LPM133/2011
ID intern unic:  340495
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 133
din  08.07.2011
privind protecţia datelor cu caracter personal
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 492     Data intrarii in vigoare : 14.04.2012
    MODIFICAT
   
LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16    Prezenta lege creează cadrul juridic necesar aplicării Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Scopul legii
    Scopul prezentei legi este asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, în special a dreptului la inviolabilitatea vieţii intime, familiale şi private.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta lege reglementează relaţiile juridice care apar în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal ce fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sînt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem, efectuată în totalitate sau în parte prin mijloace automatizate, precum şi prin alte mijloace decît cele automatizate.
    (2) Domeniul de acţiune al prezentei legi se extinde asupra:
    a) prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate de operatori aflaţi pe teritoriul Republicii Moldova;
    b) prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în cadrul misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova, precum şi de către alţi operatori aflaţi în afara teritoriului ţării, dar pe teritorii în care se aplică dreptul intern al Republicii Moldova, în temeiul dreptului internaţional public;
    c) prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de operatori aflaţi în afara teritoriului Republicii Moldova, cu utilizarea mijloacelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia cazului în care aceste mijloace nu sînt utilizate decît în scopul tranzitării pe teritoriul Republicii Moldova a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării respective;
    d) prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul acţiunilor de prevenire şi investigare a infracţiunilor, punerii în executare a sentinţelor de condamnare şi al altor acţuni din cadrul procedurii penale sau contravenţionale în condiţiile legii.
    (3) Prevederile prezentei legi sînt aplicabile persoanei împuternicite de către operator, fără a exclude dreptul de a intenta acţiune în justiţie împotriva operatorului.
    (4) Domeniul de acţiune al prezentei legi nu se extinde asupra:
    a) prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către operatori exclusiv pentru nevoi personale sau familiale, dacă prin aceasta nu se încalcă drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal;
    b) prelucrării datelor cu caracter personal atribuite la secret de stat în modul stabilit, cu excepţia celor indicate la alin. (2) lit. d);
    c) operaţiunilor de prelucrare şi transmitere transfrontalieră a datelor cu caracter personal ce se referă la făptuitorii sau victimele crimelor de genocid, ale crimelor de război şi ale crimelor împotriva umanităţii.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au următoarele semnificaţii:
    date cu caracter personal – orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (subiect al datelor cu caracter personal). Persoana identificabilă este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
    categorii speciale de date cu caracter personal – datele care dezvăluie originea rasială sau etnică a persoanei, convingerile ei politice, religioase sau filozofice, apartenenţa socială, datele privind starea de sănătate sau viaţa sexuală, precum şi cele referitoare la condamnările penale, măsurile procesuale de constrîngere sau sancţiunile contravenţionale;
    prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea;
    sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal – orice serie structurată de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie că este centralizată, descentralizată ori repartizată după criterii funcţionale sau geografice;
    operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat, inclusiv autoritatea publică, orice altă instituţie ori organizaţie care, în mod individual sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute în mod expres de legislaţia în vigoare;
    persoană împuternicită de către operator – persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, care prelucrează date cu caracter personal în numele şi pe seama operatorului, pe baza instrucţiunilor primite de la operator;
    terţ – persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, alta decît subiectul datelor cu caracter personal, decît operatorul ori persoana împuternicită de către operator şi decît persoana care sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite este autorizată să prelucreze date cu caracter personal;
    destinatar – orice persoană fizică sau persoană juridică de drept public ori de drept privat, inclusiv autoritatea publică şi subdiviziunile ei teritoriale, căreia îi sînt dezvăluite date cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu terţ. Nu sînt considerate destinatari organele din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti cărora li se comunică date cu caracter personal în cadrul exercitării competenţelor stabilite de lege;
    consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal – orice manifestare de voinţă liberă, expresă şi necondiţionată, în formă scrisă sau electronică, conform cerinţelor documentului electronic, prin care subiectul datelor cu caracter personal acceptă să fie prelucrate datele care îl privesc;
    depersonalizarea datelor – modificarea datelor cu caracter personal astfel încît detaliile privind circumstanţele personale sau materiale să nu mai permită atribuirea acestora unei persoane fizice identificate sau identificabile ori să permită atribuirea doar în condiţiile unei investigaţii care necesită cheltuieli disproporţionate de timp, mijloace şi forţă de muncă.
Capitolul II
CONDIŢIILE DE BAZĂ PENTRU PRELUCRAREA, STOCAREA
ŞI UTILIZAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
    Articolul 4. Caracteristica datelor cu caracter personal
    (1) Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie:
    a) prelucrate în  mod corect şi conform prevederilor legii;
    b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică nu este considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei legi, inclusiv privind notificarea către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, şi cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele ce reglementează activitatea statistică, cercetarea istorică şi cea ştiinţifică;
    c) adecvate, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopul pentru care sînt colectate şi/sau prelucrate ulterior;
    d) exacte şi, dacă este necesar, actualizate. Datele inexacte sau incomplete din punctul de vedere al scopului pentru care sînt colectate şi ulterior prelucrate se şterg sau se rectifică;
    e) stocate într-o formă care să permită identificarea subiecţilor datelor cu caracter personal pe o perioadă care nu va depăşi durata necesară atingerii scopurilor pentru care sînt colectate şi ulterior prelucrate. Stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă  mai mare, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute de normele ce reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.
    (2) Operatorii au obligaţia să respecte şi să asigure implementarea prevederilor alin. (1).
    Articolul 5. Prelucrarea datelor cu caracter personal
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal.
