LPA184/2011
ID intern unic:  339910
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 184
din  27.08.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 28.08.2011 în Monitorul Oficial Nr. 146     art Nr : 450
    Abrogată prin LP5 din 15.01.12, MO46-47/07.03.12 art.138

    Declarată neconstituţională prin HCC28 din 22.12.11, MO7-12/13.01.12 art.3; în vigoare 22.12.11

    Prezenta lege organică este adoptată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituţie, prin angajarea răspunderii Guvernului faţă de Parlament.
    Art. I. – La articolul 15 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din  21 iulie 1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 78–81, art. 199), alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Transferul unei cotei de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale, sub sancţiunea nulităţii absolute, după cum urmează:
    a) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă în urma unui astfel de transfer orice persoană sau orice persoane care acţionează în comun vor deţine, direct sau indirect, o cotă substanţială în capitalul acestei bănci, precum şi în cazul în care, în urma majorării unei astfel de cote, se vor atinge sau se vor depăşi limitele de 25 la sută, 33 la sută şi 50 la sută;
    b) în baza hotărîrilor judecătoreşti irevocabile ori a tranzacţiilor sau a altor acte juridice efectuate ca urmare a acestor hotărîri;
    c) prin tranzacţii sau alte acte juridice, dacă transferul se efectuează între persoanele rezidente ale ţărilor şi/sau zonelor off-shore, precum şi/sau grupuri de persoane care acţionează în comun, ce au în componenţa lor o persoană din ţările şi/sau zonele off-shore, ori între persoana rezidentă a ţării şi/sau a zonei off-shore şi alte persoane, indiferent de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacţiei.
    Decizia privind o astfel de permisiune prealabilă se emite conform art. 7 alin. (2).
    Exerciţiul dreptului de vot al persoanelor care nu au obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale sau au obţinut cote de participare ce au condus la depăşirea limitelor maxime prevăzute la alin. (2) este suspendat de la data avizării de către Banca Naţională, în mărimea cotei deţinute fără permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. Persoanele respective sînt obligate, în termen de 3 luni, să obţină permisiunea Băncii Naţionale sau să-şi vîndă acţiunile pentru care le este suspendat dreptul de vot unei persoane care a obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale. După expirarea acestui termen, dacă acţiunile nu au fost vîndute sau nu s-a obţinut permisiunea Băncii Naţionale, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor respective, emiterea unor noi acţiuni în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă şi vînzarea acestora, urmînd ca suma obţinută din vînzare să fie transmisă deţinătorului iniţial după reţinerea cheltuielilor legate de vînzare. În cazul unui litigiu judiciar, Banca Naţională dispune băncii anularea acţiunilor şi efectuarea măsurilor enumerate mai sus doar după pronunţarea unei hotărîri judecătoreşti irevocabile.”
    Art. II. – Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183–185, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Transferul de acţiuni ale băncilor în condiţiile art. 15 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare se va înregistra numai după prezentarea permisiunii prealabile scrise a Băncii Naţionale a Moldovei, emise în condiţiile legii menţionate, sub sancţiunea nulităţii absolute a înregistrării tranzacţiei.”
    2. Articolul 261:
    la alineatul (1) litera f), după cuvîntul „hotărîrii” se introduc cuvintele „irevocabile a”;
    alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Respectarea prevederilor prezentului articol este de competenţa persoanelor care ţin registrul valorilor mobiliare şi/sau de competenţa deţinătorilor nominali care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare ale clienţilor, în cazurile prevăzute  la alin. (1) lit. b), g) şi j), sub sancţiunea nulităţii absolute a transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare.”
    Art. III. – Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 111–115, art. 451), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 257 se abrogă.
