HGM631/2011
ID intern unic:  339887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 631
din  22.08.2011
cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru
Publicat : 26.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 139-145     art Nr : 701
    MODIFICAT
   
HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76


    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează, în calitate de organ consultativ, Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru.
    2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru, conform anexei nr.1.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                      Vladimir FILAT

    Nr. 631. Chişinău, 22 august 2011.
Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.631
din 22 august 2011
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Consiliul Economic (în continuare - Consiliul) este instituit pe lîngă Prim-ministru în calitate de organ consultativ şi are misiunea de a facilita dialogul între reprezentanţii comunităţii de afaceri şi formatorii de politici în vederea dezvoltării unui climat socioeconomic favorabil şi unui mediu de afaceri nondiscriminatoriu, transparent şi favorabil investiţiilor.
    Concomitent, în scopul susținerii şi coordonării procesului de implementare a Acordului de Facilitare a Comerţului, Consiliul îndeplineşte atribuţiile Comitetului Naţional de Facilitare a Comerţului, instituit în conformitate cu art.23 pct. 2 din Protocolul de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, aprobat prin Legea nr.129 din 9 iunie 2016. Acesta este autorizat să discute şi să elaboreze soluţii privind problemele de importanţă naţională legate de comerţul extern, care se referă la două sau mai multe autorităţi publice simultan, în scopul asigurării unei abordări complexe şi reforme sistemice. În partea ce ţine de implementarea Acordului de Facilitare a Comerţului, funcţiile de coordonare se realizează de către Serviciul Vamal.
    [Pct.1 modificat prin HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76]
    [Pct.1 modificat prin HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    2. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi prezentul Regulament.
II. FUNCŢIILE DE BAZĂ ŞI ATRIBUŢIILE
CONSILIULUI

