi pct. 1161,  lit.  c), d) din prezentul Regulament se efectuează numai după avizarea consumatorului casnic. Avizul de deconectare se expediază sau se înmînează consumatorului casnic de furnizor în situaţiile prevăzute la punctul 116, lit.  f), h), i), j), k) din prezentul Regulament sau de operatorul reţelei de distribuţie în cazurile prevăzute în punctul 1161, lit.  c), d) din prezentul Regulament,cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
    În situaţiile prevăzute la pct.116 lit. d) şi g) din prezentul Regulament furnizorul îl informează pe consumatorul casnic prin intermediul facturii de plată a energiei electrice, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.
    [Pct.117 modiifcat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    118. Furnizorul este în drept să solicite, iar operatorul de reţea va deconecta instalaţiile electrice ce aparţin consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:
    [Pct.118 alineat modiifcat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    [Pct.118 lit.a)-b) excluse prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    c) în caz de neachitare de către consumatorul noncasnic a facturii, în decurs de 10 zile calendaristice de la data limită indicată în factura, prezentată consumatorului noncasnic cu respectarea termenului prevăzut la pct. 51 lit. b) din prezentul Regulament;
    [Pct.118 lit.d)-f) excluse prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    g) în cazul în care consumatorul noncasnic a întreprins acţiuni care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, consumatorul noncasnic neachitînd plata pentru energia electrică recalculată;
    h) consumul fără evidenţa energiei electrice sau consumul fără evidenţă a energiei electrice pe o perioadă mai mare de o lună de la data înregistrării documentate a lipsei echipamentului de măsurare sau a deteriorării lui din vina consumatorului noncasnic;
    i) în caz de racordare a instalaţiei electrice a unui subconsumator la instalaţia de utilizare a consumatorului noncasnic, fără acordul prealabil al furnizorului;
    j) dacă a expirat termenul buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare, şi consumatorul noncasnic nu s-a conformat obligaţiei de a supune echipamentul de măsurare verificării metrologice periodice;
    [Pct.118 lit.j) exclusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    k) dacă a expirat termenul contractului de furnizare a energiei electrice, iar consumatorul noncasnic nu solicită prelungirea lui;
    l) pentru încălcarea prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice care conduce la reducerea fiabilităţii furnizării de energie electrică;
    [Pct.116 lit.l) exclusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    m) dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    1181. Operatorul de reţea va deconecta de la reţeaua electrică instalaţiile electrice ce aparţin consumatorului noncasnic în următoarele cazuri:
    a) conform prescripţiei Inspectoratului Energetic de Stat, eliberată în condiţiile prevăzute de lege;
    b) în cazul în care consumatorul noncasnic utilizează receptoarele electrice într-un  mod ce afectează utilajul operatorului de reţea sau calitatea energiei electrice livrată altor consumatori finali, iar consumatorul noncasnic refuză să deconecteze aceste receptoare electrice, la solicitarea operatorului de reţea, fapt indicat în actul de deconectare; 
    c) în cazul în care consumatorul noncasnic nu permite accesul personalului operatorului de reţea la locul de consum pentru montarea/demontarea, controlul, înlocuirea sau citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, pentru repararea sau înlocuirea utilajului operatorului de reţea, instalat pe proprietatea consumatorului noncasnic. Operatorul de reţea este obligat să documenteze acest fapt, întocmind în acest sens un act, care urmează să fie expediat consumatorului noncasnic împreună cu avizul de deconectare;
    d) în cazul în care consumatorul noncasnic modifică în mod unilateral reglajele instalaţiilor de protecţie şi control automat, stabilite de comun acord cu operatorul de reţea;
    e) în caz de neîndeplinire, în termen de 30 de zile calendaristice, a prescripţiei argumentate a operatorului de reţea, prezentată în formă scrisă, privind înlocuirea transformatoarelor de curent din circuitul echipamentului de măsurare;
    f) dacă a expirat termenul buletinului de verificare metrologică a echipamentului de măsurare, iar consumatorul noncasnic nu s-a conformat obligaţiei de a supune echipamentul de măsurare verificării metrologice periodice;
    g) în cazul constatării încălcării prevederilor Regulamentului cu privire la protecţia reţelelor electrice, care duc la reducerea fiabilităţii furnizării de energie electrică;
    h) dacă sînt puse în pericol persoanele, bunurile ori mediul.
    [Pct.1181 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    119. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului noncasnic se efectuează pe parcursul orelor de lucru a consumatorului noncasnic respectiv, în conformitate cu prevederile contractului de furnizare a energiei electrice. Deconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului noncasnic în conformitate cu pct. 118 lit. h), i), k) şi cu pct. 1181 lit. c), d), e), f), g) din prezentul Regulament se efectuează numai după avizarea consumatorului noncasnic. Avizul de deconectare se expediază sau înmînează consumatorului noncasnic de furnizor în situaţiile prevăzute la punctul 118 lit. h), i), k)  din prezentul Regulament sau de operatorul de reţea în cazurile prevăzute la punctul 1181 lit. c), d), e), f), g) din prezentul Regulament, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data preconizată pentru deconectare.
    În situaţiile prevăzute la pct. 118 lit. c) şi g) din prezentul Regulament furnizorul îl informează pe consumatorul noncasnic prin intermediul facturii de plată a energiei electrice, cu privire la posibilele consecinţe în cazul neachitării în termen a facturii.
    [Pct.119 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    120.  Furnizorul este în drept să solicite, iar operatorul reţelei de distribuţie este obligat să deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorului casnic de la reţeaua electrică de distribuţie şi în cazul în care există dovezi că consumatorul casnic lipseşte, dacă nu este înregistrat consum de energie electrică la locul de consum sau dacă personalul operatorului reţelei de distribuţie nu are acces la echipamentul de măsurare, pe parcursul perioadei de 3 luni şi mai mult.
    [Pct.120 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    121. Este interzisă deconectarea instalaţiilor electrice ce aparţin consumatorului final în alte cazuri decît cele prevăzute în  prezentul Regulament. În cazul în care, după ce solicitarea de deconectare a instalaţiilor electrice ale consumatorului final a fost expediată operatorului de reţea, la furnizor parvine informaţia despre achitarea facturii, furnizorul este obligat să solicite operatorului de reţea, în ziua în care informaţia despre achitarea facturii a parvenit la furnizor, să nu deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorului final. În aceste circumstanţe operatorul de reţea anulează imediat ordinul de deconectare, în cazul în care el a fost emis.
    [Pct.121 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    122. Este interzisă deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ce aparţin consumatorului final în următoarele cazuri:
    [Pct.122 alineat modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    a) consumatorul final a contestat la furnizor factura de plată a consumului de energie electrică, inclusiv factura pentru consumul de energie electrică, calculat în urma încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
    b) consumatorul final a contestat în instanţa de judecată factura de plată a energiei electrice, inclusiv factura pentru consumul de energie electrică, calculat în urma încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată;
    c) neachitarea facturii bazate pe calcule estimative, care indică un consum de energie electrică ce depăşeşte consumul real înregistrat anterior cu peste 25 %. 
    Consumatorul final este obligat să înştiinţeze în scris furnizorul în cazul în care a depus o cerere de chemare în instanţa de judecată, anexînd copia cererii de chemare în judecată.
    Consumatorul final este obligat să achite facturile pentru consumul curent de energie electrică expediate lui de către furnizor.
