HGC432/2011
ID intern unic:  338905
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 432
din  15.06.2011
pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul
de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii
Publicat : 17.06.2011 în Monitorul Oficial Nr. 99-101     art Nr : 495
    În temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63-64, art.151), Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2011 nr. 54 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63-64, art.153) şi ale Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art. 1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) punctul 7:
    subpunctul 2) se completează cu litera a1) cu următorul cuprins:
    „a1) pentru fiecare copil născut viu, inclusiv în cazul gemenilor”;
    subpunctul 3) se completează cu următorul alineat:
    „În cazul în care tatăl (tutorele) s-a angajat în cîmpul muncii cu program de muncă deplin, plata indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea copilului se suspendă.”;
    se completează cu subpunctul 41) cu următorul cuprins:
    „41) În cazul în care tatăl, tutorele, bunelul, bunica sau altă rudă îşi reia munca înainte de încheierea concediului pentru îngrijirea copilului cu program de muncă deplin, acesta/aceasta pierde dreptul la indemnizaţie.”;
    2) punctul 9 se completează cu litera f1) cu următorul cuprins:
    „f1) carnetul de muncă sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii (pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii)”;
    3) tabelul din anexa nr.1 se completează în final cu următoarea poziţie:
„2011
2000
2300”;

    4) tabelul din anexa nr. 2 se completează în final cu următoarea poziţie:
„2011

30 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 300 lei

300 lei”.

    2. Prezenta hotărîre se aplică pe parcursul anului 2011.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 432. Chişinău, 15 iunie 2011.