HPA154/2011
ID intern unic:  340429
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 154
din  21.07.2011
pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie
pe anii 2011-2016
Publicat : 07.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 483
    Abrogată prin HP56 din 30.03.17, MO216-228/30.06.17 art.354

    MODIFICAT

    HP89 din 12.05.16, MO184-192/01.07.16 art.404


    NOTĂ:
   
în cuprinsul Strategiei și anexei nr. 1:
    sintagma „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu sintagma „Centrul Naţional Anticorupţie”, iar abrevierea „CCCEC” se substituie cu abrevierea „CNA”;
    textele „şi a justiţiei ”, „ , ale procuraturii şi ale justiţiei”, „ , a procuraturii şi a justiţiei” se exclud.
    în titlul şi în cuprinsul hotărîrii, cifra „2015” se substituie cu cifra „2016” prin HP89 din 12.05.16, MO184-192/01.07.16 art.404


    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aprobă Strategia naţională anticorupţie pe anii 2011–2016 cuprinsă în anexă.
    Art. 2. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, va elabora şi va prezenta Parlamentului spre examinare Planul de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2013.
    Art. 3. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, se abrogă Hotărîrea Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei şi Planului de acţiuni pentru realizarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 13–16, art. 58), cu modificările şi completările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                              Marian LUPU

    Nr. 154. Chişinău, 21 iulie 2011.


Anexă
STRATEGIA NAŢIONALĂ ANTICORUPŢIE
PE ANII 2011–2016

Capitolul I
DESCRIEREA SITUAŢIEI
    Corupţia a constituit o preocupare permanentă pe plan intern, fapt care a impus autorităţilor publice şi diverselor grupuri sociale active promovarea proceselor şi mecanismelor de prevenire şi de combatere a fenomenului, pornind de la declaraţii generale formulate în discursurile şi în alte intervenţii publice ale oficialilor de cel mai înalt rang, continuînd prin campanii de educare civică şi  de propagare a intoleranţei faţă de fenomenul vizat, avînd ca finalităţi dosare intentate, aduse în faţa justiţiei.
    Tematica anticorupţie s-a aflat pe agenda permanentă a relaţiilor externe ale Republicii Moldova, fiind abordată aparte în cadrul proceselor de promovare şi de evaluare a reformelor.
    Importanţa acordată domeniului a fost pusă în evidenţă prin menţiuni exprese în acordurile bilaterale încheiate cu Uniunea Europeană, precum şi în documentele de cooperare cu Consiliul Europei, ONU, NATO şi cu alte organisme internaţionale, majoritatea evaluărilor externe privind implementarea reformelor democratice în Republica Moldova conţinînd recomandări ce vizează necesitatea sporirii şi a eficientizării eforturilor anticorupţie.
    Toate programele de guvernare au compartimente dedicate prevenirii şi combaterii corupţiei, priorităţile stabilite anterior materializîndu-se în Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 421-XV din 16 decembrie 2004.
    Strategia naţională de prevenire şi combatere a corupţiei a fost implementată prin intermediul a 4 planuri de acţiuni consecutive pentru anii 2005, 2006, 2007–2009 şi 2010. În perioada de implementare a acestei strategii, Guvernul a beneficiat de asistenţă externă considerabilă pentru implementarea programelor anticorupţie.
    În cadrul Planului Preliminar de Ţară1, guvernul SUA a alocat 24,7 milioane dolari pentru promovarea reformelor de reducere a corupţiei în domeniile: justiţie, ocrotire a sănătăţii, administraţie fiscală, administraţie vamală, organe ale afacerilor interne, precum şi pentru optimizarea activităţii Centrul Naţional Anticorupţie (CNA).
    __________________________________________
    1 Hotărîrea Guvernului nr. 32 din 11 ianuarie 2007 „Pentru aprobarea Programului de acţiuni privind implementarea Planului Preliminar de Ţară al Republicii Moldova în cadrul Programului SUA „Provocările Mileniului”.