    123. La examinarea petiţiei consumatorului final, Agenţia adoptă decizii privind interzicerea deconectării de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice sau privind reluarea furnizării energiei electrice pe parcursul examinării petiţiei consumatorului final.
    [Pct.123 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    124. Adresarea consumatorului final la Agenţie sau în instanţa de judecată, în vederea soluţionării neînţelegerilor nelegate de facturarea energiei electrice, nu scuteşte consumatorul final de obligaţia de plată a facturii pentru consumul energiei electrice şi a penalităţii prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice. 
    125. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ce aparţin consumatorului final, la cererea lui, se efectuează în condiţiile stabilite în prezentul Regulament, în termen de cel mult 7 zile calendaristice de la data înregistrării cererii scrise. 
    [Pct.125 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    126. Deconectarea de la, reconectarea la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului final se efectuează doar prin ordinul de deconectare, de reconectare, semnat de persoana responsabilă a operatorului de reţea.
    [Pct.126 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    127. Personalul operatorului de reţea, care a efectuat deconectarea sau reconectarea instalaţiilor electrice ce aparţin consumatorului final, este obligat să întocmească actul de deconectare/reconectare în 3 (trei) exemplare (cîte unul pentru fiecare parte), indicînd în act motivele deconectării/reconectării şi informaţia relevantă privind echipamentul de măsurare al consumatorului final. Operatorul de reţea este obligat să notifice de îndată furnizorul despre deconectarea sau despre reconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorului final şi să transmită furnizorului o copie a ordinului de deconectare sau de reconectare, în termen de cel mult 2 zile calendaristice de la data deconectării, reconectării.
    [Pct.127 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    128. Deconectarea de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului final se va efectua de la punctul de delimitare sau de unde există posibilitate tehnică. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalaţiile – proprietate ale consumatorului final, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalaţiilor respective, să asigure deconectarea.
    [Pct.128 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    129. În cazurile de deconectare, prevăzute în prezentul Regulament, personalul operatorului de reţea, în ziua preconizată pentru deconectare, prezintă consumatorului final ordinul de deconectare semnat de persoana responsabilă a operatorului de reţea. Personalul operatorului de reţea nu este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ce aparţin consumatorului final în cazul în care consumatorul final demonstrează faptul înlăturării tuturor motivelor care au condiţionat emiterea ordinului de deconectare. Operatorul de reţea este obligat să notifice furnizorul despre acest fapt, dacă deconectarea a fost solicitată de furnizor.
    [Pct.129 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    130. În cazul în care, în ziua preconizată pentru deconectare, consumatorul final sau reprezentantul lui, nu este prezent la locul de consum, personalul operatorului de reţea este în drept să deconecteze instalaţiile electrice, lăsînd la locul de consum actul de deconectare şi copia ordinului de deconectare, în care se indică motivele deconectării, adresa şi telefonul de contact al furnizorului şi al operatorului de reţea, numărul ordinului de deconectare şi data deconectării. Operatorul de reţea este obligat să notifice de îndată furnizorul despre acest fapt şi să transmită furnizorului o copie a ordinului de deconectare şi actul de deconectare, în prima zi lucrătoare de la data deconectării. Copiile actului de deconectare şi a ordinului de deconectare  se expediază suplimentar de operatorul reţelei de distribuţie  consumatorului casnic prin poştă cu aviz, în termen de 3 zile calendaristice de la data deconectării instalaţiilor electrice de la reţeaua electrică de distribuţie. În cazul în care consumatorul casnic s-a adresat la furnizor pentru reconectare, în limitele termenului de 3 zile calendaristice de la deconectare, consumatorul casnic este informat despre cauzele deconectării, iar copiile actului de deconectare şi a ordinului de deconectare nu se expediază prin poştă cu aviz. Concomitent, furnizorul informează operatorul reţelei de distribuţie despre acest fapt şi prezintă consumatorului casnic copia ordinului de deconectare şi a actului de deconectare, transmise lui de operatorul reţelei de distribuţie, în prealabil.
    [Pct.130 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    131. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să ţină evidenţa tuturor consumatorilor finali ale căror instalaţii electrice au fost deconectate de la reţeaua electrică. Operatorul de reţea informează furnizorul despre toate deconectările efectuate.
    [Pct.131 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    132. Consumatorul final este în drept să solicite furnizorului reconectarea instalaţiilor electrice la reţeaua electrică după înlăturarea motivelor care au dus la deconectarea instalaţiilor electrice ale acestuia. Furnizorul solicită operatorului de reţea, iar ultimul este obligat să reconecteze la reţeaua electrică instalaţiile electrice ce aparţin consumatorului final în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai tîrziu de 2 zile lucrătoare de la data achitării tarifului pentru reconectare.
    [Pct.132 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    133. Cheltuielile pentru deconectarea/reconectarea instalaţiilor electrice ce aparţin consumatorului final, la solicitarea acestuia, se suportă de către consumatorul final şi se calculează conform Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuire a energiei electrice.
    [Pct.133 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    134. Consumatorul final achită tariful pentru reconectare numai în cazul în care deconectarea a avut loc cu respectarea prezentului Regulament. Furnizorului îi este interzis să perceapă plata pentru reconectare în cazul în care deconectarea instalaţiilor electrice ce aparţin consumatorului final a avut loc cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament.
    [Pct.134 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    135. Operatorul reţelei de distribuţie este în drept să perceapă plată pentru reamplasarea echipamentului de măsurare a consumatorilor casnici care au fost deconectaţi din cauza încălcării clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată sau în cazul refuzului, documentat, de a permite accesul personalului operatorului reţelei de distribuţie la echipamentul de măsurare. Această plată se determină conform Metodologiei de determinare, aprobare şi revizuire a preţurilor la serviciile auxiliare prestate de întreprinderile de distribuţie a energiei electrice.
    [Pct.135 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    136. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să planifice şi să efectueze lucrările de exploatare, de întreţinere, de revizie şi de reparaţie a reţelelor electrice de distribuţie, inclusiv a reţelelor interne, în modul care asigură cea mai mică durată a întreruperii programate a livrării energiei electrice consumatorilor finali. Pe parcursul lunilor decembrie, ianuarie, februarie durata întreruperii programate a furnizării energiei electrice nu poate depăşi 4 ore în zi. Se interzice operatorului reţelei de distribuţie să efectueze lucrări de înlocuire a branşamentelor la consumatorii casnici pe parcursul perioadelor de timp în care temperatura aerului exterior este mai joasă de 0 0C.
    [Pct.136 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    137. În cazul întreruperilor neprogramate a livrării energiei electrice, operatorul de reţea este obligat să restabilească livrarea energiei electrice către consumatorii finali în termenul cel mai scurt posibil, care să nu depăşească, însă, termenul stabilit prin contractul de furnizare a energiei electrice, precum şi limitele stabilite de Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
    [Pct.137 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    138. Operatorul reţelei de distribuţie va asigura activitatea nonstop a unor echipe de intervenţie operativă şi a unor operatori de serviciu pentru înregistrarea apelurilor prin telefon ale consumatorilor finali la serviciul 24/24 de ore.
    139. În cazul unor întreruperi neprogramate a livrării energiei electrice de nivel local (stradă, cartier), care afectează un număr mic de consumatori finali, operatorul reţelei de distribuţie înregistrează fiecare apel (inclusiv data şi ora) şi informează consumatorul final despre numărul de înregistrare al apelului.
    Operatorul reţelei de distribuţie informează consumatorul final despre durata probabilă de restabilire a furnizării energiei electrice, precum şi despre mersul lucrărilor de remediere.
