LPM160/2011
ID intern unic:  340497
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 160
din  22.07.2011
privind reglementarea prin autorizare
a activităţii de întreprinzător
Publicat : 14.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 170-175     art Nr : 494
    MODIFICAT
   
LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19
    LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18
    LP86 din 24.05.18, MO235-244/29.06.18 art.370
    LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197
   
LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808
    LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17
    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485
    LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459
    LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284
    LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17
    LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577
    LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439
    LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16
    LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355
    LP9 din 26.02.16, MO90-99/08.04.16 art.166; în vigoare 08.04.16
    LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152
    LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16
    LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443
    LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170
    LP14 din 20.02.15, MO67-68/17.03.15 art.71
   
LP185 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.622
    LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543
    LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493
    LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491
    LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15
    LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14
    LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152
    LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Scopul prezentei legi constă în instituirea unor prevederi unitare privind procedura de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care va fi aplicată de autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică:
   
act permisiv – document sau înscris constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestînd învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități. Actul permisiv poate avea denumirea de licență, autorizație, permis, certificat, aviz, aprobare, brevet, de atestat de calificare (denumite în continuare acte permisive);
    
[Art.2 noțiunea în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    autoritate emitentă – orice structură organizatorică sau organ public, instituite prin lege sau printr-un alt act normativ, precum şi instituţiile subordonate lor, învestite cu funcţii de reglementare şi/sau de control, care acţionează în regim de putere publică în scopul realizării unui interes public. Sînt asimilate autorităţilor publice, în sensul prezentei legi, persoanele juridice de drept privat care exercită atribuţii de putere publică sau care utilizează domeniul public, împuternicite să presteze un serviciu de interes public;
    Nomenclator al actelor permisive – listă oficială a actelor permisive, stabilită de prezenta lege, în care se specifică termenul lor de valabilitate, taxa ce urmează a fi încasată, precum şi autorităţile emitente abilitate cu dreptul de eliberare a unor astfel de acte
, de asemenea autoritățile sau entitățile implicate în procesul de eliberare a actului permisiv;
    [Art.2 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    ghişeu unic – mecanism care permite părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente printr-un singur punct de recepţionare, ceea ce va permite îndeplinirea tuturor cerinţelor legislaţiei privind reglementarea activităţii de întreprinzător și obținerea actelor permisive.
   
[Art.2 noțiunea modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 3. Sfera de aplicare a prezentei legi
    (1) Sub incidenţa prezentei legi cad autorităţile emitente definite la art. 2, care sînt învestite prin lege cu dreptul de a emite acte permisive persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător sau a unei alte activităţi prevăzute de lege, conexă cu activitatea de întreprinzător şi indispensabilă ei.
  
(2) Prezenta lege se aplică în măsura în care nu contravine prevederilor legilor care reglementează activitatea licenţiată, autorizată sau certificată din domeniul financiar (bancar şi nebancar), excepție făcînd dispozițiile art. 4 alin. (1)–(2), (5) și art. 6 alin. (7) care au prioritate cu privire la orice domeniu licențiat/autorizat/certificat.
    [Art.3 al.(2) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Raporturile reglementate de prezenta lege cad sub incidenţa Legii nr. 235-XVI din 20 iulie 2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.
    Articolul 4. Dispoziţii generale privind actele permisive
    (1) Actul permisiv este un document, emis de o autoritate emitentă, care întruneşte cel puţin unul din următoarele criterii:
    a) constituie o condiţie şi/sau o cerinţă pentru iniţierea, desfăşurarea sau încetarea activităţii de întreprinzător în unul sau în mai multe domenii concrete;
    b) se referă la bunurile mobile şi/sau imobile şi la serviciile utilizate, fabricate sau comercializate în activitatea de întreprinzător;
   
