HGC754/2011
ID intern unic:  340465
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 754
din  05.10.2011
cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.662
din 10 septembrie 2011
Publicat : 07.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 166-169     art Nr : 825
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 10 septembrie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.152-155, art.733) se modifică după cum urmează:
    punctul 2 va avea următorul cuprins:
    „2. Se deleagă funcţiile de executare a prevederilor Programului activităţilor de reintegrare a ţării pe anul 2011 de la Cancelaria de Stat la autorităţile publice centrale şi locale şi se permite, în baza art.20 lit.e) liniuţa a doua din Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr.52 din 31 martie 2011, redistribuirea alocaţiilor de la bugetul Cancelariei de Stat la bugetele autorităţilor publice centrale şi locale, beneficiari ai mijloacelor financiare din Programul dat”;
    la punctul 3, cuvintele „devizelor de cheltuieli prezentate de Cancelaria de Stat” se substituie cu cuvintele „documentelor confirmative prezentate de beneficiarii mijloacelor financiare din Programul dat”.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                          Eugen Carpov
    Ministrul finanţelor                                                        Veaceslav Negruţa

     Nr. 754. Chişinău, 5 octombrie 2011.