    [Pct.139 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    140. Operatorul de reţea întrerupe livrarea energiei electrice marilor consumatori finali prin automatizări de sistem, în condiţiile legii.
    [Pct.140 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    141. Operatorul de reţea negociază cu marii consumatori finali condiţiile de conectare a instalaţiilor lor electrice la sistemele de descărcare automată a sarcinii prin frecvenţă (DASF) sau la sistemele de descărcare automată a sarcinii de sistem (DAS).
    [Pct.141 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    142. Se permite conectarea la sistemele DASF sau DAS doar a unor instalaţii electrice ale marilor consumatori finali, echipate cu receptoare electrice de categoria II şi III, în conformitate cu nivelul de fiabilitate al furnizării energiei electrice, stabilit în Normele de amenajare a instalaţiilor electrice. Se interzice conectarea la sistemele DASF sau DAS a unor instalaţii de utilizare ale marilor consumatori finali, echipate cu receptoare electrice de categoria I a fiabilităţii furnizării energiei electrice, în conformitate cu Normele de amenajare a instalaţiilor electrice.
    [Pct.142 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    143. În regimul de limitări şi de restricţii din sistemul electroenergetic, operatorul de reţea este în drept să aplice marilor consumatori finali tranşele de limitare a puterii electrice consumate. Tranşele de limitare a puterii, puterea minimă de avarie şi puterea tehnologică sînt stipulate într-o anexă la contractul de furnizare a energiei electrice. Operatorul de reţea informează marii consumatori finali vizaţi şi furnizorii acestora despre durata de aplicare a limitărilor de putere cu cel puţin 4 ore înainte de aplicarea limitărilor în cauză prin intermediul mass-media, al telefonului, al faxului, precum şi prin alte modalităţi.
    [Pct.143 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    144. Operatorul reţelei de distribuţie este în drept să aplice, la indicaţia operatorului reţelei de transport şi de sistem, măsuri de deconectare manuală sau automată a instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali în situaţii de avarie sau în scopul prevenirii unor posibile avarii în sistemul electroenergetic.
     [Pct.144 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    145. Operatorul de reţea, furnizorul nu poartă răspundere faţă de consumatorul final pentru întreruperile în livrarea, furnizarea energiei electrice dacă acestea nu se datorează culpei sale.
    [Pct.145 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
Secţiunea 10
EVIDENŢA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ
    146. Evidenţa consumului de energie electrică se ţine cu echipamente de măsurare legalizate pe teritoriul Republicii Moldova, adecvate şi verificate metrologic.
    147. Fiecare loc de consum se dotează, în mod obligatoriu, cu echipament de măsurare pentru evidenţa consumului de energie electrică, iar caracteristicile şi locul de amplasare ale acestuia sînt specificate în contractul de furnizare a energiei electrice.
    148. Echipamentul de măsurare se amplasează doar în limitele teritoriului consumatorului final. Echipamentul de măsurare urmează a fi instalat în aşa mod încît consumatorul final, furnizorul şi operatorul de reţea să aibă acces liber pentru a citi indicaţiile echipamentului de măsurare în orice moment.
    149. Cheltuielile legate de procurarea, verificarea metrologică, instalarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare la consumatorii casnici se suportă de către operatorul reţelei de distribuţie.
    Consumatorii noncasnici sînt obligaţi să procure, să instaleze, să efectueze verificarea metrologică, să exploateze, să întreţină, să repare şi să înlocuiască echipamentul de măsurare a cantităţilor de energie electrică care le sînt furnizate. Verificarea metrologică periodică, exploatarea, întreţinerea, repararea şi înlocuirea echipamentelor de măsurare a energiei electrice utilizată la locurile de uz comun şi la funcţionarea ascensoarelor se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie.
    [Pct.149 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    150. Operatorul de reţea este obligat să informeze solicitantul, potenţial consumator final, despre parametrii şi caracteristicele tehnice ale echipamentelor de măsurare ce urmează a fi instalate, precum şi despre tipurile echipamentelor de măsurare, legalizate pe teritoriul Republicii Moldova de către autoritatea centrală de metrologie.
    151. Operatorul de reţea este obligat să accepte pentru instalare doar echipamente de măsurare verificate metrologic şi legalizate pe teritoriul Republicii Moldova. Operatorul de reţea este obligat să refuze instalarea echipamentului de măsurare procurat de către solicitant, potenţial consumator final, dacă acest echipament nu este adecvat, nu este legalizat, nu este verificat metrologic şi/sau este demonstrat faptul că a fost sustras, sau dacă echipamentul de măsurare nu corespunde prevederilor Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale, aprobat în conformitate cu Legea cu privire la energia electrică.
    [Pct.151 modificat prin  HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    152. Pentru consumatorul casnic, care locuieşte la bloc cu multe apartamente, echipamentul de măsurare va fi instalat conform Normelor de amenajare a instalaţiilor electrice. Este obligatorie asigurarea protecţiei echipamentului de măsurare contra deteriorării şi a vibraţiilor, precum şi excluderea accesului liber al persoanelor terţe la echipamentul de măsurare.
    153. După instalare, echipamentul de măsurare se sigilează şi se pune sub tensiune de către personalul operatorului de reţea, în prezenţa obligatorie a consumatorului final, cu întocmirea procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare, în două exemplare. Formularul procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare se elaborează de operatorul de reţea conform modelului stabilit în Anexa nr. 5 la prezentul Regulament. În procesul-verbal se indică data instalării, tipul şi numărul echipamentului de măsurare, locul instalării lui, numele sau denumirea consumatorului final, denumirea operatorului de reţea, indicaţiile iniţiale ale echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor, alte informaţii. Cordonul sigiliului  operatorului de reţea trebuie să fie multifilar, din oţel inox sau galvanizat. O copie a procesului-verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare se transmite de operatorul de reţea furnizorului, în termen de 1 zi lucrătoare din momentul semnării.
    [Pct.153 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
   
1531. Operatorul de reţea este în drept să întreprindă măsuri adecvate pentru prevenirea şi pentru eliminarea  intervenţiilor în funcţionarea echipamentului de măsurare. Măsurile respective se indică, în mod obligatoriu, în procesul -verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare sau în actul de control al echipamentului de măsurare, întocmit în prezenţa obligatorie a consumatorului final. Operatorul de reţea informează în mod obligatoriu consumatorul final despre acest fapt şi despre consecinţele ce pot surveni în cazul în care consumatorul final intervine în funcţionarea echipamentului de măsurare.
    [Pct.1531 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    154. Consumatorul casnic, instalaţia de utilizare a căruia, nu este deconectată de la reţeaua electrică are drept de acces la întrerupătorul instalat în cutia de protecţie după echipamentul de măsurare, în vederea efectuării de comutaţii.
    155. Se interzice consumatorului final să intervină sub orice formă asupra echipamentului de măsurare şi asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalaţii ale operatorului de reţea, precum şi să blocheze accesul personalului operatorului de reţea la acestea.
    156. Consumatorul final sau persoana responsabilă de integritatea echipamentului de măsurare este obligat să înştiinţeze furnizorul imediat ce depistează deteriorarea echipamentului de măsurare sau violarea sigiliilor operatorului de reţea. Furnizorul notifică de îndată acest fapt operatorului de reţea.