    2. Articolul 470 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) Instanţa judecătorească care examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine informează în mod obligatoriu şi neîntîrziat despre acest fapt Ministerul Justiţiei şi, după caz, Banca Naţională a Moldovei, în cazul în care este vizată o instituţie financiară licenţiată de aceasta, cu remiterea cererii şi a documentelor aferente. Prezenţa reprezentantului Ministerului Justiţiei şi, după caz, al Băncii Naţionale a Moldovei la şedinţa de judecată în cadrul căreia se examinează cererea de recunoaştere a hotărîrii judecătoreşti străine este obligatorie.”
    Art. IV. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12, alineatul (1) se completează în final cu textul „ , iar în cazul transferului dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare – după rămînerea irevocabilă a hotărîrii”.
    2. La articolul 60:
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În termen de 3 zile de la primirea documentului executoriu, executorul judecătoresc emite o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părţilor în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, cu propunerea de a executa benevol documentul executoriu în termen de 15 zile. La încheierea cu privire la intentarea procedurii de executare va fi anexat borderoul de calcul al cheltuielilor de executare legate de plata taxei de intentare şi de arhivare a dosarului de executare.”
    articolul se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:
    „(31) În cazul renunţării debitorului de a executa benevol documentul executoriu în termenul menţionat la alin. (3), executorul judecătoresc continuă procedura de executare, expediind părţilor o încheiere în acest sens, însoţită de borderoul de calcul al altor cheltuieli de executare, cu menţiunea că suma acestora, care urmează a fi încasată de la debitor, se va stabili ulterior în condiţiile legii, iar debitorului îi va expedia şi copia, certificată de executorul judecătoresc, de pe documentul executoriu.”
    Art. V. – Legea  nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126–128, art. 406) se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 18:
    alineatul (1) se completează cu litera c1) cu următorul cuprins:
    „c1) încălcării grave a legislaţiei – pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare;”
    articolul se completează cu alineatul (51) cu următorul cuprins:
    „(51) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c1), suspendarea se dispune prin ordin al ministrului justiţiei din oficiu.”
    2.  La articolul 21, alineatul (2) se completează cu litera b1) cu următorul cuprins:
    „b1) încălcarea gravă a legislaţiei;”.
    3. Articolul 22:
    la alineatul (1), textul „pe lîngă Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti” se substituie cu textul  „pe lîngă Ministerul Justiţiei”;
    la alineatul (2), cifra „5” se substituie cu cifra „9”, iar textul „un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei” se substituie cu textul „cinci reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Justiţiei”;
    la alineatul (3), cifra „5” se substituie cu cifra „9”, iar cuvintele „de colegiu” se substituie cu cuvintele „din cadrul aparatului central prin ordin al ministrului justiţiei”;
    alineatul (5) va avea următorul cuprins:
    „(5) Deciziile colegiului se adoptă în prezenţa a cel puţin 2/3 din membri, cu majoritatea de voturi ale acestora.”
    4. Articolul 24:
    la alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:
    „d) suspendarea activităţii;”
    la alineatul (3), textul „abaterii disciplinare prevăzute la art. 21 alin. (2) lit. i)” se substituie cu textul „abaterilor disciplinare prevăzute la art. 21 alin. (2)  lit. b1) şi i)”.
    5. Articolul 33:
    la alineatul (1), cuvintele „în comun cu” se substituie cu cuvîntul „şi”;
    la alineatul (2), după cuvintele „procedurii de executare,” se introduc cuvintele „modului de calculare a cheltuielilor de executare,”.
    Art. VI. – (1) Membrii Colegiului disciplinar desemnaţi în baza art. 22 din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti continuă să îşi exercite atribuţiile pînă la expirarea mandatului de 4 ani.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Justiţiei va desemna 4 membri ai Colegiului disciplinar pe perioada rămasă pînă la expirarea mandatului de 4 ani al membrilor în exerciţiu ai Colegiului disciplinar.
    (3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti va transmite Ministerului Justiţiei toate materialele aflate în gestiunea Colegiului disciplinar.
    (4) Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                Marian LUPU

    Nr. 184. Chişinău, 27 august 2011.