LPC147/2011
ID intern unic:  339757
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 147
din  15.07.2011
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 399
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În titlul articolului 155 şi la alineatul (1), cuvintele „a substanţelor radioactive,” se exclud.
    2. Codul se completează cu articolul 1551 cu următorul cuprins:
    „Articolul 1551. Încălcarea regulilor de desfăşurare a
                               activităţilor nucleare şi radiologice
    (1) Desfăşurarea activităţilor nucleare şi radiologice fără autorizaţie eliberată de Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Împiedicarea activităţii legitime a reprezentanţilor Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice prin neprezentarea informaţiilor relevante pentru control, prin neadmiterea la efectuarea controlului, precum şi neexecutarea prescripţiilor sau nerespectarea condiţiilor şi limitelor stabilite în autorizaţia pentru activităţi nucleare şi radiologice
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 75 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (3) Încadrarea în activităţile nucleare şi radiologice a persoanelor care nu au pregătirea necesară sau care nu dispun de permis de exercitare valabil pentru aceste activităţi
    se sancţionează cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Utilizarea instalaţiilor nucleare şi radiologice ce nu au fost verificate metrologic conform actelor normative
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Tăinuirea cazurilor de depistare, de sustragere, de pierdere a surselor de radiaţii ionizante, a materialelor nucleare, de distrugere a integrităţii surselor radioactive sau neinformarea, în termen de 24 de ore, a Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice despre aceste fapte
    se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 75 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    3. La articolul 385 alineatul (2), cifrele „423” se substituie cu cifrele „4232”.
    4. La articolul 393 litera d), cifrele „4231” se substituie cu cifrele „4232”.
    5. Codul se completează cu articolul 4232 cu următorul cuprins:
    „Articolul 4232. Agenţia Naţională de Reglementare
                               a Activităţilor Nucleare şi Radiologice
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 1551 se constată de către Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
    (2) Sînt în drept să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale inspectorul principal de stat  în domeniul reglementării activităţilor nucleare şi radiologice şi adjunctul lui, colaboratorii Secţiei inspectorat din cadrul Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice.
    (3) Procesele-verbale cu privire la contravenţii se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                             Marian LUPU

    Nr. 147. Chişinău, 15 iulie 2011.