    [Pct.156 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    157. Personalul operatorului de reţea este obligat să prezinte consumatorului final legitimaţia de serviciu şi să comunice scopul vizitei în situaţia în care solicită acces pe proprietatea consumatorului final, în scopul controlului echipamentului de măsurare şi a porţiunii de linie electrică dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, pentru citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în vederea efectuării de lucrări la instalaţiile, proprietate a operatorului de reţea şi care sînt situate pe proprietatea consumatorului final sau în scopul deconectării de la reţeaua electrică a instalaţiilor electrice ale consumatorului final, conform prevederilor prezentului Regulament. În situaţiile menţionate, consumatorul final este obligat să asigure imediat şi necondiţionat accesul personalului operatorului de reţea, după caz, la echipamentul de măsurare şi la instalaţiile respective. În caz de refuz, operatorul de reţea este în drept să aplice prevederile punctelor 1161, lit. c) şi 1181 lit. c) din prezentul Regulament.
    [Pct.157 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    158. Personalul operatorului de reţea şi consumatorul final sînt în drept să stabilească, de comun acord, timpul efectuării activităţilor stipulate la pct.157 din prezentul Regulament.
    În cazul înlocuirii echipamentului de măsurare la consumatorii casnici, operatorul  reţelei de distribuţie informează consumatorii casnici despre data şi intervalul de timp în limitele căruia vor fi efectuate lucrările de înlocuire a echipamentului de măsurare, însă  intervalul respectiv de timp nu va fi mai mare de 2 ore în cazul consumatorilor casnici din localităţile urbane şi de 4 ore în cazul consumatorilor casnici din localităţile rurale.
    [Pct.158 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    159. Citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare în scopul facturării energiei electrice se face lunar de către personalul operatorului de reţea. În cazul în care nu are acces la echipamentul de măsurare, operatorul de reţea este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de energie electrică pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, operatorul de reţea este obligat să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul final achită în termen facturile emise. În cazul în care consumatorul final nu reacţionează la solicitările operatorului de reţea, acesta este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorului final în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.
    [Pct.159 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    160. Pentru consumatorul noncasnic, operatorul de reţea efectuează controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa consumatorului noncasnic sau a reprezentantului consumatorului noncasnic, cu întocmirea actului de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. Consumatorul noncasnic este obligat să informeze operatorul de reţea privind funcţiile persoanelor responsabile care sînt împuternicite să fie prezente la efectuarea controlului echipamentului de măsurare.
    Pentru marii consumatori noncasnici, cu un consum lunar de 100 mii kWh şi mai mult, controlul echipamentului de măsurare se efectuează de către operatorul de reţea o dată la trei luni.
    161. Controlul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate, la consumatorul casnic, se efectuează de către operatorul reţelei de distribuţie în funcţie de necesitate şi numai în prezenţa consumatorului casnic sau a reprezentantului acestuia, inclusiv a membrilor familiei care locuiesc împreună cu el, cu întocmirea actului de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte.
    [Pct.162 exclus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    163. Personalul operatorului de reţea nu este în drept să efectueze controlul echipamentului de măsurare în lipsa consumatorului final sau a reprezentantului acestuia. Personalul operatorului de reţea este obligat să examineze vizual integritatea echipamentului de măsurare şi sigiliile aplicate fără a le deteriora sau viola. În cazul în care personalul operatorului de reţea depistează că echipamentul de măsurare este deteriorat şi/sau că sigiliile sînt violate, el demonstrează încălcările respective consumatorului final. În scopul verificării schemei de conectare a echipamentului de măsurare, după ce a examinat vizual echipamentul de măsurare şi sigiliile aplicate lui, personalul operatorului de reţea este în drept să înlăture sigiliile aplicate de operatorul de reţea. Personalul operatorului de reţea, de asemenea, este în drept să verifice integritatea liniei electrice pe segmentul dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare şi al sigiliilor aplicate şi după verificarea integrităţii liniei electrice pe segmentul dintre punctul de delimitare şi echipamentul de măsurare, personalul operatorului de reţea este obligat să întocmească un act de control în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte, conform modelului aprobat de Agenţie. Actul de control urmează să fie contrasemnat de consumatorul final.
    Dacă în rezultatul controlului echipamentului de măsurare, din iniţiativa operatorului de reţea sau a consumatorului final, se constată mersul în gol al acestuia, personalul operatorului de reţea este obligat să întocmească actul de control al echipamentului de măsurare, contrasemnat de ambele părţi, în care să fie specificat faptul constatat, concomitent efectuîndu-se măsurări, la faţa locului, pentru determinarea erorii de înregistrare a energiei electrice de echipamentul de măsurare. Rezultatele măsurărilor se includ în actul de control al echipamentului de măsurare şi servesc drept bază pentru efectuarea recalculării consumului de energie electrică de către furnizor.
    164. În cazul în care consumatorul final sau reprezentantul acestuia a refuzat să participe la controlul echipamentului de măsurare, personalul operatorului de reţea efectuează controlul în lipsa acestuia, întocmind actul de control al echipamentului de măsurare în care se indică faptul refuzului. Actul de control al echipamentului de măsurare, semnat de către persoana responsabilă a operatorului de reţea se expediază consumatorului final prin poştă cu scrisoare recomandată, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data efectuării controlului respectiv.
    165. În cazul depistării încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, personalul operatorului de reţea este obligat să demonstreze acest fapt consumatorului final şi să întocmească actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în două exemplare, cîte unul pentru fiecare parte. Personalul operatorului de reţea indică în act, în mod obligatoriu, modalitatea în care consumatorul final a încălcat clauzele contractuale care au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată.
    Actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică este semnat de personalul operatorului de reţea şi de consumatorul final sau de reprezentantul acestuia. În cazul în care consumatorul final sau reprezentantul acestuia refuză să semneze actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, personalul operatorului de reţea indică în act faptul şi motivele refuzului. În cazul conectării neautorizate a instalaţiilor electrice sau a receptoarelor electrice la reţeaua electrică, sau în cazul consumului de energie electrică prin evitarea echipamentului de măsurare, personalul operatorului de reţea înlătură încălcările depistate şi transmite probele respective furnizorului odată cu prezentarea copiei actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale.
    [Pct.165 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    [Pct.166 exclus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    167. Personalul operatorului de reţea este în drept să demonteze, în prezenţa consumatorului final, echipamentul de măsurare, pentru ca acesta să fie prezentat la constatare tehnico-ştiinţifică, în cazul în care presupune că respectivul echipament de măsurare este deteriorat, că s-a intervenit în echipamentul de măsurare sau că sigiliile aplicate sînt violate. Personalul operatorului de reţea este obligat să întocmească un act de demontare, de modelul stabilit de Agenţie, în două exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte. În actul de demontare se indică, în mod obligatoriu, numărul şi indicaţiile echipamentului de măsurare, numărul sigiliilor aplicate, precum şi motivele demontării. Personalul operatorului de reţea împachetează echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate într-o sacoşă proprie, aplică sigiliul la sacoşă şi prezintă echipamentul de măsurare consumatorului final pentru a fi prezentat la constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de 15 zile calendaristice. Consumatorul final nu este în drept să desigileze sacoşa în care a fost plasat echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate.
    Instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică se alege de către consumatorul final.
    Înainte de efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, consumatorul final este în drept să solicite efectuarea verificării metrologice de expertiză a echipamentului de măsurare, cheltuielile pentru verificarea metrologică de expertiză fiind suportate de către consumatorul final. Furnizorul şi operatorul de reţea informează obligatoriu  despre acest drept consumatorul final. În acest caz consumatorul final prezintă echipamentul de măsurare, la instituţia în care urmează să fie efectuată constatarea tehnico-ştiinţifică, în termen de 5 zile lucrătoare  de la emiterea raportului verificării metrologice de expertiză.
