LPC166/2011
ID intern unic:  339773
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 166
din  22.07.2011
pentru modificarea şi completarea anexei la Legea
nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea
şi deetatizarea proprietăţii publice
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 415
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. –  Anexa la Legea nr. 121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la compartimentul „Societăţile pe acţiuni”, după subcompartimentul „Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor” se introduce un nou subcompartiment cu următorul cuprins:
                                                           „Ministerul Culturii
81.
S.A. „Moldova-Film”
Chişinău, șos. Hîncești nr. 61
1002600005956
2637949
10,0
2693794
100,000”

    la compartimentul „Întreprinderile de stat şi întreprinderile municipale” subcompartimentul „Ministerul Culturii”, poziţia 68 se exclude.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                     Marian LUPU

    Nr. 166. Chişinău, 22 iulie 2011.