    Un alt proiect anticorupţie important a fost Proiectul comun al Comisiei Europene şi Consiliului Europei împotriva corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismului în Republica Moldova  (MOLICO), în valoare de 3,5 milioane euro, o componentă a căruia a avut drept obiectiv susţinerea implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei.
    Printre succesele implementării strategiei nominalizate se numără: elaborarea şi actualizarea cadrului normativ anticorupţie; demararea procesului de expertizare anticorupţie a proiectelor de acte normative; demararea procesului de evaluare a riscurilor de corupţie în majoritatea autorităţilor publice; consolidarea parteneriatului între autorităţile publice şi societatea civilă, extinderea colaborării internaţionale în domeniu.
    Cu toate acestea, succesele nu au condus la realizarea corespunzătoare a scopului şi a obiectivelor strategiei, fiind necesar un nou document de politici în acest domeniu, bazat pe identificarea obiectivă a riscurilor instituţionale şi a necesităţilor.
    Concluziile unor cercetări şi rapoarte privitoare la corupţie relevă însă că acest fenomen continuă să submineze stabilitatea politică a Republicii Moldova, încrederea societăţii în sistemul politic şi în cel judiciar, supremaţia legii, dezvoltarea economică, promovarea investiţiilor străine şi integrarea în comunitatea europeană.
    Indicele de Percepere a Corupţiei (IPC), calculat anual de Transparency International (TI), demonstrează că populaţia ţării şi comunitatea internaţională percep Republica Moldova ca pe o ţară în care corupţia este foarte răspîndită. În ultimii 12 ani, valoarea acestui indice pentru Republica Moldova, pe o scară de la 0 la 10, în care valorile mai mici indică o răspîndire mai mare a corupţiei, a înregistrat nivele cuprinse între 2,1 şi 3,3, în anul 2010 indicele fiind estimat cu  2,9 puncte.
    Potrivit Barometrului Global al Corupţiei (BGC), realizat, de asemenea, anual de TI, 37% din respondenţii din Republica Moldova au menţionat, în anul 2010, că, în ultimele 12 luni, au oferit mită (media pentru statele CSI fiind de 32%, iar pentru statele UE de 5%). Potrivit aceluiaşi sondaj, pe o scară de la 1 la 5, cele mai corupte sînt considerate a fi: organele afacerilor interne – 4,1, justiţia – 3,9, partidele politice şi funcţionarii publici – 3,8, Parlamentul, educaţia şi sectorul privat – 3,7.
    Barometrul Opiniei Publice, efectuat semestrial de Institutul pentru Politici Publice, relevă că, în ultimii 10 ani, corupţia se menţine în topul îngrijorărilor populaţiei, ocupînd locul cinci după problemele preţurilor, sărăciei, viitorului copiilor şi şomajului. Practic, corupţia este prima problemă socială identificată de populaţie în lista preocupărilor sale, ce urmează imediat după problemele ce ţin de supravieţuirea individului şi a familiei sale. În ultimii 10 ani, procentul cetăţenilor mulţumiţi de ceea ce întreprinde conducerea ţării pentru a combate corupţia a fost de la 6% la 17%, constituind în anul 2010 aproximativ 10%. Barometrul Opiniei Publice relevă că societatea consideră lupta împotriva corupţiei una dintre cele mai importante sarcini care stau în faţa Republicii Moldova, pe lîngă dezvoltarea economiei, ridicarea nivelului de trai şi întărirea ordinii în ţară.
    Potrivit sondajului realizat de Institutul de Marketing şi Sondaje (IMAS-Inc Chişinău) în anul 2009, 75% din cetăţeni consideră că toţi funcţionarii sau majoritatea lor sînt implicaţi în corupţie, printre cei mai corupţi fiind consideraţi poliţiştii, vameşii, procurorii, judecătorii, miniştrii şi deputaţii. Astfel, populaţia percepe corupţia ca fiind răspîndită în special printre funcţionarii de rang înalt. Un specific al fenomenului corupţiei în Republica Moldova este răspîndirea ei în domeniile sociale, cea mai semnificativă presiune fiind exercitată de cadrele didactice (26–40%) şi de medici (35%). Pentru comparaţie, o presiune mai mare este exercitată de vameşi (45%), de poliţişti (44%), iar o presiune mai mică, de judecători (33%) şi de procurori (27%). Răspîndirea corupţiei în domeniile sociale alimentează percepţia despre nivelul corupţiei în ţară şi duce la creşterea nemulţumirii populaţiei. Toleranţa recunoscută de cetăţeni faţă de actele de corupţie este la fel de înaltă, 37% din respondenţi declarîndu-şi disponibilitatea de a se angaja în acţiuni de corupţie, în cazul în care ar ocupa funcţii publice, iar între 36–44% din respondenţi ar oferi funcţionarilor recompense ilegale. Populaţia se arată relativ optimistă faţă de perspectivele reducerii corupţiei, 66% din respondenţi considerînd că acest lucru este posibil, deşi încrederea în autorităţile publice antrenate în combaterea corupţiei este destul de modestă: Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – 8%, procuratura – 6%, instanţele de judecată – 5% şi CNA – 15%.
    Indicatorii Mondiali de Guvernare (IMG), calculaţi anual de proiectul Băncii Mondiale, includ indicatorul „Controlul asupra corupţiei”. Valoarea acestui indicator pentru Republica Moldova s-a aflat în scădere constantă în perioada anilor 1996–2004, de la 55% la 16%. Din anul 2005 pînă în 2007 s-a înregistrat o creştere de la 31% la 35%, urmată de un declin pe parcursul următorilor ani, astfel încît în 2009 indicatorul nominalizat a ajuns la 26%.
    Indexul Global al Libertăţii Economice, calculat anual de Heritage Foundation (HF), în perioada anilor 2005–2007 a cunoscut o uşoară ameliorare a scorului libertăţii, de la 57,4 la 58,7, după care s-a aflat în declin, ajungînd în anul 2011 la nivelul de 55,7, motiv pentru care Republica Moldova a fost inclusă în lista statelor cu economie preponderent lipsită de libertate. Răspîndirea corupţiei şi capacităţile reduse ale statului de a o reprima eficient se numără printre cauzele pauperizării populaţiei şi ale stagnării economice.
    Concluziile rapoartelor şi ale studiilor naţionale şi internaţionale denotă că reformele anticorupţie aplicate nu s-au soldat cu rezultatele aşteptate de cetăţeni, evidenţiind următoarele probleme şi sectoare vulnerabile în faţa corupţiei: lipsa unui cadru legislativ anticorupţie stabil, coerent şi armonizat la standardele internaţionale; lipsa unor mecanisme eficiente de aplicare a legilor; utilizarea redusă a instrumentelor administrative de prevenire şi de combatere a corupţiei; credibilitatea scăzută a populaţiei în prestaţia organelor de drept şi a celor judiciare; activitatea insuficient de transparentă a autorităţilor şi instituţiilor publice, a organizaţiilor politice; lipsa de transparenţă în achiziţiile publice; surse bugetare insuficiente pentru buna activitate a organelor de drept şi a sistemului judiciar; educare şi instruire anticorupţie deficitară a funcţionarilor şi a populaţiei; absenţa de cercetări sectoriale care ar releva amploarea fenomenului corupţiei.
    Strategia naţională de dezvoltare pe anii 2008–2011, aprobată prin Legea nr. 295-XVI din 21 decembrie 2007, relevă necesitatea unor măsuri de ordin normativ, organizatoric şi practic pentru a reduce nivelul de corupţie şi pentru a genera o mai mare încredere din partea populaţiei în sectoarele percepute ca fiind cele mai afectate de acest fenomen. Reiterînd consecinţele social-economice nefaste şi stagnarea în dezvoltarea statului, Strategia naţională de dezvoltare califică drept domeniu prioritar prevenirea şi combaterea corupţiei şi a fenomenelor conexe, cum ar fi birocratismul excesiv, protecţionismul, traficul de influenţă, reglementările şi controalele de stat excesive, concurenţa neloială etc.
    Planul „Relansăm Moldova”, unul dintre principalele documente care conţine priorităţile de dezvoltare pe termen mediu şi în a cărui bază a fost negociată o asistenţă externă considerabilă şi indispensabilă pentru promovarea reformelor şi asigurarea dezvoltării ţării, prevede aprobarea şi implementarea unei noi strategii anticorupţie.
    Obiectivul anticorupţie este inclus în Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009–2011, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.790 din 1 decembrie 2009, care a permis deblocarea finanţării externe şi extinderea colaborării cu donatorii străini.
    Programul de activitate al Guvernului pentru anii 2011–2014 „Integrarea Europeană: Libertate. Democraţie. Bunăstare” trasează drept prioritate consolidarea sistemului naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei, stabilind următoarele obiective de guvernare:
    - crearea unui cadru legislativ şi instituţional eficient de prevenire şi de combatere a corupţiei în sistemul public;
    - optimizarea sistemului de achiziţii publice;
    - crearea unui mecanism de cooperare între autorităţile publice, societatea civilă şi partenerii de dezvoltare pentru reducerea fenomenului corupţiei.
    În aceste condiţii, cînd voinţa politică de a combate fenomenul corupţiei rămîne ferm declarată, eforturile anticorupţie trebuie să capete o dimensiune nouă, bazată pe experienţa acumulată şi pe continuitatea reformelor instituţionale.
Capitolul II
CAUZELE ŞI CONSECINŢELE CORUPŢIEI
    Pentru prevenirea şi combaterea eficientă a corupţiei sînt importante: definirea corectă a fenomenului, identificarea cauzelor şi analiza consecinţelor lui.
    În sensul prezentei Strategii, prin corupţie se înţelege utilizarea funcţiei, atribuţiilor ori însărcinărilor încredinţate, proprii sau ale unei alte persoane, în sectorul public sau privat, în scopul obţinerii de bunuri, de avantaje sau de alte foloase necuvenite, pentru sine sau pentru o altă persoană.
    În orice societate, manifestarea corupţiei este determinată de o pluralitate complexă de factori economici, instituţionali, de ordin legal, politici, sociali şi morali, iar lupta eficientă împotriva corupţiei necesită o bună înţelegere a fiecărui factor în parte şi a modalităţilor prin care influenţa lui poate fi diminuată.
    Bunele practici internaţionale de contracarare a corupţiei au utilizat teoria economică a înţelegerii fenomenului vizat, a cauzelor şi a consecinţelor lui. Potrivit acestei teorii, principala motivaţie a persoanelor care săvîrşesc acte de corupţie este dorinţa de a se îmbogăţi, de a obţine beneficii, foloase sau avantaje. Astfel, din perspectiva teoriei economice, corupţia este o „afacere”, iar persoanele care se angajează în activităţi de corupţie cîntăresc, pe de o parte, avantajele pe care le vor obţine şi le compară, pe de altă parte, cu riscurile la care se  expun.
    În Republica Moldova practicarea corupţiei rămîne a fi o „afacere convenabilă” atîta timp cît va continua să aducă beneficii considerabile persoanelor corupte fără ca riscurile aferente, în cazul depistării acţiunii lor, să fie prea mari. Dacă profiturile ilicite obţinute din corupţie sînt inestimabile, riscurile ei pot fi clar calculate:
    - cercul subiecţilor care pot fi traşi la răspundere este limitat;
    - procedura de ridicare a imunităţii de care beneficiază anumite grupe de persoane este disproporţionată în raport cu interesele urmăririi penale, inclusiv în cazul faptelor de corupţie;
    - sancţiunile aplicate nu descurajează persoana coruptă, majoritatea reducîndu-se la amenzi a căror valoare nu depăşeşte „cîştigul” realizat din activitate coruptorie, confiscarea veniturilor şi a proprietăţilor obţinute ilicit nefiind aplicată datorită protecţiei oferite de prezumţia constituţională a legalităţii dobîndirii proprietăţii;
    - riscul de a pierde locul de muncă nu este prea înalt, deoarece legea penală limitează posibilitatea de a ocupa anumite funcţii o perioadă, însă nu exclude totalmente posibilitatea persoanei condamnate pentru infracţiuni de corupţie de a rămîne în serviciul public.
    Consecinţele nefaste ale corupţiei în Republica Moldova sînt resimţite mai curînd de societate decît de indivizii corupţi, iar practicarea corupţiei oferă beneficii imediate celor corupţi şi periclitează pe termen lung bunăstarea populaţiei, subminînd încrederea societăţii în autorităţile publice  şi eficienţa funcţionării democratice a unui stat de drept.
    O consecinţă gravă a corupţiei este sărăcia, care, la rîndul ei, sporeşte atractivitatea corupţiei. Pentru a rupe cercul vicios „corupţie-sărăcie-corupţie”, abordarea activităţilor anticorupţie trebuie să fie ghidată de intoleranţa faţă de corupţie şi de transformarea acesteia din activitate cu avantaje mari şi riscuri mici într-o activitate cu avantaje mici şi riscuri mari, astfel doar fiind posibilă diminuarea (controlul) fenomenului.
Capitolul III
PRINCIPIILE IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI
    Implementarea prezentei Strategii se întemeiază pe un sistem de principii, descrise în cele ce urmează.
    Principiul respectării drepturilor omului. Acţiunile de prevenire şi de combatere a corupţiei vor fi întreprinse cu respectarea plenară a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, consacrate în legislaţia Republicii Moldova, în instrumentele juridice internaţionale, mai ales în Declaraţia universală a drepturilor omului şi în Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    Principiul consolidării sistemului naţional de integritate. Implementarea Strategiei şi elaborarea planurilor de acţiuni vor consolida pilonii pe care se bazează procesul de prevenire şi de combatere a corupţiei în Republica Moldova:
    - Parlamentul;
    - Preşedintele Republicii Moldova, Guvernul, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
    - organele de drept şi organele de control;
    - autoritatea judecătorească;
    - societatea civilă: asociaţiile obşteşti, mass-media, sindicatele;
    - sectorul privat.
    Principiul priorităţii măsurilor de prevenire a corupţiei. Acţiunile de prevenire sînt îndreptate spre înlăturarea sau neutralizarea cauzelor şi a condiţiilor care generează sau favorizează fenomenul corupţiei. Prioritatea măsurilor de prevenire este justificată prin efectele acestora, şi anume: creşterea veniturilor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice, stimularea încrederii în activitatea anticorupţie şi a participării publicului la această activitate. Mai mult decît atît, măsurile de prevenire sînt lipsite de deficienţele „metodelor de luptă” cum ar fi repulsia socială.
    Principiul cooperării cu societatea civilă şi cu organismele internaţionale. La implementarea Strategiei, autorităţile publice urmează să colaboreze în mod deschis, corect şi cît mai eficient cu societatea civilă şi cu organismele internaţionale. Colaborarea este necesară, deoarece efectele nefaste ale corupţiei se extind în mod universal asupra colectivităţilor şi indivizilor, asupra sectorului public şi privat, în plan naţional şi internaţional.
    Principiul continuităţii şi realităţii. Diminuarea corupţiei este eficientă doar în cazul implementării unor măsuri continue, focalizate asupra necesităţilor. Acţiunile îndreptate împotriva corupţiei sînt eficiente doar în măsura în care priorităţile şi termenele lor de executare au fost stabilite în mod realist.
    Principiul transparenţei. Strategia se implementează în interesul şi spre beneficiul tuturor cetăţenilor şi instituţiilor, astfel încît realizarea ei va fi transparentă la toate etapele.
    Principiul consecvenţei şi al coordonării eforturilor. Prevenirea, depistarea, combaterea şi pedepsirea corupţiei se vor efectua prin coordonarea tuturor acestor activităţi, neglijenţa şi inacţiunea în acest sens contribuind la creşterea fenomenului. În baza Strategiei vor fi planificate activităţi complexe, coordonate cu toţi subiecţii interesaţi, care se vor desfăşura plenar şi consecvent de la etapa de pregătire pînă la ultimele etape de implementare. Măsurile anticorupţie se vor corela cu politicile sectoriale şi cu factorii de risc din domeniile vulnerabile.
Capitolul IV
ELEMENTELE-CHEIE ALE STRATEGIEI
    Elementele-cheie ale prezentei Strategii sînt: scopul, obiectivele generale şi obiectivele specifice, rezultatele scontate şi priorităţile de acţiune.
    Pentru scop şi obiectivele generale sînt specificaţi indicatorii de performanţă (ilustrează schimbarea produsă), iar pentru obiectivele specifice, rezultatele scontate şi priorităţile de acţiune sînt specificaţi indicatorii de progres (ilustrează eforturile cantitative şi calitative depuse la producerea schimbării).
    Implementarea priorităţilor de acţiune se va solda cu rezultatele scontate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor specifice, care, la rîndul lor, determină progresul în atingerea obiectivelor generale, iar în final a scopului Strategiei.
    Indicatorii de performanţă şi de progres facilitează monitorizarea implementării Strategiei.
    Scopul, obiectivele generale şi obiectivele specifice, rezultatele scontate şi priorităţile de acţiune sînt elementele indispensabile ale Strategiei, corelate într-un cadru logic, potrivit anexei nr. 1.
    4.1. Scopul. Obiectivele generale
    Scopul Strategiei rezidă în reducerea nivelului corupţiei în sectorul public şi în cel privat.
    Obiectivele generale ale Strategiei sînt:
    1) transformarea corupţiei din activitate avantajoasă şi puţin riscantă în activitate dezavantajoasă şi foarte riscantă;
    2) contribuirea la crearea climatului „zero toleranţă” faţă de corupţie.
    Indicatorii de performanţă sînt expuşi în tabel.
 