    [Pct.167 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    168. Operatorul de reţea, consumatorul final au dreptul să solicite efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice repetate.
    După efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, operatorul de reţea sau consumatorul final, după caz, este obligat să prezinte celuilalt, în termen de 10 zile calendaristice, echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate lui şi raportul constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare şi /sau a sigiliilor aplicate echipamentului de măsurare. Operatorul de reţea este obligat să transmită furnizorului, în termen de cel mult 5 zile calendaristice, de la intrarea în posesie, raportul constatării tehnico-ştiinţifice, precum şi echipamentul de măsurare şi fostele sigilii aplicate de operatorul de reţea.
    [Pct.168 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    169. În cazul în care consumatorul final nu prezintă echipamentul de măsurare, sigilat şi/sau sigiliile aplicate echipamentului de măsurare, la constatarea tehnico-ştiinţifică sau dacă se constată că sigiliile aplicate sacoşei în care a fost împachetat echipamentul de măsurare sînt violate, sau dacă sacoşa în care a fost împachetat echipamentul de măsurare este deteriorată operatorul de reţea informează despre acest fapt furnizorul, iar, furnizorul este în drept să aplice faţă de consumatorul final prevederile pct. 93 – pct. 96 din prezentul Regulament.
    În caz de distrugere, de sustragere sau de pierdere a echipamentului de măsurare şi/sau a sigiliilor aplicate lui, după ce au fost transmise de către operatorul de reţea consumatorului final, furnizorul este în drept să aplice prevederile pct. 93 - pct. 96 din prezentul Regulament.
    [Pct.169 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    170. În cazul în care operatorul de reţea consideră că, consumatorul final va întreprinde măsuri care pot duce la înlăturarea dovezilor prin care se poate demonstra violarea sigiliilor operatorului de reţea sau faptul intervenţiei în echipamentul de măsurare, operatorul de reţea este în drept să ceară efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice în ziua depistării violării sigiliilor sau a intervenţiei în echipamentul de măsurare, cu participarea nemijlocită a părţilor. În cazul în care consumatorul final refuză să participe la efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, fapt indicat în actul de demontare a echipamentului de măsurare, operatorul de reţea va prezenta unilateral echipamentul de măsurare şi/sau sigiliile aplicate, ambalate şi sigilate, pentru a fi prezentate la instituţia care efectuează constatări tehnico-ştiinţifice. Ulterior, raportul constatării tehnico-ştiinţifice, precum şi echipamentul de măsurare şi fostele sigilii aplicate, vor fi transmise de operatorul de reţea furnizorului, în termen de cel mult 5 zile calendaristice, de la intrarea în posesie.
    [Pct.170 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    171. Cheltuielile pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice se achită de partea care a iniţiat-o.
    172. Actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale, concluziile raportului constatării tehnico-ştiinţifice, concluziile raportului verificării metrologice de expertiză, rezultatele examinării de către furnizor a altor factori, pot servi furnizorului drept bază pentru luarea deciziei privind încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale, dacă acestea indică circumstanţele şi mijloacele ce au dus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată. Se interzice furnizorului să  aplice prevederile pct. 93 – pct. 96 din prezentul Regulament în cazul în care nu a fost stabilită modalitatea prin care consumatorul final a încălcat clauzele contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică.
    [Pct.172 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    173. Operatorul de reţea este obligat să transmită furnizorului o copie de pe actul de depistare a încălcării clauzelor contractuale în ziua întocmirii acestuia, precum şi probele corespunzătoare, care indică circumstanţele şi mijloacele ce au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică.
    [Pct.173 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
   
1731.  Furnizorul  examinează documentele şi probele care indică circumstanţele şi mijloacele care au condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului  de energie electrică în termen de cel mult 20 de zile calendaristice din data primirii actului de depistare a încălcării clauzelor contractuale şi/sau a concluziilor raportului constatării tehnico-ştiinţifice, a concluziilor raportului verificării metrologice de expertiză şi a altor documente, după caz. Dacă furnizorul stabileşte că, consumatorul final nu a încălcat clauzele contractuale, furnizorul informează despre acest fapt  consumatorul final respectiv, precum şi operatorul de reţea, în termen de cel mult 5 zile calendaristice din data luării deciziei respective.
    [Pct.1731 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1732.  În cazul în care furnizorul a stabilit încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, furnizorul emite o decizie argumentată, cu indicarea circumstanţelor şi a motivelor ce au stat la baza emiterii acesteia. Furnizorul este obligat să indice în decizie dreptul consumatorului final privind contestarea acesteia în caz de dezacord, precum şi termenul de contestare. După adoptarea deciziei, furnizorul emite factura pentru consumul de energie electrică în rezultatul încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică.
    [Pct.1732 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1733. Decizia furnizorului privind încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, precum şi factura emisă în baza acesteia se expediază consumatorului final respectiv şi operatorului de reţea, în termen de cel mult 5 zile calendaristice după luarea deciziei.
    [Pct.1733 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1734. Decizia furnizorului privind încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică se contestă de consumatorul final în instanţa de judecată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ. În cazul în care, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ, instanţa de judecată dispune anularea deciziei, furnizorul este obligat să anuleze factura pentru consumul de energie electrică în rezultatul încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, emisă în baza acestei decizii.
    [Pct.1734 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1735. Furnizorul nu este în drept să solicite, iar operatorul de reţea nu este în drept să deconecteze instalaţiile electrice ale consumatorului final pentru neachitarea facturii pentru consumul de energie electrică în rezultatul încălcării de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, emisă în baza deciziei contestate, în cazul în care:
    a) consumatorul final a depus o cerere prealabilă referitor la contestarea deciziei  furnizorului privind încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică;
    b) a depus o cerere de chemare în judecată privind contestarea deciziei  furnizorului.
    Consumatorul final este obligat să înştiinţeze în scris furnizorul în cazul în care a depus o cerere de chemare în instanţa de judecată, anexînd copia cererii de chemare în judecată, însă aceasta nu scuteşte consumatorul final de obligaţia de plată a facturilor pentru consumul curent al energiei electrice.
    [Pct.1735 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1736. Pe perioadă examinării de către furnizor a cererii prealabile sau în instanţa de judecată a cererii de chemare în judecată depusă de consumatorul final, referitor la  contestarea deciziei furnizorului privind încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică, consumatorul final este în drept să se adreseze cu o petiţie la Agenţie, care se expune cu privire la corectitudinea aplicării de către operatorul de reţea, de către furnizor a prevederilor prezentului Regulament în legătură cu încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică.
    [Pct.1736 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    174. În cazul în care consumatorul final înştiinţează furnizorul, în conformitate cu pct. 156 din prezentul Regulament despre deteriorarea echipamentului de măsurare şi/sau despre violarea sigiliilor operatorului de reţea, faptul nu este calificat drept încălcare de către consumatorul final a clauzelor contractuale, care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a cantităţii de energie electrică consumată, dacă, în urma analizelor, nu se demonstrează încălcarea respectivă.
    [Pct.174 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    175. Cheltuielile pentru demontarea, remontarea sau reamplasarea echipamentului de măsurare, la cererea consumatorului final, sînt suportate integral de către consumatorul final. Cererea pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se depune de consumatorul final la oficiul furnizorului, care transmite cererea operatorului de reţea în ziua înregistrării. Plata pentru demontarea, pentru remontarea sau pentru reamplasarea echipamentului de măsurare se încasează de furnizor şi se transmite operatorului de reţea, în ziua încasării.