c) confirmă și/sau atestă competențele profesionale ale angajaților unei întreprinderi, care sînt valabile doar pentru activitatea întreprinderii respective și indispensabile pentru activitatea de întreprinzător desfășurată de aceasta; acest act nu poate fi utilizat de către angajatul în cauză la o altă întreprindere cu activitate similară.
    [Art.4 al.(1), lit.c) în redacția LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
(11) Actul permisiv reprezintă un mijloc de intervenție care urmează a fi utilizat de autoritatea abilitată în mod echivalent cu alte mijloace și tehnici de intervenție ale autorităților publice, ținînd cont de principiul proporționalității.
    [Art.4 al.(11) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (12) Instituirea unui act permisiv trebuie să fie în concordanță, în mod obligatoriu, cu unul sau mai multe riscuri pe care acest act permisiv poate să le acopere și care nu sînt abordate prin alte mijloace de intervenție ale autorităților publice, inclusiv prin alte acte permisive.
    [Art.4 al.(12) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (13) Apariția unor drepturi și/sau obligații confirmate de un act permisiv are loc doar în virtutea întrunirii de către solicitant a cerințelor și condițiilor stabilite expres și exhaustiv de lege. Voința autorității publice exprimată prin emiterea actului permisiv nu poate sta la baza apariției drepturilor și a obligațiilor, aceasta doar confirmă întrunirea cerințelor și condițiilor stabilite de lege, dacă legea acordă în mod expres atribuția dată autorității publice în cauză. Autoritatea emitentă poate  refuza eliberarea actului permisiv și poate iniția procedura de suspendare și/sau retragere a actului permisiv numai dacă solicitantul nu întrunește și nu respectă cerințele și/sau condițiile expres stabilite de lege în privința actului permisiv în cauză.
    [Art.4 al.(13) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.4 al.(13) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (14) Confirmarea pe hîrtie sau pe alt suport a actului permisiv nu este decît dovada existenței în timp a actului și a drepturilor în privința unei entități concrete. Emiterea suportului și/sau distrugerea acestuia nu condiționează existența drepturilor și a obligațiilor care sînt confirmate de acest suport. Toate autoritățile emitente sînt obligate să țină registre, inclusiv electronice, ale actelor permisive eliberate și să ofere direct accesul, inclusiv electronic, la aceste registre organelor de control și altor autorități publice în volumul necesar funcțiilor și atribuțiilor acestor autorități.
    [Art.4 al.(14) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (2) Autorităţile emitente sînt în drept, în limita atribuţiilor prevăzute de lege, să solicite/să elibereze şi să invoce persoanelor care desfăşoară activitate de întreprinzător şi/sau angajaţilor acestora doar actele permisive stabilite în Nomenclatorul actelor permisive, expus în
anexa nr.1. La instituirea (propunerea) unui act permisiv nou este obligatoriu de a examina și de a propune eliminarea unui sau mai multor acte permisive în vigoare eliberate de aceeași autoritate sau acte care acoperă total sau parțial aceleași riscuri, domenii de reglementare și/sau de activitate de întreprinzător. Propunerea de completare a nomenclatorului menționat cu orice act permisiv nou va fi însoțită de ajustarea și de completarea cadrului legislativ în vigoare cu prevederi procedurale și materiale suficiente pentru ca reglementarea propusă prin actul permisiv să corespundă principiilor și rigorilor prezentei legi.
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
(21) Autoritatea emitentă indicată în Nomenclatorul actelor permisive din anexa nr.1 este responsabilă de recepționarea solicitării și emiterea actului permisiv respectiv în conformitate cu cerințele stabilite de prezenta lege. Pentru acordarea actului permisiv, autoritatea emitentă este obligată să obțină, fără implicarea solicitantului, confirmările, coordonările, avizele și informația necesară de la autoritățile/entitățile implicate în eliberarea actelor permisive indicate în Nomenclatorul actelor permisive pentru actul permisiv respectiv, în modul și termenele stabilite de legea care reglementează domeniul licențiat/autorizat/ certificat. În acest scop, autoritatea emitentă va aplica principiul aprobării tacite, în modul stabilit de prezenta lege, față de actele și documentele solicitate de la autoritățile și entitățile implicate în eliberarea actelor permisive.
    [Art.4 al.(21) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Un act permisiv poate fi invocat şi/sau aplicat doar după includerea sa în Nomenclatorul actelor permisive și în portalul guvernamental unic al serviciilor publice.
   