Scop şi obiective generale
 
Aşteptări
 
 
Indicatori de performanţă (organizaţie)
Indicator la începutul implemen-tării Strategiei
Indicator scontat la finele implemen-tării Strategiei
 
Perfor-
manţă
Limite variabile posibile ale indicato-rului
unitate/
(an)
unitate/
(an)
 uni-
 tăţi
   %
minimă÷ maximă
Scop
(aşteptări finale)

Reducerea nivelului corupţiei în sectorul public şi în cel privat

Indicele de Percepere a Corupţiei (TI)

2,9/
(2010)
4,0/
(2015)
1,1
11,0
0÷10

Indexul Global al Libertăţii Economice (HF)

55,7/
(2011)
62,0/
(2015)
6,3
6,3
0÷100

Volumul estimat al mitei plătite de gospodăriile casnice şi de oamenii de afaceri (TI-Moldova)

 
894 milioane lei
(2008-2009)
570
milioane lei
(2015)
324
milioane lei
36,2
-

Obiective generale (aşteptări interme-diare)

Transformarea corupţiei din activitate avantajoasă şi puţin riscantă

în activitate dezavantajoasă şi foarte riscantă

Indicatorul „Controlul asupra corupţiei” (IMG)

-0,74/
(2009)
-0,24/
(2015)
0,5
10,0
-2,5÷2,5

Indicatorul „Calitatea regulatorie” (IMG)

-0,15/
(2009)
0,15/
(2015)
0,3
6,0
-2,5÷2,5

Contribuirea la crearea climatului „zero toleranţă” faţă de corupţie

Ponderea persoanelor care afirmă că au oferit mită în ultimele 12 luni (BGC-TI)

28%
(2009)
18%
(2015)
10
10,0
0÷100

Ponderea persoanelor din mediul gospodăriilor casnice (GC) şi al oamenilor de afaceri (OA) disponibili să recurgă la mită (TI-Moldova)

