HGC568/2011
ID intern unic:  339652
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 568
din  27.07.2011
privind modificarea şi completarea Hotărîrii
Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008
Publicat : 05.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 128-130     art Nr : 643     Data intrarii in vigoare : 05.11.2011
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 10 decembrie 2008 “Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sistemul de etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 226-229, art. 1424) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1) în titlu şi în punctul 1 din Hotărîre, precum şi în titlu şi punctul 1 din Norma sanitar-veterinară, cuvintele „privind sistemul de etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină” se substituie cu cuvintele „privind clasificarea şi sistemul de etichetare a cărnii de bovine, precum şi a produselor din carne de bovine”;
    2) în Norma sanitar-veterinară:
    a) punctul 2 se completează în final cu următorul text: “ , precum şi cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 566/2008 din 18 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere (Jurnalul Oficial al UE  din 19 iunie 2008, L 160, p. 22) şi cu prevederile articolului 113b “Comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere” din anexa XIa “Comercializarea cărnii provenind de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere în conformitate cu articolul 113b” la Regulamentul (CE) nr.1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole (“Regulamentul unic OCP”) (Jurnalul Oficial al UE, L 299 din 16 noiembrie 2007 p.1)”;
    b) punctul 3 se completează cu o nouă definiţie cu următorul cuprins:
    „carne provenită de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere – întreaga cantitate de carcase, carne cu os sau dezosată şi măruntaiele, tăiate sau nu, destinate consumului uman, provenite de la bovine cu vîrsta de pînă la 12 luni, prezentate în stare proaspătă, refrigerată  sau congelată, ambalate sau nu”;
    c) se completează cu capitolele V şi VI cu următorul cuprins:
“Capitolul V
Clasificarea cărnii de bovine
    17. Fără a aduce atingere prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 141-144, art. 779), carcasele se clasifică în funcţie de sex, vîrstă şi stare fiziologică în următoarele categorii, marcate, respectiv cu:
    a) carcase de masculi tineri necastraţi cu vîrsta mai mică de doi ani – A;
    b) carcase ale altor masculi necastraţi – B;
    c) carcase de masculi castraţi – C;
    d) carcase de femele care au fătat – D;
    e) carcase ale altor femele – E;
    f) carcase de bovine în vîrstă de 8 luni sau mai tinere – V;
    g) carcase de bovine cu vîrstă mai mare de 8 luni, dar mai mică de 12 luni – Z.
    18. Carcasele şi semicarcasele se prezintă:
    a) fără cap şi fără labele picioarelor; capul se separă de carcasă la articulaţia atloido-occipitală, iar piciorul se separă de la articulaţia carpometacarpiană;
    b) fără organele din cavităţile toracică şi abdominală, cu sau fără rinichi, grăsime renală şi grăsime pelviană;
    c) fără organele sexuale şi muşchii aferenţi şi fără uger sau grăsimea din zona mamară.
    19. Toate carcasele sau jumătăţile de carcase de bovine obţinute în abatoare şi secţii de tranşare a cărnii, autorizate în conformitate cu prevederile menţionate în “Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală” aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 28 mai 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 85-86, art. 499):
    a) se clasifică şi identifică conform grilei de clasificare a carcaselor de bovine, prevăzute de prezenta Normă;
    b) trebuie să poarte marca de sănătate, aplicată în conformitate cu prevederile Normei sanitar-veterinare de organizare a controlului specific oficial al produselor alimentare de origine animală, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1112 din 6 decembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 247-251, art. 1235).
    20. Clasificarea se efectuează pe baza informaţiilor incluse în paşaportul care însoţeşte bovinele, introduse în baza de date a Registrului de stat al animalelor, deţinut de ÎS “Registrul animalelor” începînd cu data naşterii lor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregisrarea animalelor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 126-130, art. 623) , cu modificările ulterioare.
    Sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor trebuie să furnizeze informaţii corecte despre vîrsta exactă a animalelor la sacrificare şi să ofere garanţii privind respectarea prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare.
Capitolul VI
Cerinţe suplimentare la etichetare şi controlul
specific oficial al cărnii de bovine
Secţiunea 1
Etichetarea cărnii de bovine
    21. Fără a aduce atingere sistemului de etichetare obligatorie a cărnii de vită şi mînzat, agenţii economici şi întreprinderile, la fiecare etapă de producţie şi comercializare, etichetează carnea cu informaţiile despre vîrsta animalelor la sacrificare indicată, după caz, sub forma:
    a) “vîrstă la sacrificare: pînă la 8 luni”, în cazul animalelor în vîrstă de 8 luni sau mai tinere;
    b) “vîrsta la sacrificare: 8 - 12 luni”, în cazul animalelor cu vîrsta mai mare de 8 luni, dar mai mică de 12 luni;
    c) “vîrsta la sacrificare: de la 12 luni pînă la doi ani, în cazul animalelor cu vîrsta mai mică de doi ani.
    În cazul cărnii de bovine neambalate şi comercializate cu amănuntul consumatorului final, agenţii economici trebuie să aducă la cunoştinţa consumatorului final informaţiile menţionate la pct. 21 al prezentei Norme sanitar-veterinare.
    22. Denumirea comercială se aplică pe etichetă în felul următor:
    a) “carne de viţel” – pentru carnea provenită de la bovine cu vîrsta de pînă la 8 luni;
    b) “carne de tineret bovin” pentru carnea provenită de la bovine cu vîrsta de la 8 la 12 luni;
    c) “carne de masculi tineri necastraţi” - cu vîrsta mai mică de doi ani;
    d) “carne ale altor masculi necastraţi”- cu vîrsta mai mare de doi ani;
    e) “carne de masculi castraţi”;
    f) “carne de femele care au fătat”;
    g) “carne ale altor femele”.