[Art.4 al.(3) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (4) Autoritățile emitente sînt obligate să includă sau să transmită pentru includere toată informația cu privire la actele permisive pe care le eliberează și la documentele/formalitățile aferente procedurii de solicitare și eliberare pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md), precum și să se asigure că portalul în cauză se utilizează drept ghișeu unic electronic pentru solicitarea actelor permisive. Asigurarea funcționalității și reglementarea regimului juridic și a modului de utilizare ale portalului guvernamental unic al serviciilor publice se atribuie Guvernului.
    [Art.4 al.(4) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (5) Autoritatea emitentă nu are dreptul de a suspenda și/sau de a retrage actul permisiv, precum și de a respinge cererea de solicitare în scopul sancționării solicitantului în cazul în care acesta nu respectă unele condiții sau nu onorează unele obligații care nu se încadrează în lista expresă de cerințe și/sau condiții stabilite de lege în privința actului permisiv în cauză.
    [Art.4 al.(5) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
(6) Nu sînt acte permisive în sensul prezentei legi și nu necesită a fi incluse în Nomenclatorul actelor permisive serviciile publice, inclusiv serviciile de informare, expertizare sau examinare, actele confirmative și alte documente oficiale (sub formă de aviz, coordonare, confirmare etc.) care:
    a) nu întrunesc criteriile definitorii stabilite de prezenta lege;
    b) se eliberează, în conformitate cu prevederile legii, de autoritățile administraţiei publice la solicitarea unei autorități emitente, fără implicarea directă a solicitantului;
    c) pot fi acordate de autoritățile administraţiei publice la cererea agenților economici, cu toate că solicitarea și deținerea acestora nu sînt obligatorii pentru desfășurarea activității de întreprinzător;
    d) acordă drepturi suplimentare sau un regim juridic facilitat, însă nu sînt impuse de lege și nu condiționează activitatea agentului economic.
    [Art.4 al.6) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 41. Categoriile de acte permisive
    (1) În funcţie de scopul, forma și modul de reglementare, actele permisive sînt de 3 categorii:
    a) licență – act permisiv care învestește titularul cu drept de a desfășura un anumit gen de activitate, integral sau parțial, asupra căruia se răsfrîng criteriile de licențiere stabilite de prezenta lege;
    b) autorizație – act permisiv care se referă la acordarea anumitor drepturi de activitate și la atestarea întrunirii anumitor condiții de către agentul economic;
    c) certificat – act permisiv care se referă la conformitatea anumitor bunuri sau servicii fie la atestarea cunoștințelor/capacităților angajaților unui agent economic, în limita criteriilor stabilite la art. 4, în baza căruia nu se acordă drepturi primare pentru activitate, dar care este impus de lege pentru a confirma respectarea unor cerințe de ordin tehnic și a cărui neobținere nu periclitează întreaga activitate a agentului economic într-un domeniu.
    (2) Toate condițiile, cerințele de formă și de conținut, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea licențelor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei licențe, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere (declarație), taxa și cuantumul plăților aferente, precum și lista exhaustivă a condițiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea licenței.
    (3) Condițiile primare, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea, deținerea și retragerea autorizațiilor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unei autorizații, legea prevede expres lista exhaustivă a documentelor care se anexează la cerere, taxa, precum și lista exhaustivă a condițiilor a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea autorizației. Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amănunțită și cerințele specifice în cazul în care autorizarea poate fi acordată parțial sau aceeași autorizație se acordă în mod diferit în funcţie de particularitățile activității, obiectului și/sau subiectului.