64,3% - GC
76,5% - OA
(2008-2009)
50% - GC
45% - OA
(2015)
14,3
31,5
14,3
31,5
0÷100

     4.2. Obiectivele specifice
    Obiectivele specifice ale Strategiei sînt:
    1) adaptarea permanentă a eforturilor anticorupţie la noile tendinţe şi realităţi ale manifestărilor de corupţie;
    2) sancţionarea persoanelor implicate în corupţie, inclusiv după ridicarea imunităţii. Aplicarea pedepsei sub forma privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, complementar la pedeapsa principală, precum şi asigurarea prin confiscare a reparaţiei prejudiciului cauzat prin infracţiuni de corupţie şi prin cele conexe;
    3) sporirea probităţii şi credibilităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a organelor de drept antrenate în contracararea corupţiei, în special: CNA, procuratura, instanţele de judecată; climat favorabil pentru desfăşurarea onestă a afacerilor;
    4) o mai bună informare a populaţiei despre fenomenul corupţiei, despre caracterul ilicit al manifestărilor lui, dezaprobare publică şi denunţare la organele de resort a cazurilor de corupţie.
    4.3. Rezultatele scontate
    Rezultatele scontate ale implementării Strategiei sînt:
    1) tendinţele de dezvoltare a formelor de corupţie descoperite prin analiza integrată a datelor privind perceperea corupţiei de către populaţie, a domeniilor vulnerabile la corupţie şi a statisticii oficiale de contracarare a corupţiei;
    2) cadrul normativ naţional ajustat la standardele internaţionale anticorupţie;
    3) legislaţie anticorupţie funcţională şi aplicabilă plenar pentru prevenirea şi combaterea eficientă a corupţiei;
    4) activitatea autorităţilor, instituţiilor şi a organizaţiilor din sectorul public şi din cel privat transparentă şi etică, personalul recrutat şi promovat în bază de concurs, conducerea conştientă de riscurile corupţiei în autoritate, instituţie şi organizaţie, implicată în prevenirea şi curmarea lor;
    5) colaboratorii CNA, procurorii şi judecătorii independenţi de influenţe politice, instruiţi corespunzător, asiguraţi financiar pentru a activa cu profesionalism, demnitate şi integritate;
    6) capacitatea Curţii de Conturi, în calitate de instituţie supremă de audit, consolidată, impactul activităţii de audit sporit; răspunderea pentru managementul finanţelor publice stabilită; funcţiile de control asupra utilizării resurselor publice, activităţii economico-financiare şi fiscale strict delimitate; Comisia Naţională de Integritate funcţională;
    7) percepţia de către populaţie a necesităţii de oferire a recompenselor ilicite  redusă;
    8) frica cetăţenilor de a se adresa direct organelor de drept depăşită;
    9) jurnalismul de investigaţie încurajat; organele de drept autosesizate ca rezultat al mediatizării investigaţiilor jurnalistice; activităţi comune anticorupţie ale autorităţilor şi societăţii civile  desfăşurate.
    4.4. Priorităţile de acţiune
    În tratarea faptelor de comportament coruptibil, precum şi în soluţionarea cazurilor de corupţie şi a celor conexe, sînt antrenaţi: pe de o parte statul, iar pe de altă parte cetăţeanul. În prevenirea apariţiei manifestărilor cu caracter coruptibil, rolul statului este a asigura un cadru legislativ şi instituţional adecvat, iar cel al cetăţeanului a nu tolera fenomenele de corupţie şi a da dovadă de responsabilitate civică, denunţîndu-le. Fenomenul corupţiei urmează a fi analizat şi studiat în mod sistematic pentru a adapta permanent tacticile de combatere şi procesele de prevenire a corupţiei la evoluţia fenomenului.
    Priorităţile de acţiune în implementarea Strategiei sînt sistematizate în patru componente: componenta de cercetare, componenta legislativă, componenta instituţională, componenta educaţională şi de comunicare publică.
    A. Componenta de cercetare
    Cunoaşterea aprofundată a premiselor apariţiei corupţiei, a formelor de manifestare şi a circumstanţelor care determină perpetuarea, transformarea, extinderea sau, dimpotrivă, reducerea diverselor ei forme este deosebit de importantă pentru prevenirea şi combaterea eficientă a fenomenului. Din aceste considerente, componenta de cercetare include măsurile primordiale a căror realizare asigură succesul Strategiei.
    1) Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi a răspîndirii fenomenului corupţiei
    Organizaţiile internaţionale şi cele naţionale efectuează periodic diverse cercetări sociologice pentru a cuantifica, sub diverse aspecte, percepţiile şi experienţele populaţiei, ale mediului de afaceri legate de corupţie. Practica de aplicare pe parcursul unei perioade îndelungate a aceleiaşi metodologii de cercetare oferă posibilitatea de a analiza în dinamică evoluţia percepţiei fenomenului corupţiei. Autorităţile publice trebuie să se antreneze în cercetări similare, contribuind cu propria experienţă, valoroasă, de abordare a fenomenului corupţiei la elaborarea unor noi metodologii de cercetare.
    2) Efectuarea de analize, de cercetări şi de studii tematice despre corupţie şi despre domeniile conexe
    Analizele, cercetările şi studiile tematice despre fenomenul corupţiei şi domeniile conexe rămîn a fi necesare. Majoritatea studiilor în domeniul vizat sînt generate de mediul societăţii civile, de organizaţiile internaţionale şi de anumite autorităţi publice. Pentru a-şi spori competenţa, autorităţile publice specializate pot organiza dezbateri şi discuţii interne sau, după caz, pot face schimb de opinii cu autorii şi cu persoanele antrenate nemijlocit în activităţile de prevenire sau de combatere a proceselor negative cercetate. Este important şi util pentru autorităţile publice să colaboreze în procesul de efectuare a studiilor şi să utilizeze ulterior în activitate rezultatele, propunerile şi recomandările experţilor.
    3) Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept despre contracararea corupţiei, precum şi a rapoartelor autorităţilor publice privind implementarea măsurilor anticorupţie prevăzute de documentele de politici
    Rezultatele procesului de combatere a corupţiei trebuie generalizate, analizate în profunzime şi publicate, astfel încît societatea să-şi poată forma o impresie corectă, obiectivă despre eficienţa luptei împotriva corupţiei. În lipsa unor asemenea date publice, prezentarea lor de o manieră capabilă să inducă în eroare sau oferirea unor date contradictorii aprofundează neîncrederea socială şi face dificilă efectuarea unor studii independente asupra fenomenului corupţiei. Pentru ameliorarea situaţiei, organele de drept antrenate în combaterea corupţiei trebuie să aplice o terminologie şi metodologie unitare, precum şi să convină asupra unui set de indicatori ai eficienţei luptei împotriva corupţiei în reflectarea acestor date. Avîndu-se în vedere caracterul actual al fenomenului corupţiei şi interesul public legitim faţă de informaţiile privind combaterea lui, nu doar organele de urmărire penală, dar şi organele judiciare trebuie să prezinte cu regularitate publicului mai multe informaţii despre persoanele condamnate sau achitate în cazuri de corupţie, despre pedepsele aplicate. Pe lîngă aceasta, trebuie să fie asigurată o evidenţă statistică separată a acestor categorii de infracţiuni.
    B. Componenta legislativă
    Întrucît actele de corupţie şi cele conexe, faptele de comportament coruptibil se săvîrşesc prin abuz de funcţie, de putere şi de atribuţii, prevăzute de lege, iar organele de urmărire penală nu pot acţiona decît în limitele legii, a doua componentă grupează principalele măsuri de ordin legislativ ce urmează a fi întreprinse pentru implementarea Strategiei.
    4) Conformarea legislaţiei naţionale standardelor internaţionale anticorupţie
    Incapacitatea de a ajusta legislaţia la standardele anticorupţie internaţionale echivalează cu restanţele autorităţilor publice către cetăţenii Republicii Moldova şi către comunitatea internaţională, faţă de care sînt asumate anumite angajamente. Pentru redresarea situaţiei se cere studierea neconcordanţelor din legislaţie şi elaborarea unor proiecte de acte normative corespunzătoare. Un filtru eficient de neadmitere a noi neconcordanţe în legislaţie este expertiza anticorupţie efectuată de CNA şi de societatea civilă, care, în virtutea rolului important ce îi revine, urmează a fi susţinută şi promovată în continuare.
    5) Perfecţionarea legislaţiei anticorupţie şi îmbunătăţirea mecanismelor ei de funcţionare, inclusiv prin exercitarea controlului parlamentar
    Cadrul legislativ al Republicii Moldova în domeniul anticorupţie a cunoscut în ultimii ani o extindere considerabilă, fiind adoptate acte importante, precum:  Legea nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public, Legea nr. 90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legea nr. 271-XVI din 18 decembrie 2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice etc. Deşi au fost legi multaşteptate, efectul lor a întîrziat să apară în primii ani de după adoptare, principalul motiv fiind lipsa unor mecanisme clare de aplicare. Ţinînd cont şi de existenţa unor reglementări ineficiente mai vechi, este necesară perfecţionarea, elaborarea şi aprobarea unor mecanisme de funcţionare a legislaţiei anticorupţie în următoarele domenii: declararea veniturilor şi a proprietăţilor, controlul provenienţei acestora; declararea conflictelor de interese; transparenţa decizională; regimul cadourilor.
    Perfecţionarea mecanismelor de funcţionare a cadrului legislativ special va depinde şi de exercitarea controlului parlamentar asupra legislaţiei anticorupţie. În acest sens, Parlamentul şi comisiile parlamentare de profil urmează să verifice periodic eficienţa legilor în domeniul vizat.
    6) Ajustarea cadrului normativ la necesităţile justificate de sporire a eficienţei activităţii organelor de drept şi a organelor de control
    Pentru a spori eficienţa activităţii organelor de combatere a corupţiei şi de exercitare a controlului în domeniile conexe, necesităţile justificate ale acestor organe trebuie luate în considerare, respectîndu-se deopotrivă interesul public şi drepturile omului. Printre aceste necesităţi se numără: evaluarea eficienţei procedurilor de ridicare a imunităţii judecătorilor şi a deputaţilor în cazul săvîrşirii unor infracţiuni de corupţie, eventualele propuneri de modificare în acest sens; instituirea răspunderii penale pentru declararea necorespunzătoare a veniturilor şi a proprietăţilor; extinderea posibilităţilor de aplicare a măsurilor operative de investigaţii la cercetarea cazurilor de corupţie; aplicarea pedepsei sub forma privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate complementar la pedeapsa principală, precum şi asigurarea prin confiscare a reparaţiei prejudiciului cauzat prin infracţiuni de corupţie şi acţiuni conexe; examinarea posibilităţii de excludere a obligaţiei de a demonstra interesul material la săvîrşirea anumitor infracţiuni conexe corupţiei; amendarea legislaţiei în vederea tragerii la răspundere penală a membrilor organelor decizionale colective; revizuirea sistemului de sancţionare a persoanelor implicate în cazuri de corupţie prin asigurarea unui efect descurajant.
    C. Componenta instituţională
    Măsurile de consolidare a capacităţii instituţiilor în a preveni corupţia în rîndul angajaţilor lor şi de eficientizare a activităţii organelor de drept şi a organelor de control antrenate nemijlocit în procesul de prevenire şi de combatere a corupţiei sînt sistematizate în componenta instituţională.
    7) Prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul autorităţilor, instituţiilor şi organizaţiilor
    Pentru îmbunătăţirea imaginii şi sporirea credibilităţii autorităţilor, instituţiilor şi a organizaţiilor urmează să fie realizate următoarele măsuri:
    - înfiinţarea şi funcţionarea unităţilor de audit intern, instruirea corespunzătoare a auditorilor interni, examinarea concluziilor prezentate de auditorii interni şi executarea recomandărilor formulate de ei;
    - implementarea unui sistem eficient de gestiune a  riscurilor şi de control intern în cadrul autorităţilor publice centrale;
    - modificarea Legii privind Codul de conduită a funcţionarului public şi actualizarea codurilor de etică sectoriale prin prisma normelor şi a principiilor recunoscute pe plan internaţional: obligativitatea raportării abaterilor de la cod şi sancţionarea neraportării, răspunderea superiorilor pentru nerespectarea codului; reglementarea statutului organului independent de supraveghere asupra implementării, aplicării şi respectării legislaţiei;
    - asigurarea transparenţei în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor prin publicarea pe paginile web a anunţurilor şi a proiectelor de decizii, prin iniţierea de consultări publice;
    - respectarea cerinţelor de angajare şi de promovare în bază de merit, prin concurs public;
    - evitarea conflictelor de interese şi tratarea unor astfel de conflicte apărute în autoritatea şi în instituţia publică, declararea intereselor personale;
    - respectarea procedurilor de verificare a titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice.
    În cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, pe lîngă măsurile menţionate, urmează a fi întreprinse acţiuni de sensibilizare şi de instruire a funcţionarilor privitor la îndatoririle ce le revin în legătură cu lărgirea şi cu actualizarea cadrului normativ anticorupţie. O importanţă aparte trebuie acordată dezvoltării şi aprobării de către consiliile locale a strategiilor şi a planurilor de acţiuni anticorupţie la nivel local, pornind de la formele de corupţie răspîndite în comunitatea locală respectivă. CNA va susţine acest proces prin întocmirea de ghiduri şi de norme metodologice de elaborare a strategiilor anticorupţie la nivel local sau de strategii model.
    Pentru a preveni fenomenul corupţiei în sectorul politic este necesar:
    - să fie adoptate norme de etică şi reguli de tratare a conflictelor de interese pentru persoanele ce deţin funcţii de demnitate publică (deputaţi, miniştri, conducători etc.);
    - să fie promovată şi asigurată transparenţa finanţării partidelor politice;
    - să fie eficientizat controlul asupra finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale;
    - să fie introdus auditul independent al conturilor partidelor, efectuat de experţi autorizaţi;
    - să fie definite clar şi însoţite de sancţiuni eficiente, proporţionale şi descurajatoare toate încălcările regulilor de finanţare a partidelor politice şi a campaniilor electorale.
    Pentru prevenirea actelor de corupţie şi a faptelor de comportament coruptibil în interacţiunea sectorului privat cu sectorul public sînt necesare următoarele acţiuni:
    - definitivarea proceselor de simplificare a reglementării activităţii agenţilor economici;
    - debirocratizarea procedurilor de acordare a serviciilor publice pentru mediul de afaceri, asigurarea serviciilor on-line şi continuarea promovării principiului ghişeului unic;
    - perfecţionarea procedurilor de achiziţii publice (excluderea exercitării de influenţă de către agenţii economici interesaţi asupra condiţiilor de înaintare a ofertelor, sporirea transparenţei organizării şi desfăşurării licitaţiilor publice, prevenirea apariţiei conflictelor de interese şi tratarea lor corespunzătoare în procesul de selectare a cîştigătorului la licitaţie, evitarea, de către agenţii economici cu care au fost încheiate contracte, a creşterii preţurilor şi a cheltuielilor pe parcursul executării lor, servicii on-line etc.).
    Domeniile sociale în care manifestările de corupţie alimentează perceperea de către populaţie a răspîndirii largi a fenomenului sînt educaţia şi medicina. O măsură prioritară de reprimare a corupţiei în instituţiile de învăţămînt este clarificarea statutului asociaţiilor de părinţi, astfel încît acestea să nu mai fie percepute ca paravan pentru colectarea forţată a fondurilor de la părinţi. Urmează a fi introdusă practica de aderare benevolă la asociaţiile respective, transparenţa informaţiei despre statutul asociaţiilor şi rapoartele financiare de utilizare a fondurilor acumulate prin intermediul lor. Urmează, de asemenea, a fi întreprinse măsuri de excludere a practicilor corupte din susţinerea tezelor, a examenelor anuale şi a examenelor de absolvire atît în instituţiile de învăţămînt preuniversitar, cît şi în cel universitar. În sfera medicinei urmează a fi întreprinse măsuri de combatere a situaţiilor în care lucrătorii medicali condiţionează acordarea de tratament medical cu obţinerea unor remunerări necuvenite de la pacienţi, precum şi măsuri de excludere a abuzurilor din sistemul de asigurări obligatorii de asistenţă medicală, de achiziţii publice pentru necesităţile instituţiilor medicale.
    [Pct.4.4 subpct.7) modificat prin HP89 din 12.05.16, MO184-192/01.07.16 art.404]
    8) Consolidarea capacităţii organelor de drept de a contracara corupţia
    Printre acţiunile prioritare de consolidare a capacităţii organelor de drept este sporirea credibilităţii CNA în faţa societăţii. Pentru aceasta sînt necesare anumite măsuri, cum ar fi:
    - delimitarea competenţelor organelor de drept în investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe;
    - extinderea coordonării şi a schimbului de informaţii între autorităţile responsabile de lupta împotriva corupţiei;
    - reformarea organelor procuraturii prin asigurarea unei activităţi funcţionale şi transparente;
    - reevaluarea instituţiei imunităţii judecătorilor şi a deputaţilor pentru a se permite investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de corupţie şi a celor conexe (în conformitate cu exigenţele art. 30 al Convenţiei ONU împotriva corupţiei (New-York, 31 octombrie 2003), ratificată prin Legea nr. 158-XVI  din  6 iulie 2007);
    - optimizarea activităţii CNA, inclusiv prin: asigurarea independenţei instituţionale; consolidarea funcţiei de prevenire a corupţiei ca parte a mandatului CNA, în special prin asigurarea cu resurse umane, financiare şi materiale suplimentare;
    - promovarea unui sistem judiciar integru, inclusiv prin: revizuirea actelor normative în vigoare în vederea stabilirii procedurilor şi criteriilor clare de selectare, de promovare şi de evaluare a performanţelor judecătorilor; consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelor judecătoreşti şi ale Consiliului Superior al Magistraturii în vederea minimalizării riscurilor de corupţie; dezvoltarea unor mecanisme specifice care să asigure răspunderea, inclusiv penală, a procurorilor şi a judecătorilor fără a se prejudicia independenţa şi imparţialitatea lor; instruirea profesională a tuturor procurorilor şi judecătorilor în problemele de combatere a corupţiei şi a infracţiunilor conexe; eficientizarea mecanismului de repartizare aleatorie a dosarelor în instanţele de judecată;
    - asigurarea unor salarii proporţionate responsabilităţilor pentru colaboratorii CNA, ai procuraturii şi pentru judecătorii implicaţi în lupta cu corupţia. Salarizarea şi asigurarea acestora trebuie să fie mai mare în comparaţie cu alte categorii de funcţionari, pentru a fi protejaţi de tentaţiile care pot apărea2;
    _______________________________________
    2 În conformitate cu exigenţele art. 20 din Convenţia penală privind corupţia (Strasbourg, 27 ianuarie 1999), ratificată prin Legea nr.428-XV din 30 octombrie 2003.