    (2) Consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment de către subiectul datelor cu caracter personal. Retragerea consimţămîntului nu poate avea efect retroactiv.
    (3) În cazul subiectului datelor cu caracter personal adult sau minor care este supus măsurii de ocrotire judiciare sub forma tutelei, consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către reprezentantul legal, în cazul minorului, sau de către tutore, în cazul adultului.
    [Art.5 al.(3) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
   
(31) În cazul subiectului datelor cu caracter personal adult care este supus măsurii de ocrotire judiciare sub forma ocrotirii provizorii sau curatelei, consimţămîntul privind prelucrarea datelor cu caracter personal se acordă, în formă scrisă, de către persoana ocrotită. Dacă starea acesteia nu-i permite să ia de sine stătător o decizie privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ocrotitorul provizoriu sau curatorul va asista persoana ocrotită, prin contrasemnarea acordului, în condiţiile legii.
    [Art.5 al.(31) introdus prin LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    (4) În cazul decesului subiectului datelor cu caracter personal, consimţămîntul privind prelucrarea datelor sale se acordă, în formă scrisă, de către succesorii acestuia, dacă un astfel de consimţămînt nu a fost dat de subiectul datelor cu caracter personal în timpul vieţii.
    (5) Consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru:
    a) executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia;
    b) îndeplinirea unei obligaţii care îi revine operatorului conform legii;
    c) protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal;
    d) executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terţul căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal;
    e) realizarea unui interes legitim al operatorului sau al terţului căruia îi sînt dezvăluite datele cu caracter personal, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale subiectului datelor cu caracter personal;
    f) scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, cu condiţia ca datele cu caracter personal să rămînă anonime pe toată durata prelucrării;
    g) schimbul de date în condițiile legislației în vigoare cu privire la schimbul de date și interoperabilitate.
    [Art.5 al.(5), lit.g) introdusă prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    Articolul 6. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu
                        caracter personal
    (1) Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este interzisă, cu excepţia cazurilor în care:
    a) subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul. În cazul subiectului datelor cu caracter personal în privința căruia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma tutelei, prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal se efectuează numai cu obţinerea consimţămîntului în formă scrisă al tutorelui;
    [Art.6 al.(1), lit.a) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    b) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligaţiilor sau drepturilor specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor prevăzute de lege şi ţinîndu-se cont de faptul că o eventuală dezvăluire către un terţ a datelor cu caracter personal prelucrate în acest scop poate fi efectuată numai dacă există o obligaţie legală a operatorului în acest sens;
    c) prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiectului datelor cu caracter personal ori a altei persoane, în cazul în care subiectul datelor cu caracter personal se află în incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţămîntul;
    d) prelucrarea este efectuată în contextul activităţilor legitime de către asociaţii obşteşti, partide şi alte organizaţii social-politice, de către sindicate, asociaţii de patronat, organizaţii filozofice sau religioase, organizaţii cooperatiste necomerciale, cu condiţia ca prelucrarea să se refere numai la membrii acestora sau la persoanele cu care acestea au contacte permanente în legătură cu scopurile lor şi cu condiţia ca datele să nu fie dezvăluite terţilor fără consimţămîntul subiecţilor datelor cu caracter personal;
    e) prelucrarea se referă la date făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal;
    f) prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie al subiectului datelor cu caracter personal;
    g) prelucrarea este necesară în scopul asigurării securităţii statului, cu condiţia ca aceasta să se efectueze cu respectarea drepturilor subiectului datelor cu caracter personal şi a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege.
    (2) Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal poate dispune, din motive întemeiate, interzicerea prelucrării categoriilor speciale de date cu caracter personal, chiar dacă subiectul datelor şi-a dat consimţămîntul, iar acesta nu a fost retras, cu condiţia ca interdicţia să nu fie înlăturată prin unul din cazurile stabilite la alin. (1) lit. b)–g).
    Articolul 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal privind
                       starea de sănătate
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate se permite, prin derogare de la prevederile art. 6, în cazul în care:
    a) prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente pentru subiectul datelor cu caracter personal sau de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul subiectului datelor cu caracter personal;
    b)  prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice.
    (2) Cadrele medicale, instituţiile medico-sanitare şi personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal privind starea de sănătate fără autorizaţia Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii subiecţlor datelor cu caracter personal. Dacă scopurile menţionate se referă la alte persoane sau la societate în general, iar subiecţii datelor cu caracter personal nu şi-au dat consimţămîntul în scris şi în mod neechivoc, urmează să fie obţinută autorizaţia Centrului în modul stabilit de lege.
    (3) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi prelucrate în scopurile indicate la alin. (1) de către sau sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional ori de către sau sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligaţii echivalente în ceea ce priveşte secretul profesional.
    (4) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate se colectează de la subiectul datelor cu caracter personal sau atunci cînd o astfel de prelucrare este necesară în conformitate cu alin. (1).
    Articolul 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare
                       la condamnări penale, măsuri procesuale de
                       constrîngere sau sancţiuni contravenţionale
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale, măsuri procesuale de constrîngere sau sancţiuni contravenţionale poate fi efectuată numai de către sau sub controlul autorităţilor publice, în limitele competenţelor acordate şi în condiţiile stabilite prin legile ce reglementează aceste domenii.
    (2) Registrul informaţiilor criminalistice şi criminologice este ţinut de Ministerul Afacerilor Interne.
    Articolul 9. Prelucrarea datelor cu caracter personal avînd
                       funcţie de identificare
    Prelucrarea numărului de identificare de stat (IDNP) al persoanei fizice, a amprentelor digitale sau a altor date cu caracter personal avînd o funcţie de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată în următoarele condiţii:
    a) subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul;
    b) prelucrarea este prevăzută în mod expres de legislaţie.
