HANREA406/2011
ID intern unic:  339803
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ
HOTĂRÎRE Nr. 406
din  25.02.2011
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea
serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice
Publicat : 12.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 131-133     art Nr : 1125


    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului sintagma „art. 42 al Legii cu privire la energia electrică” se substituie cu sintagma „art. 44 al Legii cu privire la energia electrică” prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404


Înregistrat:
Ministerul Justiţiei
nr. 836 din 4 august 2011
Ministru ________ Oleg EFRIM

    Pentru  reglementarea raporturilor juridice dintre operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali cu privire la  calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice prestate, în temeiul prevederilor art. 44  al Legii cu privire la energia  electrică nr.124-XVIII din 23 decembrie 2009 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.127-133, art.311), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică
    [Clauza de emitere modificată prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă  Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice (se anexează).
    2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 292 din 23 iunie 2008 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciului de distribuţie şi furnizare a energiei electrice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 134-137, art. 384), înregistrat la Ministerul Justiţiei cu nr. 584 din 21 iulie 2008.
    3. Secţia monitorizare a calităţii serviciilor va monitoriza aplicarea de către operatorul reţelelor de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie a Regulamentului aprobat.

    DIRECTORUL GENERAL
    AL AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU
    REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ                               Victor PARLICOV

    Directori                                                                                Marin Profir
                                                                                                   Mariana Botezatu
                                                                                                   Leonid Belinschii

    Nr. 406. Chişinău, 25 februarie 2011.

Aprobat
prin Hotărîrea Consiliului
de administraţie al Agenţiei Naţionale
pentru Reglementare în Energetică
nr. 406 din 25 februarie 2011

REGULAMENT
cu privire la calitatea serviciilor de transport
şi de distribuţie a energiei electrice
Secţiunea 1
DOMENIUL DE APLICARE
    1. Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice (în continuare Regulament), stabileşte indicatori de calitate, care reflectă continuitatea livrării energiei electrice şi calitatea relaţiilor dintre operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali, precum şi consecinţele nerespectării de către operatorul reţelei de transport şi de sistem şi de către operatorii reţelelor de distribuţie, a valorilor minime stabilite ale acestor indicatori.
    2.1) Prevederile prezentului Regulament se aplică în relaţiile dintre operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali sau solicitanţii care au depus cereri de racordare la reţeaua electrică. În cazul consumatorilor finali care dispun de mai multe locuri de consum prevederile prezentului Regulament se aplică pentru fiecare loc de consum separat.
    2) Prevederile prezentului Regulament nu se aplică:
    a) în caz de forţă majoră;
    b) în caz de evenimente cauzate de instalaţiile consumatorilor finali, de avarii în liniile de interconexiune;
    c) în condiţii meteorologice deosebite;
    d) în cazul evenimentelor cauzate de terţi;
    e) în cazul întreruperilor neprogramate cu o durată mai mică sau egală cu 3 minute.
Secţiunea 2
NOŢIUNI PRICIPALE
    3. În sensul Regulamentului, termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii:
    Abaterea admisibilă a tensiunii – abaterea normal admisibilă a tensiunii, în punctele de delimitare între instalaţia de utilizare a consumatorului final şi reţeaua electrică de distribuţie, constituie ±5% şi abaterea limită admisibilă constituie ±10% de la valoarea nominală a tensiunii.
    Condiții meteorologice deosebite – situații în care:
    a) viteza vântului depășește 20 m/s;
    b) grosimea stratului de chiciură depășește 15 mm;
    c) există depuneri de chiciură și, concomitent, vânt cu viteza mai mare de 15 m/s.
    [Pct.3 noțiunea în redacția HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]
    Gol de tensiune – reducere bruscă a tensiunii mai jos de 90% de la valoarea nominală, urmată de revenirea tensiunii la valoarea iniţială după o perioadă scurtă de timp, în conformitate cu parametrii de calitate stabiliţi în standardul naţional “Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice”;
    Întrerupere de lungă durată – întrerupere cu durata mai mare de 3 minute;
    Întrerupere de manevră - întreruperi realizate de operatorul reţelei de distribuţie cu scopul pregătirii efectuării de lucrări programate, precum si a lucrărilor de restabilire a schemei normale de exploatare. Întreruperile de manevră pot fi efectuate între orele 1.00 şi 5.00 dimineaţa, şi pot avea o durată de pînă la 30 minute.
    Reţea electrică de distribuţie de medie tensiune – reţea electrică mărginită de izolatoarele de trecere a celulelor  6-10kV a staţiilor de transformare 35-110/6-10kV şi bornele de joasă tensiune a transformatoarelor de putere 6-10/0,4kV;
    Serviciu de distribuţie a energiei electrice – ansamblu de servicii prestate de operatorul reţelei de distribuţie, conform condiţiilor licenţei:
    Serviciu de transport a energiei electrice – ansamblu de servicii prestate de operatorul reţelei de transport şi de sistem, conform condiţiilor licenţei;
   