    (4) Condițiile generale, drepturile și obligațiile materiale și procedurale cu caracter primar cu privire la solicitarea, eliberarea și retragerea certificatelor se stabilesc prin lege. Pentru eliberarea unui certificat, legea prevede documentele care se anexează la cerere, taxa sau modul de stabilire a acesteia, precum și lista condițiilor generale a căror neîndeplinire poate conduce la retragerea sau anularea certificatului. Guvernul aprobă, în limitele legii, procedura amănunțită și cerințele de solicitare, eliberare și retragere/anulare a unui certificat, cu indicarea particularităților de procedură și a condițiilor în cazul în care un certificat se acordă în mod diferit în funcție de specificul obiectului și/sau subiectului.
    [Art.41 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 42. Lucrările de secretariat ale autorităților emitente
    (1) Autoritatea emitentă formează un dosar de autorizare pentru fiecare persoană care a depus cererea pentru eliberarea actului permisiv, inclusiv prin intermediul serviciilor informatice dedicate sau portalului unic al serviciilor publice.
    (2) În dosar se păstrează toate documentele primite de la solicitantul/titularul actului permisiv, precum şi copiile de pe deciziile şi prescripţiile autorităţii emitente și/sau ale organului de control respectiv, care se referă la solicitant/titular. Toate dosarele, stocate în mod sistematizat și corelat, constituie registrul cererilor și actelor permisive.
    (3) Pentru reglementare prin licențiere, autoritatea de licenţiere formează şi ţine registrele de licenţiere separat pentru fiecare gen de activitate licenţiat.
    (4) Registrul cererilor și actelor permisive (în format electronic sau pe suport de hîrtie) este constituit și gestionat astfel încît să conțină un sistem eficient de identificare și trasabilitate a fiecărei cereri și a fiecărui dosar în parte, cu posibilitatea de identificare a etapei procedurale la care se află examinarea cererii și a statutului actual al actului permisiv. În scopul dezvoltării sistemului de identificare unică și de trasabilitate, autoritatea emitentă, la înregistrare, acordă cererii, precum și dosarului aferent, un cod unic care va înlocui denumirea completă a dosarului și a cererii în cauză și va facilita identificarea acestora.
    (5) În funcţie de categoria actului permisiv, în registrul cererilor și actelor permisive se indică:
    a) datele despre titularul actului permisiv;
    b) date despre cerere (inclusiv codul unic), documentele anexate și despre eliberarea certificatului constatator;
    c) după caz, mențiuni despre parcurgerea etapelor distincte intermediare în procesul de examinare a cererii (inclusiv de avizări, coordonări cu alte entități), cu indicarea, după caz, a datei și numărului documentelor intermediare obținute;
    d) data şi numărul deciziei privind eliberarea/prelungirea actului permisiv și, după caz, mențiunea despre obținerea acestuia prin aprobare tacită;
    e) seria, numărul şi data eliberării actului permisiv (în cazul în care sînt distincte de codul unic al cererii/dosarului);
    f) termenul de valabilitate a actului permisiv;
    g) după caz, genul de activitate licenţiat/autorizat;
    h) informaţia privind reperfectarea actului, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe acesta;
    i) temeiurile, data şi numărul procesului-verbal de control privind înlăturarea încălcărilor care ţin de condiţiile de licenţiere/autorizare;
    j) temeiurile, data şi numărul deciziei autorității emitente și/sau hotărîrii instanței de judecată privind suspendarea şi reluarea valabilităţii actului permisiv;
    k) temeiurile, data şi numărul deciziei autorității emitente și/sau hotărîrii instanței de judecată privind retragerea actului permisiv;
    l) temeiurile, data şi numărul deciziei privind declararea actului permisiv ca fiind nevalabil;
    m) data și numărul altor decizii ale autorității emitente în privința actului permisiv și titularului.
    (6) În registru sînt stocate toate documentele relevante pentru etapele de examinare a cererii și pentru stabilirea situației existente de fapt și de drept cu privire la actul permisiv eliberat.
    (7) Informaţia cuprinsă în registrele cererilor și actelor permisive este transparentă şi accesibilă prin internet.
    [Art.42 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul  II
PRINCIPIILE ŞI PROCEDURA DE REGLEMENTARE PRIN
AUTORIZARE A ACTIVITĂŢII DE
ÎNTREPRINZĂTOR
    Articolul 5. Principiile de reglementare prin autorizare a activităţii
                        de întreprinzător
    Principiile de bază de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător sînt:
    a) egalitatea în drepturi şi egalitatea intereselor legitime ale tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care practică activitate de întreprinzător;
   