    Articolul 10. Prelucrarea datelor cu caracter personal şi
                         libertatea de exprimare
    Prevederile art. 5, 6 şi 8 nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceasta se referă la date care au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal sau la date care sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal sau de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat, în condiţiile Legii cu privire la libertatea de exprimare.
    Articolul 11. Stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal
                          la încheierea operaţiunilor de prelucrare
    (1) Condiţiile şi termenele de stocare a datelor cu caracter personal se stabilesc de legislaţie ţinîndu-se cont de prevederile art. 4 alin. (1) lit. e). La expirarea termenului de stocare, datele cu caracter personal urmează a fi distruse în modul stabilit de lege.
    (2) Datele cu caracter personal din registrele de stat, de la data încetării utilizării acestora, pot rămîne la păstrare primind statutul de document de arhivă.
    (3) La încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă subiectul acestor date  nu şi-a dat consimţămîntul pentru o altă destinaţie sau pentru o prelucrare ulterioară, acestea vor fi:
    a) distruse;
    b) transferate unui alt operator, cu condiţia ca operatorul iniţial să garanteze faptul că prelucrările ulterioare au scopuri similare celor în care s-a făcut prelucrarea iniţială;
    c) transformate în date anonime şi stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică.
    (4) După decesul subiectului datelor cu caracter personal, datele acestuia se pot utiliza, cu consimţămîntul succesorilor, în scop de arhivă sau în alte scopuri prevăzute de lege.
Capitolul III
DREPTURILE  SUBIECTULUI  DATELOR
CU  CARACTER  PERSONAL
    Articolul 12. Informarea subiectului datelor cu caracter
                         personal
    (1) În cazul în care datele cu caracter personal sînt colectate direct de la subiectul datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să-i furnizeze următoarele informaţii, exceptînd cazul în care acesta deţine deja informaţiile respective:
    1) identitatea operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către operator;
    2)  scopul prelucrării datelor colectate;
    3)  informaţii suplimentare, precum:
    a)  destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
    b) existenţa drepturilor de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate;
    c) dacă răspunsurile la întrebările cu ajutorul cărora se colectează datele sînt obligatorii sau voluntare, precum şi consecinţele posibile ale refuzului de a răspunde.
    (2) În cazul în care datele cu caracter personal nu sînt colectate direct de la subiectul datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai tîrziu în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze subiectului datelor cu caracter personal informaţia privind categoriile de date care urmează a fi colectate sau dezvăluite, precum şi informaţiile indicate la alin. (1), cu excepţia pct. 3) lit. c).
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care:
    a)  subiectul datelor cu caracter personal deţine informaţiile respective;
    b) prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;
    c) furnizarea informaţiilor este imposibilă sau implică un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;
    d) înregistrarea sau dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută în mod expres de legislaţie.
    Articolul 13. Dreptul de acces la datele cu caracter personal
    (1) Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul să obţină de la operator, la cerere, fără întîrziere şi în mod gratuit:
    a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sînt sau nu sînt prelucrate de acesta, de asemenea informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sînt dezvăluite datele;
    b) comunicarea, într-o formă inteligibilă şi într-un mod care nu necesită un echipament suplimentar, a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date;
    c) informaţii  privind  principiile de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor care vizează subiectul datelor cu caracter personal;
    d) informaţii cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal pentru subiectul acestor date;
    e) informaţii privind modul de exercitare a dreptului de intervenţie asupra datelor cu caracter personal.
    (2) În cazul în care datele cu caracter personal privind starea de sănătate sînt prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există riscul de a se aduce atingere drepturilor subiectului datelor cu caracter personal şi dacă datele nu sînt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri faţă de o anumită persoană, comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) se poate face  într-un termen mai mare decît cel stabilit de Legea  privind  accesul la informaţie, în măsura în care aceasta ar putea afecta cercetarea sau rezultatul acesteia, dar nu mai tîrziu de momentul în care cercetarea este încheiată. Subiectul datelor cu caracter personal trebuie să îşi dea consimţămîntul ca datele privind starea de sănătate să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amînări din acest motiv a comunicării informaţiilor prevăzute la alin. (1).
    Articolul 14. Dreptul de intervenţie asupra datelor cu caracter
                         personal
    Orice subiect al datelor cu caracter personal are dreptul de a obţine de la operator sau persoana împuternicită de către acesta, la cerere şi în mod gratuit:
    a) rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor cu caracter personal a căror prelucrare contravine prezentei legi, în special datorită caracterului incomplet sau inexact al datelor;
    b) notificarea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal despre operaţiunile efectuate conform lit. a), exceptînd cazurile cînd această notificare se dovedeşte a fi imposibilă sau presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
    Articolul 15. Excepţii şi restricţii
    (1) Prevederile art. 4 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (2), art.13, 14 şi 28 nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în cadrul acţiunilor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) și la art. 5 alin. (5) lit. g), în scopul apărării naţionale, al securităţii statului şi menţinerii ordinii publice, al protecţiei drepturilor şi libertăţilor subiectului datelor cu caracter personal sau ale altor persoane, dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa acţiunii sau obiectivul urmărit în exercitarea competențelor legale ale autorităţii publice.
    [Art.15 al.(1) modificat prin LP143 din 19.07.18, MO309-320/17.08.18 art.482; în vigoare 10.11.18]
    (2) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile stabilite la alin. (1) nu poate depăşi perioada necesară atingerii obiectivului urmărit.