Supratensiune – majorare a tensiunii într-un punct al reţelei electrice pînă la o valoare mai mare de 1,1Unom (tensiunea nominală) pe o durată mai mare de 10 ms, care apare în urma comutaţiilor sau scurtcircuitelor.
Secţiunea 3
CONTINUITATEA LIVRĂRII
ENERGIEI ELECTRICE
    4. Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să asigure continuitatea în livrarea energiei electrice consumatorilor finali, în conformitate cu valorile indicatorilor de calitate, stabilite în prezentul Regulament.
    5.  Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie înregistrează toate întreruperile în livrarea energiei electrice. Întreruperile neprogramate se înregistrează în baza mijloacelor automatizate ale operatorului reţelei de transport şi de sistem, ale operatorii reţelelor de distribuţie, sau, în lipsa acestora, în baza apelurilor consumatorilor finali, înregistrate de serviciul 24 din 24 ore sau serviciile raionale de dispecerat. În cazul lipsei echipamentelor de telesemnalizare, durata unei întreruperi se calculează din momentul înregistrării acesteia la serviciul 24 din 24 ore (sau la dispeceratul raional), la apelul consumatorului final, pînă la momentul reluării livrării energiei electrice. Întreruperile programate (inclusiv întreruperile de manevră) şi cele neprogramate se înregistrează separat. Pentru fiecare din întreruperile neprogramate se înregistrează cauza întreruperii:
    a) forţă majoră sau condiţii meteorologice deosebite;
    b) defecţiuni în instalaţiile de utilizare ale consumatorilor finali;
    c) evenimente cauzate de terţi;
    d) alte cauze.
    6. Informaţia despre întreruperi se prezintă lunar Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (în continuare Agenţie), de operatorul reţelei de transport şi de sistem,  de operatorii reţelelor de distribuţie, în conformitate cu Anexele 1 şi 2 la prezentul Regulament. Informaţia se prezintă în format electronic, confirmată prin semnătură digitală, sau în format electronic şi pe suport de hîrtie.
    7. În cazul întreruperilor ce s-au produs din cauzele stipulate la pct. 5 lit. a), b), c) nu se aplică reduceri de tarif şi nu se achită compensaţii consumatorilor finali afectaţi de întrerupere, însă, operatorii reţelelor de distribuţie şi operatorul reţelei de transport şi de sistem sînt obligaţi să întreprindă toate măsurile pentru reluarea cît mai urgentă a alimentării consumatorilor finali cu energie electrică.
Secţiunea 4
OBLIGAŢIILE OPERATORULUI REŢELEI DE DISTRIBUŢIE
PRIVIND ASIGURAREA CONTINUITĂŢII LIVRĂRII
ENERGIEI ELECTRICE CONSUMATORILOR FINALI
    8. Pentru aprecierea continuităţii în livrarea energiei electrice la nivel de operator al reţelei de distribuţie, se calculează şi se înregistrează următorii indicatori generali de calitate:
    1) SAIDI (System Average Iterruption Duration Index) - Durata medie a întreruperii în reţea (operator al reţelei de distribuţie);

