HGM652/2011
ID intern unic:  339959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 652
din  01.09.2011
cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare
a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale
pentru parcul industrial, precum şi a Raportului-model privind
activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial
Publicat : 09.09.2011 în Monitorul Oficial Nr. 148-151     art Nr : 723
    MODIFICAT
   
HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850
    HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281    În vederea executării art.15 alin. (5) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art.561), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    1) Regulamentul privind  modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, conform  anexei nr.1;
    2) Raportul-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial, conform anexei nr.2.
    2. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                            Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                           Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                            Veaceslav Negruţa

    Nr. 652. Chişinău, 1 septembrie 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.652
din 1 septembrie 2011
REGULAMENTUL
privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor
şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial (în continuare - Regulament) stabileşte modalitatea şi principalele condiţii de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru realizare în cadrul parcului industrial, creat în baza bunurilor proprietate publică sau pe principii de parteneriat public-privat.
    2. Concursul se organizează în scopul de a selecta cel mai potrivit agent economic pentru dreptul de a deveni rezident al parcului industrial şi proiectele investiţionale care urmează a fi realizate în cadrul acestuia, conform principiilor legalităţii, transparenţei, confidenţialităţii şi accesibilităţii la informaţii.
    3. La elaborarea condiţiilor de selectare a rezidenţilor trebuie să se ţină cont de:
    1) specializarea parcului industrial;
    2) parametrii infrastructurii şi suprafaţa de care dispune parcul industrial;
    3) necesitatea asigurării protecţiei mediului.
II. COMISIA DE CONCURS
    4. Funcţiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial sînt îndeplinite de Comisia specială pentru organizarea concursurilor (în continuare - Comisia de concurs), creată prin ordinul întreprinderii administratoare a parcului industrial (în continuare – întreprindere administratoare).
    [Pct.4 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    5. În componenţa Comisiei de concurs sînt incluşi, în mod obligatoriu, reprezentanţi ai întreprinderii administratoare, Ministerului Economiei și Infrastructurii şi ai altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, după caz.
    [Pct.5 modificat prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
    6. Comisia de concurs este formată dintr-un număr impar de persoane, nu mai mic de 5.
    7. Activitatea Comisiei de concurs este organizată de către preşedintele acesteia, iar lucrările de secretariat sînt ţinute de către secretariatul Comisiei de concurs (în continuare – secretariat), desemnat prin ordinul întreprinderii administratoare.
    [Pct.7 în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    8. Şedinţa Comisiei de concurs este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membrii ei. Deciziile Comisiei de concurs se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor ei. Fiecare membru al Comisiei de concurs are dreptul la un singur vot.
    9. Rezultatele şedinţei Comisiei de concurs se consemnează în proces-verbal, semnat de toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă.
    10. Nu pot fi membri ai Comisiei de concurs  persoanele juridice şi/sau fizice care a depus cerere de participare la concurs şi persoanele afiliate acestora.
    11. În cazul în care Comisia de concurs nu-şi îndeplineşte atribuţiile şi/sau obligaţiunile sale, întreprinderea administratoare este în drept să o desfiinţeze şi să creeze o nouă Comisie de concurs.
  III. ATRIBUŢIILE COMISIEI DE CONCURS ŞI
SECRETARIATULUI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
    12. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:
    1) examinarea şi aprobarea documentelor pentru anunţarea concursului;
    2) examinarea ofertelor şi materialelor prezentate la concurs de către participant;
    3) atragerea, în caz de necesitate, a experţilor în domeniu pentru examinarea proiectelor investiţionale prezentate la concurs;
    4) desfăşurarea concursului;
    5) desemnarea învingătorului concursului;
    6) examinarea contestărilor referitor la rezultatele concursului;
    7) alte atribuţii potrivit Regulamentului cu privire la modul de determinare şi comercializare a activelor neutilizate ale întreprinderilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.480 din 28 martie 2008.