    (3) După încetarea situaţiei care justifică aplicarea alin. (1) şi (2) din prezentul articol, operatorii vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal prevăzute la art. 12–14.
    (4) Autorităţile publice ţin evidenţa aplicării excepţiilor stabilite la alin. (1) şi informează Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal, în termen de 10 zile, despre datele cu caracter personal prelucrate în condiţiile prezentului articol.
    Articolul 16. Dreptul de opoziţie al subiectului datelor cu
                         caracter personal
    (1) Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel. Dacă opoziţia este justificată, prelucrarea efectuată de operator nu mai poate viza aceste date.
    (2) Subiectul datelor cu caracter personal are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îl vizează să fie prelucrate pentru prospectare comercială. Operatorul sau persoana împuternicită de către operator este obligată să informeze subiectul despre dreptul de a se opune unei astfel de lucrări înaintea dezvăluirii către terţi a datelor sale cu caracter personal.
    Articolul 17. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
    (1) Orice persoană are dreptul de a cere anularea, în totalitate sau parţală, a oricărei decizii individuale care produce efecte juridice asupra drepturilor şi libertăţilor sale, fiind întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea.
    (2) Persoana poate fi supusă deciziei prevăzute la alin. (1) în cazul în care:
    a) decizia este autorizată de o lege care stabileşte măsurile ce garantează apărarea interesului legitim al subiectului datelor cu caracter personal;
    b) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia că cererea de încheiere sau de executare a contractului depusă de subiectul datelor cu caracter personal a fost satisfăcută.
    Articolul 18. Accesul la justiţie
    Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal efectuată ilegal sau căreia i-au fost încălcate drepturile şi interesele garantate de prezenta lege are dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru repararea prejudiciilor materiale şi morale.
Capitolul IV
ORGANUL DE CONTROL AL PRELUCRĂRILOR
DE DATE CU CARACTER PERSONAL
    Articolul 19. Organul de control al prelucrărilor de date
                         cu caracter personal
    (1) Controlul asupra conformităţi prelucrării datelor cu caracter personal cu cerinţele prezentei legi se efectuează de către Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal (în continuare – Centru), care acţionează în condiţii de imparţialitate şi independenţă.
    (2) Centrul este persoană juridică, dispune de ştampilă şi de antet cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova. Sediul permanent al Centrului se află în municipiul Chişinău.
    (3) Regulamentul Centrului, structura şi personalul-limită ale acestuia se aprobă de Parlament.
    (4) Centrul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    [Art.19 al.(4) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (5) Bugetul Centrului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.19 al.(5) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    Articolul 20. Atribuţiile şi drepturile Centrului
    (1) Centrul are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează respectarea legislaţiei cu privire la protecţia informaţiei şi controlează aplicarea acesteia, în special dreptul la informare, de acces la date, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie;
    b) autorizează prelucrările de date cu caracter personal în cazurile prevăzute de lege;
    c) emite instrucţiunile necesare pentru a aduce prelucrările de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentei legi, fără a atinge sfera de competenţă a altor organe;
    d) oferă subiecţilor datelor cu caracter personal informaţii referitoare la drepturile lor;
    e) dispune suspendarea sau încetarea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate cu încălcarea prevederilor prezentei legi;
    f) ţine registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, ale cărui formă şi conţinut se aprobă de Guvern; registrul este public, cu excepţia informaţiei prevăzute la art. 23 alin. (2) lit. l);
    g) emite ordine în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal şi formulare tipizate ale notificărilor şi ale registrelor proprii;
    h) primeşte şi analizează notificările privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    i) efectuează controlul legalităţii prelucrărilor de date cu caracter personal conform  unui regulament pe care îl elaborează şi îl aprobă;
    j) face propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei şi prelucrării datelor cu caracter personal;
    k)  cooperează cu autorităţile publice, cu mijloacele de informare în masă, cu asociaţiile obşteşti şi cu instituţiile similare din străinătate;
    l) centralizează şi analizează rapoartele anuale de activitate a autorităţilor publice privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal;
    m) sesizează organele de drept în cazul existenţei unor indicii privind săvîrşirea infracţiunilor legate de încălcarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal;
    n) constată contravenţii şi încheie procese-verbale conform Codului contravenţional al Republicii Moldova;
    o) informează autorităţile publice despre situaţia din domeniul protecţiei drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal, de asemenea răspunde la demersurile şi interpelările acestora;
    p) efectuează controlul îndeplinirii Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţonale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern;
    q) informează periodic instituţiile şi societatea despre activitatea sa, despre problemele şi preocupările prioritare în domeniul protecţiei drepturilor persoanei;
    r) acordă asistenţă şi execută cereri de asistenţă privind punerea în practică a Convenţiei pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal;
    s) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege.
    (2) Centrul are următoarele drepturi:
    a)  solicită şi primeşte gratuit de la persoane fizice sau persoane juridice de drept public şi de drept privat informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
    b) obţine de la operatori suportul şi informaţiile necesare executării atribuţiilor sale;
    c) atrage specialişti şi experţi din domenii care necesită cunoştinţe speciale pentru participarea la procesul de verificare prealabilă şi de control al legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal şi încheie cu ei acorduri de confidenţialitate;
    d) cere de la operatori rectificarea, blocarea sau distrugerea datelor cu caracter personal neveridice sau obţinute ilicit.
    (3) Operatorii, indiferent de forma lor juridică de organizare, prezintă Centrului materialele şi documentele solicitate cu privire la protecţia datelor cu caracter personal în termen de 15 zile, dacă în solicitare nu se prevede un alt termen.