    2) SAIFI System Average Iterruption Frequency Index - Frecvenţa medie a întreruperilor în reţeaua electrică;
    3) CAIDICustomer Average Interruption Duration Index - Durata medie а unei întreruperi pentru un consumator final;

    unde:
    NCi – numărul de consumatori finali, afectaţi de întreruperea i în livrarea energiei electrice;
    Ti – durata întreruperii i în livrarea energiei electrice, minute;
    NCt – numărul consumatorilor finali, deserviţi pe parcursul perioadei de referinţă.
    9. Indicatorii generali se calculează anual, pentru operatorul reţelei de distribuţie, în ansamblu, şi separat pentru fiecare raion al republicii, din teritoriul deservit de operatorul reţelei de distribuţie. La calculul indicatorilor se exclude timpul de prezenţă a echipelor de intervenţie operativă a operatorului reţelei de transport şi de sistem. Valorile indicatorilor se prezintă Agenţiei în conformitate cu Tabelul 3 din Anexa 1 la prezentul Regulament.
    10.  Operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să întreprindă toate măsurile necesare pentru a menţine valoarea anuală (de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie) a indicatorului SAIDI pe întreprindere, calculat pentru întreruperile neprogramate care s-au produs în reţelele electrice de medie tensiune din alte cauze decît cele stipulate la pct.5 lit. a), b) şi c) din prezentul Regulament, în următoarele limite:
    1) Anul 2011 – 600 minute
    2) Anul 2012 – 550 minute
    3) Anul 2013 – 500 minute
    4) Anul 2014 – 450 minute
    5) Anul 2015 – 400 minute
    6) Anul 2016 – 380 minute.
    [Pct.10 modificat prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]
    11. Pentru nerespectarea valorilor minime ale indicatorului SAIDI, stabilite în pct. 10 din prezentul Regulament, Agenţia reduce tariful pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, în limitele stabilite de art. 44 al Legii cu privire la energia electrică şi conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    12. Operatorul reţelei de distribuţie este obligat să respecte următorii indicatori garantaţi de continuitate în livrarea energiei electrice oricărui consumator final:
    1) Durata unei întreruperi programate nu poate depăşi:
    a) 2 ore în cazul executării lucrărilor de racordare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor finali la reţelele de joasă tensiune (0,4 kV);
    b) 4 ore în cazul lucrărilor de racordare, deconectare sau reconectare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor finali la reţelele de medie tensiune;
    c) 12 ore în cazul executării lucrărilor de reparaţii curente, profilaxie şi mentenanţă;
    d) 24 ore în cazul reconstrucţiei capitale a reţelelor electrice de distribuţie;
    Pe parcursul lunilor decembrie, ianuarie, februarie durata întreruperii programate în livrarea energiei electrice nu poate depăşi 4 ore în zi.
    În cazul în care nu este posibil de a asigura realimentarea consumatorilor finali timp de 24 de ore, durata întreruperii programate se coordonează obligatoriu cu autorităţile administraţiei publice locale şi se aduce la cunoştinţa fiecărui consumator final afectat. În caz de nerespectare a condiţiei de coordonare şi de anunţare a întreruperilor, consumatorii finali au dreptul la compensaţii, în mărimea stabilită în Anexa 3 la prezentul Regulament, pentru fiecare oră a întreruperii, după expirarea duratei admise de 24 de ore.
    2) Durata unei întreruperi neprogramate nu poate depăşi:
    a) 24 ore în cazul în care este necesar de reparat sau de înlocuit un sector avariat al liniei electrice (există cîţiva piloni defectaţi sau căzuţi), de înlăturat defectele liniilor subterane în cablu sau de înlocuit un transformator de forţă);
    b) 16 ore, în cazul întreruperilor produse în perioada nocturnă şi cauzate de defecţiunile reţelelor de medie tensiune;
    c) 6 ore pentru mediul urban şi 8 ore pentru mediul rural în celelalte cazuri.
    Se consideră perioadă nocturnă intervalul de timp între orele 20.00 – 6.00 în lunile aprilie – septembrie şi 17.00 – 7.00 în lunile octombrie – martie. 
    3) Numărul anual de întreruperi programate pentru un consumator final nu poate fi mai mare de 5 pentru mediul urban şi mai mare de 8 pentru mediul rural, iar numărul de întreruperi de manevră nu poate depăşi dublul numărului de întreruperi programate admise. Excepţie pot fi situaţiile legate de executarea lucrărilor de racordare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor finali la reţeaua electrică de distribuţie şi situaţiile de deconectare sau de reconectare a instalaţiilor de utilizare ale consumatorilor finali la reţelele de medie tensiune.
