LPC88/2011
ID intern unic:  339025
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 88
din  21.04.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 01.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 107-109     art Nr : 284
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Articolul 4 alineatul (1) din Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se completează cu punctele 111) şi 112) avînd următorul cuprins:
    „111) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
    112) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a documentelor executorii şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;”.
    Art. II. – Articolul 268 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările ulterioare, se completează cu litera e) avînd următorul cuprins:
    „e) repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzelor sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrilor judecătoreşti.”
    Art. III. –  Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 20:
    alineatul (2):
    punctul 2), cuvîntul „părţilor” se substituie prin cuvîntul „participanţilor”;
    se completează cu punctul 31) avînd următorul cuprins:
    „31) importanţa procesului pentru cel interesat;”
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) În situaţia în care, la efectuarea urmăririi penale sau la judecarea unei cauze concrete, există pericolul încălcării termenului rezonabil, participanţii la proces pot adresa judecătorului de instrucţie sau, după caz, instanţei care judecă în fond cauza o cerere privind accelerarea urmăririi penale sau a procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către judecătorul de instrucţie sau, după caz, de către un alt judecător sau de un alt complet de judecată decît cel care examinează cauza.”
    se completează cu alineatul (6) avînd următorul cuprins:
    „(6) Judecătorul de instrucţie sau instanţa decide asupra cererii din alin. (5) printr-o încheiere motivată, prin care fie că obligă organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa care judecă în fond cauza să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie că respinge cererea. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.”
    2. Articolul 41 se completează cu punctul 61) avînd următorul cuprins:
    „61) examinarea cererilor privind accelerarea urmăririi penale;”.
    3. Articolul 259, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Termenul de urmărire penală într-o cauză concretă se stabileşte de către procuror prin ordonanţă, ţinîndu-se cont de criteriile de apreciere a termenului rezonabil prevăzute la art. 20 alin. (2).”
    4. Articolul 300:
    se completează cu alineatul (31) avînd următorul cuprins:
    „(31) Judecătorul de instrucţie examinează cererile privind accelerarea urmăririi penale.”
    alineatul (4), textul „alin. (1)–(3)” se substituie prin textul „alin. (1)–(31)”.
    Art. IV. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 28 alineatul (1):
    se completează cu litera d1) avînd următorul cuprins:
    „d1) pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;”
     litera e) va avea următorul cuprins:
    „e) pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a actelor instanţelor judecătoreşti şi a actelor unor alte autorităţi şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare.”
    2. Articolul 33, alineatul (1) se completează cu litera g) care va avea următorul cuprins:
    „g) încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare.”
    3. Articolul 85, alineatul (1) se completează cu literele p) şi r) avînd următorul cuprins:
    „p) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare;
    r) părţile – în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a documentelor executorii şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare.”
    4. Articolul 192:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Pricinile civile se  judecă în primă instanţă în termen rezonabil. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sînt: complexitatea pricinii, comportamentul participanţilor la proces, conduita instanţei judecătoreşti şi a autorităţilor relevante, importanţa procesului pentru cel interesat. Respectarea termenului rezonabil de judecare a pricinii se asigură de către instanţă.”
    se completează cu alineatele  (11) şi (12) avînd următorul cuprins:
    „(11) În situaţia în care, la judecarea unei pricini concrete, există pericolul de încălcare a termenului rezonabil, participanţii la proces  pot adresa instanţei care examinează pricina în fond o cerere privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei. Examinarea cererii se face în absenţa părţilor, în termen de 5 zile lucrătoare, de către un alt judecător sau de un alt complet de judecată decît cel care examinează pricina.
    (12) Instanţa decide asupra cererii de la alin. (11) printr-o încheiere motivată, prin care fie obligă instanţa care judecă pricina în fond să întreprindă un act procesual, stabilind, după caz, un anumit termen pentru accelerarea procedurii, fie respinge cererea. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac.”
    5. Articolul 358 alineatul (3), după cuvintele „contencios administrativ” se introduce textul „hotărîrile pronunţate în primă instanţă de judecătoriile de drept comun în pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a documentelor executorii şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare,”.
    6. Articolul 413 se completează cu alineatul (5) avînd următorul cuprins:
    „(5) Judecarea recursului cu privire la pricinile care apar în legătură  cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare nu poate depăşi termenul de 60 de zile de la depunerea cererii de recurs.”
    7. Articolul 417 se completează cu alineatul (11) avînd următorul cuprins:
    „(11) După examinarea recursului cu privire la pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau cu încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această încălcare, instanţa de recurs nu poate restitui pricina spre rejudecare în primă instanţă.”
    Art. V. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1.  Articolul 15, alineatul (2) se completează cu litera e1) avînd următorul cuprins:
    „e1) de repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti;”.
    2. Articolul 70:
    alineatul (1), cuvintele „părţilor în” se substituie prin cuvintele „participanţilor la”;
    se completează cu alineatul (11) avînd următorul cuprins:
    „(11) Titlul executoriu privind repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau prin încălcarea dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii judecătoreşti va fi executat în cel mult 6 luni de la prezentarea sa spre executare.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 88. Chişinău, 21 aprilie 2011.