HGM501/2011
ID intern unic:  339322
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 501
din  08.07.2011
cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea
unor hotărîri ale Guvernului
Publicat : 15.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 114-116     art Nr : 568
    MODIFICAT
   
HG504 din 04.07.17, MO229-243/07.07.17 art.598
    HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963
    HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13


    Pentru executarea prevederilor Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179-181, art. 610), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 1.
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                               Valeriu Lazăr
    Ministrul afacerilor interne                                                   Alexei Roibu
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                                  Pavel Filip
    Ministrul educaţiei                                                                Mihail Sleahtiţchi

    Nr. 501. Chişinău, 8 iulie 2011.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 501
din 8  iulie 2011

MODIFICĂRILE şi COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    [Pct.1 abrogat prin HG125 din 18.02.13, MO36-40/22.02.13 art.171; în vigoare 07.03.13]
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 18 martie 2002 „Pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 43-45, art. 409), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) anexa nr. 1:
    a) la punctul 1, cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor, care domiciliază permanent sau temporar” se substituie prin cuvintele „străinilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie”;
    b) punctul 6:
    după subalineatul „Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270-XVI din 18 decembrie 2008” se completează cu subalineatul „Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova nr. 200 din 16 iulie 2010”;
    după subalineatul „Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 385 din 5 iulie 1996 „Cu privire la dezvoltarea Registrului de stat al populaţiei” se completează cu subalineatul „Hotărîrea Guvernului nr. 1401 din 13 decembrie 2007 „Privind aprobarea Concepţiei Sistemului informaţional integrat automatizat „Migraţie şi azil.”;
    c) punctul 8:
    la litera A alineatul unu subalineatul doi, cuvintele „înregistrarea cetăţenilor străini sau apatrizii, aflaţi temporar pe teritoriul Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele „înregistrarea străinilor sosiţi prin segmentul de frontieră moldo-ucrainean, necontrolat de autorităţile moldoveneşti”;
    litera B alineatul unu:
    la subalineatul unu, cuvintele „cu domiciliul stabil sau temporar” se substituie prin cuvintele „cu domiciliul provizoriu sau permanent”;
    la subalineatul nouă, cuvintele „eliberarea pentru cetăţenii străini şi apatrizi a adeverinţelor de imigrant cu termen fixat sau permanente” se substituie prin cuvintele „acordarea/prelungirea dreptului de şedere provizorie, acordarea dreptului de şedere permanentă, anularea sau revocarea dreptului de şedere, invitaţii”;
    litera C alineatul unu:
    la subalineatul doi, cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar” se substituie prin cuvintele „străinilor cu drept de şedere provizorie”;
    subalineatul patru va avea următorul cuprins:
    „• plecarea din Republica Moldova a străinilor cu drept de şedere permanentă, cu scopul de a-şi stabili domiciliul permanent peste hotare”;
    se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
    „• anularea sau revocarea dreptului de şedere”;
    d) punctul 9:
    la litera G alineatul unu, cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor care se află permanent sau temporar” se substituie prin cuvintele „străinilor cu drept de şedere provizorie sau permanentă”;
    litera G alineatul doi:
    subalineatele patru şi zece se exclud;
    subalineatele cinci şi şapte vor avea următorul cuprins:
    „• evidenţa invitaţiilor eliberate persoanelor fizice şi persoanelor juridice;”;
    „• evidenţa eliberării, prelungirii vizelor pentru străini;”;
    la subalineatul opt, cuvintele „pentru cetăţenii străini (provizoriu)” se substituie prin cuvintele „provizorie (pentru cetăţeni străini)”;
    la subalineatul nouă, cuvintele „pentru apatrizi (provizoriu)” se substituie prin cuvintele „provizorie (pentru apatrizi)”;
    subalineatele unsprezece şi doisprezece vor avea următorul cuprins:
    „• evidenţa crimelor comise de străini;”;
    „• evidenţa contravenţiilor comise de străini;”;
    se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
    „• evidenţa acordării, prelungirii, anulării, revocării dreptului de şedere în Republica Moldova;”;
    litera I alineatul doi:
    subalineatul patru va avea următorul cuprins;
    „• evidenţa titlurilor de călătorie eliberate cetăţenilor Republicii Moldova şi străinilor.”;
    la subalineatul cinci, cuvintele „cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie la invitaţia persoanelor juridice” se substituie prin cuvîntul „străini”;
    e) punctul 16:
    la litera d), cuvintele „care locuiesc permanent în teritoriul Republicii Moldova” se substituie cu cuvintele „cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova”;
    la litera g), cuvintele „pentru cetăţeni străini” se substituie prin cuvintele „permanentă”, iar cuvintele „care locuiesc permanent” – prin cuvintele „cu drept de şedere permanentă”;
    în legenda desenului 8, cuvintele „pentru cetăţeni străini” se substituie prin cuvîntul „permanentă”;
    la litera h), cuvintele „al cetăţeanului străin şi apatridului” se substituie prin cuvîntul „permanentă”;
    la litera i), cuvintele „pentru apatrizi (provizoriu)” se substituie prin cuvintele „provizorie (pentru apatrizi)”, iar cuvintele „aflaţi temporar în teritoriul Republicii Moldova” - prin cuvintele „cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova”;
    în legenda desenului 10, cuvintele „pentru apatrizi (provizoria)” se substituie prin cuvintele „provizorie (pentru apatrizi)”;