    În cazul unor întreruperi programate pentru executarea lucrărilor de reconstrucţie capitală, care prevăd întreruperi multiple urmate de realimentări temporare pe toată perioada de executare a lucrărilor, aceste întreruperi se consideră ca una singură, cu condiţia respectării duratei stabilite la pct. 12 sbp. 1) lit. d) din prezentul Regulament.
    4) Numărul anual de întreruperi neprogramate în livrarea energiei electrice oricărui consumator final, în funcţie de nivelul de tensiune la care este racordată instalaţia sa de utilizare, nu poate fi mai mare de:
    a) pentru mediul urban – 6 (la nivelul de medie tensiune), 9 (la nivelul de joasă tensiune);
    b) pentru mediul rural – 9 (la nivelul de medie tensiune) 12 (la nivelul de joasă tensiune).
    Dacă în procesul de înlăturare a cauzelor unei întreruperi neprogramate se produc mai multe întreruperi succesive, atunci acestea sînt considerate ca una singură, cu condiţia respectării duratelor stabilite la pct. 12 sbp. 2) din prezentul Regulament.
    5) Durata anuală sumară a întreruperilor neprogramate în livrarea energiei electrice oricărui consumator final nu poate depăşi
    a) pentru mediul urban – 36 ore;
    b) pentru mediul rural – 48 ore.
    13. În cazul nerespectării indicatorilor garantaţi de continuitate, stabiliţi la pct. 12  sbp. 1), 2) 3) şi 4) din prezentul Regulament, operatorul reţelei de distribuţie suportă plata compensațiilor conform prevederilor art. 44 al Legii cu privire la energia electrică. Suma compensaţiei se calculează după cum urmează:
C = (Ireal – Ist) * Cmin,
    unde:  C – compensaţia calculată, în lei;
    Ist – valoarea minimă stabilită a indicatorului de calitate;
    Ireal – valoarea reală înregistrată a indicatorului de calitate;
    Cmin – suma minimă a compensaţiei;
    Suma minimă (Cmin), cît şi suma maximă a compensaţiei, de care poate beneficia consumatorul, este stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
    Dacă se dovedeşte că durata întreruperii neprogramate, stabilită la pct. 12 sbp. 2) din prezentul Regulament, a fost depăşită din cauza acţiunilor sau a inacţiunilor operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie suportă plata compensației stabilită de prezentul Regulament. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să restituie sumele respective operatorului reţelei de distribuţie.
    [Pct.13 modificat prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]
Secţiunea 5
OBLIGAŢIILE OPERATORULUI REŢELEI DE TRANSPORT
ŞI DE SISTEM PRIVIND ASIGURAREA CONTINUITĂŢII
LIVRĂRII ENERGIEI ELECTRICE CONSUMATORILOR FINALI
    14. Operatorul reţelei de transport şi de sistem are obligaţia să restabilească, în cel mai scurt timp, prestarea serviciului de transport consumatorilor finali afectaţi de întreruperile neprogramate şi/sau programate din reţeaua electrică de transport, care au ca efect întreruperea alimentării, respectiv a tensiunii în instalaţiile de utilizare.
    15. Dacă reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune, este conectată la celulele din staţiile de transformare ce aparţin operatorului reţelei de transport şi de sistem, ultimul este obligat să asigure, la solicitarea operatorului reţelei de distribuţie, prezenţa  echipelor sale de intervenţie operativă, într-un timp ce nu va depăşi 60 minute, cu scopul executării manevrelor necesare.
    16. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să informeze operatorul reţelei de distribuţie, imediat sau într-un termen nu mai mare de 15 minute din momentul producerii evenimentului, despre declanşarea avariată a întreruptoarelor 6-10 kV, amplasate pe teritoriul staţiilor electrice ale operatorului reţelei de transport şi de sistem.
    17. Pentru nerespectarea cerinţelor specificate la pct. 15 pct. 16 din prezentul Regulament, Agenţia are dreptul să reducă tariful pentru serviciul de transport a energiei electrice, în limitele stabilite de art. 44 al Legii cu privire la energia electrică şi conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Reducerea nu se aplică în cazul în care obligaţiile respective au fost respectate în 90% şi mai mult din totalul de cazuri înregistrate.
    18. Pentru aprecierea continuităţii serviciului de transport a energiei electrice, operatorul  reţelei de transport şi de sistem înregistrează/calculează anual următorii indicatori de calitate generali:
    a)  numărul de întreruperi de lungă durată;
    b) durata totală, exprimată în minute, a întreruperilor de lungă durată;
    c) Energia Nelivrată – ENS (Energy Not Supplied), care este definită ca energia nelivrată consumatorilor finali, din cauza întreruperilor;

