HGM267/2011
ID intern unic:  338189
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 267
din  18.04.2011
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
 unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 22.04.2011 în Monitorul Oficial Nr. 65-68     art Nr : 306
    MODIFICAT
   
HG356 din 11.06.15, MO150-159/19.06.15 art.399

   
Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 767 din 26 august 2010 „Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Colegiului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 155-158, art. 851).

    PRIM-MINISTRU                                                                Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                         Vasile Bumacov

    Nr. 267. Chişinău, 18 aprilie 2011.

         Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului
nr. 267 din 18 aprilie 2011

Modificările şi completările
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 793 din 2 decembrie 2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 875), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în hotărîre:
    la punctul 1, după alineatul doi se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „componenţa nominală a Colegiului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, conform anexei nr. 21”;
    după punctul 1 se introduce un punct nou, 11, cu următorul cuprins:
    „11. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Colegiului din funcţiile publice deţinute, atribuţiile acestora în cadrul Colegiului vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri  de Guvern.”;
    2) la punctul 11 din anexa nr. 1, cifra „11” se substituie cu cifra „15”, iar sintagma „Componenţa nominală a Colegiului se aprobă de Guvern” se exclude;
    3) se introduce o anexă nouă, nr. 21, cu următorul cuprins:
    „ Anexa nr.21
la Hotărîrea Guvernului
nr.793 din 2 decembrie 2009
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Colegiului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
   
Bumacov Vasile
-

ministru al agriculturii şi industriei alimentare, preşedinte al Colegiului

Furdui Valentina
-

şef al Direcţiei resurse umane, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, secretar al Colegiului

Guţu Viorel
-
viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
Chitoroagă Ştefan
-
viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
 
Godoroja Dumitru
-
viceministru al agriculturii şi industriei alimentare
Slusari Alexandru
-

preşedinte al Federaţiei Naţionale a Patronatului din Agricultură şi Industria Alimentară

Cosarciuc Valeriu
-
preşedinte al Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova
Topciu Ilia
-

şef al Direcţiei generale pentru complexul agroindustrial, ecologie şi gospodăririi silvice, Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

Sîrghi Constantin
-

preşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Vinuri

Bondari Aurelia
-

director executiv al Asociaţiei Obşteşti Federaţia Naţională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”

Doleşinschi Serghei
-
director al S.A. „Cereale Cupcini”
Gaberi Gheorghe
-

preşedinte al Asociaţiei Producătorilor şi Exportatorilor de Struguri de Masă

Luchianov Alexandru
-

director general al Societăţii cu Răspundere Limitată „Ampelos”

Pojoga Vasile
-

director al Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, Paşcani, Criuleni

Donţu Sevastian
-
Cancelaria de Stat (cu vot consultativ)”

    4) în anexa nr. 4:
    poziţiile „Societatea pe Acţiuni „Frăsineţ”, Glodeni”; „Societatea pe Acţiuni „Victoria”, Edineţ”; „Societatea pe Acţiuni „Mărculeşti-Combi”, Floreşti”; „Societatea pe Acţiuni „Fabrica de fermentare a Tutunului Făleşti”; „Societatea pe Acţiuni „Staţiunea Tehnologică de Maşini Cahul”; „Societatea pe Acţiuni „Fabrica de Vinuri „Săiţi”, Căuşeni”; „Societatea pe Acţiuni „Vinal-Coci”, Cantemir”; „Societatea pe Acţiuni „Mold-Nord”, Făleşti”; „Societatea pe Acţiuni „Fabrica de Vinuri din Leuşeni”, Teleneşti” şi „Societatea pe Acţiuni „Combinatul de Vinuri din Taraclia”” se exclud;
    se introduce în final o poziţie nouă, cu următorul cuprins: „Societatea pe Acţiuni „Glass Container Company”, Chişinău”.
    2. La punctul 13 din Regulamentul cu privire la modul de folosire a mărcilor - proprietate a statului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.852 din 16 august 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 100-101, art. 886), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin”” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”.
    3. La punctul 2 din hotărîre şi în tot textul Regulamentului cu privire la importul şi exportul de seminţe şi material săditor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 360 din 27 martie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.46-48, art. 443), cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „Departamentul Agroindustrial „Moldova-Vin””, la cazul gramatical respectiv, se exclude.
    4. La punctele 4 şi 5 din Regulamentul privind condiţiile de selectare a candidaţilor şi decernare a Marelui Premiu pentru merite deosebite în domeniul viti-vinicol, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1294 din 3 octombrie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 137-138, art. 1425), sintagma „Departamentul Agroindustrial “Moldova-Vin”” se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare”, la cazul gramatical respectiv.
   
[Pct.5 abrogat prin HG356 din 11.06.15, MO150-159/19.06.15 art.399]