    3. Pentru realizarea misiunii ce-i revine, Consiliul exercită următoarele funcţii de bază:
    a) oferirea de expertiză Guvernului din partea mediului de afaceri în elaborarea politicilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerţului etc.;
    b) monitorizarea şi evaluarea impactului implementării politicilor publice vizate;
    c) contribuirea sectorului privat la procesul de elaborare a deciziilor publice din domeniile economic, bugetar-fiscal, al comerţului etc;
    d) asigurarea unui mecanism de coordonare şi consultare a activităţilor ce au ca scop facilitarea comerţului extern şi de realizare a Acordului de Facilitare a Comerţului (obiectiv de facilitare);
    [Pct.3 lit.d) introdusă prin HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76]
    e) promovarea măsurilor necesare în vederea implementării Acordului de Facilitare a Comerţului (obiectiv de reglementare);
    [Pct.3 lit.e) introdusă prin HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76]
    f) examinarea şi promovarea proiectelor de investiţii necesare implementării Acordului de Facilitare a Comerţului (obiectiv de dezvoltare);
    [Pct.3 lit.f) introdusă prin HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76]
    g) creşterea gradului de cunoaştere a mecanismului şi beneficiilor oferite odată cu implementarea măsurilor de facilitare a comerţului extern (obiectiv de promovare);
    [Pct.3 lit.g) introdusă prin HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76]
    h) acordarea suportului la negocierile privind facilitarea comerţului extern în format bilateral, la nivel regional sau mondial (obiectiv de negociere).
    [Pct.3 lit.h) introdusă prin HG26 din 25.01.17, MO30-39/03.02.17 art.76]
    4. Consiliul are următoarele atribuţii:
    a) examinează toate solicitările din partea Prim-ministrului, prezentîndu-i comentariile şi recomandările respective;
    b) contribuie la elaborarea viziunii Guvernului asupra unor procese de reformă;
    [Pct.4 lit.b) în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    c) iniţiază propuneri asupra politicilor de dezvoltare economică, prezintă recomandări pe marginea programelor de investiţii publice, elaborate de ministere şi de alte autorităţi ale administraţiei publice;
    d) iniţiază propuneri privind perfecţionarea politicilor monetar-creditare, bugetar-fiscale, de comerţ exterior şi interior, de spijinire a sectorului real al economiei, de dezvoltare a infrastructurii, de ameliorare a situaţiei pe piaţa muncii, de dezvoltare umană şi protecţie socială etc.;
    e) examinează şi propune soluţii pentru problemele economice şi sociale stringente ale statului.
III. COMPONENŢA, ORGANIZAREA ŞI
FUNCŢIONAREA CONSILIULUI
    5. Membrii Consiliului sînt numiţi de Prim-ministru din rîndurile reprezentanţilor mediului de afaceri, asociaţiilor de business, comunităţii ştiinţifice, organizaţiilor internaţionale active în domeniul reformelor mediului de afaceri şi a instituţiilor statului. Componenţa Consiliului este aprobată prin dispoziţia Prim-ministrului, ulterior confirmării disponibilităţii persoanelor invitate de către Prim-ministru.
    [Pct.5 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    6. Calitatea de membru al Consiliului este benevolă şi presupune o înaltă responsabilitate civică.
    [Pct.6 modificat prin HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    1) Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:
    a) retragerea benevolă;
    b) desfiinţarea organizaţiei în care activează;
    c) la propunerea Prim-ministrului.
    [Pct.6 lit.c) în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    2) În cazurile enunţate mai sus, secretariatul va informa Prim-ministrul, care va decide, în funcţie de necesitate, demararea procedurii de selectare a noilor membri în decurs de 30 de zile.
    7. Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale şi pentru realizarea mai eficientă a activităţilor, în cadrul Consiliului pot fi create grupuri de lucru tematice permanente sau temporare (ad-hoc).
Fiecare grup permanent va avea un coordonator - membru al grupului de lucru respectiv, ales de membrii grupului de lucru cu majoritatea simplă a voturilor. Coordonatorul conduce şi organizează activitatea grupului.
    8. Consiliul este condus de Prim-ministru.
    [Pct.8 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    9. Secretariatul Consiliului raportează Prim-ministrului şi are următoarele atribuţii:
    a) acordă susţinere Consiliului în analiza unor situaţii particulare ce ţin de mediul de afaceri din ţară, cu scopul luării de către Consiliu a unor decizii documentate şi bine argumentate;
    b) formulează şi prezintă propuneri şi recomandări privind măsurile ţintite spre ameliorarea mediului de afaceri şi atragerea investiţiilor străine directe;
    c) prezintă concluzii şi recomandări Prim-ministrului şi membrilor Consiliului;
    d) asistă instituţiile statului în elaborarea actelor normative ce ţin de procesele de reformă discutate în Consiliu;
    e) monitorizează procesul de implementare a deciziilor şi de evaluare a rezultatelor;
    f) organizează şedinţele Consiliului, stabileşte ordinea de zi a şedinţelor, comunică cu membrii Consiliului în acest scop;
    g) comunică permanent cu mass-media, dar şi direct cu mediul de afaceri, cu asociaţii de specialitate, cu societatea civilă referitor la activitatea Consiliului Economic.
    [Pct.9 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    10.  Consiliul se întruneşte cel puţin trimestrial, la iniţiativa Prim-ministrului.
    [Pct.10 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    11.  Proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului este adus la cunoştinţa membrilor Consiliului de către secretariat cu cel puţin o zi înainte de desfăşurarea acesteia.
    [Pct.11 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    12. În funcţie de agenda şedinţelor Consiliului, Prim-ministru, la propunerea secretariatului, poate invita şi alţi membri, în afară de cei confirmaţi permanenţi.
    [Pct.12 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    13. Lucrările Consiliului se consemnează într-un proces-verbal, care include: data, ora şi locul şedinţei, prezenţa membrilor Consiliului şi a altor participanţi la şedinţă, ordinea de zi, conţinutul dezbaterilor şi deciziile adoptate.
    [Pct.13 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    14. Procesul-verbal este semnat de Prim-ministru şi este expediat membrilor Consiliului.
    [Pct.14 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    15. Informaţia despre activitatea Consiliului, deciziile, procesele-verbale şi ordinea de zi ale şedinţelor sînt publicate pe pagina web a Guvernului.
    [Pct.15 în redacţia HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]
    [Pct.16-20 abrogate prin HG1004 din 28.12.12, MO1-5/04.01.12 art.12]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.631
din 22 august 2011
Lista
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.628 din 12 iulie 2001 “Despre instituirea Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministrul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.78-80, art.653).
    2. Punctul 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.890 din 28 august 2001 “Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.108-109, art.944).
    3. Hotărîrea Guvernului nr.270 din 17 martie 2004 “Despre aprobarea Componenţei nominale a Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.50-52, art.402).
    4. Punctul 15 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1360 din 8 decembrie 2004 “Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.233-236, art.1558).
    5. Hotărîrea Guvernului nr.1148 din 5 octombrie 2006 “Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.270 din 17 martie 2004” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.164-167, art.1242).