    13. Comisia de concurs are dreptul:
    1) să solicite de la participantul la concurs informaţii adiţionate privind datele despre companie şi proiectul investiţional depus;
    2) să negocieze direct mărimea şi forma investiţiilor preconizate, tipul producţiei fabricate şi genul serviciilor prestate;
    3) să reexamineze, la solicitarea rezidenţilor, condiţiile proiectelor investiţionale anunţate iniţial de către rezidenţi şi aprobarea acestora.
    14. Comisia de concurs este obligată:
    1) să examineze toate cererile recepţionate;
    2) să verifice documentele de participare la concurs şi datele candidaţilor;
    3) să respecte confidenţialitatea datelor din documentele de concurs;
    4) să semneze procesul-verbal cu privire la rezultatele concursului sau să anexeze opinia lor separată.
    15. Preşedintele Comisiei de concurs exercită următoarele atribuţii:
    1) organizează  activitatea Comisiei de concurs;
    2) stabileşte data, locul şi ora convocării şedinţelor Comisiei de concurs;
    3) prezidează şedinţele Comisiei de concurs;
    4) exercită alte atribuţii în conformitate cu prezentul Regulament.
    16. Secretariatul are următoarele atribuţii:
    1) întocmirea documentelor pentru anunţarea concursului;
    2) recepţionarea, înregistrarea ofertelor şi eliberarea participanţilor la concurs  înştiinţări în formă scrisă;
    3) pregătirea documentelor necesare pentru desfăşurarea şedinţei;
    4) informarea membrilor Comisiei de concurs despre data, ora şi locul desfăşurării şedinţei;
    5) perfectarea proceselor-verbale ale Comisiei de concurs.
    17. Secretariatul are următoarele obligaţii:
    1) să pună la dispoziţia participantului la concurs informaţia cu privire la desfăşurarea concursului şi să explice modul de completare a documentelor necesare pentru participare la concurs;
    2) să expedieze participanţilor o înştiinţare în scris despre rezultatele concursului;
    3) să înştiinţeze în scris participanţii la concurs despre anularea rezultatelor acestuia;
    4) să asigure păstrarea documentelor de concurs şi confidenţialitatea datelor din acestea.
    171. Secretariatul este în drept:
    1) să refuze înregistrarea documentelor prezentate după expirarea termenului-limită, indicat în comunicatul informativ;
    2) să asiste la examinarea materialelor fără drept de vot.
   
[Capitolul III în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
IV. PARTICIPANŢII LA CONCURS
    18. Participant la concurs poate fi orice persoană fizică sau juridică, înregistrată în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova  sau care şi-a asumat obligaţia ca, în cazul în care va trece cu succes etapa de selectare, să se înregistreze în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova.  
    [Pct.19 abrogat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    20. La concurs sînt admişi candidaţii care:
    1) au depus, în termenul prevăzut, cererea de participare la concurs conform anexei la prezentul Regulament şi au prezentat documentele de participare la concurs;
    2) au prezentat proiecte investiţionale care corespund specificului parcului industrial;
    3) au achitat taxa de participare la concurs, a cărei mărime se stabileşte de către Comisia de concurs.
    [Pct.20 subpct.3) modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    21. Nu sînt admişi să participe la concurs candidaţii:
    1) în privinţa cărora a fost iniţiată procedura de insolvabilitate;
    2) care au faţă de bugetul public naţional datorii la impozite, taxe şi alte plăţi ce depăşesc o perioadă fiscală;
    3) care nu au perfectat integral setul necesar de documente sau perfectarea acestora este neconformă cerinţelor stabilite.