    d) Timpul Mediu de Întrerupere – AIT (Average Interruption Time), care reprezintă perioada medie echivalentă de timp, exprimată în minute, în  care a fost întreruptă livrarea energiei electrice pe parcursul anului:

    unde, în formulele de mai sus, notaţiile reprezintă:
    Pi – puterea electrică întreruptă (MW) la întreruperea i (ultima putere măsurată înainte de întrerupere);
    Di – durata (timpul în minute) de întrerupere (din momentul dispariţiei tensiunii pînă la restabilire) a consumatorilor la întreruperea i;
    AD – consumul anual de energie electrică (Annual Demand), fără pierderile din reţeaua electrică de transport şi de distribuţie, inclusiv exportul (MWh).
    19. Indicatorii prevăzuţi la pct. 18 din prezentul Regulament se calculează pentru întreruperile programate şi, separat, pentru cele neprogramate. Pentru întreruperile neprogramate, indicatorii se diferenţiază după următoarele cauze:
    a) forţa majoră sau condiţii meteorologice deosebite;
    b) evenimente cauzate de terţi;
    c) motive interne (din cauza operatorului reţelei de transport şi de sistem).
Secţiunea 6
OBLIGAŢIILE OPERATORULUI REŢELEI DE TRANSPORT
ŞI DE SISTEM ŞI ALE OPERATORILOR REŢELELOR DE
DISTRIBUŢIE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE
    20. Operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să livreze consumatorilor finali energie electrică, pînă la punctele de delimitare, la parametrii de calitate stabiliţi conform standardului naţional “Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice”.
    21. Operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să înlăture cauzele situaţiilor de supratensiuni şi goluri repetate de tensiune, generate de defecţiunile utilajului reţelei electrice de distribuţie, în termen nu mai mare de 24 ore de la primirea şi înregistrarea solicitărilor verbale sau scrise ale consumatorilor finali.
    22. Solicitările consumatorilor finali cu privire la încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice (altele decît cele specificate la pct. 21 din prezentul Regulament), se examinează de operatorul reţelei de distribuţie, cu efectuarea măsurărilor necesare, iar rezultatul examinării se expune într-un act, de modelul stabilit în Anexa nr. 4 la prezentul Regulament, întocmit în două exemplare şi semnat de consumatorul final şi personalul operatorului reţelei de distribuţie. În act se indică, obligatoriu, termenul de soluţionare a cazului. În dependenţă de volumul de lucrări necesar, termenul se stabileşte conform tabelului de mai jos şi se calculează din momentul înregistrării solicitării consumatorului final la operatorul reţelei de distribuţie. Dacă termenul stabilit în act nu se respectă (situaţia fiind confirmată prin măsurări conform standardului naţional “Normele de calitate a energiei electrice în sistemele electroenergetice publice”), operatorul reţelei de distribuţie suportă plata compensațiilor, conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament, pentru toată perioada, de la data înregistrării solicitării şi pînă la data soluţionării cazului.
    [Pct.22 modificat prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]
Termenele de soluţionare a cazurilor de încălcare a parametrilor
de calitate a  energiei electrice (zile calendaristice)
Termenul de soluţionare
Denumirea activităţilor
15

