LPC126/2011
ID intern unic:  339755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 126
din  07.07.2011
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 397
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 265, sancţiunea va avea următorul cuprins:
    „se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    2. La articolul 282:
    în titlul articolului, cuvintele „comercializare a lor cu amănuntul” se substituie cu cuvintele „comercializare a acestora”;
    după alineatul (2) se introduc alineatele (21) şi (22) cu următorul cuprins:
    ,,(21) Neînregistrarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase în registrul de evidenţă a circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, conform modului stabilit de Guvern,
se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (22)  Lipsa registrului de evidenţă a circulaţiei articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    alineatele (3) şi (4) se abrogă;
    la alineatul (5), cuvintele „cu amănuntul a” se exclud.
    3. După articolul 291 se introduce articolul 2911 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2911.  Încălcarea legislaţiei cu privire la
                                prevenirea şi combaterea spălării
                                banilor şi finanţării terorismului
    Încălcarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului prin devierea de la cerinţele de identificare a persoanelor fizice sau juridice şi a beneficiarului efectiv ori prin neprezentarea de către entităţile raportoare în termenele stabilite a informaţiei sau prezentarea informaţiei incomplete sau eronate privind activităţile şi tranzacţiile suspecte, realizate sau în proces de realizare cu o valoare ce depăşeşte 500 de mii de lei, indiferent dacă tranzacţia se efectuează printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni în decursul a 30 de zile calendaristice,
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 300 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    4. La articolul 295 alineatul (8), textele „de la 15 la 25 de unităţi convenţionale” şi „de la 50 la 70 de unităţi convenţionale” se substituie, respectiv, cu textele „de la 50 la 70 de unităţi convenţionale” şi „de la 150 la 300 de unităţi convenţionale”.
    5. După articolul 313 se introduc articolele 3131 şi 3132 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3131. Protecţionismul
    Protecţionismul, adică sprijinul la soluţionarea problemelor persoanelor fizice sau juridice neprevăzut de actele normative, indiferent de motive, care nu conţine elemente de infracţiune, acordat în exerciţiul funcţiunii de către persoana care activează în cadrul unei autorităţi publice, instituţii publice, întreprinderi de stat sau municipale ori în cadrul unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale.
    Articolul 3132. Nedeclararea conflictului de interese
    Nedeclararea conflictului de interese de către persoana care activează în cadrul unei autorităţi publice, instituţii publice, întreprinderi de stat sau municipale ori în cadrul unei societăţi comerciale cu capital majoritar de stat
    se sancţionează cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale.”
    6. Articolul 314 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 314. Tăinuirea unui act de corupţie ori
                              a unui act conex acestuia sau
                              neluarea măsurilor de rigoare
    Tăinuirea unui act de corupţie ori a unui act conex acestuia sau neluarea măsurilor de rigoare faţă de funcţionarii din subordine care au săvîrşit astfel de acţiuni
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    7. După articolul 330 se introduce articolul 3301 cu următorul cuprins:
    „Articolul 3301. Împiedicarea activităţii legitime a
                               autorităţii de protecţie a concurenţei
    (1) Prezentarea informaţiei neautentice sau incomplete autorităţii de protecţie a concurenţei
    se sancţionează cu amendă  de la 30 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Împiedicarea activităţii legitime a funcţionarilor din cadrul autorităţii de protecţie a concurenţei, comisă prin neadmiterea controlului, împiedicarea accesului în încăperi ori pe teritoriu sau neprezentarea informaţiei solicitate
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    8. Articolul 364 se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:
    „(6) Prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale sau a oricărei alte publicităţi ce contravine legii de către agenţii de publicitate
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    9. La articolul 400 alineatul (1), după cifrele „228–245,” se introduce cifra „265,”, iar cifrele „354–365” se substituie cu textul „354–363, art. 364 alin. (1)–(5), art. 365”.
    10. La articolul 401 alineatul (1), cifra „265,” se exclude, textul „art. 314, 315,”  se substituie cu cifrele „3131, 3132, 314, 315,”, iar textul „art. 277 alin. (2), (3), (6), art. 293, 295” se substituie cu textul  „art. 265, art. 277 alin. (2), (3), (6), art. 2911, 293, 295”.
    11. La articolul 403 alineatul (1), textul „art. 287” se  substituie cu textul „art. 265, 287”.
    12. După articolul 404 se introduce articolul 4041 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4041. Autoritatea de protecţie a concurenţei
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 3301 şi  la art. 364 alin. (6) se constată de către autoritatea de protecţie a concurenţei.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale persoanele împuternicite de autoritatea de protecţie a concurenţei.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                   Marian LUPU

    Nr. 126. Chişinău, 7 iulie 2011.