    Articolul 21. Organizarea activităţii Centrului
    (1) În cadrul activităţii sale, Centrul asigură confidenţialitatea datelor cu caracter personal care i-au devenit cunoscute.
    (2) În scopul colectării informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de control, personalul Centrului are dreptul de acces în încăperile şi pe teritoriul în care sînt amplasate sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal, la datele cu caracter personal prelucrate de operatori şi/sau persoanele împuternicite de către aceştia, la echipamentul de prelucrare, programe şi aplicaţii, precum şi la orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal, în condiţiile legii.
    (3) Anual, pînă la data de 15 martie, Centrul prezintă Parlamentului, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului raportul de activitate pe anul precedent, care se publică gratuit în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Centrului.
    Articolul 22. Conducerea Centrului
    (1) Centrul este condus de un director, numit în funcţie de Parlament la propunerea Preşedintelui Parlamentului, a unei fracţiuni parlamentare sau a unui grup de cel puţin 15 deputaţi, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani. Persoana numită poate ocupa funcţia de director nu mai mult de două mandate consecutive.
    (2) Directorul efectuează conducerea generală a Centrului, angajează şi eliberează personalul Centrului în condiţiile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, stabileşte obligaţiile de serviciu ale acestuia, organizează pregătirea rapoartelor anuale şi le prezintă în plenul Parlamentului, reprezintă instituţia în ţară şi peste hotare.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul este asistat de un adjunct, numit în funcţie de Parlament la propunerea directorului Centrului, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani. În absenţa directorului Centrului, directorul adjunct îndeplineşte temporar atribuţiile acestuia.
    (4) În funcţia de director sau director adjunct al Centrului poate fi numită orice persoană care deţine cetăţenia Republicii Moldova, are studii superioare juridice şi experienţă profesională de cel puţin 5 ani în domeniul apărării drepturilor şi a libertăţilor omului. Nu pot fi numite în funcțiile de director sau director adjunct al Centrului persoanele în privința cărora există interdicția de a ocupa funcţii publice sau de demnitate publică, ce derivă din actele de constatare ale Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.22 al.(4) introdus prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (5) Funcţia de director şi cea de director adjunct al Centrului sînt funcţii de demnitate publică și se supun prevederilor legislației cu privire la statutul persoanelor care exercită funcţii de demnitate publică. Salarizarea acestor funcții se face în conformitate cu legislația privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
    [Art.22 al.(5) modificat prin LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    [Art.22 al.(5) modificat prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (6) Pe perioada exercitării mandatului, directorul şi directorul adjunct al Centrului nu pot face parte din partide sau alte organizaţii social-politice, nu pot desfăşura alte activităţi publice sau private, cu excepţia activităţii didactico-ştiinţifice, nu au dreptul să deţină, direct sau indirect, valori mobiliare la societăţi comerciale sau întreprinderi al căror obiect de activitate se află în competenţa Centrului.
    (7) Exercitarea mandatelor de director şi director adjunct încetează la expirarea termenului acestora, exceptînd cazurile de încetare a exercitării atribuţiilor înainte de termen. În cazul în care termenul de exercitare a mandatelor a expirat, directorul şi directorul adjunct al Centrului continuă să se afle în exerciţiul funcţiunii pînă la preluarea acestor funcţii de către succesorii lor.
    (8) Mandatele de director şi director adjunct al Centrului încetează înainte de termen în caz de:
    a) demisie;
    b) incompatibilitate cu alte funcţii publice sau private, stabilită prin actul de constatare rămas definitiv;
    [Art.22 al.(8), lit.b) modificată prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    c) revocare din funcţie;
    d) imposibilitate de a exercita mandatul din motive de sănătate, constatate prin examen medical;
    e) deces.
    (9) Propunerea de revocare din funcţie a directorului Centrului poate fi înaintată de Preşedintele Parlamentului, de o fracţiune parlamentară sau de un grup de cel puţin 15 deputaţi în următoarele cazuri:
    a) încălcare gravă a obligaţiilor funcţionale prevăzute de legislaţie;
    b) hotărîre de condamnare rămasă definitivă în cazul săvîrşirii unei infracţiuni;
    c) stabilire, prin actul de constatare rămas definitiv, a emiterii/adoptării de către acesta a unui act administrativ, încheierii directe sau prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic, luării sau participării la luarea unei decizii fără soluționarea conflictului de interese real în conformitate cu prevederile legislației privind reglementarea conflictului de interese;
    [Art.22 al.(9), lit.c) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    d) nedepunere a declarației de avere și interese personale sau refuz de a o depune, în condițiile art. 27 alin. (8) din Legea nr. 132 din 17 iunie 2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;
    [Art.22 al.(9), lit.d) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    e) dispunere de către instanța de judecată, prin hotărîre irevocabilă, a confiscării averii nejustificate.
    [Art.22 al.(9), lit.d) introdusă prin LP134 din 17.06.16, MO245-246/30.07.16 art.515; în vigoare 01.08.16]
    (10) Propunerea de revocare din funcţie a directorului adjunct al Centrului poate fi înaintată de directorul Centrului, de o fracţiune parlamentară sau de un grup de cel puţin 15 deputaţi în cazurile prevăzute la alin. (9). Hotărîrea de revocare se adoptă cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
Capitolul V
CONTROLUL  PROTECŢIEI  DATELOR
CU  CARACTER PERSONAL
    Articolul 23. Notificarea Centrului privind prelucrarea datelor
                         cu caracter personal
    (1) Operatorii sînt obligaţi să notifice Centrul, personal sau prin persoanele împuternicite de către ei, înainte de a prelucra date cu caracter personal destinate să servească unui scop. Prelucrarea altor categorii de date cu caracter personal decît cele notificate anterior se va efectua cu condiţia unei noi notificări.
