LPC175/2011
ID intern unic:  339864
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 175
din  28.07.2011
pentru modificarea articolului 14 din
Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior
Publicat : 26.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 139-145     art Nr : 440
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Articol unic. – La articolul 14 din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206–209, art. 681), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Desfăşurarea activităţii de comerţ se autorizează de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr. 175. Chişinău, 28 iulie 2011.