1.      Redistribuirea sarcinilor pe faze, întinderea conductoarelor liniilor electrice aeriene

2.      Reglarea tensiunii la posturile de transformare;

3.      Lucrări de profilaxie în 

4.      Schimbarea branşamentului, a aparatelor de comutaţie şi de protecţie la consumatorul final;

aparatelor de comutaţie şi protecţie la postul de transformare;

6.      Alte lucrări de profilaxie la linii, la panouri şi la posturi de transformare.

30

1.      Schimbarea transformatorului de putere la postul de transformare;

2.      Adăugarea sau schimbarea conductoarelor pe pilonii existenţi cu redistribuirea ulterioara a sarcinii;

3.      Reparaţia liniei în cablu.
60

1.      Schimbarea (redimensionarea) secţiunii şi a tipului conductoarelor (pe piloni existenţi);

2.      Construcţia unui post de transformare nou;

3.      Construcţia unei porţiuni de linie sau a unor linii electrice noi.


    23. Măsurarea parametrilor de calitate a energiei electrice poate fi efectuată atît de operatorul reţelei de distribuţie, precum şi de altă persoană fizică sau juridică, autorizată în condiţiile legislaţiei în vigoare pentru efectuarea acestor măsurări. În cazul în care măsurările se efectuează de către o persoană autorizată, alta decît operatorul reţelei de distribuţie, consumatorul final, achită costul serviciului. Dacă în rezultatul măsurărilor pretenţiile consumatorului final se confirmă – operatorul reţelei de distribuţie este obligat să restituie consumatorului final, la cerere, cheltuielile suportate pentru achitarea serviciului de măsurare a parametrilor de calitate a energiei electrice. Suma cheltuielilor restituite nu va depăşi în acest caz costul serviciului respectiv, prestat de operatorul reţelei de distribuţie.
    24. Prevederile pct. 22 din prezentul Regulament nu se aplică în cazul în care se demonstrează că încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice a avut loc din cauza instalaţiei de utilizare a consumatorului final.
    25. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să întreprindă măsurile necesare în vederea menţinerii variaţiei tensiunii în punctele de racordare la reţelele electrice de transport, în conformitate cu documentele normativ-tehnice în domeniu. La cererea operatorului reţelelor de distribuţie, operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să prezinte informaţii privind parametrii de sistem (tensiunea, curentul, puterea), inclusiv în timp real (prin intermediul sistemelor automatizate), de la staţiile de transformare la care sînt racordate reţelele electrice de distribuţie.
    26. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat sa asigure funcţionarea echipamentelor de reglare a tensiunii sub sarcină în aşa mod încît valoarea tensiunii la barele 6-10 kV ale staţiilor electrice, la care sînt conectate reţelele de distribuţie, sa fie nu mai mică de 105% de la tensiunea nominală în perioada sarcinilor maxime şi nu mai mare de 100% de la tensiunea nominală în perioadele de sarcină minimă.
    27. Dacă se dovedeşte că încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice livrate consumatorului final se datorează nerespectării de către operatorul reţelei de transport şi de sistem a prevederilor pct. 25 şi 26 din prezentul Regulament, operatorul reţelei de distribuţie suportă plata compensațiilor, în mărimea stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament. Operatorul reţelei de transport şi de sistem este obligat să restituie sumele respective operatorului reţelei de distribuţie.
    [Pct.27 modificat prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]
Secţiunea 7
CALITATEA RELAŢIILOR DINTRE OPERATORUL REŢELEI
DE TRANSPORT ŞI DE SISTEM, OPERATORII REŢELELOR
DE DISTRIBUŢIE ŞI CONSUMATORII FINALI EXISTENŢI
SAU POTENŢIALI
    28. Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să anunţe consumatorii finali şi alţi utilizatori de sistem despre întreruperile programate.
