HGC606/2011
ID intern unic:  339835
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 606
din  11.08.2011
cu privire la modificarea şi completarea
Hotărîrii Guvernului nr. 1036 din 17 septembrie 2007
Publicat : 19.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 135-138     art Nr : 679
    În scopul executării prevederilor Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.231-234, art.732), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 1036 din 17 septembrie 2007 „Pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale  provenite de la serviciile prestate contra plată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 153-156, art. 1083), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 1, cuvintele „şi serviciilor” se substituie cu cuvintele „pentru serviciile”;
    în anexa nr. 1:
    în titlul Regulamentului, cuvintele „şi serviciilor” se substituie cu cuvintele „pentru serviciile”;
    la punctul 1, cuvintele „şi serviciilor” se substituie cu cuvintele „pentru serviciile”;
    la punctul 2, sintagma „Ordonanţei Guvernului nr.1 din 26 septembrie 2000 „Privind stabilirea cuantumului taxelor consulare” (în continuare – Ordonanţa)” se substituie cu sintagma „Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare”;
    la punctul 3, litera b) va avea următorul cuprins:
    „b) taxă consulară – plată efectuată la bugetul de stat de către persoane fizice sau juridice rezidente sau nerezidente pentru serviciile consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi de misiunile diplomatice, inclusiv de reprezentanţele permanente de pe lîngă organismele internaţionale, şi de oficiile consulare ale Republicii Moldova ;”;
    punctul 6 va avea următorul cuprins:
    „6. În cazul serviciilor consulare prestate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, taxa consulară se încasează în lei. În cazul serviciilor consulare prestate de misiunile diplomatice, taxa consulară se încasează în euro sau în valuta ţării de reşedinţă. Taxa percepută în valuta ţării de reşedinţă (în cazul în care euro nu este valuta ţării de reşedinţă) se calculează la începutul fiecărui trimestru, conform cursului mediu al trimestrului precedent, existent în statul de reşedinţă faţă de euro, stabilit de banca centrală a ţării de reşedinţă.”;
    la punctul 7, cuvîntul „Ordonanţei” se substituie cu sintagma „Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare”;
    punctul 13 se exclude;
    la punctul 14, cuvintele „devizul de venituri şi cheltuieli” se substituie cu cuvintele „devizul de cheltuieli”, iar cuvintele „veniturile de bază” – cu  cuvintele „cheltuieli de bază”;
    la punctul 17, cuvintele „cheltuielilor pe taxele consulare” se substituie cu cuvintele „cheltuielilor din taxele consulare”;
    la punctul 18, cuvintele „devizelor de venituri şi a” se exclud;
    se completează cu capitolul II1, cu următorul cuprins:
    „II1. Restituirea taxelor consulare
    221. Taxa consulară se restituie solicitantului de servicii consulare, la cerere, în următoarele cazuri:
    a) cînd serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;
    b) cînd plata s-a făcut fără temei just sau dintr-o interpretare greşită a legii.
    222. În cazul în care s-a efectuat o plată majorată nejustificat, se restituie doar diferenţa dintre suma încasată şi taxa reală ce urma să fie achitată.
    223.Taxele percepute pentru examinarea cererilor de viză nu se restituie.
    224.Cererea privind restituirea taxei consulare poate fi depusă la instituţia serviciului diplomatic într-un termen maxim de un an de zile de la data achitării taxei. În cerere se indică modalitatea de restituire a banilor: la contul bancar deschis în una din băncile rezidente din statul de reşedinţă sau în numerar din casieria misiunii. La cerere se anexează copia chitanţei sau a ordinului de plată privind intrarea la cont a taxei consulare şi copia actului de identitate.
    225. Decizia privind restituirea taxei consulare sau privind respingerea cererii este luată de şeful misiunii şi se prezintă solicitantului în formă scrisă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii.
    226. Comisionul bancar pentru transfer se reţine de la solicitant, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul 221 litera b).”;
    în titlul capitolului III, cuvintele „şi bonurilor de încasare a taxelor consulare (formulare tipizate cu regim special)” se exclud;
    punctul 23 se exclude;
    la punctul 26, cuvintele „şi bonurilor de încasare a taxelor consulare (formulare tipizate cu regim special)” se exclud;
    la punctul 38, cuvintele „executarea taxelor consulare” se substituie cu cuvintele „încasarea şi utilizarea taxelor consulare”, iar după cuvintele „Ministerului Finanţelor,” se introduce cuvîntul  „lunar,”;
    în anexa nr.2:
    punctul 3, după cuvintele „Tarifele serviciilor contra plată”, se completează cu cuvintele „ , cu excepţia celor specificate la punctul 2 litera a),”;
    punctul 4 va avea următorul cuprins:
    „4. Tarifele pentru cheltuielile aferente celor consulare se aprobă de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, la propunerea misiunilor diplomatice, şi nu vor depăşi mărimea cheltuielilor pentru acordarea serviciilor.”;
    la punctul 6, cuvintele „precum urmează:” şi literele a) - d) se exclud;
    punctul 7 va avea următorul cuprins:
    „7. Mijloacele speciale ce ţin de cheltuielile aferente legate de efectuarea acţiunilor consulare se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente prestării serviciilor, precum şi asigurării activităţii misiunii diplomatice, în conformitate cu planurile de finanţare, aprobate în modul stabilit.”;
    la punctul 8, cuvintele „dolari SUA” se exclud şi în final se introduc cuvintele „ , conform cursului calculat la începutul fiecărui trimestru în baza cursului mediu al trimestrului precedent, existent în statul de reşedinţă faţă de euro, stabilit de banca centrală a ţării de reşedinţă.”;
    la punctul 9, cuvintele „art.6 al Ordonanţei Guvernului nr.1 din 26 septembrie 2000 privind stabilirea cuantumului taxelor consulare” se substituie cu cuvintele „art.8 al Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare”;
    la punctul 10, cuvîntul „aplicînd” se substituie cu cuvintele „se aplică”;
    punctele 11 şi 12 vor avea următorul cuprins:
    „11. În cazul restituirii taxei consulare conform articolului 9 al Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare, plata pentru cheltuielile aferente nu se restituie, cu excepţia cazurilor în care au fost calculate eronat de către funcţionarul consular.
    12. Mijloacele speciale provenite din plata pentru serviciile hoteliere acordate de Casa de oaspeţi din or. Moscova şi mijloacele speciale ce ţin de veniturile de la chiria/arenda bunurilor proprietate publică pe bază de contract se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere a Casei de oaspeţi şi a cheltuielilor ce ţin de activitatea misiunii diplomatice, inclusiv a cheltuielilor capitale, conform planurilor de finanţare, aprobate în modul stabilit.”;
    la punctul 19, cuvintele „în ordinele misiunilor diplomatice” se exclud;
    punctul 29, după sintagma „Ministerului Finanţelor,” se completează cu cuvîntul  „lunar,”.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir  FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                      Iurie Leancă
    Ministrul finanţelor                                                          Veaceslav Negruţa

    Nr. 606. Chişinău, 11 august 2011.