[Art.5 lit.a) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    b) transparenţa şi previzibilitatea actelor permisive necesare iniţierii, desfăşurării şi/sau încetării activităţii de întreprinzător;
    c) transparenţa decizională în domeniul autorizării activităţii de întreprinzător;
    d) reglementarea materială şi procedurală prin acte legislative a condiţiilor şi a procedurilor de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător;
    e) perceperea plăţii pentru eliberarea actelor permisive doar în cazurile în care mărimea ei este prevăzută expres de lege sau poate fi constatată/calculată în baza prevederilor actului legislativ. În toate celelalte cazuri actele permisive se eliberează gratuit;
    f) declararea de către solicitantul de act permisiv pe propria răspundere a respectării condiţiilor prevăzute de prezenta lege şi de cadrul normativ privind ghişeul unic;
    g) aprobarea tacită în cazul depăşirii de către autoritatea emitentă a termenului stabilit de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind
suspendarea termenului de examinare a cererii sau refuzul ei, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege şi de legile care reglementează expres activităţile autorizate;
   
[Art.5 lit.g) modificată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    h) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile solicitanţilor la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de autorizare, precum şi la suspendarea/retragerea actelor permisive;
    i) utilizarea ghişeului unic – autorităţile emitente, în cooperare cu alte autorităţi cu funcţii publice, sînt obligate să instituie, să gestioneze şi să menţină funcţionalitatea ghişeelor unice necesare pentru eliberarea actelor permisive, conform cadrului normativ privind ghişeul unic.
    Articolul 6. Eliberarea actului permisiv. Prelungirea valabilităţii lui
   
(1) Pentru obţinerea actului permisiv, solicitantul depune la autoritatea emitentă, personal sau prin intermediul unui reprezentant împuternicit conform legii, direct la sediul autorității, fie prin scrisoare recomandată, prin intermediul sistemelor informaţionale dedicate sau prin poştă electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare), cererea la care anexează actele necesare, prevăzute de actul legislativ ce reglementează respectiva activitate, sau cererea însoţită de o declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor din actele legislative ce reglementează activitatea pentru care solicită actul permisiv. Autoritatea emitentă va elibera imediat şi necondiţionat solicitantului certificatul constatator, conform modelului indicat în anexa nr. 3, în modul în care a fost depusă cererea.
   
[Art.6 al.(1) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.6 al.(1) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
(11) Autoritățile emitente sînt obligate să implementeze, după caz, posibilitatea solicitării și recepționării la distanță a actelor permisive. În acest scop, solicitantul are dreptul să transmită, în format electronic (fără aplicarea semnăturii electronice), copiile de pe documentele cerute, anexate la cerere. În acest caz, formatul electronic al
cererii și al copiilor nu poate servi drept temei pentru respingerea cererii. 
   
[Art.6 al.(11) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.6 al.(11) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (12) În cazul indicat la alin. (11), autoritatea emitentă poate solicita, la eliberarea actului permisiv sau în termen de pînă la 30 de zile de la data eliberării acestuia, să-i fie puse la dispoziție originalele documentelor, copiile de pe care au fost anexate la cererea transmisă la distanță (în format electronic), pentru a verifica autenticitatea copiilor în cauză.
    [Art.6 al.(12) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (13) La solicitarea actului permisiv, solicitantul are dreptul să declare informația necesară în conformitate cu prevederile Legii nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător, fără a anexa actele confirmative la cerere.
    [Art.6 al.(13) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
(14) Autoritatea emitentă este obligată să recepționeze și să înregistreze corespunzător cererea de solicitare a unui act permisiv în toate cazurile, chiar dacă la cerere nu sînt anexate toate documentele stabilite de lege. Persoana responsabilă din cadrul autorității emitente nu are dreptul de a returna cererea sau a refuza recepționarea și înregistrarea acesteia pe motiv că aceasta nu este completă fie nu conține anexate toate documentele necesare sau nu este achitată taxa, cu excepția cazului cînd cererea nu conține informația necesară pentru identificarea solicitantului.
    [Art.6 al.(14) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (15) Certificatul constatator reprezintă documentul oficial în baza căruia se probează locul și faptul solicitării unui act permisiv și care indică data de la care încep să curgă termenele aferente procedurii de emitere a actului în cauză. Autoritatea emitentă este obligată să remită certificatul constatator în același mod în care a fost depusă cererea. În cazul în care cererea este depusă prin intermediul portalului unic al serviciilor publice, documentul de confirmare în format electronic, generat de portalul unic al serviciilor publice, reprezintă certificatul constatator.
    [Art.6 al.(15) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Actul permisiv se eliberează în termen de 10 zile lucrătoare
lucrătoare, dacă legea care guvernează domeniul respectiv nu prevede un alt termen, începînd cu ziua eliberării certificatului constatator, dacă legile care guvernează domeniul respectiv sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel. În cazul în care actul legislativ ce reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel, la expirarea termenului de 10 zile se consideră că există acceptare tacită dacă autoritatea emitentă nu a răspuns în termen la solicitare.
   
