OMFC104/2011
ID intern unic:  339829
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 104
din  10.08.2011
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în
Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor
bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului
Finanţelor
Publicat : 19.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art Nr : 1142     Data intrarii in vigoare : 19.08.2011
    În legătură cu necesitatea reflectării unor operaţiuni specifice în executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor,
ORDON:
    1. În Normele metodologice privind executarea de casă a  mijloacelor  bugetului  public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 28 noiembrie 2005, se operează următoarele modificări şi completări:
    1.1. Punctul 2.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    „2.4. Restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală / vamală, a sumelor achitate în plus sau incorect de către contribuabili la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
    2.4.1. Restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală / vamală, încasate incorect sau în plus la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se efectuează de către Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în baza Borderoului notelor de transfer prezentate spre executare (anexa nr.II-8) (în continuare Borderoul notelor de transfer), Borderoului ordinelor de plată prezentate spre restituire (anexa nr.II-9) (în continuare Borderoul ordinelor de plată), Registrului de evidenţă a certificatelor de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar aferente plăţilor achitate în plus sau incorect (anexa nr.II-9r).
    2.4.2. Restituirea plăţilor se efectuează de la bugetul la care au fost înregistrate aceste plăţi.
    2.4.3. Restituirea din contul veniturilor generale de stat se efectuează în baza normativelor defalcărilor din veniturile generale de stat pentru anul curent.
    2.4.4. În unele cazuri, cînd suma restituirii depăşeşte soldul la contul trezorerial de încasări dat, atunci la contul trezorerial respectiv se permite sold debitor pe parcursul anului bugetar.
    Restituirea plăţilor se efectuează în limita soldului disponibil al bugetului.
    2.4.5. Pentru operaţiunile de trecere / restituire a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală / vamală, a sumelor achitate la buget în plus sau incorect în cadrul / din contul bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, documentele se prezintă de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări spre executare Trezoreriei de Stat.
    2.4.6. Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat
    2.4.6.1. Pentru operaţiunile de trecere / restituire, documentele se vor prezenta de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat la Trezoreria de Stat după cum urmează:
    - pe suport electronic - notele de transfer / ordinele de plată, fiind însoţite de Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată. Borderoul va fi confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite;
    - pe suport de hîrtie - Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată confirmate prin semnăturile persoanelor împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde umede. Borderoul se emite în două exemplare, dintre care unul se restituie Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu menţiunea despre recepţionare.
    2.4.6.2. Repartizarea competentelor în cadrul Serviciului Fiscal de Stat pentru executarea operaţiunilor de trecere / restituire a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală, sumelor achitate la buget în plus sau incorect în cadrul / din contul bugetului de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, se efectuează după cum urmează:
    Responsabilitatea de corectitudinea întocmirii documentelor de plată (notelor de transfer şi ordinelor de plată) revine organelor fiscale, la care se deservesc contribuabilii sau la care este înregistrată plata în plus.
    În temeiul documentelor justificative, organul fiscal asigură întocmirea documentelor de plată pe suport electronic şi pe suport de hîrtie în 2 exemplare, ambele fiind semnate de către persoanele împuternicite cu dreptul primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei rotunde umede.
    Primul exemplar al documentului de plată împreună cu documentele justificative, rămîne spre păstrare la organul fiscal şi se va supune verificării din partea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în cadrul inspectării activităţii organului fiscal.
    Al doilea exemplar al documentului de plată, fiind însoţit de borderou se remite Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, după cum urmează:
    - pe suport electronic – notele de transfer / ordinele de plată fiind însoţite de Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată;
    - pe suport de hîrtie - notele de transfer / ordinele de plată fiind însoţite de Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată. Borderoul se emite în două exemplare, ambele fiind semnate de către persoanele împuternicite cu dreptul primei şi a doua semnături, cu aplicarea ştampilei rotunde umede;
    2.4.6.3 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat este responsabil de:
    - recepţionarea pe suport electronic şi pe suport de hîrtie a documentelor de plată, însoţite de borderourile respective, un exemplar de borderou pe suport de hîrtie se restituie organului fiscal cu menţiunea despre recepţionare;
    - remiterea în mod centralizat către Trezoreria de Stat spre executare a documentelor în modul stabilit la pct.2.4.6.1;
    - remiterea către organele fiscale pe suport electronic a informaţiei cu privire la notele de transfer şi ordinele de plată executate (ca parte componentă a informaţiei indicate la pct.2.3.14.).