    [Pct.175 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    176. Consumatorul final suportă cheltuielile de reparare, demontare, verificare metrologică şi remontare a echipamentului de măsurare deteriorat sau de înlocuire a lui, precum şi este obligat să achite contravaloarea consumului recalculat de energie electrică în cazul în care deteriorarea echipamentului de măsurare are loc din vina acestuia.
    [Pct.176 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    177. Echipamentele de măsurare, montate la consumatorii finali sau la operatorul de reţea şi utilizate pentru facturare, trebuie verificate metrologic în termenele legale, stabilite în conformitate cu Lista Oficială a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O.-2004, aprobată prin Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr. 1445-M din 4 ianuarie 2004 şi numai în laboratoarele metrologice autorizate.
    [Pct.177 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    178. Furnizorul, operatorul de reţea şi consumatorul final sau reprezentanţii acestora au dreptul să fie prezenţi la verificarea metrologică a echipamentului de măsurare. Actul cu rezultatele verificării metrologice este pus la dispoziţia furnizorului, a operatorului de reţea şi a consumatorului final.
    [Pct.178 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    179. Furnizorul, operatorul de reţea şi consumatorul final pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentului de măsurare în cazul în care una din părţi are reclamaţii. Plata pentru verificarea metrologică de expertiză va fi efectuată de partea care a iniţiat-o. Dacă, în urma verificării, reclamaţia capătă confirmare, furnizorul efectuează recalculări în conformitate cu pct. 101 din prezentul Regulament. Consumatorul final  va suporta cheltuielile pentru verificare în cazul în care reclamaţia lui nu capătă confirmare.
    [Pct.179 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    180. Demontarea echipamentului de măsurare pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză, la solicitarea consumatorului final, se efectuează de către operatorul de reţea, în decurs de cel mult 5 zile calendaristice de la data înregistrării cererii respective de către furnizor. Furnizorul este obligat să aducă la cunoştinţă consumatorului casnic obligaţia achitării de către consumatorul casnic a cheltuielilor pentru demontarea, remontarea echipamentului de măsurare şi pentru verificarea metrologică de expertiză, dacă, în urma verificării metrologice de expertiză, solicitată de consumatorul casnic, se demonstrează că echipamentul de măsurare funcţionează în limitele erorii admisibile. Furnizorul este obligat să transmită operatorului de reţea solicitarea privind demontarea echipamentului de măsurare pentru efectuarea verificării metrologice de expertiză în ziua înregistrării acesteia.
    [Pct.180 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    181. La demontarea echipamentului de măsurare, pentru verificare metrologică de expertiză, personalul operatorului de reţea întocmeşte actul de demontare a echipamentului de măsurare în 2 exemplare (cîte un exemplar pentru fiecare parte), indicînd în el numărul echipamentului de măsurare şi al sigiliilor, indicaţiile echipamentului de măsurare, precum şi cauzele demontării. Echipamentul de măsurare se împachetează şi se sigilează de către operatorul de reţea şi se înmînează consumatorului final pentru a fi prezentat, în termen de 7 zile calendaristice, de către consumatorul final, spre verificare metrologică de expertiză, la un laborator metrologic independent care dispune de autorizaţia corespunzătoare, eliberată în condiţiile legii. Consumatorul este obligat să prezinte furnizorului concluziile verificării metrologice de expertiză şi echipamentul de măsurare, în termen de 7 zile calendaristice, de la data primirii concluziilor în cauză.
    [Pct.181 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    182. Operatorul de reţea este obligat să monteze consumatorului casnic un alt echipament de măsurare în locul echipamentului de măsurare demontat pentru efectuarea verificării metrologice periodice sau de expertiză, sau pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice a echipamentului de măsurare.
    [Pct.182 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    183. În cazul în care, la consumatorul noncasnic, în locul echipamentului de măsurare, demontat pentru verificarea metrologică periodică, pentru verificarea metrologică de expertiză, pentru efectuarea constatării tehnico-ştiinţifice, nu este posibil de instalat alt echipament de măsurare, operatorul de reţea, determină  cantitatea de energie electrică consumată de consumatorul noncasnic, pe parcursul perioadei respective, în baza consumului mediu zilnic de energie electrică, înregistrat de echipamentul de măsurare pe parcursul a 3 luni anterioare demontării sau a 3 luni după remontarea echipamentului de măsurare ori potrivit consumului mediu zilnic, înregistrat pe parcursul perioadei calendaristice similare din anul precedent.
    După obţinerea de către furnizor a acordului operatorului de reţea, furnizorul şi consumatorul noncasnic sînt în drept să stabilească, de comun acord, altă modalitate de determinare a cantităţii de energie electrică consumată pe perioada respectivă  de timp, întocmind şi semnînd un acord în acest sens. Furnizorul informează în termen de 5 zile lucrătoare operatorul de reţea despre recalcularea efectuată.
    [Pct.183 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    184. Operatorul de reţea sigilează dispozitivele de acţionare a separatoarelor transformatoarelor de tensiune, care alimentează echipamentele de măsurare. Reparaţia acestora se efectuează din contul consumatorului noncasnic, cu acordul operatorului de reţea, şi în baza solicitării consumatorului noncasnic depusă la furnizor. Furnizorul expediază solicitarea respectivă operatorului de reţea în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei.
     [Pct.184 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    185. Reamplasarea, înlocuirea, din iniţiativa consumatorului final, a transformatoarelor de măsură (care alimentează echipamentul de măsurare), inclusiv instalarea unor transformatoare de măsură cu alt coeficient de transformare, se efectuează din contul consumatorului final, cu acordul operatorului de reţea în baza solicitării consumatorului final depusă la furnizor.  Furnizorul expediază solicitarea respectivă operatorului de reţea în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei.
    [Pct.185 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    186. Înainte de a instala lacătul său la panoul în care sînt montate echipamentele de măsurare, operatorul de reţea este obligat să efectueze, în prezenţa consumatorului final, controlul echipamentelor de măsurare, al sigiliilor aplicate şi al schemei de conectare a echipamentelor de măsurare, cu întocmirea actului de control, în modul stabilit.
    187. Consumatorul final este obligat să obţină acordul operatorului de reţea înainte de demararea lucrărilor care conduc la modificarea schemei de conectare a echipamentului de măsurare. Solicitarea respectivă se depune de către consumatorul final la furnizor. Furnizorul expediază solicitarea respectivă operatorului de reţea în cel mult 1 zi lucrătoare de la înregistrarea ei. Pe durata efectuării acestor lucrări, evidenţa consumului de energie electrică se ţine conform procedurii convenite a priori între părţi.
    [Pct.187 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    188. Controlul echipamentului de măsurare a energiei electrice consumate în locurile de uz  comun se efectuează de către operatorului reţelei de distribuţie în prezenţa gestionarului fondului locativ.
    189. În cazul în care echipamentul de măsurare este instalat în limitele proprietăţii operatorului de reţea, responsabilitatea pentru integritatea echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate revine acestuia. Operatorul de reţea este obligat să asigure, la solicitare, accesul consumatorului final la echipamentul de măsurare. În acest caz, consumatorul final este în drept să aplice sigiliul său echipamentului de măsurare.