    Operatorul reţelei de distribuţie difuzează informaţia respectivă prin telefon, mass-media sau alte mijloace de informare cu cel puţin 3 zile calendaristice înainte de întreruperile programate. Consumatorii finali cu puterea de 100 kW şi mai mult sînt informaţi în scris cu cel puţin 7 zile înainte de întreruperea programată. Întreruperile se programează, pe cît e posibil, la date şi ore care vor afecta cît mai puţin consumatorii finali. Anunţul difuzat trebuie să conţină informaţii privind data, cauzele, durata întreruperii.
    Operatorul reţelei de transport şi de sistem prezintă operatorilor reţelelor de distribuţie şi consumatorilor finali programul anual de retrageri din exploatare a echipamentului său, care asigură fiabilitatea livrării energiei electrice în reţelele 6,10,35,110 kV ale consumatorilor finali şi ale operatorilor reţelelor de distribuţie. Modificările ulterioare ale programului sînt anunţate utilizatorilor care pot fi afectaţi cu minim 15 zile calendaristice înainte, indicîndu-se data, perioada de întrerupere şi zona sau instalaţiile electrice afectate.
    29. Operatorul rețelei de transport și de sistem, operatorul rețelei de distribuție eliberează avizele de racordare în cazul prezentării solicitării însoțite de toate documentele și datele necesare în următoarele termene:
    1) 10 zile calendaristice în cazul solicitărilor de racordare la rețeaua electrică de distribuție a instalațiilor electrice ale unui potențial consumator final;
    2) 15 zile în cazul solicitării de racordare la rețeaua electrică de transport a instalațiilor electrice ale unui potențial consumator final;
    3) 30 de zile în cazul solicitării de racordare la rețeaua electrică a unei centrale electrice.
    [Pct.29 în redacția HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]
    30. Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute de pct. 28, pct. 29 din prezentul Regulament, Agenţia are dreptul să reducă tariful pentru serviciile de transport sau tariful pentru serviciul de distribuţie, în limitele stabilite de art. 44 al Legii cu privire la energia electrică şi conform Anexei nr. 3 la prezentul Regulament. Reducerea nu se va aplica în cazul în care obligaţiile respective au fost respectate în 90% şi mai mult din totalul de cazuri înregistrate.
    31. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, sau operatorul reţelei de distribuţie racordează instalaţiile de utilizare ale solicitanţilor, consumatori finali potenţiali sau existenţi, la reţeaua electrică în termenul de 4 zile calendaristice de la efectuarea plăţii pentru racordare, cu condiţia îndeplinirii avizului de racordare şi a prezentării actului de admitere în exploatare a instalaţiei electrice.
    32. Termenul pentru reconectarea instalaţiei de utilizare a consumatorului final la reţeaua electrică este de cel mult 2 zile lucrătoare de la data achitării plăţii pentru reconectare.
    33. În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute de pct. 31, pct. 32 din prezentul Regulament, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorul reţelei de distribuţie, este obligat să achite solicitantului, consumator final potenţial sau existent, o compensaţie conform prevederilor art. 44 al Legii cu privire la energia electrică, în mărimea stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament.
Secţiunea 8
REDUCEREA TARIFULUI ŞI
PLATA COMPENSAŢIILOR
    34. Reducerile de tarif, prevăzute de prezentul Regulament, se calculează de către Agenţie pentru fiecare an de activitate şi se iau în consideraţie la stabilirea noilor tarife pentru serviciile de transport sau de distribuţie a energiei electrice.
