LPC125/2011
ID intern unic:  339268
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 125
din  07.07.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 12.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 113     art Nr : 316
    Parlamentul adoptă  prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32–35, art. 116), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 56, alineatele (4) şi (5) se abrogă.
    2. Articolul 58:
    la alineatele (1) şi (2), cuvintele „preşedintelui consiliului” se înlocuiesc cu cuvintele „primarului general”;
    la alineatul (3), cuvintele „preşedintele consiliului” se înlocuiesc cu cuvintele
    „primarul general”;
    după alineatul (3) se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) Consiliul municipal Chişinău alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului municipal.”
    Art. II. – În anexa la Legea nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 194–196, art. 637), cu modificările ulterioare, poziţia „Preşedinte al Consiliului municipal Chişinău” se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr. 125. Chişinău, 7 iulie 2011.