    22. Participantul la concurs are dreptul:
    1) să participe la concurs personal sau prin intermediul persoanelor sale împuternicite;
    2) să solicite de la secretariat informaţia privind procedura de înaintare a cererilor de participare la concurs, condiţiile şi procedura de desfăşurare a concursului, datele generale despre parcul industrial, modul de perfectare a cererii de participare, mărimea plăţilor pentru utilizarea infrastructurii tehnice şi de producţie şi a terenurilor care se dau în locaţiune/arendă, modul şi condiţiile de dare în locaţiune a obiectelor infrastructurii tehnice şi de producţie şi/sau a terenurilor destinate construcţiilor din cadrul parcului industrial;
    [Pct.22 subpct.2) modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    3) să prezinte la concurs mai multe proiecte investiţionale;
    4) să se adreseze Comisiei de concurs, în caz de încălcare a drepturilor de participant la concurs, precum şi de nerespectare a prezentului Regulament;
    5) să se informeze despre rezultatele concursului, precum şi despre considerentele deciziilor adoptate;
    6) să conteste rezultatele concursului.
    23. Participantul la concurs este obligat:
    1) să respecte regulile de desfăşurare a concursului, stabilite de  prezentul Regulament;
    2) în cazul în care va fi desemnat cîştigătorul concursului, să încheie, în termen de 10 zile lucrătoare, cu întreprinderea administratoare, pe un termen ce nu depăşeşte durata funcţionării parcului industrial, un contract de desfăşurare a activităţii în parcul industrial.
 V. ANUNŢAREA CONCURSULUI ŞI RECEPŢIONAREA
OFERTEI

    24. Decizia cu privire la organizarea concursului se adoptă de către Comisia de concurs, iar secretariatul perfectează procesul-verbal respectiv.
    [Pct.24 în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    25. În baza deciziei Comisiei de concurs, secretariatul pregăteşte şi, cu cel puţin 15 de zile calendaristice înainte de deschiderea concursului, publică în mass-media un comunicat informativ referitor la desfăşurarea concursului şi la condiţiile lui.
    [Pct.25 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    26. Comunicatul informativ referitor la desfăşurarea concursului trebuie să conţină:
    1) data, ora şi locul desfăşurării concursului;
    2) cerinţele faţă de rezidenţi şi proiectele investiţionale propuse pentru realizare în cadrul parcului industrial;
    3) lista documentelor pentru participare la concurs;
    4) mărimea taxei de participare la concurs şi contul de decontare la care urmează a fi transferată suma respectivă;
    5) termenul-limită de recepţionare şi înregistrare a documentelor referitoare la concurs şi ordinea prezentării documentelor;
    6) date de contact (telefonul, faxul, e-mail)  pentru relaţii şi adresa poştală la care urmează a fi prezentate ofertele  de concurs;
    7) alte date necesare.
    27. În cazul lipsei participanţilor la concurs, Comisia de concurs poate prelungi termenul de organizare a concursului, fără a schimba condiţiile iniţiale de participare, publicînd avizul privind termenul decalat, precum şi data, numărul şi denumirea organului de presă în care au fost publicate condiţiile concursului.
    [Pct.27 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    28. Informaţia indicată la pct.22 alin. 2) din prezentul Regulament, inclusiv copiile actelor normative care reglementează activitatea rezidenţilor parcului industrial, se eliberează gratuit la solicitarea candidatului.
    29. Setul de documente de participare la concurs, adresat Comisiei de concurs, trebuie să cuprindă:
    1) cererea de participare la concurs, adresată Comisiei de concurs, conform anexei la prezentul Regulament;
    2) în cazul persoanelor juridice autohtone - copia certificatului înregistrării de stat şi copia statutului, autentificate de conducătorii lor, şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    3) în cazul persoanelor juridice străine - copia certificatului de înregistrare, eliberat de organul împuternicit, şi copia statutului, autentificate în modul stabilit de legislaţie;
    4) în cazul persoanelor fizice - copia buletinului de identitate şi a anexei la el;
    5) proiectul investiţional, elaborat în conformitate cu condiţiile de activitate, regimul şi specificul parcului industrial, cu date despre volumul investiţiilor şi venitul din vînzări; crearea locurilor de muncă; eficienţa economică şi termenele de realizare a proiectului; suprafaţa terenului/încăperilor şi volumul consumului de apă, energie electrică, termică, gaze şi alte resurse, necesare pentru realizare etc.;
    6) certificatul de la bancă care reflectă conturile şi soldul mijloacelor băneşti;
    [Pct.29 subpct.6) în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    7) copia documentului  ce confirmă achitarea taxei de participare la concurs;
    8) procura persoanei  împuternicite să acţioneze în numele participantului la concurs şi să semneze documente juridice.