Secţiunea 11 
RECLAMAŢIILE CONSUMATORILOR FINALI ŞI
PROCEDURILE DE SOLUŢIONARE A NEÎNŢELEGERILOR

    190. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să dispună de centre pentru relaţii cu consumatorii finali, unde au acces liber toţi consumatorii finali, pe parcursul programului de lucru, şi să desemneze personalul cu drept de decizie, responsabil de examinarea reclamaţiilor şi de soluţionarea problemelor consumatorilor finali legate de furnizarea, de transportul şi de distribuţia energiei electrice.
    191. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să aducă periodic la cunoştinţa consumatorilor finali şi să prezinte Agenţiei următoarele date referitoare la activitatea centrelor pentru relaţii cu consumatorii finali:
    a) adresele sediilor, numerele de telefon, inclusiv numărul de telefon al serviciului 24/24 şi adresele poştei electronice (dacă sînt disponibile) unde consumatorii finali pot adresa reclamaţii;
    b) programul de lucru, de cel puţin 5 zile pe săptămînă a cîte 8 ore pe zi, pe parcursul căruia consumatorul final poate adresa reclamaţia.
    192. Personalul responsabil de examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali trebuie să dispună de aptitudini şi împuterniciri pentru:
    a) a examina reclamaţiile şi a soluţiona neînţelegerile direct, prin negocieri, cu consumatorul final;
    b) a remite reclamaţia către persoana furnizorului, a operatorului de reţea, investită cu atribuţii privind examinarea şi soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie;
    c) a informa consumatorul final despre drepturile lui în procesul de soluţionare a neînţelegerilor.
    193. Întreg personalul de conducere al furnizorului, al operatorului de reţea este obligat să acorde audienţă consumatorilor finali care solicită aceasta, în scopul soluţionării problemelor consumatorilor finali. Programul de audienţă se aprobă de Agenţie şi se afişează în toate centrele pentru relaţii cu consumatorii finali.
    1931. Petiţiile consumatorilor finali în legătură cu contractarea, deconectarea, reconectarea, facturarea, precum şi referitor la încălcarea clauzelor contractuale care a condus la neînregistrarea sau la înregistrarea incompletă a consumului de energie electrică se examinează şi se soluţionează de furnizor, în termenele stabilite de lege. Operatorul de reţea este obligat să colaboreze cu furnizorul, prin prezentarea informaţiilor solicitate de ultimul şi necesare lui pentru soluţionarea problemelor abordate în petiţiile consumatorilor finali.
    [Pct.1931 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1932. Petiţiile consumatorilor finali cu privire la deconectare se examinează şi se soluţionează de furnizor indiferent dacă deconectarea instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali a fost efectuată la cererea furnizorului sau din iniţiativa operatorului de reţea. În cazul în care, la examinarea petiţiilor consumatorilor finali, furnizorul constată că operatorul de reţea a încălcat termenul de reconectare stabilit, acesta solicită operatorului de reţea să achite consumatorului final prejudiciat compensaţia calculată în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi informează despre acest fapt petiţionarul.
    [Pct.1932 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1933. Operatorul de reţea este obligat să examineze petiţiile şi să soluţioneze problemele  consumatorilor finali parvenite în legătură cu racordarea, delimitarea, întreruperea şi limitarea livrării energiei electrice, referitor la calitatea energiei electrice, precum şi să achite consumatorilor finali compensaţii calculate  în conformitate cu Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
    [Pct.1933 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1934. Consumatorii finali sînt în drept să solicite recuperarea prejudiciilor materiale şi morale cauzate de furnizor, de operatorul de reţea, în conformitate cu prevederile Codului civil al Republicii Moldova.
    [Pct.1934 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    1935. În cazul în care un consumator final a adresat furnizorului sau operatorului de reţea o petiţie care urmează să fie examinată şi soluţionată de celălalt titular de licenţă, operatorul de reţea sau furnizorul, după caz, este obligat să transmită petiţia celuilalt titular de licenţă (furnizor sau operator de reţea) în termen de cel mult 3 zile lucrătoare şi să informeze despre acest fapt petiţionarul.
    [Pct.1935 introdus prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    194. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să ţină evidenţa reclamaţiilor. Informaţia despre reclamaţii include cel puţin:
    a) data depunerii reclamaţiei;
    b) numele persoanei care a depus reclamaţia;
    c) esenţa problemei abordate în reclamaţie;
    d) acţiunile întreprinse de furnizor, de operatorul de reţea pentru soluţionarea problemelor abordate în reclamaţie;
    e) decizia furnizorului, a operatorului de reţea.
    195. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să prezinte Agenţiei orice informaţie solicitată privind reclamaţiile, copiile înregistrărilor şi ale deciziilor sau alte documente necesare examinării şi soluţionării de către Agenţie a problemelor abordate în petiţii.
    196. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să depună toate eforturile pentru soluţionarea rezonabilă a neînţelegerilor cu consumatorii finali, pe cale amiabilă, şi în termene cît mai restrînse.
    197. În cazul în care neînţelegerea dintre consumatorul final şi furnizor, operatorul de reţea nu este soluţionată pe cale amiabilă, furnizorul, operatorul de reţea este obligat să examineze situaţia creată şi să răspundă în scris consumatorului final, în termenele prevăzute de lege.
    198. În caz de dezacord cu răspunsul furnizorului, al operatorului de reţea, ori dacă nu a primit în termenul stabilit răspuns de la furnizor, de la operatorul de reţea, consumatorul final este în drept să se adreseze Agenţiei, pentru soluţionarea neînţelegerii iscate sau în instanţa de judecată pentru soluţionarea litigiului.
    [Pct.198 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    199. În cazul în care consumatorul final nu este de acord cu răspunsul Agenţiei el este în drept să conteste acest răspuns în instanţa de judecată în conformitate cu Legea cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 6-8, art.23). Deciziile Agenţiei, de soluţionare a problemelor invocate în petiţie pot fi contestate în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 57-58, art. 375).
Secţiunea 12
CALITATEA SERVICIULUI DE DISTRIBUŢIE
 ŞI FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE

    200. Furnizorul, operatorul de reţea este obligat să asigure continuitatea furnizării energiei electrice consumatorilor finali la parametrii de calitate prevăzuţi de Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice şi potrivit clauzelor contractului de furnizare a energiei electrice.
    [Pct.200 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    201. În cazuri de supratensiuni sau goluri de tensiune, repetate, operatorul reţelei de distribuţie înregistrează fiecare apel de acest gen al consumatorului final (inclusiv data şi ora), iar acesta este informat despre numărul de înregistrare a apelului şi durata aproximativă de timp pentru înlăturarea defecţiunii.
    202. Înlăturarea defecţiunilor în cazurile menţionate la pct. 201 din prezentul Regulament este precedată de măsurarea tensiunii în punctul(ele) indicat(e) de consumatorul final, cu consemnarea rezultatelor măsurărilor într-un act întocmit de personalul operatorului reţelei de distribuţie, în termen de cel mul 5 zile calendaristice de la data înregistrării reclamaţiei, în două exemplare şi semnat de părţi. În cazul în care, urmare a supratensiunii, sînt defectate receptoarele electrice ale consumatorului final, el indică personalului operatorului reţelei de distribuţie receptoarele defectate, iar lista acestora se include în act.
    203. Consumatorii finali depun la oficiul operatorului de reţea  reclamaţii privind parametrii de calitate a energiei electrice furnizate, stabiliţi în Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice (standardul naţional GOST 13109), în termen de 5 zile lucrătoare de la data depistării încălcării parametrilor de calitate a energiei electrice sau de la data restabilirii livrării energiei electrice, după întreruperea neprogramată. La examinarea reclamaţiilor consumatorilor finali, operatorul de reţea este obligat să aplice şi prevederile Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice.