    2.4.6.4 Pentru operaţiunile de trecere a sumelor achitate la buget în plus sau incorect de contribuabili în cadrul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, organele fiscale teritoriale întocmesc şi le transmit spre executare trezoreriilor teritoriale:
    - note de transfer pe suport electronic,
    - iar pe suport de hîrtie Borderoul notelor de transfer, confirmat prin semnăturile persoanelor împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde umede.
    2.4.6.5 În cazul restituirii sumelor achitate la buget în plus sau incorect de către contribuabili din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, organele fiscale teritoriale întocmesc ordine de plată în 2 exemplare, semnate de către persoanele autorizate cu dreptul la prima şi a doua semnătură, cu aplicarea ştampilei rotunde umede, şi însoţite de Borderoul ordinelor de plată, semnat de persoanele autorizate cu dreptul la semnătură, cu aplicarea ştampilei rotunde, se transmit spre executare trezoreriilor teritoriale. După executare, exemplarele doi ale ordinelor de plată cu menţiunea trezoreriilor teritoriale se remit organelor fiscale teritoriale.
    2.4.7. Plăţile administrate de către Serviciul Vamal
    2.4.7.1 Operaţiunile de executare a notelor de transfer se efectuează de către Serviciul Vamal şi se prezintă în aceeaşi zi operaţională Trezoreriei de Stat pe suport electronic, care ulterior se reflectă în executarea de casă a bugetului de stat. Informaţia prezentată va fi confirmată prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite.
    2.4.7.2 Pentru operaţiunile de restituire, documentele se vor prezenta de către Serviciul Vamal la Trezoreria de Stat după cum urmează:
    - pe suport electronic – ordinele de plată fiind însoţite de Borderoul ordinelor de plată. Borderoul va fi confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite;
    - pe suport de hîrtie - Borderoul ordinelor de plată confirmat prin semnăturile persoanelor împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde umede. Borderoul pe suport de hîrtie se emite în două exemplare, dintre care unul se restituie Serviciului Vamal cu menţiunea despre recepţionare.
    2.4.7.3 Responsabilitatea pentru corectitudinea întocmirii documentelor de plată şi executarea notelor de transfer revine Serviciului Vamal.
    2.4.8. Plăţile administrate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină / Casa Naţională de Asigurări Sociale
    2.4.8.1 Pentru operaţiunile de trecere / restituire, documentele se vor prezenta de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină / Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare CNAM / CNAS) la Trezoreria de Stat după cum urmează:
    - pe suport electronic - notele de transfer / ordinele de plată, fiind însoţite de Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată. Borderoul va fi confirmat prin semnăturile digitale ale persoanelor împuternicite;
    - pe suport de hîrtie - Borderoul notelor de transfer / Borderoul ordinelor de plată confirmate prin semnăturile persoanelor împuternicite, cu aplicarea ştampilei rotunde umede. Borderoul se emite în două exemplare, dintre care unul se restituie CNAM / CNAS cu menţiunea despre recepţionare.
    2.4.8.2 Responsabilitatea de corectitudinea întocmirii documentelor de plată (notelor de transfer şi ordinelor de plată) revine CNAM / CNAS, la care se deservesc contribuabilii sau la care este înregistrată plata în plus.
    2.4.9. După executare, Trezoreria de Stat transmite către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări pe suport electronic după cum urmează:
    - informaţia cu privire la notele de transfer (excepţie Serviciul Vamal) / ordinele de plată executate (ca parte componentă a informaţiei indicate la pct.2.3.14.);
    - Registrul notelor de transfer executate (Anexa nr.II-8e) (excepţie Serviciul Vamal) şi Registrul ordinelor de plată executate (Anexa nr. II-9e).
    2.4.10. În cazul neexecutării documentelor de plată, Trezoreria de Stat prezintă către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări pe suport electronic Registrul notelor de transfer remise (Anexa nr.II-8re) / Registrul ordinelor de plată remise (Anexa nr. II-9re), cu indicarea motivului neexecutării.