    - dotarea corespunzătoare a CNA şi a Procuraturii Anticorupţie cu echipament şi tehnici performante.
    9) Sporirea eficienţei activităţii organelor de control
    Un rol deosebit în domeniul anticorupţie revine organelor de control, eficienţa activităţii cărora asigură acumularea regulamentară a plăţilor la bugetul public naţional (Curtea de Conturi, Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal), şi autorităţilor abilitate cu funcţii de control al declaraţiilor de venituri şi proprietăţi,  precum şi al declaraţiilor de interese personale. Un organ specializat, menit să contribuie la implementarea politicii cu privire la conflictul de interese, este Comisia Naţională de Integritate.
    Măsurile importante ce se impun în vederea consolidării capacităţilor acestor organe de control sînt:
    - asigurarea unui mecanism de evaluare a rezultatelor activităţii de audit desfăşurat de către Curtea de Conturi, eficientizarea managementului finanţelor publice prin evaluarea sistemelor de control intern şi auditului intern în autorităţile şi instituţiile publice audiate de către Curtea de Conturi, ceea ce asigură acumularea şi utilizarea mijloacelor bugetului public naţional, precum şi ale entităţilor ce  gestionează patrimoniul public;
    - modificarea legislaţiei în vederea sancţionării contravenţionale şi penale a iresponsabilităţii manageriale în acumularea şi utilizarea mijloacelor publice la exercitarea atribuţiilor funcţionale de către persoanele cu funcţie de răspundere, precum şi a neexecutării cerinţelor/recomandărilor Curţii de Conturi;
    - optimizarea activităţii organelor de control prin delimitarea strictă a funcţiilor acestora în efectuarea controalelor asupra utilizării resurselor publice, asupra activităţii economico-financiare şi fiscale;
    - consolidarea capacităţilor subdiviziunilor de securitate internă din cadrul organelor de control în scopul transformării lor în structuri proactive cu un personal calificat şi stabil;
    - eficientizarea sistemului declaraţiilor de avere şi de interese pentru deţinătorii de funcţii publice şi a controlului declaraţiilor, instituţionalizarea şi asigurarea funcţionării eficiente a Comisiei Naţionale de Integritate.
    D. Componenta educaţională şi de comunicare publică
    Schimbarea mentalităţii individului şi a întregii societăţi de la tolerare şi tăinuire a corupţiei la repulsie faţă de corupţie şi de asigurare a divulgării ei este crucială pentru succesul reducerii fenomenului corupţiei. Această schimbare este posibilă doar prin aplicarea unor măsuri cu caracter instructiv şi informativ din componenta educaţională şi de comunicare publică.
    10) Cultivarea intoleranţei faţă de corupţie
    Educarea cetăţenilor în spiritul intoleranţei faţă de corupţie necesită conjugarea eforturilor societăţii civile şi ale autorităţilor publice în desfăşurarea unor campanii de sensibilizare anticorupţie şi unor activităţi de educare civică a copiilor şi a tinerilor din instituţiile de învăţămînt, avîndu-se în vedere faptul că, potrivit sondajelor, această categorie socială prezintă cea mai înaltă toleranţă faţă de corupţie. O modalitate ar fi introducerea în curricula şcolară a orelor anticorupţie predate în cadrul unui curs de educaţie civică. De asemenea, funcţionarii publici ar trebui să beneficieze în mod constant de instruiri în domeniul respectării normelor deontologiei profesionale şi a Codului de conduită a funcţionarului public.
    O altă modalitate de cultivare a intoleranţei faţă de corupţie este organizarea de seminare şi conferinţe cu tematici anticorupţie.
    11) Încurajarea denunţării corupţiei
    În afară de toleranţă faţă de fenomenul corupţiei, cetăţenii simt neîncrederea şi frica de a se adresa direct, prin intermediul liniilor fierbinţi, organelor de drept, recurgînd de cele mai multe ori la scrierea de petiţii demnitarilor de cel mai înalt rang. Pentru eficientizarea liniilor fierbinţi este necesară adoptarea unui regulament în care să fie statuate clar obligaţiile ce incumbă funcţionarilor responsabili de activitatea liniilor fierbinţi.
    De asemenea, se cere crearea unui mecanism de asigurare a confidenţialităţii persoanelor care denunţă acte de corupţie pentru a-i ajuta să depăşească frica de răzbunare. În acest sens, se impun măsuri în vederea protecţiei avertizorilor care aduc la cunoştinţă persoanelor competente, inclusiv superiorilor, posibilitatea săvîrşirii unor acte de corupţie, acte conexe sau fapte de comportament coruptibil, precum şi reglementarea obligaţiei de examinare a petiţiilor anonime în care se conţin informaţii despre pretinse acte de corupţie.
    12) Conlucrarea autorităţilor publice cu societatea civilă şi cu mass-media
    Pentru a îmbunătăţi conlucrarea cu societatea civilă şi cu mass-media, autorităţile publice urmează să adopte reguli de comunicare publică, să încurajeze jurnalismul de investigaţie, iar societatea civilă şi mass-media să-şi asume un rol mai activ de informare corectă şi echidistantă a societăţii despre fenomenul corupţiei, contribuind în acest mod la formarea opiniei publice de percepere a corupţiei ca pe un fenomen social negativ şi ruşinos.
Capitolul V
IMPLEMENTAREA STRATEGIEI
    Strategia se va încununa cu succes numai dacă sînt îndeplinite anumite condiţii (premise) şi dacă se respectă etapele de implementare stabilite în planurile de acţiuni.
    5.1. Premisele unei implementări eficiente
    Pentru ca implementarea elementelor-cheie ale Strategiei să fie posibilă şi eficientă este necesară existenţa premiselor descrise în cele ce urmează.
    Voinţă politică. Corupţia periclitează stabilitatea politică, afectează încrederea societăţii în sistemul de guvernare, în justiţie, aduce atingere supremaţiei legii, economiei de piaţă şi dezvoltării economice, minimalizează atractivitatea investiţiilor străine şi îndepărtează perspectivele integrării europene. Anvergura pericolului generat de fenomenul corupţiei urmează a fi clar conştientizată, prevenirea, relevarea şi reprimarea cu succes a corupţiei depinzînd de o voinţă politică clară, manifestată  în practică.
    Implementare eficientă. Pentru ca activitatea anticorupţie să producă impact, toate autorităţile şi instituţiile publice implicate trebuie să întreprindă acţiunile de care sînt responsabile conform documentului de politici şi să evite o atitudine formală, neglijentă.
    Monitorizarea implementării. Realizarea cu succes a Strategiei necesită un sistem coerent de măsuri şi de acţiuni concrete, o distribuire clară a responsabilităţilor în implementarea acestor acţiuni. Înainte însă de a distribui unui cerc larg de subiecţi responsabilităţile în pregătirea şi implementarea acţiunilor concrete din Strategie şi a planurilor de acţiuni, urmează a fi stabilite organe responsabile de supravegherea implementării. Funcţionarea eficientă şi continuă a organelor de monitorizare a implementării Strategiei şi a planurilor de acţiuni în cadrul CNA şi al autorităţilor administraţiei publice centrale este o premisă esenţială. Organele responsabile de supravegherea implementării Strategiei vor colabora în acest proces cu publicul larg, cu societatea civilă şi cu instituţiile independente. Va fi asigurată transparenţa rapoartelor despre procesul de implementare şi evaluările periodice efectuate în acest sens de CNA.
    Flexibilitate în abordare. Întrucît fenomenul corupţiei este divers, luînd continuu noi forme de manifestare, este necesară aplicarea unor metodologii de cercetare şi de observare a condiţiilor în care aceste forme apar şi se dezvoltă. Metodologia de cercetare şi de observare se va baza pe precepte ştiinţifice şi va asigura ajustarea măsurilor şi acţiunilor concrete prevăzute de Strategie şi de planurile de acţiuni la tendinţele evolutive ale manifestării corupţiei. Întreprinderea măsurilor de corectare necesare va eficientiza măsurile implementate.
    Asigurarea financiară. Implementarea Strategiei şi realizarea planurilor de acţiuni impun anumite implicaţii financiare. Succesul implementării Strategiei şi al realizării planurilor de acţiuni depinde în mare măsură de asigurarea cu mijloace financiare suficiente, identificate şi aprobate ca parte componentă a bugetului propriu al fiecărei instituţii, precum şi de finanţările externe.
    5.2. Planurile de acţiuni
    Strategia va fi pusă în aplicare prin intermediul unor planuri de acţiuni aprobate de Parlament. Aceste planuri trebuie să indice acţiunile ce urmează a fi executate în perioada respectivă, responsabilii de executare, rezultatele scontate, indicatorii de progres şi termenele de realizare.
    Acţiunile sînt incluse în planuri în dependenţă de priorităţile lor în implementarea Strategiei şi de gruparea lor pe componente.
    În funcţie de termenul de realizare se disting acţiuni temporare şi acţiuni permanente.
    Acţiunile temporare se includ în planurile de acţiuni pe termen scurt sau mediu, fiind elaborate şi aprobate pînă la finele anului precedent celui de implementare a planului. Neefectuarea unor acţiuni din aceste planuri urmează a fi foarte bine argumentată şi, în cazul în care îşi menţin actualitatea, acţiunile se preiau în următorul plan.
    Acţiunile permanente se includ în planurile de acţiuni pe întreaga perioadă de implementare a Strategiei după cum urmează:
    A. Componenta de cercetare
    - Elaborarea, prezentarea şi publicarea sondajelor pentru cercetarea percepţiei şi a răspîndirii fenomenului corupţiei (Executori: autorităţile publice competente şi ONG-uri. Indicatori de progres: numărul de sondaje publicate. Rezultat scontat: evoluţia percepţiei de către populaţie a răspîndirii şi a formelor corupţiei este cunoscută);
    - Efectuarea de analize, de cercetări şi de studii tematice despre corupţie şi despre domeniile conexe (Executori: instituţiile publice şi ONG-uri. Indicatori de progres: numărul de publicaţii. Rezultat scontat: manifestările corupţiei în diverse domenii şi neajunsurile autorităţilor în contracararea lor sînt expuse în detalii);
    - Întocmirea şi publicarea rapoartelor organelor de drept despre contracararea corupţiei (Executori: CNA, Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Curtea Supremă de Justiţie. Indicatori de progres: numărul de rapoarte publicate. Rezultat scontat: statisticile oficiale privind intentarea, urmărirea penală, trimiterea în judecată, sentinţele şi pedepsele aplicate sînt cunoscute în detalii pentru anul calendaristic încheiat).
    B. Componenta legislativă