    [Pct.203 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    204. Operatorul de reţea este obligat să înlăture supratensiunile şi golurile repetate de tensiune, în termene cît mai restrînse, care să nu depăşească 24 ore de la înregistrarea apelurilor sau a reclamaţiilor consumatorilor finali.
    [Pct.204 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    205. Consumatorul final va pune la dispoziţia operatorului reţelei de distribuţie toate datele legate de susţinerea reclamaţiei şi cererea de reparare a prejudiciului.
    206. În cazul în care este dovedită nerespectarea de către operatorul reţelei de distribuţie a parametrilor de calitate a serviciului distribuţie a energiei electrice, stipulaţi în Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice (standardul naţional GOST 13109), în regulamentul aprobat de Agenţie şi în clauzele contractuale, operatorul reţelei de distribuţie este obligat să achite consumatorului final despăgubirea pentru prejudiciul cauzat, inclusiv să acopere cheltuielile aferente reparaţiei receptoarelor electrice care au ieşit din funcţiune sau, după caz, contravaloarea acestora.
    [Pct.206 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    207. În cazul deteriorării receptoarelor electrice ale consumatorului casnic, repararea prejudiciului are loc cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) consumatorul casnic a depus la furnizor, operatorul reţelei de distribuţie o cerere în scris în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei/depistării, după caz, a evenimentului care a produs deteriorarea receptoarelor electrice;
    b) în rezultatul analizei, efectuate, în comun, de către consumatorul casnic şi operatorul reţelei de distribuţie, se constată faptul producerii şocului sau a golului de tensiune, invocat de consumatorul casnic, care a cauzat deteriorarea receptoarelor electrice ale consumatorului casnic. În cazul neînţelegerilor dintre operatorul reţelei de distribuţie şi consumatorul casnic, operatorul reţelei de distribuţie invită, printr-o scrisoare, Inspectoratul Energetic de Stat la examinarea neînţelegerii, indicînd adresa locului de consum, data producerii şocului sau a golului de tensiune, data şi timpul examinării şi va asigura reprezentantul Inspectoratului Energetic de Stat cu transport;
    c) consumatorul casnic a prezentat operatorului reţelei de distribuţie documente care confirmă suma cheltuielilor achitate pentru reparaţia receptoarelor electrice, precum şi numărul patentei de întreprinzător al persoanei care a efectuat reparaţia receptoarelor electrice, după caz.
    La solicitarea consumatorului casnic, operatorul reţelei de distribuţie este obligat să organizeze reparaţia receptoarelor defectate ale consumatorului casnic, inclusiv transportul lor la atelierul de reparaţie şi înapoi.
    Se interzice operatorului reţelei de distribuţie să solicite alte documente decît cele stabilite la lit. c) din prezentul punct.
    Dacă un receptor electric defectat nu poate fi reparat şi acest fapt este demonstrat corespunzător, operatorul reţelei de distribuţie este obligat să achite consumatorului casnic contravaloarea acestuia la prezentarea documentului justificativ de către consumatorul casnic.
    [Pct.207 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    208. Operatorul de reţea nu poartă răspundere pentru devierea peste limitele admisibile a parametrilor de calitate a energiei electrice în cazul în care aceste devieri sînt cauzate de instalaţiile electrice ce aparţin consumatorului final.
    [Pct.208 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    209. Operatorul de reţea este obligat să dispună de echipament pentru verificarea parametrilor de calitate a energiei electrice.
Secţiunea 13
CONDIŢII REFERITOARE LA FUNCŢIONAREA INSTALAŢIILOR
ELECTRICE ALE CONSUMATORILOR FINALI
    [Secțiunea 13 denumirea modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    210. Consumatorii finali, care au montate instalaţii de compensare a puterii reactive, sînt obligaţi să le exploateze conform regimului prevăzut în contractele de furnizare a energiei electrice.
    211. Timpul pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a instalaţiilor operatorului de reţea, situate pe proprietatea consumatorului final, se stabileşte de comun acord cu consumatorul final.
    212. Personalul operatorului de reţea, care instalează noi echipamente, efectuează reparaţia sau modifică instalaţiile existente, este obligat să readucă la starea iniţială terenul, elementele de construcţii şi instalaţiile consumatorului final sau ale proprietarului terţ, afectate în procesul executării acestor lucrări.
    213. Se interzice consumatorilor finali, persoane fizice şi juridice, să ridice pe traseele liniilor electrice construcţii, să depoziteze materiale, să sădească arbori, precum şi să execute lucrări subterane sau alte lucrări care pot crea obstacole, pun în pericol viaţa oamenilor sau împiedică operatorul de reţea să efectueze operaţiile de exploatare şi de întreţinere a instalaţiilor ce-i aparţin, în conformitate cu Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor electrice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 23 aprilie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 59-61, art. 603).
    214. Consumatorii finali sînt obligaţi să instaleze şi să utilizeze numai aparate, receptoare, utilaj şi materiale electrice care corespund documentelor normativ-tehnice obligatorii stabilite prin lege.
    215. Instalaţiile electrice ale consumatorului final nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a obiectelor sistemului electroenergetic şi în furnizarea energiei electrice către alţi consumatori finali.
    Consumatorul final repară daunele provocate de instalaţiile sale electrice, în cazul în care instalaţiile electrice ce-i aparţin au cauzat înrăutăţirea parametrilor de calitate a energiei electrice livrate altor consumatori finali sau au împiedicat livrarea continuă a energiei electrice altor consumatori finali.
    [Pct.215 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
Secţiunea 14
PREVEDERI SPECIALE
    216. Consumatorului final i se interzice orice intervenţie asupra reţelei electrice.
    217. Prin depăşirea consumului lunar contractat, dar fără depăşirea puterii contractate, consumatorul final are dreptul să consume, cu acordul furnizorului, cantitatea de energie electrică pe care nu a consumat-o din cauza limitărilor.
    218. Consumatorul final nu poate pretinde despăgubiri pentru pagubele cauzate urmare a accidentelor produse la instalaţiile electrice ce-i aparţin din cauza nerespectării de către acesta a normelor şi a instrucţiunilor de exploatare.
    [Pct.218 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    219. În cazul  în care proprietarul terenului sau al imobilului pe care este amplasată legal reţeaua electrică solicită reamplasarea acesteia, proprietarul terenului sau al imobilului va obţine acordurile  proprietarilor sau  ale deţinătorilor legali ai terenurilor unde urmează să fie reamplasată reţeaua electrică şi va suportă toate cheltuielile legate de reamplasarea reţelei electrice.
    [Pct.219 în redacția HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    220. În situaţii de forţă majoră şi de calamităţi naturale zonale, operatorul de reţea este în drept să întrerupă operativ livrarea energiei electrice consumatorilor finali din zona afectată, în scopul evitării unor efecte mai grave în sistemul electroenergetic. Operatorul de reţea este obligat să informeze consumatorii finali despre întreruperea livrării energiei electrice în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament.
    [Pct.220 modificat prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    [Anexa nr.2 modificată prin RMO110 din MO110-112/08.07.11, pag.84]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]
    [Anexa nr.3 modificată prin RMO110 din MO110-112/08.07.11, pag.84]

    anexa nr.31
    [Anexa nr.31 introdusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]

    anexa nr.4

    anexa nr.5
    [Anexa nr.5 introdusă prin HANRE537 din 26.11.13, MO35-41/14.02.14 art.163]