    30. În cazul în care, selectarea rezidenţilor şi proiectelor investiţionale se efectuează concomitent pentru mai multe loturi din cadrul parcului industrial, ofertantul va prezenta pentru fiecare lot solicitat în parte setul de documente, specificat la  pct.29.
    31. Ofertele se prezintă secretariatului în limba de stat, în plic sigilat, la adresa indicată în comunicatul informativ, pe care se aplică ştampila umedă a întreprinderii administratoare.
    [Pct.31 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    32. Ofertele se înregistrează, în ordinea primirii, într-un registru de către secretariat”, indicîndu-se data şi ora primirii.
    [Pct.32 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    33. Ofertele primite după expirarea termenului-limită indicat în comunicatul informativ publicat în mass-media nu se admit la concurs şi se restituie ofertanţilor fără a fi deschise.
    [Pct.33 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    34. La momentul depunerii setului de documente pentru participare la concurs secretariatul înmînează aplicanţilor la concurs o înştiinţare în scris referitor la acceptarea cererii, indicîndu-se data înregistrării ei, precum şi data, ora şi locul desfăşurării concursului.
    [Pct.34 în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    35. Ofertele participantului la concurs se păstrează într-un safeu special. Persoana care efectuează recepţionarea şi înregistrarea documentelor, desemnată prin ordinul conducătorului întreprinderii administratoare, poartă răspundere pentru păstrarea şi înregistrarea acestora.
VI. CONDIŢIILE ŞI MODUL DE DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI
    36. Concursul poate avea atît caracter competiţional, cît şi necompetiţional. În cazul în care există o singură ofertă, Comisia de concurs este în drept să negocieze direct mărimea şi forma investiţiilor preconizate, tipul producţiei fabricate, genul serviciilor prestate şi altele.
    37. Concursul este de tip închis. Deschiderea plicurilor cu propunerile de concurs se efectuează de către Comisia de concurs în prezenţa participanţilor sau a persoanelor împuternicite de aceştia, la începutul concursului.
    38. La deschiderea concursului, Comisia de concurs verifică corespunderea setului de documentele prezentate pentru participare la concurs, cu cerinţele documentelor de concurs şi datele participanţilor, iar secretariatul perfectează procesul-verbal cu privire la admiterea acestora pentru participare la concurs. În cazul în care acestea nu corespund cerinţelor documentaţiei de concurs şi corectarea erorilor sau deficienţelor depistate schimbă substanţial esenţa ofertei, aceasta nu va fi luată în considerare la desemnarea cîştigătorului, fapt care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei Comisiei de concurs.
    [Pct.38 în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    39. Participanţilor la concurs ale căror documente au fost examinate în cadrul şedinţei Comisiei de concurs li se expediază o înştiinţare în scris despre rezultatele concursului, inclusiv în situaţia cînd oferta a fost respinsă din cauza depistării unor nereguli. În aceste cazuri, în înştiinţare sînt indicate neregulile care au servit drept motiv pentru respingerea ofertei.
    40. Participanţii ale căror documente au fost examinate nu au dreptul la restituirea taxei de participare la concurs, dacă acesta a avut loc în termenele stabilite în comunicatul informativ despre organizarea concursului sau în termenele convenite, precum şi în cazul prelungirii termenului de recepţionare şi înregistrare a ofertelor.
    41. Se interzice tăinuirea cererilor şi neluarea în considerare a acestora la stabilirea rezultatelor concursului de către Comisia de concurs.  