    - Întocmirea rapoartelor de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de acte normative (Executori: CNA, ONG-uri. Indicatori de progres: numărul de proiecte expertizate din totalul proiectelor,  numărul rapoartelor de expertiză, numărul recomandărilor formulate în rapoarte şi eficienţa lor. Rezultat scontat: înlăturarea factorilor şi a riscurilor coruptibile din proiectele de legi şi din actele normative ale Guvernului;
    - Exercitarea controlului parlamentar asupra implementării legislaţiei anticorupţie (Executori: comisia parlamentară de profil. Indicatori de progres: rapoartele autorităţilor publice şi ale societăţii civile prezentate, concluziile comisiei parlamentare de profil. Rezultat scontat: mecanismele de funcţionare a legislaţiei anticorupţie îmbunătăţite).
    C. Componenta instituţională
    - Elaborarea planurilor de integritate instituţională şi implementarea lor în cadrul autorităţilor publice (Executori: autorităţi publice. Indicatori de progres: numărul de planuri elaborate şi puse în aplicare în coraport cu numărul de instituţii. Rezultat scontat: riscurile de corupţie identificate şi diminuate prin aplicarea sistematică a planurilor de integritate);
    - Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale (Executori: Cancelaria de Stat, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale. Indicatori de progres: recomandările rapoartelor de monitorizare ale Cancelariei de Stat şi ale ONG-urilor implementate. Rezultat scontat: informarea multilaterală asupra procesului decizional, participarea părţilor interesate în procesul decizional asigurată, gradul de răspundere al autorităţilor publice sporit);
    - Implementarea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţii publice (Executori: ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale, Serviciul de Informaţii şi Securitate. Indicatori de progres: numărul de anunţuri publicate privind funcţiile vacante şi concursurile de angajare, numărul de concursuri desfăşurate. Rezultat scontat: nivelul corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţii publice redus, riscul ocupării funcţiilor publice de către persoane care prezintă o ameninţare pentru interesele securităţii naţionale exclus);
    - Instruirea judecătorilor, a procurorilor şi a colaboratorilor organelor de drept în domeniul instrumentării şi judecării cauzelor de corupţie şi celor conexe (Executori: Institutul Naţional al Justiţiei, CNA, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Afacerilor Interne. Indicatori de progres: numărul de instruiri efectuate, numărul de persoane instruite. Rezultat scontat: cunoştinţele şi aptitudinile practice ale judecătorilor, procurorilor şi ale colaboratorilor organelor de drept în domeniul vizat consolidate).
    D. Componenta educaţională şi de comunicare publică
    - Organizarea Conferinţei Naţionale Anticorupţie (Executori: CNA, Grupul de monitorizare. Indicatori de progres: conferinţă desfăşurată, materiale distribuite, rezultatele evenimentului mediatizate. Rezultat scontat: probleme şi deficienţe în domeniu identificate şi puse în discuţii, priorităţi de viitor stabilite);
    - Desfăşurarea campaniilor de sensibilizare a populaţiei asupra fenomenului corupţiei (Executori: CNA, ONG-uri. Indicatori de progres: mesajele anticorupţie ale campaniilor de sensibilizare, perioada de desfăşurare, mijloacele de mediatizare şi amploarea campaniilor. Rezultat scontat: gradul de transmitere a mesajului anticorupţie îmbunătăţit, conştientizarea de către populaţie a costurilor şi a impactului negativ al corupţiei sporită, disponibilitatea de a oferi remunerări coruptibile redusă);
    - Instruirea angajaţilor din autorităţile şi instituţiile publice pe teme anticorupţie (Executori: CNA, ONG-uri. Indicatori de progres: tematica instruirii, numărul de instruiri, numărul şi categoriile de participanţi. Rezultat scontat: cunoştinţele în domeniul anticorupţie ale angajaţilor din autorităţile şi instituţiile publice aprofundate);
    - Asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi anticorupţie guvernamentale şi neguvernamentale (Executori: ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri. Indicatori de progres: numărul de persoane care apelează la liniile fierbinţi, ponderea celor ce relatează despre corupţie. Rezultat scontat: cazurile de corupţie comunicate şi examinate de autorităţile competente);
    - Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu mass-media şi societatea civilă (Executori: ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale, ONG-uri şi mass-media. Indicatori de progres: concepţii de comunicare publică elaborate şi puse în aplicare, rapoarte de monitorizare elaborate de Cancelaria de Stat şi ONG-uri. Rezultat scontat: mecanism intern privind comunicarea cu publicul şi asigurarea accesului la informaţie implementat).
    Autorităţile şi instituţiile publice vor prezenta Secretariatului Grupului de monitorizare note informative despre rezultatele îndeplinirii fiecărei acţiuni şi despre dificultăţile întîmpinate la efectuarea acţiunilor de realizare a planurilor, precum şi propuneri de ameliorare a situaţiei existente,  trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.
Capitolul VI
CADRUL INSTITUŢIONAL
    Mecanismul de realizare a Strategiei este asigurat prin desemnarea responsabililor de supravegherea implementării şi de efectuarea acţiunilor organizatorice, de coordonare, monitorizare, raportare şi de planificare corespunzătoare.
    Responsabili de supravegherea implementării Strategiei sînt:
    - conducătorii autorităţilor şi instituţiilor responsabile de realizarea planurilor de acţiuni;
    - comisia parlamentară;
    - Grupul de monitorizare;
    - Secretariatul Grupului de monitorizare.
    6.1. Comisia parlamentară
    Comisia parlamentară permanentă, responsabilă de domeniul securităţii naţionale, al apărării şi al ordinii publice, inclusiv de domeniul anticorupţie, va efectua coordonarea generală a procesului de implementare a Strategiei şi altor documente de politici în domeniu şi se va întruni semestrial pentru a asigura controlul parlamentar asupra activităţii autorităţilor şi instituţiilor de realizare a acţiunilor ce ţin de competenţa lor.
    [Pct.6.1 modificat prin HP89 din 12.05.16, MO184-192/01.07.16 art.404]
    6.2. Grupul de monitorizare
    Principalele responsabilităţi ale Grupului de monitorizare sînt: examinarea şi verificarea informaţiilor prezentate de autorităţile şi instituţiile publice, aprobarea  raportului trimestrial şi a raportului anual de monitorizare, elaborarea raportului anual de evaluare a implementării Strategiei. Grupul va monitoriza şi implementarea prevederilor anticorupţie ale documentelor de politici sectoriale.
    Membrii Grupului de monitorizare se întrunesc în şedinţe în măsura necesităţii, cel puţin o dată în trimestru, pentru a examina progresele autorităţilor şi instituţiilor responsabile de implementarea Strategiei şi a planurilor de acţiuni şi pentru a formula propuneri şi recomandări de depăşire a dificultăţilor. Şedinţele Grupului de monitorizare sînt publice.
    Grupul de monitorizare este constituit din reprezentanţi ai autorităţilor publice, ai societăţii civile şi ai sectorului privat. În componenţa Grupului de monitorizare intră:
    - un membru al Comisiei parlamentare securitate naţională, apărare şi ordine publică;
    - consilierul Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul apărării şi al securităţii;
    - secretarul general al Guvernului;
    - un membru al Curţii de Conturi;
    - directorul adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    - procurorul Procuraturii Anticorupţie;
    - şeful delegaţiei Republicii Moldova la GRECO;
    - un reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii;
    - un reprezentant al Băncii Naţionale;
    - vicedirectorul CNA;
    - viceministrul justiţiei;
    - viceministrul finanţelor;
    - doi reprezentanţi ai asociaţiilor autorităţilor locale;
    - cinci reprezentanţi ai Alianţei Anticorupţie;
    - cîte un reprezentant al Camerei de Comerţ şi Industrie, al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Moldova.
    Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor vizate vor comunica Secretariatului Grupului de monitorizare numele reprezentanţilor desemnaţi.
    Membrii Grupului de monitorizare adoptă cadrul normativ intern, aleg preşedintele şi vicepreşedintele grupului.
    6.3. Secretariatul Grupului de monitorizare
    CNA va îndeplini funcţia de Secretariat al Grupului de monitorizare şi va asigura coordonarea realizării cotidiene a planurilor de acţiuni.
    Secretariatul Grupului de monitorizare:
    - va ţine evidenţa (lista) membrilor Grupului de monitorizare;
    - va organiza şedinţele Grupului de monitorizare;
    - va întocmi procesul-verbal al şedinţelor, va informa comisia parlamentară şi va publica un comunicat de presă;
    - va recepţiona, stoca şi generaliza informaţiile prezentate de autorităţile şi instituţiile publice despre realizarea planurilor de acţiuni şi va elabora rapoarte de monitorizare trimestriale şi anuale;
    - va asista Grupul de monitorizare în pregătirea rapoartelor anuale de evaluare a implementării Strategiei;
    - va acorda consultaţii şi asistenţă metodologică la raportarea implementării planurilor de acţiuni;
    - va organiza anual conferinţă naţională anticorupţie.
    Secretariatul este responsabil de elaborarea planurilor de acţiuni pentru implementarea Strategiei.
    Secretarul Grupului de monitorizare este numit de către directorul CNA.
Capitolul VII
PROCEDURILE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
    Monitorizarea internă în cadrul autorităţii şi instituţiei responsabile de realizarea planurilor de acţiuni este asigurată de adjunctul conducătorului instituţiei ori autorităţii publice sau de o altă persoană, desemnată responsabilă pentru acţiuni anticorupţie.
    Monitorizarea externă şi evaluarea realizării planurilor de acţiuni sînt efectuate de Grupul de monitorizare după Metodologia de monitorizare şi de evaluare a implementării Strategiei, conform anexei nr. 2.
Capitolul VIII
RESURSE FINANCIARE
    Resursele financiare necesare pentru atingerea obiectivelor din Strategie se planifică în condiţiile legii. Surse de finanţare pot fi:
    1) bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în limitele cheltuielilor alocate/aprobate autorităţilor şi instituţiilor implicate;
    2) proiectele şi programele de asistenţă tehnică şi financiară externă din partea donatorilor;
    3) sponsorizările şi alte surse acceptate în condiţiile legii.