    23. Imediat după sacrificare, litera de identificare a categoriei se aplică pe suprafaţa exterioară a carcasei, utilizînd în acest scop o etichetă sau o ştampilă.
    Etichetele au mărimea de cel puţin 50 cm2.
    Litera de identificare a categoriei trebuie să fie perfect lizibilă pe etichetă.
    În cazul utilizării ştampilelor, litera trebuie să aibă înălţimea de cel puţin 2 cm. Litera se ştampilează direct pe suprafaţa cărnii, cu cerneală permanentă.
    Etichetele sau ştampilele se aplică pe sferturile posterioare la nivelul vrăbioarei anterioare la înălţimea celei de-a patra vertebre lombare şi pe sferturile anterioare la nivelul pieptului, la 10-30 cm de marginea tăiată a sternului.
    24. Indicaţia vîrstei bovinelor la sacrificare şi denumirea comercială trebuie să fie:
    a) perfect lizibile la fiecare etapă de producţie şi comercializare;
    b) prezentate în acelaşi cîmp vizual şi pe aceeaşi etichetă în momentul punerii în circulaţie către consumatorul final.
    25. Printre informaţiile înregistrate de agenţii economici la fiecare etapă de producţie şi comercializare a cărnii provenite de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere, se indică numele şi adresa agentului responsabil de etapa anterioară de comercializare de la care s-a achiziţionat carnea respectivă.
    Agenţii economici înregistrează, în special, următoarele informaţii:
    a) numărul de identitate şi data naşterii animalelor;
    b) numărul de referinţă prin care se poate stabili legătura dintre identificarea animalelor de la care provine carnea, denumirea comercială, vîrsta la sacrificare şi litera de identificare a categoriei de pe eticheta cărnii;
    c) data de sosire şi plecare, la punctul respectiv, a animalelor şi a cărnii, pentru a putea stabili legătura dintre sosiri şi plecări.
Secţiunea 2
Carne importată
    26. Carnea importată, provenită de la bovine în vîrstă de 12 luni sau mai tinere, trebuie:
    a) să corespundă cerinţelor faţă de carnea de bovine comercializată în Republica Moldova, conform prevederilor Reglementării tehnice “Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea”, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 4 august 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.141-144, art.779), precum şi cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    b) să facă obiectul unor verificări efectuate de autoritatea competentă desemnată din ţara exportatoare sau de un organism independent acreditat, care trebuie să ofere garanţii privind respectarea condiţiilor stabilite de standardul european EN 45011 sau de ISO/IEC Guide 65 (“Cerinţe generale pentru organismele care aplică sisteme de certificare a produselor”);
    c) să corespundă cerinţelor prevăzute la pct. 26 lit. a), confirmate de către autoritatea competentă sau, după caz, organismul independent din ţara exportatoare;
    d) să provină din ţări, zone, teritorii ale acestora incluse în lista ţărilor, zonelor, teritoriilor acestora din care se permite importul cărnii de bovine, întocmită, actualizată şi făcută publică de Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală (în continuare – Agenţia) prin indicarea denumirii şi adresei, inclusiv, dacă este posibil, a adresei de e-mail şi adresei internet, ale autorităţii competente sau ale organismului independent şi ale fiecărui operator individual care face obiectul unui control.
    Indicaţiile prevăzute la pct. 26 lit. d) din prezenta Normă sanitar-veterinară se completează înainte de importul în Republica Moldova al primului transport de carne provenind de la fiecare operator individual şi se actualizează în termen de o lună de la orice modificare a informaţiilor care trebuie notificate.
    27. Agenţia:
    a) în orice moment poate solicita autorităţii competente sau organismului independent din ţara exportatoare toate informaţiile necesare care ar garanta îndeplinirea cerinţelor stabilite de prezenta Normă sanitar-veterinară;
    b) poate să solicite ţării exportatoare desemnarea unor reprezentanţi pentru efectuarea, în caz de necesitate, a controalelor la faţa locului în respectiva ţară;
    c) efectuează, împreună cu autoritatea competentă, după caz, controale oficiale în ţara respectivă în vederea verificării respectării cerinţelor specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
Secţiunea 3
Controale specifice oficiale şi măsurile întreprinse
    28. Controalele specifice oficiale se efectuează în conformitate cu prevederile privind modul de efectuare a controalelor oficiale pentru a asigura verificarea conformităţii cerinţelor privind hrana pentru animale, produsele alimentare, precum şi a normelor de sănătate şi de bunăstare a animalelor şi includ supravegherea clasificării bovinelor, specificate în prezenta Normă sanitar-veterinară.
    29. În fiecare etapă de producţie şi comercializare, agenţii economici permit, în orice moment, accesul liber al medicilor veterinari oficiali din cadrul Agenţiei în locurile în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi la toate înregistrările efectuate care pot demonstra îndeplinirea cerinţelor sanitar-veterinare.
    30. În cazul nerespectării prevederilor prezentei Norme sanitar-veterinare, Agenţia:
    a) informează imediat autoritatea competentă a statului exportator despre faptul constatat;
    b) interzice comerţul, importul, producerea, plasarea pe piaţă şi exportul  cărnii de bovine, precum şi al produselor din carne de bovine, în cazul neconformării cerinţelor prezentei Norme sanitar-veterinare;
    c) ia măsuri de sancţionare eficiente, proporţionate şi disuasive pentru prevenirea încălcărilor prevederilor  prezentei Norme sanitar-veterinare.”
    2. Prezenta hotărîre intră în vigoare după 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, prin intermediul Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală.

    PRIM-MINISTRU                                                       Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                      Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                                 Vasile Bumacov

    Nr. 568. Chişinău, 27 iulie 2011.