LPC58/2011
ID intern unic:  338186
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 58
din  01.04.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 22.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 65-68     art Nr : 167
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 31 alineatul (2):
    litera p) va avea următorul cuprins:
    „p) secretarului general al Guvernului;”
    alineatul (2) se completează cu litera p1) cu următorul cuprins:
    „p1) secretarului general al Parlamentului;”.
    2. La articolul 32 alineatul (2):
    la litera b), sintagma „Aparatului Parlamentului” se substituie cu sintagma „Secretariatului Parlamentului”;
    litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) secretarilor generali adjuncţi ai Guvernului;”
    la litera f), sintagma „Aparatului Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelariei de Stat”.
    Art. II. – La articolul 3 din Legea nr. 982-XIII din 19 septembrie 1996 cu privire la fondul locativ cu statut special (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 31–32, art. 286), cu modificările ulterioare, sintagma „Aparatului Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelariei de Stat”.
    Art. III. – La articolul 18 din Legea nr. 1111-XIII din 20 februarie 1997 privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 16–17, art. 180), cu modificările ulterioare, sintagma „Aparatului Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelariei de Stat”.
    Art. IV. – Poziţiile 14 şi 15 din anexa la Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 3 octombrie 2006), cu modificările ulterioare, vor avea următorul cuprins:
    „14. Secretarul general al Guvernului şi secretarul general adjunct al Guvernului
    15. Şeful oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi adjunctul său”.
    Art. V. – Legea nr.1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.124–125, art.991), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3 litera a), textul „şeful şi adjuncţii şefului Aparatului Guvernului, şefii oficiilor teritoriale ale Aparatului Guvernului” se substituie cu textul „secretarul general al Guvernului şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului, şefii oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat”;
    2.  La articolul 9 alineatul (2), sintagma „Aparatului Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelariei de Stat”.
    Art. VI. – La articolul 31 alineatul (2) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei  publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208–210, art. 783), cu modificările ulterioare, sintagma „Aparatul Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelaria de Stat”.
    Art. VII. – La articolul 8 din Legea nr. 92-XV din 1 aprilie 2004 privind procedura publicării şi republicării actelor normative şi a rectificărilor operate în ele (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 64–66, art. 352), cu modificările ulterioare, sintagma „Aparatul Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelaria de Stat”.
    Art. VIII. – Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 35–38, art. 148), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr.3, compartimentul „Cancelaria de Stat” se completează, la început, cu poziţiile:
„Secretar general al Guvernului
7000
Secretar general adjunct al Guvernului
6500”
    2. În anexa nr.12, cuvintele „ministru de stat, ministru” se substituie cu cuvintele „ministru, secretar general al Guvernului”.
    Art. IX. – La articolul 15 alineatul (2) din Legea nr. 245-XVI din 21 iulie 2006 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor pentru consultări şi negocieri colective la nivel de ramură şi la nivel teritorial (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 142–145, art. 698), cu modificările ulterioare, cuvintele „ministrul de stat” se substituie cu cuvintele „către secretarul general al Guvernului”.
    Art. X. – La articolul 15 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 94–96, art. 351), cu modificările ulterioare, cuvintele „şeful Aparatului Guvernului” se substituie cu cuvintele „secretarul general al Guvernului”.
    Art.  XI. – În capitolul IV punctul 3 din anexa nr.1 la Legea nr. 182-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită şi a modului de finanţare a Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 140–142, art.578), sintagma „Aparatului Parlamentului” se substituie cu sintagma „Secretariatului Parlamentului”, iar sintagma „Aparatului Guvernului” se substituie cu sintagma „Cancelariei de Stat”.
    Art. XII – La articolul 28 alin.(1) din Legea nr. 245-XVI din 27 noiembrie 2008 cu privire la secretul de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 45–46, art. 123), cu modificările ulterioare, după cuvintele „membrii Guvernului,” se introduc cuvintele „secretarul general al Guvernului,”.
    Art. XIII. – Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 117–118, art. 357), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1.  La articolul 2 alineatul (2), după cuvîntul „miniştrii” se introduc cuvintele „ , secretarul general al Guvernului”;
    2.  La articolul 8 alineatul (6), după cuvintele „cabinetul ministrului” şi  după cuvintele „ordinul ministrului” se introduc cuvintele „ , al secretarului general al Guvernului”.
    Art. XIV. – Anexa la Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194–196, art.637),  cu modificările ulterioare, se completează, după poziţia „Viceministru”, cu poziţiile:
    „Secretar general al Guvernului
    Secretar general adjunct al Guvernului”.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr. 58. Chişinău, 1 aprilie 2011.