    anexa nr.1

Anexa nr. 2
la Strategia naţională anticorupţie
pe anii 2011–2016
METODOLOGIA
de monitorizare şi de evaluare a implementării
Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2016
Introducere
    Managementul Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011–2016, denumită în continuare Strategie, se realizează într-o succesiune de etape, ale căror părţi componente sînt monitorizarea şi evaluarea implementării, raportarea rezultatelor. Etapele de monitorizare şi de evaluare desfăşurate corect şi eficient vor determina în mare parte succesul Strategiei.
    Conform capitolului VI din Strategie, responsabili de supravegherea implementării prezentului document de politici sînt: conducătorii autorităţilor şi instituţiilor responsabile de realizarea planurilor de acţiuni, comisia parlamentară de profil, Grupul de monitorizare şi Secretariatul Grupului de monitorizare.
    Rolul principal în activitatea de monitorizare şi de evaluare a Strategiei îi revine Grupului de monitorizare. Funcţia de Secretariat al Grupului de monitorizare este exercitată de Centrul Naţional Anticorupţie.
    Prezenta Metodologie a fost elaborată în vederea eficientizării activităţii Grupului de monitorizare şi acordării unui suport metodologic în desfăşurarea activităţilor.
    Metodologia include o serie de instrumente şi de metode a căror aplicare furnizează date cu privire la modul în care Strategia a fost implementată. Aceste activităţi creează baza raportării rezultatelor, estimării impactului şi identificării priorităţilor de viitor, materializate într-un nou document de politici.
    Accentul principal în Metodologie se pune pe aspectele specifice procesului de monitorizare şi de evaluare: periodicitatea colectării informaţiei şi standardizarea rapoartelor, metodele şi sursele de colectare a informaţiei, periodicitatea elaborării rapoartelor de monitorizare şi de evaluare, responsabilităţile în procesul de monitorizare şi de evaluare.
    Procesul de monitorizare şi de evaluare va fi realizat prin respectarea următoarelor principii:
    - principiul responsabilităţii, care presupune atît responsabilitatea membrilor Grupului de monitorizare în desfăşurarea activităţii, cît şi responsabilitatea subiecţilor Strategiei de prezentarea unor informaţii calitative, conform criteriilor solicitate de raportare;
    - principiul transparenţei, care obligă Grupul de monitorizare şi Secretariatul să asigure transparenţa activităţilor prin actualizarea permanentă a site-ului Grupului de monitorizare (site-ul www.cccec.md încorporează un modul aparte atribuit Grupului de monitorizare), prin desfăşurarea de şedinţe deschise publicului şi organizarea unor conferinţe de presă;
    - principiul cooperării, care impune membrilor Grupului de monitorizare şi Secretariatului să coopereze prin antrenarea reprezentanţilor societăţii civile şi ai mass-mediei în activităţile de monitorizare şi de evaluare;
    - principiul eficienţei, care implică utilizarea de către Grupul de monitorizare şi Secretariat a multiplelor surse de informare şi metode de estimare în scopul evidenţierii corecte a rezultatelor pozitive şi negative, al asigurării unei evaluări imparţiale a impactului acţiunilor întreprinse.
I. Monitorizarea
    Monitorizarea implementării Strategiei reprezintă un proces continuu de colectare şi de analiză a informaţiei relevante modului de realizare a politicii anticorupţie în scopul fundamentării procesului decizional, asigurîndu-se transparenţă şi furnizînd o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare.
    Instrumentul de bază în implementarea Strategiei îl constituie Planul de acţiuni. În vederea monitorizării implementării Strategiei şi realizării planurilor de acţiuni, atingerii obiectivelor generale şi specifice, luării de măsuri, necesare atingerii lor şi efectuării acţiunilor concrete din plan, a fost elaborat un sistem de control, care include o serie de indicatori măsurabili.
    Indicatorii de progres reprezintă caracteristici cantitative sau calitative, care oferă mijloace simple de măsurare a succesului activităţilor desfăşurate:
    - indicatorii cantitativi sînt exprimaţi în termeni numerici sau procentuali;
    - indicatorii calitativi pot măsura percepţia şi pot descrie anumite comportamente.
    Monitorizarea implementării Strategiei are drept scop:
    - desfăşurarea adecvată şi promptă a activităţilor incluse în Planul de acţiuni;
    - acordarea de suport subiecţilor Strategiei în implementarea practicilor pozitive şi eliminarea factorilor de risc;
    - informarea Parlamentului, a Guvernului şi a publicului larg despre realizările obţinute, deficienţele depistate şi despre sectoarele care necesită atenţie;
    - creşterea credibilităţii în faţa donatorilor care realizează diferite proiecte în Republica Moldova în vederea susţinerii activităţilor anticorupţie.
    Subiecţii supuşi monitorizării sînt:
    - organele centrale de specialitate ale administraţiei publice;
    - autorităţile administraţiei publice locale;
    - alte instituţii publice şi organizaţii;
    - beneficiari şi grupuri-ţintă ale diferitelor proiecte în domeniul anticorupţie.
    Mecanismul de monitorizare include monitorizarea de birou şi monitorizarea pe teren, precum şi întocmirea rapoartelor de monitorizare.
    Monitorizarea de birou constă în acumularea şi în examinarea diferitelor informaţii în cadrul şedinţelor Grupului, raportarea Secretariatului Grupului de monitorizare, audieri ale subiecţilor implicaţi în implementarea Strategiei, ale diferiţilor experţi în domeniu.
    Monitorizarea pe teren constă în acumularea şi verificarea informaţiilor în cadrul vizitelor efectuate la autorităţile şi instituţiile responsabile de implementarea Strategiei, conform hotărîrii Grupului de monitorizare. Această monitorizare se efectuează ulterior monitorizării de birou, în cazul în care raportul prezentat de subiecţii supuşi monitorizării este superficial, necalitativ.
    Rapoartele de monitorizare reprezintă produsul activităţii Grupului de monitorizare şi pot fi de 3 tipuri: raport de monitorizare pe teren (pentru fiecare vizită la autorităţi şi instituţii publice), raport de monitorizare trimestrial şi raport de monitorizare anual, întocmite în baza informaţiilor din diferite surse
    Sursele de colectare a informaţiilor
    Surse de colectare a informaţiilor sînt:
    - rapoartele trimestriale, prezentate de autorităţile şi instituţiile publice responsabile (conform prevederilor din compartimentul 5.2 din Strategie, informaţia despre rezultatele îndeplinirii fiecărei acţiuni din Plan şi despre dificultăţile întîmpinate la realizarea acestor acţiuni va fi prezentată Secretariatului Grupului de monitorizare pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune);
    - informaţiile acumulate în deplasările pe teren;
    - audierile din cadrul şedinţelor Grupului de monitorizare;
    - paginile web oficiale ale subiecţilor supuşi monitorizării;
    - rapoartele de monitorizare a autorităţilor şi instituţiilor publice, elaborate de reprezentanţi ai societăţii civile (consilii civile);
    - mass-media;
    - sondajele, cercetările şi rapoartele de progres, elaborate atît de experţi naţionali, cît şi de cei internaţionali.
    Rapoartele trimestriale vor fi prezentate în mod obligatoriu de autorităţile şi instituţiile responsabile în formă tabelară, după următorul model:

Nr. crt. Acţiunea din plan

Indicatorii de progres

Nivelul de realizare

Măsurile întreprinse

Dificultăţile, problemele

1
2
3
4
5

    La îndeplinirea tabelului se vor  respecta următoarele cerinţe:
    la rubrica 1 se indică numărul curent şi fiecare acţiune din perioada raportată;
    la rubrica 2 se scriu indicatorii de progres incluşi în plan şi cei real obţinuţi, aferenţi fiecărei acţiuni;
    la rubrica 3 se consemnează calificativele nivelului de realizare: realizat, în proces de derulare, nerealizat;
    la rubrica 4 se descriu măsurile întreprinse pentru realizarea acţiunii, indicîndu-se perioada  (luna) în care au fost îndeplinite. Activităţile vor fi expuse clar, concludent, estimate cantitativ şi calitativ conform indicatorilor prevăzuţi;
    la rubrica 5 se elucidează, după caz, dificultăţile din procesul de realizare a acţiunii, problemele care au favorizat tergiversarea realizării acţiunii, se va indica modul lor de soluţionare.
    Audierile din cadrul şedinţelor se vor efectua după un grafic, aprobat de Grupul de monitorizare la începutul anului calendaristic. Rapoartele de activitate ale autorităţilor şi instituţiilor privind implementarea Strategiei le vor prezenta factorii decizionali responsabili de prevenirea corupţiei în cadrul autorităţii sau al instituţiei publice. Raportorii vor fi informaţi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă privitor la tematică, la timpul regulamentar de raportare etc.
    În cadrul audierii vor fi respectate următoarele cerinţe:
    - se vor face referiri la toate acţiunile din perioada raportată (indicîndu-se termenul de realizare) şi se va nominaliza autoritatea sau instituţia publică raportoare – executor sau coexecutor – conform Planului de acţiuni;
    - se va califica nivelul de executare a acţiunilor în baza următorului indicator: executat, în proces de derulare, neexecutat;
    - se vor menţiona măsurile întreprinse de autoritatea şi instituţia publică pentru realizarea acţiunii respective, indicîndu-se perioada (luna) în care au fost îndeplinite;
    - se vor elucida dificultăţile din procesul de realizare a acţiunii, problemele care au favorizat tergiversarea realizării acţiunii, se va indica modul lor de soluţionare;
    - se vor expune suplimentar măsurile întreprinse de autoritatea sau instituţia publică pentru implementarea politicii conflictului de interese, rezultatele autoevaluării riscurilor de corupţie şi implementarea planurilor interne de integritate.
    Raportul de monitorizare
    Raportul de monitorizare pe teren reprezintă produsul activităţii comisiei, formată prin hotărîre a Grupului de monitorizare, care efectuează verificarea în teritoriu în scopul evaluării plenitudinii realizării Planului de acţiuni.
    În aceste activităţi, Grupul de monitorizare poate antrena experţi din exterior, inclusiv reprezentanţi ai ONG-urilor, cu activităţi specifice în domeniu.
    Comisia de verificare în teritoriu va activa conform unui plan, aprobat de preşedintele (vicepreşedintele) Grupului de monitorizare. Pe lîngă sarcinile specifice puse în faţa comisiilor, planul de control va include în mod obligatoriu:
    - evaluarea nivelului de desfăşurare a activităţii de autoevaluare a riscurilor de corupţie/de realizare a planurilor de integritate;
    - evaluarea sistemelor şi a procedurilor de soluţionare a conflictelor de interese;
    - evaluarea funcţionării mecanismului de sesizare a actelor de corupţie;
    - evaluarea nivelului de cunoştinţe al funcţionarilor publici în domeniul anticorupţie (integritate instituţională, etică în serviciul public şi politică a conflictului de interese). Pentru executarea acestei măsuri din plan va fi aplicat un chestionar special.
    Raportul de monitorizare pe teren va include în mod obligatoriu concluzii şi recomandări referitoare la înlăturarea deficienţelor depistate.
    Raportul de monitorizare pe teren se plasează pe site-ul Grupului de monitorizare şi se examinează în şedinţă de lucru. Despre înlăturarea deficienţelor nominalizate în raport autoritatea sau instituţia publică va raporta suplimentar.
    Raportul trimestrial şi raportul anual de monitorizare se elaborează de Secretariatul Grupului de monitorizare, se examinează şi se aprobă de Grupul de monitorizare.
    Rapoartele nominalizate au următoarele componente:
    - priorităţile de acţiuni;
    - acţiunile concrete de realizare;
    - termenele stabilite şi nivelul de executare;
    - responsabilii de realizarea planurilor de acţiuni;
    - indicatorii care descriu caracteristicile măsurabile ale acţiunilor din plan;
    - informaţia generalizată şi analizată sub aspectul nivelului de executare, acumulată din sursele menţionate mai sus.
    Raportul de monitorizare se  remite comisiei parlamentare de profil spre dezbatere, precum şi Guvernului cu titlu de informare, şi se plasează pe site-ul Grupului de monitorizare.
II. Evaluarea
    Evaluarea reprezintă aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizîndu-se informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea include analiza modului de implementare a Strategiei şi a eficienţei acesteia, fiind un mijloc care contribuie la îmbunătăţirea politicii anticorupţie.
    Evaluarea răspunde la întrebările: care este efectul, impactul activităţilor desfăşurate şi gradul de atingere a rezultatului scontat.
    Evaluarea activităţilor se va efectua în anumite etape conform schemei de mai jos:


    Evaluarea intermediară este activitatea desfăşurată pe parcursul perioadei de implementare a Strategiei.
    Obiectivele evaluării intermediare sînt:
    - oferirea unui suport în luarea deciziilor cu privire la activităţile desfăşurate în vederea implementării Strategiei;
    - obţinerea, din toate sursele existente, a informaţiilor despre realizările, insuccesele şi cauzele lor;
    - îmbunătăţirea calităţii activităţilor desfăşurate;
    - identificarea practicilor de succes care ar putea fi extinse;
    - elaborarea de recomandări pentru perfecţionarea Strategiei şi a planurilor de acţiuni.
    Rezultatele evaluării intermediare se reflectă în Raportul naţional „Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei”.
    Raportul de evaluare se elaborează anual de către Grupul de monitorizare cu asistenţa Secretariatului, se mediatizează pe larg şi se remite spre informare Parlamentului.
    Pentru evitarea factorilor de risc ale evaluării (raport superficial şi necalitativ, efort speculativ ce nu corespunde realităţii, victimă a manipulării politice), proiectul Raportului de evaluare va fi examinat de diferiţi experţi şi actori ai  implementării documentului de politici, de publicul larg prin plasarea proiectului pe site-ul Grupului de monitorizare.
    Raportul de evaluare va ţine cont în mod obligatoriu de concluziile Conferinţei Naţionale Anticorupţie şi se va centra nu doar pe enumerarea activităţilor întreprinse, dar şi pe progresele realizate şi pe compararea progreselor cu planul. Raportul va conţine, de asemenea, explicarea succintă a devierilor de la plan şi descrierea acţiunilor de remediere întreprinse sau care ar trebui sa fie întreprinse.
    Raportului de evaluare trebuie să conţină:
    - obiectivele;
    - activităţile desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor;
    - evaluarea proceselor prin viziunea obiectivelor atinse;
    - evaluarea situaţiei prin prisma opiniei diferiţilor experţi naţionali şi internaţionali, sondaje şi cercetări;
    - deficienţele înregistrate şi priorităţile de implementare.
    Evaluarea finală se va face la finele anului 2016 şi va oferi o imagine clară a atingerii obiectivelor propuse în Strategie. Prin concluziile expuse în Raportul de evaluare finală vor fi identificate problemele prioritare existente în ţară la capitolul „corupţie”. Concluziile vor specifica obiectivele şi direcţiile de activităţi necesare implementării acestora în noul document de politici.
    Raportul de evaluare finală va fi elaborat cu antrenarea unor experţi independenţi.
III. Conferinţa Naţională Anticorupţie
    Conferinţa Naţională Anticorupţie reprezintă un for naţional, organizat anual de Secretariatul Grupului de monitorizare, cu asistenţa factorilor interesaţi.
Conferinţa se organizează cu suportul Guvernului şi al proiectelor externe de finanţare a implementării documentelor de politici anticorupţie (în cazul în care există).
    Participanţi la conferinţă sînt:
    - responsabilii de supravegherea implementării Strategiei;
    - reprezentanţii subiecţilor implementării Strategiei;
    - diferite persoane oficiale;
    - reprezentanţi ai ONG-urilor, mass-mediei, organismelor internaţionale;
    - experţi naţionali şi internaţionali.
    Agenda conferinţei va fi coordonată cu Grupul de monitorizare şi comisia parlamentară de profil. Tematicile sesiunilor de lucru vor corespunde elementelor-cheie stipulate în Strategie.
    Scopul principal al conferinţei rezidă în evaluarea eforturilor anticorupţie depuse de autorităţile publice şi de societatea civilă pe parcursul anului de gestiune în consolidarea practicilor de monitorizare anticorupţie şi în identificarea priorităţilor strategice pentru anul următor. În acest sens, conferinţa va finaliza cu adoptarea unei rezoluţii, căreia i se va da citire în faţa audienţei şi care va fi publicată. Aceste concluzii vor constitui baza modificărilor în documentele de politici planificate spre realizare în perioada ulterioară.
IV. Responsabilităţi
    Subiecţii procesului de monitorizare şi de evaluare a Strategiei sînt: comisia parlamentară de profil, Grupul de monitorizare, Secretariatul Grupului de monitorizare, autorităţi, instituţii şi organizaţii, ale căror responsabilităţi sînt prezentate în tabelul următor:
    tabel