HGC555/2011
ID intern unic:  339469
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 555
din  22.07.2011
cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005
Publicat : 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127     art Nr : 627
    În scopul realizării prevederilor Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.24-25, art.162), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 2, cuvintele “Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale va aduce” se substituie prin cuvintele “Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii vor aduce”;
    în anexa nr.1 :
    la punctul 1, cuvintele “domiciliaţi permanent” se substituie prin cuvintele “cu domiciliu sau reşedinţă”;
    la punctul 6, cuvintele “unitatea economică” se substituie prin cuvîntul “entitatea”, iar cuvintele “şi de către casele teritoriale de asigurări sociale - pentru celelalte categorii de asiguraţi” se exclud;
    punctul 9 va avea următorul cuprins:
    “9. Plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de o boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă se efectuează din contul angajatorului şi din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în modul stabilit la punctul 291 al prezentului Regulament.”;
    la punctul 11, cuvîntul “Departamentul” se substituie prin cuvîntul “Serviciul”, iar după cuvîntul “Revizie” se introduce sintagma “ , Inspecţia Muncii”;
    la punctul 15, cuvintele „ , iar în cazul pierderii acestuia – în baza duplicatului eliberat în modul stabilit” se substituie prin cuvintele „şi certificatului prevăzut la anexa nr. 2 la prezentul Regulament, iar în cazul pierderii acestora – în baza duplicatelor eliberate în modul stabilit.”;
    punctul 16 va avea următorul cuprins:
    “16. Dreptul la indemnizaţie se stabileşte din prima zi a pierderii capacităţii de muncă pînă la restabilirea ei sau pînă la constatarea de către Consiliul Expertiză Medicală a Vitalităţii (în continuare - C.E.M.V.) a gradului de invaliditate sau pînă la expirarea contractului individual de muncă pe termen. Plata indemnizaţiilor se efectuează în modul stabilit la punctul 291 al prezentului Regulament.”;
    la punctul 17:
    litera a) se completează cu o propoziţie nouă, cu următorul cuprins: “Anul calendaristic cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie.”;
    litera c), după cuvintele “de muncă pe termen”, se completează cu cuvintele “ce nu depăşeşte un an de zile”;
    litera k) se exclude;
    la punctul 21:
    alineatul cinci va avea urmatorul cuprins:
    “Soţia se consideră aflată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată în muncă şi nu are venit asigurat, fapt care se confirmă prin carnetul de muncă sau prin declaraţia prezentată pe propria răspundere că nu este persoană asigurată.”;
    în alineatul şase, prima propoziţie se completează în final cu cuvintele “la locul de lucru de bază al soţului”;
    ultimul alineat se exclude;
    la punctul 22, alineatul patru va avea următorul cuprins:
    “În cazul în care mama, din motive întemeiate (tratament îndelungat al unei boli grave sau al consecinţelor traumei, spitalizare, absenţă temporară de la locul permanent de trai, decădere din drepturile părinteşti etc. - caz confirmat documentar), nu poate îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 7 ani sau copilul-invalid bolnav pînă la vîrsta de 16 ani, indemnizaţia se acordă altor persoane asigurate: tatălui, tutorelui, altui membru de familie, bunicului, bunicii.”;
    la punctul 23:
    alineatul patru va avea următorul cuprins:
    “În cazul în care, în perioada de 6 luni luate în calcul, conform primului alineat, sînt luni lucrate incomplet din motive neîntemeiate, acestea nu se vor exclude din calcul.”;
    în ultimul alineat, cuvintele „unităţi” şi „unităţile economice” se substituie prin cuvîntul „entităţi”, iar după cuvîntul “certificate” se introduc cuvintele “(anexa nr. 1 la prezentul Regulament)”;
    se introduc în final patru alineate noi, cu următorul cuprins:
    “Venitul asigurat, achitat pentru o perioadă de activitate mai mare de o lună calendaristică, se va include în părţi egale pentru fiecare din lunile pentru care a fost calculată.
    Angajatorul de la locul de muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat (anexa nr.2 la prezentul Regulament) partea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă care urmează a fi achitată angajatului de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul pentru a doua zi de concediu medical.
    Mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru a doua zi de concediu medical se va distribui între angajatori în mărimi proporţionale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.
    Certificatele din anexele nr.1 şi 2 se vor completa în 3 exemplare.”;
    la punctul 25 litera c), cifra „100%” se substituie prin cifra „90%”;
    după punctul 29 se completează cu punctul 291, cu următorul cuprins:
    „291 . Plata indemnizaţiilor se efectuează astfel:
    a)  plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct.12 lit. b), c), d) şi e) se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat;
    b) plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit. c), se efectuează în modul următor:
prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;
a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
începînd cu a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;
    c) plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă  cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începînd cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă.”
    2. Pentru concediile medicale acordate pînă la 30 iunie 2011, indemnizaţiile se vor calcula în baza actelor normative în vigoare la data apariţiei riscului asigurat.
    Pentru concediile medicale care au început pînă la 30 iunie şi continuă după 1 iulie 2011 indemnizaţiile stabilite nu se  recalculează.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                     Veaceslav Negruţa

    Nr. 555. Chişinău, 22 iulie 2011.


    anexa nr.1

    anexa nr.2