    35. În cazul nerespectării valorilor indicatorilor de calitate, reducerea tarifului pentru serviciile de distribuţie se aplică în mărimea stabilită în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament, pentru tot volumul de energie electrică, livrat consumatorilor finali în anul pentru care s-a efectuat analiza indicatorilor de calitate. Reducerea tarifului pentru serviciul de transport a energiei electrice se va aplica în raport cu volumul total de energie electrică transportată şi livrată din reţeaua electrică de transport.
    36. Plata compensaţiilor se efectuează în termen de cel mult 30 zile calendaristice după depunerea de către consumatorul final potenţial sau existent, a unei cereri scrise în adresa operatorului reţelei de distribuţie, sau a operatorului reţelei de transport şi de sistem, după caz.
    37. Consumatorii finali care dispun de echipamente de măsurare performante, care permit înregistrarea duratei şi numărului de întreruperi, au dreptul să folosească înregistrările acestor echipamente pentru argumentarea cererii de plată a compensaţiilor pentru serviciile necalitative.
    38. Cu acordul părţilor, compensaţiile calculate pot fi achitate consumatorilor finali sau pot fi considerate ca plată în avans pentru energia electrică consumată de consumatorul final în următoarea perioadă de facturare.
    39. Situaţiile legate de încălcarea parametrilor de calitate a energiei electrice, care au dus la defectarea aparatelor electrice ale consumatorilor, se înregistrează şi se soluţionează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 393 din 15 decembrie 2010 .
    40. În conformitate cu prevederile legislaţiei civile şi/sau clauzele contractuale, consumatorii finali au dreptul să ceară operatorului reţelei de transport şi de sistem, operatorilor reţelelor de distribuţie restituirea prejudiciilor morale şi/sau materiale suportate în urma prestării serviciilor necalitative.
Secţiunea 9
ALTE DISPOZIŢII
    41. Operatorul reţelei de transport şi de sistem şi operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să înregistreze toate cererile, sesizările, solicitările legate de indicatorii de calitate a serviciului de distribuţie şi de transport a energiei electrice şi să prezinte Agenţiei anual, pînă la 28 februarie, rapoarte privind calitatea serviciului de transport şi distribuţie a energiei electrice. Rapoartele se vor întocmi conform Anexelor nr. 1 şi 2 la prezentul Regulament.
    42. Operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să aducă la cunoştinţa consumatorilor finali cerinţele privind calitatea serviciilor de distribuţie a energiei electrice prin afişarea Anexei nr. 3 la prezentul Regulament în toate oficiile sale comerciale, precum şi în centre pentru relaţii cu consumatorii.
    43. În planurile de investiţii, operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie trebuie să prevadă instalarea sistemelor noi de telemecanică şi de semnalizare de la distanţă,  de reglare automată a tensiunii, precum şi restabilirea sistemelor existente.
    44. La elaborarea planurilor de investiţii, operatorii reţelelor de distribuţie trebuie să acorde prioritate localităţilor în care se înregistrează o valoare mai înaltă a indicatorilor de calitate, care reflectă continuitatea livrării energiei electrice, comparativ cu valoarea medie pe întreprindere.
    45. Rezultatele analizei rapoartelor anuale cu privire la calitatea serviciilor se publică pe pagina WEB a Agenţiei.
    46. Operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie sînt obligaţi să asigure păstrarea datelor necesare calculării indicatorilor de continuitate pe o durată de cel puţin 6 ani.
    [Pct.47 se abrogă prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.1 modificată prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HANRE211 din 09.10.15, MO332-339/11.12.15 art.2404]

    [Anexa nr.3 modificată prin RMO276 din 29.11.13, MO276-280/29.11.13 art.124]


    anexa nr.4