HPC144/2011
ID intern unic:  339635
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 144
din  14.07.2011
pentru aprobarea bugetului pe anul 2011
şi a numărului de personal al Curţii de Conturi
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 384     Data intrarii in vigoare : 14.07.2011
    În temeiul art. 11 alin. (1), (2) şi (3) şi al art. 23 alin. (3) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 5 decembrie 2008, Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. I. – (1) Se aprobă bugetul Curţii de Conturi pe anul 2011 în sumă de 26.186,7 mii de lei, inclusiv:
    cheltuieli de bază – 22.926,0 mii de lei;
    proiecte finanţate din surse externe – 3.260,7 mii de lei (echivalentul  a 258,79 mii de dolari SUA).
    (2) Curtea de Conturi  va asigura un management eficient al mijloacelor financiare publice puse la dispoziţie pentru realizarea atribuţiilor stabilite prin lege, în conformitate  cu actele normative în vigoare şi cu bunele practici de audit public extern.
    (3) Curtea de Conturi se abilitează cu dreptul de a opera, în procesul executării bugetului, modificări în structura cheltuielilor în limita bugetului aprobat prin prezenta hotărîre.
    Art. II. – (1) Se  aprobă numărul de personal al Curţii de Conturi – 160 de unităţi.
    (2) Hotărîrea Parlamentului nr. 116-XVIII din 23 decembrie 2009 pentru aprobarea numărului de personal al Curţii de Conturi (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 197–200, art. 675) se abrogă.
    Art. III. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE   PARLAMENTULUI                                           Marian LUPU

    Nr. 144. Chişinău, 14 iulie 2011.