    (11) Modul de solicitare, acordare, suspendare și retragere a actelor permisive prevăzute de prezenta lege pentru agenții economici se stabilește de Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător în partea în care nu este reglementat de prezenta lege.
    [Art.23 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Notificarea trebuie să conţină următoarele informaţii:
    a) numele sau denumirea şi domiciliul ori sediul în Republica Moldova ale operatorului şi ale persoanei împuternicite de către  acesta, dacă este cazul;
    b) scopul prelucrării;
    c) descrierea subiecţilor datelor cu caracter personal, descrierea datelor ce vor fi prelucrate, precum şi a surselor de provenienţă a acestor date;
    d) existenţa consimţămîntului subiectului datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora;
    e) modul în care subiecţii datelor cu caracter personal sînt informaţi asupra drepturilor lor; data estimată pentru încheierea operaţiunilor de prelucrare, precum şi destinaţia ulterioară a datelor cu caracter personal;
    f) destinatarii cărora se intenţionează să li se dezvăluie datele cu caracter personal;
    g) garanţiile privind transmiterea datelor cu caracter personal către terţi;
    h) propuneri privind transferurile transfrontaliere ale datelor cu caracter personal care se intenţionează să fie făcute;
    i) persoanele responsabile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
    j) specificarea sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal care au legătură cu prelucrarea, precum şi a eventualelor legături cu alte prelucrări de date sau cu alte sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal, indiferent dacă se efectuează sau nu, respectiv dacă sînt situate sau nu pe teritoriul Republicii Moldova;
    k) motivele care justifică aplicarea prevederilor art.10 şi art.12 alin. (3), în situaţia în care prelucrarea datelor se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare ori în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică;
    l) descrierea generală a măsurilor luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal conform prevederilor art. 30.
    (3) În cazul în care datele cu caracter personal care sînt prelucrate urmează să fie transferate către alte state, notificarea va cuprinde suplimentar:
    a) categoriile de date care vor face obiectul transferului;
    b) statul de destinaţie pentru fiecare categorie de date.
    (4) Autorităţile publice care efectuează prelucrări de date cu caracter personal în legătură cu activităţile indicate la art. 2 alin. (2) lit. d), pentru exercitarea atribuţiilor legale ce ţin de sfera lor de competenţă sau pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte, sînt obligate să depună o declaraţie de informare care va conţine:
    a) denumirea şi sediul operatorului sau, după caz, a persoanei împuternicite de către acesta;
    b) scopul şi temeiul legal al prelucrării;
    c) categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării.
    (5) Notificarea nu este necesară în cazul în care prelucrarea are ca scop ţinerea unui registru destinat informării publicului larg şi deschis spre consultare publicului sau oricărei persoane care probează un interes legitim, cu condiţia ca prelucrarea să se limiteze la datele necesare ţinerii registrului menţionat.
    (6) Centrul poate stabili şi alte situaţii în care notificarea nu este necesară sau situaţii în care notificarea se poate efectua într-o formă simplificată, numai dacă:
    1) prelucrarea, ţinînd cont de natura datelor cu caracter personal, nu afectează drepturile subiecţilor datelor cu caracter personal, cu condiţia precizării:
    a) scopului în care se face o asemenea prelucrare;
    b) datelor care vor fi prelucrate;
    c) categoriilor de subiecţi ai datelor cu caracter personal;
    d) destinatarilor cărora datele cu caracter personal le vor fi transmise;
    e) perioadei de stocare a datelor cu caracter personal;
    2) prelucrarea se efectuează în condiţiile art. 6 alin. (1) lit. d).
    (7) În cazul prelucrărilor datelor cu caracter personal nesupuse notificării, operatorul sau persoana împuternicită de către acesta prezintă, la cerere, subiectului datelor cu caracter personal informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a)–k), cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5).
    (8) La notificarea primară, fiecare operator primeşte un număr de înregistrare care se indică pe toate actele prin care datele cu caracter personal sînt colectate, stocate sau transmise.
    Articolul 24. Verificarea prealabilă
    (1) Dacă pe baza notificării Centrul constată că prelucrarea se încadrează în una din categoriile menţionate la alin. (2), va dispune obligatoriu efectuarea unei verificări prealabile şi va anunţa operatorul sau persoana împuternicită de către acesta în termen de 5 zile de la data depunerii notificării.
    (2) Sînt supuse verificării prealabile categoriile de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care fac obiectul transmiterii transfrontaliere, precum şi categoriile de operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal care prezintă riscuri speciale pentru drepturile şi libertăţile persoanelor, după cum urmează:
    a) operaţiunile de prelucrare a categoriilor speciale de date cu caracter personal, de asemenea a datelor genetice, biometrice şi a celor care permit localizarea geografică a persoanelor, inclusiv în scop de cercetare ştiinţifică;
    b) operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice avînd ca scop evaluarea unor aspecte ale personalităţii, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul şi altele asemenea;
    c) operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace electronice în cadrul unor sisteme de evidenţă avînd ca scop adoptarea unor  decizii automate individuale în legătură cu analizarea solvabilităţii, a situaţiei economico-financiare, a faptelor susceptibile de a atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală a persoanelor fizice, efectuate de către persoanele de drept privat;
    d) operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor în cadrul activităţilor de prospectare comercială;
    e) operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal menţionate la lit. a) şi a datelor cu caracter personal ale minorilor, colectate prin intermediul internetului sau mesageriei electronice.
