LPC148/2011
ID intern unic:  339759
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 148
din  15.07.2011
pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al
Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 401
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3–6, art. 15), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 263, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    „(2) Desfăşurarea activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator sau în baza patentei de întreprinzător fără a fi înregistrat ca plătitor de contribuţii de asigurări sociale de stat în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a desfăşura activitatea
    se sancţionează cu amendă de la 25 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    2. Articolul  294 va avea următorul cuprins:
    „Articolul 294. Încălcarea regulilor de prezentare a
                             declaraţiilor privind calcularea şi
                             utilizarea contribuţiilor de
                             asigurări sociale de stat obligatorii
                             şi a regulilor de folosire a codurilor
                             personale de asigurări sociale
    (1) Neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor, precum şi a documentelor ce se referă la ţinerea evidenţei individuale,
    se sancţionează cu amendă de la 15 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (2) Folosirea unui cod personal de asigurare socială străin  sau fals, precum şi neincluderea codului personal de asigurare socială în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor
    se sancţionează cu amendă de la 20 la 40 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.”
    3. Codul se completează cu articolul 2941 cu următorul cuprins:
    „Articolul 2941. Încălcarea normelor de calculare
                               şi de plată a contribuţiilor de
                               asigurări sociale de stat obligatorii
    (1) Includerea de date false sau incomplete în declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau în declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor
    se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
    (2) Netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform  legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate,
    se sancţionează cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.”
    4. La articolul 296, alineatele (1) şi (2) se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei juridice”.
    5. La articolul 349, alineatul (2) se completează în final cu cuvintele „aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”.
    6. La articolul 402 alineatul (1), cifrele „263,” se substituie cu textul „263   alin. (1), (3)–(8), art.”.
    7. La articolul 412  alineatul (1), după cifrele „294,” se introduc cifrele „2941,”.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                               Marian LUPU

    Nr. 148. Chişinău, 15 iulie 2011.