HGC368/2011
ID intern unic:  338643
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 368
din  23.05.2011
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998
Publicat : 27.05.2011 în Monitorul Oficial Nr. 87-90     art Nr : 428
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) Hotărîrea se completează cu punctul 61, cu următorul cuprins:
    „61. Caracteristicile unităţilor comerciale/prestatoare de servicii care vor implementa în mod prioritar tehnologiile de transport date prin comutaţia pachetelor (tehnologiile GSM/GPRS/EDGE) în domeniul decontărilor băneşti în numerar, precum şi termenele-limită în care unităţile care corespund acestor caracteristici vor asigura transportul de date prin comutaţia pachetelor se stabilesc de Guvern.”;
    2) în anexa nr. 2:
    la punctul 9, textul „certificarea corespunderii cerinţelor tehnice faţă de MCC şi standardelor naţionale, interstatale, internaţionale şi deţin certificat de conformitate” se substituie cu textul „încercările de conformitate cu cerinţele tehnice faţă de MCC şi standardele naţionale, precum şi care corespund reglementărilor tehnice aplicabile echipamentelor electrice de joasă tensiune”;
    punctul 10 se exclude;
    la punctul 11:
    alineatele şapte, nouă şi zece se exclud:
    alineatul unsprezece va avea următorul cuprins:
    „raportul de încercări privind corespunderea modelului MCC cu cerinţele tehnice faţă de MCC, eliberat de laboratorul de încercări desemnat”;
    la punctul 16:
    alineatul doi se exclude;
    la litera a), textul „(inclusiv în cazul livrării de către furnizori a MCC cu versiuni de programe care n-au fost supuse aprobării de model de către Organismul Naţional de Metrologie)” se exclude;
    la punctul 17, alineatul trei se exclude;
    punctele 19 şi 20 vor avea următorul cuprins:
    „19. În caz de modificare a cerinţelor tehnice sau a cerinţelor standardelor naţionale, Comisia determină termenele şi modul de retragere din exploatare a MCC de modele ce nu corespund cerinţelor noi, luînd în considerare perioada normală de funcţionare şi/sau norma anuală de uzură a acestora.
    20. În cazul excluderii modelului MCC din Registrul unic, se interzice:
   
- furnizorului MCC – importul (producerea pentru producătorul autohton) MCC de acest model pe teritoriul Republicii Moldova, din data stabilită în decizie;
    - organului fiscal – înregistrarea (reînregistrarea) MCC de acest model, din data expirării termenului-limită de utilizare stabilit în decizie;
    - utilizatorului MCC – exploatarea MCC de acest model, din data expirării termenului-limită de utilizare stabilit în decizie”;
    la punctul 21, alineatul patru se exclude;
    la punctul 25 alineatul unu, cuvintele „Serviciul Standardizare şi Metrologie” se substituie cu cuvintele „autoritatea competentă abilitată”;
    3) în anexa nr. 3:
    la punctul 10 alineatul trei, textul „prim-vicepreşedintele sau” se exclude;
    la punctul 10 alineatul şase, textul „ , în lipsa preşedintelui,” se exclude;
    4) în anexa nr. 5:
    pe tot parcursul textului (inclusiv al anexei), cuvintele „tranzacţie comercială”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „operaţiune economică”, la forma corespunzătoare;
    la punctul 3 alineatul paisprezece, textul „de expediţie etc. – formulare tipizate” se substituie cu textul „etc. – formulare tipizate de documente primare”;
    punctul 8:
    la litera c), alineatul patru se expune în două alineate, după cum urmează:
    „Contribuabilul care desfăşoară activităţi în regim continuu (nonstop) şi care în ziua de gestiune emite la MCC două rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul de gestiune două registre (semestrul I şi II).
    Contribuabilul care desfăşoară activităţi în care decontările în numerar sînt ocazionale (rare sau întîmplătoare) poate solicita folosirea aceluiaşi registru şi în anul de gestiune imediat următor, prezentînd acest registru pentru consemnare la organul fiscal în termenul stabilit anterior”;
    la litera e), alineatul nouă va avea următorul cuprins:
    „numărul de fabricaţie programat în MCC este cel de pe placa de marcaj a MCC şi corespunde celui din cartea tehnică”;
    la litera f), textul „factura de expediţie sau alt formular tipizat prevăzut de” se substituie cu textul „factură sau alt document primar cu regim special în conformitate cu”;
    în anexă:
    la punctul 1, cuvintele „agenţii economici” se substituie cu textul „agenţii economici, care nu sînt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată,”;
    se completează cu punctul 132 cu următorul cuprins:
    „132. Activitatea executorului judecătoresc.”;
    punctul 14 se exclude.
    2. Ministerul Finanţelor va asigura elaborarea şi implementarea sistemului de monitorizare a vînzărilor „Monitorizarea electronică a vînzărilor” (în componenţa Sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat) în unităţile comerciale/prestatoare de servicii care utilizează maşini de casă şi de control cu memorie fiscală ce asigură transportul de date prin comutaţia pachetelor (tehnologiile GSM/GPRS/EDGE), în limita alocaţiilor prevăzute în bugetul de stat pentru anii 2011-2012.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                              Veaceslav Negruţa

    Nr. 368. Chişinău, 23 mai 2011.