    (3) Verificarea prealabilă se efectuează pe baza informaţiilor prezentate în notificare de operator sau persoana împuternicită de către acesta. Centrul poate solicita şi alte informaţii privind originea datelor cu caracter personal, tehnologia de prelucrare automatizată utilizată, măsurile de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal.
    (4) Durata verificării prealabile nu poate depăşi 45 de zile. În caz de necesitate, ţinînd cont de complexitatea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Centrul poate prelungi termenul de verificare prealabilă cu încă 45 de zile, fapt despre care este informat operatorul sau persoana împuternicită de către acesta.
    Articolul 25. Autorizarea operaţiunilor de prelucrare a datelor
                          cu caracter personal
    (1) În termen de 7 zile de la data finalizării verificării prealabile, Centrul emite decizia privind autorizarea sau refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 24 alin. (2).
    (2) Conţinutul şi forma autorizaţiei se aprobă de Centru. Prelucrarea datelor cu caracter personal fără autorizaţie sau în afara limitelor prevăzute de aceasta este interzisă.
    (3) Decizia privind refuzul de a autoriza prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să conţină motivele ce justifică refuzul şi, după caz,  modalitatea de înlăturare a circumstanţelor ce împiedică prelucrarea datelor respective. Decizia privind refuzul de a autoriza prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.
    (4) Refuzul de a autoriza prelucrarea datelor cu caracter personal nu exclude posibilitatea operatorului de a notifica în mod repetat Centrul după înlăturarea circumstanţelor care au împiedicat prelucrarea datelor respective.
    Articolul 26. Controlul legalităţii prelucrării datelor cu caracter
                         personal
    (1) Controlul legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în continuare – control) are drept scop verificarea corespunderii cu cerinţele şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege de către operator sau persoana împuternicită de către acesta.
    (2) Controlul este efectuat de către Centru în baza unui plan anual aprobat, care se publică pe pagina web a acestuia.
    (3) Despre intenţia efectuării controlului, Centrul informează operatorul sau persoana împuternicită de către acesta cu 5 zile înainte de începerea acestuia, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 27 alin. (2) şi (4).
    (4) În cazul în care, ca urmare a controlului efectuat, sînt constatate încălcări, Centrul emite decizia de suspendare a operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, care va conţine instrucţiuni pentru aducerea prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile prezentei legi.
    (5) Efectuarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal se suspendă pînă la înlăturarea circumstanţelor care au servit drept temei pentru emiterea deciziei. Operatorul sau persoana împuternicită de către acesta este obligată să înlăture respectivele circumstanţe în termen de 30 de zile de la emiterea deciziei de suspendare.
    (6) În cazul în care operatorul sau persoana împuternicită de către acesta nu a înlăturat circumstanţele care au servit drept temei pentru suspendare în termenul stabilit la alin. (5), Centrul emite decizia de încetare a operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu sau fără dispunerea blocării ori distrugerii datelor cu caracter personal neveridice sau obţinute ilicit.
    (7) Decizia de suspendare  sau de încetare a operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.
    Articolul 27. Procedura primirii şi soluţonării plîngerilor de către
                         Centru
    (1) Subiectul datelor cu caracter personal care consideră că prelucrarea datelor sale nu este conformă cu cerinţele prezentei legi poate înainta Centrului o plîngere în termen de 30 de zile din momentul depistării încălcării.
    (2) În procesul soluţionării plîngerii, Centrul poate audia subiectul datelor cu caracter personal, operatorul şi, dacă este cazul, persoana împuternicită de către operator şi martorii, de asemenea poate dispune efectuarea unui control inopinat.
    (3) În urma examinării plîngerii, Centrul emite o decizie motivată care prevede fie  lipsa încălcării prevederilor legislaţiei, fie suspendarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, fie rectificarea, blocarea sau distrugerea datelor neveridice ori obţinute ilicit. Decizia este comunicată părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plîngerii.
    (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care Centrul se autosesizează cu privire la comiterea unei încălcări a drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal, recunoscute de prezenta lege.
    (5) Operatorul, persoana împuternicită de către acesta sau subiectul datelor cu caracter personal pot contesta decizia Centrului în instanţa de contencios administrativ.
    Articolul 28. Registrul de evidenţă al operatorilor de date
                         cu caracter personal
    (1) În scopul evidenţei prelucrărilor de date cu caracter personal, Centrul instituie şi administrează un registru de evidenţă al  operatorilor de date cu caracter personal care trebuie să cuprindă informaţiile stabilite la art. 23 alin. (2). Orice modificare a informaţiilor respective va fi comunicată Centrului în termen de  5 zile, care va efectua menţiunile corespunzătoare în registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal.
    (2) Registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal este deschis spre consultare publicului, cu excepţia compartimentului care conţine informaţii privind măsurile de securitate şi de asigurare a confidenţialităţii. Modalitatea de consultare se stabileşte de Centru.
    (3) Înregistrarea operatorilor, precum şi a modificărilor informaţiilor înscrise în registrul de evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal, se efectuează gratuit.
Capitolul VI
CONFIDENŢIALITATEA ŞI SECURITATEA
PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
    Articolul 29. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal
    (1) Operatorii şi terţii care au acces la datele cu caracter personal sînt obligaţi să asigure confidenţialitatea acestor date, cu excepţia cazurilor:
    a) prelucrarea se referă la date făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal;
    b) datele cu caracter personal au fost depersonalizate.
    (2) Orice persoană care acţionează în numele, pe seama sau în alt mod sub autoritatea operatorului poate prelucra date cu caracter personal doar pe baza instrucţiunilor operatorului, cu excepţia cazului în care acţionează în temeiul unei obligaţii prevăzute de lege.