    [Pct.42 abrogat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    [Pct.43 abrogat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    44. În perioada desfăşurării concursului, Comisia de concurs are dreptul, în caz de necesitate, să solicite de la participanţii la concurs prezentarea unor informaţii suplimentare relevante cu privire la oferta respectivă.
    45. După  înregistrarea ofertelor, participanţii la concurs nu au dreptul să opereze de sine stătător modificări în documentele prezentate.
    46. Comisia de concurs, în perioada de pînă la desemnarea cîştigătorilor, poate descalifica şi înlătura de la participarea la concurs orice candidat, în cazul în care în documentaţia prezentată vor fi depistate informaţii neveridice.
    47. Candidaţii neadmişi la concurs, descalificaţi şi înlăturaţi în perioada de  participare la acesta, au dreptul să participe la alte concursuri anunţate pe baze generale.
VII. SELECTAREA REZIDENŢILOR
    48. Comisia de concurs examinează ofertele depuse în 10 zile calendaristice din data deschiderii concursului.
    [Pct.48 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    49. Drept criterii de bază pentru selectarea rezidenţilor se consideră:
    1) importanţa social-economică a proiectului investiţional (proiectelor investiţionale) pentru dezvoltarea parcului industrial, regiunii respective şi a ţării;
    2) genul de activitate;
    3) existenţa mijloacelor financiare pentru acoperirea cheltuielilor legate de implementarea proiectului respectiv;
    4) experienţa pozitivă a solicitantului la titlul de rezident al parcului, reflectată în activitatea anterioară de implementare a proiectelor investiţionale;
    5) volumul investiţiilor necesare pentru realizarea proiectului investiţional;
    6) venitul din vînzări preconizat;
    7) rentabilitatea şi stabilitatea financiară a proiectului investiţional;
    8) numărul locurilor de muncă preconizate pentru a fi create în urma implementării proiectului investiţional;
    9) implementarea tehnologiilor moderne inovaţionale;
    10) utilizarea materiilor prime locale;
    11) impactul ecologic;
    12) data iniţierii şi durata de implementare a proiectului;
    13) alte criterii ce nu contravin legislaţiei în vigoare de realizare a proiectului investiţional (proiectelor investiţionale).
    50. Selectarea cîştigătorului se efectuează de către Comisia de concurs în cadrul unei şedinţe închise, în conformitate cu condiţiile concursului.
    51. Cîştigător al concursului se recunoaşte participantul a cărui ofertă corespunde tuturor cerinţelor documentaţiei de concurs, specificului activităţii parcului industrial şi condiţiilor de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale, precum şi criteriilor de stabilire a cîştigătorilor.
    52. În cazul recepţionării a două sau mai multe proiecte investiţionale în acelaşi domeniu, cu aceleaşi obiective şi premise de realizare, Comisia de concurs poate să accepte aceste proiecte sau, în baza unor informaţii solicitate suplimentar, să identifice candidatul care a argumentat mai convingător susţinerea proiectului desemnîndu-l cîştigător al concursului.
    53. Rezultatele şedinţei Comisiei de concurs se consemnează într-un proces-verbal perfectat de secretariat, în care se indică:
    1) data şi locul unde s-a desfăşurat concursul;
    2) componenţa Comisiei de concurs şi a secretariatului;
    3) lista şi datele de identitate ale participanţilor la concurs;
    4) informaţia privind admiterea sau respingerea participanţilor la concurs;
    5) descrierea proiectelor investiţionale anunţate de către participanţi;
    6) informaţia privind desemnarea cîştigătorului;
    7) altă informaţie necesară.
    [Pct.53 în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    54. La anunţarea rezultatelor concursului pot fi prezenţi participanţii sau persoanele lor împuternicite care dispun de procură, precum şi reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice interesate şi ai mass-media.
    541. Rezultatele concursului sînt plasate pe pagina web a întreprinderii administratoare, în termen de 3 zile calendaristice de la semnarea procesului-verbal.”
    [Pct.541 introdus prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
   
55. Membrii Comisiei de concurs, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare din ziua desfăşurării concursului, sînt obligaţi să semneze procesul-verbal cu privire la rezultatele concursului sau să anexeze opinia lor separată.
