LPC168/2011
ID intern unic:  339860
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 168
din  22.07.2011
pentru modificarea Legii nr. 382-XIV din 6 mai 1999  cu privire la
circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor
Publicat : 26.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 139-145     art Nr : 436
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea nr. 382-XIV din 6 mai 1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr. 73–77, art. 339), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În cuprinsul legii, sintagma „Comisia Interdepartamentală de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului” se înlocuieşte  cu sintagma „Comisia Naţională Antidrog”, iar cuvîntul „comisia” – cu sintagma „Comisia Naţională”.
    2. Articolele 5 şi 6 vor avea următorul cuprins:
    „Art.5. – (1) Comisia Naţională Antidrog, denumită în continuare Comisia Naţională, este un organ interdepartamental, instituit de Guvern în scopul promovării politicii statului în domeniul circulaţiei substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor.
    (2) Comisia Naţională se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare,  de tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezenta lege.
    Art.6. – Comisia Naţională:
    a) implementează cerinţele stipulate în convenţiile internaţionale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cum ar fi: Convenţia unică asupra stupefiantelor (1961),  Convenţia asupra substanţelor psihotrope (1971) şi Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988), la care Republica Moldova este parte;
    b) creează platforma pentru comunicarea continuă cu administraţia publică centrală şi locală, cu entităţi care contribuie la implementarea politicii în domeniul drogurilor în scopul realizării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni antidrog,  aprobat de Guvern;
    c) elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniu;
    d) asigură coordonarea activităţilor întreprinse de instituţiile de specialitate şi de organizaţiile necomerciale în vederea reducerii cererii şi ofertei de droguri, realizării acţiunilor prevăzute în Planul naţional de acţiuni antidrog; 
    e) conlucrează cu organizaţiile necomerciale, cu parteneri externi, cu alte organe în scopul susţinerii tehnice şi financiare necesare pentru realizarea obiectivelor stipulate în Strategia naţională antidrog şi în Planul naţional de acţiuni antidrog; 
    f) în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, elaborează programe naţionale de organizare a asistenţei medico-sociale integrate (asistenţă medicală, socială, de reabilitare, de reducere a riscurilor etc.)  pentru consumatorii de droguri;
    g) în comun cu instituţiile interesate, organizează cercetări ştiinţifice privind fenomenul consumului de droguri;
    h) în comun cu reprezentanţii administraţiei publice centrale şi locale, ai organizaţiilor necomerciale, elaborează programe de pregătire şi instruire a cadrelor la compartimentul antidrog;
    i) asigură o colaborare permanentă cu reprezentanţii mass-mediei pentru promovarea modului sănătos de viaţă şi informarea societăţii asupra rezultatelor activităţii administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a organizaţiilor necomerciale în vederea reducerii cererii şi ofertei de droguri;
    j) instituie mecanisme de realizare a proiectelor şi programelor de combatere a traficului ilicit de droguri, elaborînd, în baza experienţei internaţionale, noi metode în acest domeniu.”
    Art. II. – Guvernul, în termen de 3 luni, va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 168. Chişinău, 22 iulie 2011.