    2.4.11. În cazul cînd apar unele întrebări în procesul executării şi/sau examinării documentelor prezentate spre executare, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sînt în drept de a solicita informaţii suplimentare.
    2.4.12. Controlul şi responsabilitatea asupra veridicităţii efectuării operaţiunilor de restituire a plăţilor transferate în plus de către contribuabili sau trecerii plăţilor de la un tip de plată la altul, o poartă beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări.
    2.4.13 În cazul insuficienţei mijloacelor la conturile bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sînt în drept de a executa documentele prezentate de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări spre restituire sau trecere din cont în cont prin achitarea lor parţială, perfectînd documentele de plată respective, cu indicarea menţiunii în destinaţia plăţii a documentului perfectat despre executarea parţială a acestora.
    2.4.14. Restituirea plăţilor achitate în plus de către agentul economic sau persoana fizică se efectuează de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor prin transferul mijloacelor la contul bancar al agentului economic sau al persoanei fizice, deschis în instituţia bancară.
    2.4.14.1 Restituirea mijloacelor din contul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale persoanelor fizice poate fi efectuată de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor în baza Certificatului de confirmare privind restituirea mijloacelor băneşti în numerar aferente plăţilor achitate în plus sau incorect.
    2.4.15. În baza documentelor prezentate de către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor efectuează restituirea plăţilor transferate în plus sau trecerea plăţilor de la un tip de plată la altul cu înscrierea concomitentă în conturile trezoreriale de încasări.
    2.4.16. În scopul întocmirii rapoartelor lunare privind executarea bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor prezintă în a doua zi lucrătoare a lunii următoare perioadei de gestiune Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Serviciului Vamal, inspectoratelor fiscale teritoriale Registrul veniturilor bugetului de stat (anexa nr.II-6) şi Registrul veniturilor bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (anexa nr.II-7) în 2 exemplare, semnate şi autentificate prin ştampilă.
    Registrele se perfectează cumulativ de la începutul anului, pe tipuri de impozite şi taxe.
    2.4.17. Beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări, verifică lunar registrul veniturilor bugetelor respective încasate la conturile trezoreriale de încasări şi le confirmă prin semnătură şi ştampila rotundă, iar în termen de 2 zile prezintă Trezoreriei de Stat şi trezoreriilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor un exemplar de registru.
    În cazul depistării unor divergenţe, beneficiarii conturilor trezoreriale de încasării, de comun acord cu Trezoreria de Stat şi trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, întocmesc Actul de verificare a veniturilor încasate la bugetele respective după caz:
    - Actul de verificare a veniturilor încasate la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special (anexa nr.II-10);
    - Actul de verificare a veniturilor încasate la bugetul de stat/ bugetul asigurărilor sociale de stat/ fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală (anexa nr.II-10a);
    - Actul de verificare a veniturilor încasate la bugetul raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special şi bugetul local (anexa nr.II-11).
    Corectările se efectuează în ziua operaţională curentă.
    2.4.18. Modul de restituire a fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat
    2.4.18.1. Sumele aferente fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat achitate în plus sau incorect, se restituie în baza solicitărilor de restituire a acestora.
    Solicitările se depun de către plătitori nemijlocit la instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat beneficiare, cu anexarea documentelor justificative.
    Instituţiile publice examinează solicitările şi după caz, întocmesc ordine de plată pentru restituirea sumelor, prezentîndu-le trezoreriei teritoriale deservente.
    2.4.18.2. Trezoreriile teritoriale verifică corectitudinea întocmirii ordinelor de plată privind restituirea sumelor achitate în plus sau incorect, le introduc în sistemul informaţional şi le transmit către Trezoreria de Stat.
    2.4.18.3. Trezoreria de Stat transferă către trezoreriile teritoriale sumele solicitate pentru efectuarea restituirilor achitate în plus sau incorect, în ordinea stabilită.
    1.2. Se introduc următoarele anexe noi, cu următoarele denumiri:
    - Registrul ordinelor de plată executate (anexa nr.II-9e);
    - Registrul notelor de transfer remise (anexa nr.II-8re);
    - Registrul ordinelor de plată remise (anexa nr.II-9re).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                              Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 104. Chişinău, 10 august 2011.


    anexa nr.II-9e

    anexa nr.II-8re

    anexa nr.II-9re