    (3) Conducerea Centrului şi personalul acestuia sînt obligaţi să garanteze nedivulgarea secretului profesional în ceea ce priveşte informaţiile confidenţiale la care au acces, inclusiv după încetarea activităţii lor.
    Articolul 30. Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal
    (1) La prelucrarea datelor cu caracter personal, operatorul este obligat să ia măsurile organizatorice şi tehnice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal împotriva distrugerii, modificării, blocării, copierii, răspîndirii, precum şi împotriva altor acţiuni ilicite, măsuri menite să asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveşte riscurile prezentate de prelucrare şi caracterul datelor prelucrate.
    (2) În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată pe seama şi în numele operatorului, acesta va împuternici o persoană care va asigura respectarea garanţiilor referitoare la măsurile adecvate de securitate tehnică şi de organizare privind prelucrarea ce urmează să fie efectuată.
    (3) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin persoana împuternicită de către operator trebuie reglementată printr-un contract sau un alt act juridic care să asigure în special faptul că:
    a) persoana împuternicită acţionează numai pe baza instrucţiunilor operatorului;
    b) obligaţiile prevăzute la alin. (1) îi revin şi persoanei împuternicite.
    (4) Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal se stabilesc de Guvern.
    Articolul 31. Depersonalizarea datelor cu caracter personal
    (1) În scopuri statistice, de cercetare istorică, ştiinţifică, sociologică, medicală, de documentare juridică, operatorul depersonalizează datele cu caracter personal prin retragerea din ele a părţii care permite identificarea persoanei fizice, transformîndu-le în date anonime, care nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
    (2) În cazul depersonalizării, regimul de confidenţialitate stabilit pentru datele respective se anulează.
Capitolul VII
TRANSMITEREA TRANSFRONTALIERĂ
A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
    Articolul 32. Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter
                         personal
    (1) Prezentul articol se aplică în cazul transmiterii către un alt stat, pe orice suport sau mijloc, a datelor cu caracter personal care constituie obiectul prelucrărilor sau care sînt colectate în scopul de a fi supuse prelucrării.
    (2) Datele cu caracter personal destinate transmiterii către un alt stat sînt protejate în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal care fac obiectul unei prelucrări sau care urmează să fie prelucrate după transmitere poate avea loc doar cu autorizarea Centrului, în modul stabilit de lege, şi doar în cazul în care statul de destinaţie asigură un nivel adecvat de protecţie a drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal şi a datelor destinate transmiterii.
    (4) Nivelul de protecţie se stabileşte de Centru ţinîndu-se cont de condiţiile în care se realizează transmiterea datelor cu caracter personal, în special de natura acestora, de scopul şi durata prelucrării sau prelucrărilor propuse, de statul de destinaţie, de legislaţia acestuia, precum şi de normele profesionale şi măsurile de securitate respectate în statul de destinaţie.
    (5) În cazul în care constată că nivelul de protecţie oferit de statul de destinaţie este nesatisfăcător, Centrul va dispune interzicerea transmiterii datelor.
    (6) Centrul poate autoriza, în modul stabilit de lege, transferul de date cu caracter personal către un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legislaţia Republicii Moldova dacă operatorul oferă garanţii suficiente cu privire la protecţia şi exercitarea drepturilor subiecţilor datelor cu caracter personal, care sînt stabilite prin contracte încheiate între operatori şi persoanele fizice sau juridice prin dispoziţia cărora se efectuează transferul.
    (7) Prevederile alin. (3)–(6) nu se aplică în cazul în care transferul datelor cu caracter personal se face în baza prevederilor unei legi speciale sau ale unui tratat internaţional ratificat de Republica Moldova, în special dacă transferul se face în scopul prevenirii sau investigării infracţiunilor. Legea specială sau tratatul internaţional trebuie să conţină garanţii privind protecţia drepturilor subiectului datelor cu caracter personal.
    (8) Prevederile alin. (1)–(6) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceste date au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal sau sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a acestuia ori de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat.
    (9) Transmiterea datelor cu caracter personal către statele care nu asigură un nivel adecvat de protecţie poate avea loc numai:
    a) cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal;
    b) în cazul necesităţii de a încheia ori executa un acord sau contract între subiectul datelor cu caracter personal şi operator ori între operator şi o persoană terţă în interesul subiectului datelor cu caracter personal;
    c) dacă aceasta este necesară pentru a proteja viaţa, integritatea fizică sau sănătatea subiectului datelor cu caracter personal;
    d) dacă aceasta se efectuează dintr-un registru destinat informării publicului larg şi deschis spre consultare publicului sau oricărei persoane care demonstrează un interes legitim, în măsura în care se întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru consultare în cazurile particulare;
    e) cînd aceasta este necesară pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea naţională, securitatea statului sau ordinea publică, pentru buna desfăşurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în legătură cu acest scop şi numai pentru perioada necesară realizării acestui scop.
Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA
    Articolul 33. Răspunderea pentru încălcarea prezentei legi
    Pentru încălcarea prezentei legi, persoanele vinovate răspund în conformitate cu legislaţia civilă, contravenţională sau penală.
Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 34
    (1) Prezenta lege intră în vigoare după 6 luni de la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr.17-XVI din 15 februarie 2007 cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107–111, art. 468), cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va pune actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege;
    c) va asigura punerea  în concordanţă a actelor normative ale autorităţilor publice centrale cu prezenta lege.
    (4) Operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal începute anterior intrării în vigoare a prezentei legi vor fi notificate Centrului în termen de 30 de zile de la data intrării ei în vigoare, în vederea înregistrării obligatorii.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 133. Chişinău, 8 iulie 2011.