    la litera j), cuvintele „pentru cetăţenii străini (provizoriu)” se substituie prin cuvintele „provizorie (pentru cetăţeni străini)”, iar cuvintele „aflaţi temporar în teritoriul Republicii Moldova” - prin cuvintele „cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova”;
    în legenda desenului 11, cuvintele „pentru cetăţeni străini (provizoriu)” se substituie prin cuvintele „provizorie (pentru cetăţeni străini)”;
    la punctul 18, subalineatul doi se exclude;
    la punctul 25 litera a), subalineatele doi şi patru vor avea următorul cuprins:
    „• străinii cu drept de şedere permanentă în Republica Moldova”;
    „• străinii cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova”;
    f) punctul 29 litera a):
    la alineatul unu subalineatul trei, cuvintele „pentru cetăţenii străini şi apatrizii aflaţi temporar în teritoriul Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele „pentru străini”;
    la alineatul doi subalineatul şapte, cuvintele „administrative” şi „documentare şi” se exclud;
    la alineatul trei subalineatul doi, cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar în teritoriul ei” se substituie prin cuvîntul „străinilor”;
    g) punctul 32:
    în desenul 14, sintagma „Serviciul de Stat Migraţiune” se substituie prin sintagma „Ministerul Afacerilor Interne”;
    alineatul doi:
    la litera a) subalineatul patru va avea următorul cuprins:
    „ - înregistrarea şi documentarea străinilor cu drept de şedere în Republica Moldova”;
    litera d) se completează cu un subalineat nou cu următorul cuprins:
    „- cu privire la titlurile de călătorie eliberate cetăţenilor Republicii Moldova şi străinilor;”;
    la litera i), cuvintele „cu privire la eliberarea adeverinţelor de imigrant cu termen fixat sau permanente” se substituie prin cuvintele „cu privire la dreptul de şedere acordat, prelungit, anulat sau revocat străinilor”;
    h) la punctul 38, sintagma „Serviciului de Stat Migraţiune” se substituie prin sintagma „Ministerului Afacerilor Interne”;
    i) la punctul 40 compartimentul „Persoana fizică”, cuvintele „cetăţeni străini şi apatrizi, care locuiesc permanent sau se află temporar pe teritoriul Republicii Moldova” se substituie prin cuvintele „străinii cu drept de şedere provizorie sau permanentă în Republica Moldova”;
    2) anexa nr. 2:
    a) la punctul 2, cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor, care domiciliază permanent sau temporar” se substituie cu cuvintele „străinilor cu drept de şedere”;
    b) punctul 9 alineatul unu:
    la subalineatul unu, cuvintele „cetăţenilor străini” se exclud, iar cuvintele „şi apatrizilor cu domiciliu stabil sau temporar în Republica Moldova” se substituie prin cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor cu drept de şedere în Republica Moldova”;
    la subalineatul cinci, cuvintele „a cetăţenilor străini” se substituie prin cuvintele „pentru străini”;
    la subalineatul nouă, cuvintele „eliberarea pentru cetăţenii străini şi apatrizi a adeverinţelor de imigrant cu termen fixat sau permanente” se substituie prin cuvintele „acordarea, prelungirea, anularea sau revocarea dreptului de şedere”;
    c) punctul 10 alineatul unu:
    la subalineatul doi, cuvintele „cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi temporar” se substituie prin cuvintele „străinilor cu drept de şedere provizorie”;
    la subalineatul patru, cuvintele „cetăţenii străini şi apatrizii, care au locuit permanent” se substituie prin cuvintele „străinii cu drept de şedere permanentă”.
   [Pct.3 abrogat prin HG504 din 04.07.17, MO229-243/07.07.17 art.598]
    [Pct.4 abrogat prin HG896 din 27.10.14, MO325-332/31.10.14 art.963]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 501 din  8 iulie 2011
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 282 din 31 mai 1991 „Cu privire la aprobarea Regulilor de eliberare, suspendare şi anulare a adeverinţelor de imigrant în Republica Moldova”.
    2. Punctul 3 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 436 din 25 iunie 1992 „Privind unele măsuri de reglementare a acordării spaţiului locativ cooperatist în Republica Moldova”.
    3. Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995 „Cu privire la măsurile suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 47, art. 344).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 2 noiembrie 1995 „Cu privire la completarea regulilor de eliberare, suspendare şi anulare a autorizaţiilor de domiciliere şi autorizaţiilor de încadrare în muncă” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 2-3, art. 7).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 975 din 22 octombrie 1999 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 282 din 31 mai 1991” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 120-122, art. 1042).
    6. Punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 1039 din 8 noiembrie 1999 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 376 din 6 iunie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 126-127, art. 1107).
    7. Punctul 15 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1269 din 20 decembrie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 163-165, art. 1371).
    8. Punctul 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 3 august 2001 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 94-96, art. 820).
    9. Hotărîrea Guvernului nr. 571 din 23 mai 2006 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 376 din 6 iunie 1995” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 83-86, art. 615).
    10. Punctul 2 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1139 din 18 octombrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 168-170, art. 1181).
    11. Punctul 1 subpunctul 3) din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 11 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 131-133, art. 871).
    12. Punctul 1 şi anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 62 din 4 februarie 2010 „Privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 23-24, art. 101)