LPC113/2011
ID intern unic:  339155
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 113
din  09.06.2011
pentru modificarea şi completarea
 unor acte legislative
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 303
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995,    nr. 6, art. 54), cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), după cuvintele „în baza paşaportului, iar” se introduce cuvîntul „apatrizii,”.
    2. La articolul 2 alineatul (1), după cuvintele „paşaportului cetăţenilor Republicii Moldova” se introduc cuvintele „ , a documentului de călătorie”.
    Art. II. – Legea nr. 273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 9, art. 89), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 alineatul (1), după cuvintele „documentele de călătorie” se introduc cuvintele „ale apatrizilor (Convenţia privind statutul apatrizilor din 28 septembrie 1954),”.
    2. La articolul 2:
    în titlul articolului, cuvintele „paşaportul pentru apatrizi,” se exclud;
    la alineatul (1):
    în prima propoziţie, cuvintele „paşaportul pentru apatrizi” se substituie cu cuvintele „documentul de călătorie pentru apatrizi”;
    în propoziţia a doua, cuvintele „Paşaportul poate fi eliberat” se substituie cu cuvintele „Paşaportul şi documentul de călătorie pentru apatrizi pot fi eliberate”;
    la alineatul (6), cuvîntul „rusă” se substituie cu cuvîntul „franceză”;
    alineatul (7):
    în partea introductivă, cuvintele „ , paşapoartele pentru apatrizi” se exclud;
    la litera d):
    textul „PC     – PAŞAPORT PENTRU PERSOANE
                        FĂRĂ CETĂŢENIE  (APATRIZI)
                        PASSPORT FOR PERSONS WITHOUT
                       CITIZENSHIP
                        PASSEPORT POUR PERSONNES
                        SANS NATIONALITE
                        (cu copertă de culoare roşie)”
   
    se substituie
    cu textul „PC – DOCUMENT DE CĂLĂTORIE
                         (Convenţia din 28 septembrie 1954)
                         TRAVEL DOCUMENT
                        (Convention of 28 september 1954)
                        TITRE DE VOYAGE
                        (Convention du 28 septembre 1954)
                        (cu copertă de culoare roşie)”;
    textele „ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ (Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года)” şi „ПРОЕЗДНОЙ ДОКУМЕНТ (гуманитарная защита)” se substituie, respectiv, cu textele „TITRE DE VOYAGE (Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951)” şi „TITRE DE VOYAGE (protection humanitaire)”;
    alineatul (8) va avea următorul cuprins:
    „(8) Persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă (permanent sau temporar) şi copiii cu vîrstă de pînă la 12 ani sînt scutiţi de includerea obligatorie a amprentelor digitale în paşapoarte (documente de călătorie). În cazul în care prelevarea amprentelor digitale este temporar imposibilă, paşaportul (documentul de călătorie) se eliberează pe un termen de 12 luni.”
    la alineatul (9), cuvintele „ , paşapoartele pentru apatrizi” şi „şi în limba engleză” se exclud;
    alineatul (11) va avea următorul cuprins:
    „(11) Paşapoartele cetăţenilor Republicii Moldova şi documentele de călătorie pentru apatrizi se eliberează pe un termen de 7 ani, iar copiilor cu vîrstă de pînă la 7 ani – pe un termen de 4 ani.”
     3. La articolul 4:
    alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Modul de perfectare şi eliberare a actelor de identitate se stabileşte de Guvern.”
    se completează cu alineatele (11), (12) şi (13) cu următorul cuprins:
    „(11) Perfectarea şi eliberarea actelor de identitate se asigură de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (12) Tarifele la serviciile prestate sînt calculate în conformitate cu metodologia stabilită de Guvern şi sînt aprobate de Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.
    (13) Actele de identitate se eliberează la cererea solicitantului, depusă personal la organele competente, în modul stabilit.”
după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului sau a documentului de călătorie, solicitantul este supus procedurii de preluare a amprentelor digitale de către întreprinderea subordonată Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor  în conformitate cu cerinţele stabilite de Guvern.”
    Art. III. – În cuprinsul Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), cuvintele „paşaport pentru apatrizi” se substituie cu cuvintele „document de călătorie”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 113. Chişinău, 9 iunie 2011.