    56. Procesul-verbal se întocmeşte într-un număr necesar de exemplare, se semnează de către membrii Comisiei de concurs şi capătă putere juridică după aprobarea de către administrator. Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la administrator. Procurile persoanelor împuternicite se anexează, în mod obligatoriu, la procesul-verbal.
    57. Cîte un exemplar al procesului-verbal se eliberează cîştigătorilor concursului respectiv în calitate de document care autentifică dreptul acestora  de a se înregistra în calitate de rezidenţi ai parcului industrial şi de a încheia cu întreprinderea administratoare contracte pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător.
    58. Rezultatele concursului pentru fiecare participant în parte sînt anulate de către Comisia de concurs în cazul în care:
    1) în documentaţia prezentată sînt depistate informaţii ce nu pot fi confirmate sau sînt false;
    2) cîştigătorul nu s-a înregistrat, în termenul prevăzut, în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător al Republicii Moldova sau nu a încheiat cu întreprinderea administratoare un contract de desfăşurare a activităţii în parcul industrial.
    [Pct.58 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    59. În cazul anulării rezultatelor concursului, Comisia de concurs este obligată să înştiinţeze în scris despre aceasta participanţii la concurs în termen de 10 zile calendaristice din data desfăşurării concursului, indicînd cauzele adoptării deciziei şi termenul de organizare a concursului repetat.
    [Pct.59 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    591. Rezultatele concursului pot fi contestate la Comisia de concurs  în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina web a întreprinderii administratoare.
    [Pct.591 introdus prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    592. Litigiile cu privire la concurs se soluţionează în instanţa de contencios administrativ competentă.
    [Pct.592 introdus prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
VIII. SEMNAREA CONTRACTULUI ÎNTRE ÎNTREPRINDEREA
ADMINISTRATOARE ŞI CÎŞTIGĂTORII CONCURSULUI
    60. În termen de pînă la 10 zile calendaristice de la data aprobării rezultatelor concursului, cîştigătorul acestuia urmează să încheie cu întreprinderea administratoare un contract pentru desfăşurarea activităţii în parcul industrial în strictă corespundere cu condiţiile concursului, legile şi actele normative în vigoare. Data semnării contractului este şi data obţinerii de către cîştigător a titlului de rezident al parcului industrial. Neîncheierea de către cîştigător a contractului în termenele stabilite atrage după sine pierderea dreptului de a fi înregistrat în calitate de rezident al parcului industrial.
    [Pct.60 modificat prin HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]
    61. Clauzele esenţiale ale contractului privind desfăşurarea activităţii în parcul industrial sînt:
    1) genul de activitate;
    2) mărimea estimată a investiţiilor, inclusiv a celor capitale;
    3) drepturile şi obligaţiile rezidentului şi ale întreprinderii administratoare a parcului industrial;
    4) plăţile pentru utilizarea infrastructurii tehnice şi de producţie şi, după caz, pentru serviciile oferite de întreprinderea administratoare;
    5) obligativitatea de a desfăşura activitatea conform legislaţiei;
    6) responsabilitatea părţilor pentru nerespectarea clauzelor contractului.
    [Pct.61 în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]

    anexa

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG738 din 20.07.18, MO309-320/17.08.18 art.850]
    [Anexa nr.2 în redacția HG1184 din 27.10.16, MO379-386/04.11.16 art.1281]


Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.652
din 1 septembrie 2011
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.1429 din 18 decembrie 2007 „Privind instituirea Grupului de lucru pentru coordonarea procesului de creare şi dezvoltare a parcurilor industriale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.203-206, art.1484).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.41 din 23 ianuarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru realizare în cadrul parcului industrial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,  nr.21-24, art.109).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 66 din 28 ianuarie 2008 „Pentru aprobarea Regulamentului-cadru  cu privire la parcul industrial” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.28-29, art.145).