[Art.6 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(21) Actul permisiv se eliberează/se prelungește şi în lipsa documentelor obligatorii de a fi anexate la cerere, prevăzute de legea care reglementează domeniul licențiat/autorizat/certificat respectiv, în cazul în care autoritatea emitentă le-a solicitat de la altă autoritate și a constatat din oficiu intervenirea aprobării tacite pentru documentele în cauză sau dacă solicitantul prezintă confirmările corespunzătoare care atestă survenirea aprobării tacite.
    [Art.6 al.(21) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Depistarea, de către autoritatea emitentă a actului permisiv, a unor date neveridice în informaţia declarată de solicitant sau a lipsei documentelor necesare prevăzute de legislație serveşte drept temei pentru sistarea termenului de eliberare a actului permisiv sau pentru anularea actului permisiv dacă a fost deja eliberat.
   
[Art.6 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Dacă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în actul permisiv după expirarea termenului de valabilitate, titularul este în drept să solicite prelungirea acestui termen pe termenele prevăzute la anexa nr. 1, actitînd taxă pentru actul permisiv, dacă taxa este prevăzută de lege sau, după caz, de hotărîrea Guvernului. În acest caz, în registrul oficial al autorității emitente, precum și pe actul permisiv, se aplică menţiunea prelungirii termenului de valabilitate şi se indică noul termen. Mențiunea prelungirii termenului de valabilitate poate fi aplicată pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate. În acest caz, noul termen de valabilitate a actului permisiv curge din ziua imediat următoare zilei în care a expirat termenul anterior de valabilitate.
   
[Art.6 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.6 al.(4) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (5) Titularul de act permisiv nu este în drept să transmită unei alte persoane actul sau copia de pe el.
   
(6) Autoritatea emitentă este obligată să țină, în conformitate cu Legea nr. 71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre, registrul actelor permisive pe care le-a eliberat, precum și registrul cererilor recepționate
și al certificatelor constatatoare eliberate. Autoritatea emitentă este obligată să asigure accesul public, inclusiv prin intermediul rețelei Internet, la datele din registrele în cauză, cu respectarea rigorilor prevăzute de legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
   
[Art.6 al.(6) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.6 al.(6) introdus prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
   
(7) Autoritatea emitentă (inclusiv autoritatea de licențiere) este obligată să acorde acte permisive tuturor solicitanților care îndeplinesc cerințele și condițiile stabilite expres de lege, în număr nelimitat, în ordinea înregistrării solicitărilor, cu excepția cazurilor în care:
    a) legea care reglementează activitatea licenţiată/autorizată/certificată respectivă stabilește expres un număr limitat de acte permisive la nivel de țară sau regiune sau o formulă certă prin care poate fi identificat numărul-limită de titulari de acte permisive;
    b) legea stabilește expres că actul permisiv se acordă în baza unui concurs prealabil, reglementează modul de desfășurare a acestuia și criteriile de selectare în urma concursului.
    [Art.6 al.(7) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(8) Autoritatea emitentă poate refuza eliberarea/prelungirea unui act permisiv numai cu o justificare corespunzătoare în temeiul prevederilor legii, cu înștiințarea directă a solicitantului și doar în cazul în care solicitantul nu întrunește condițiile expres specificate în lege sau, după caz, nu demonstrează întrunirea acestor condiții în decursul suspendării termenului de examinare a solicitării.
    [Art.6 al.(8) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (9) În cazul în care, în scopul eliberării actului permisiv, autoritatea emitentă are nevoie de informațiile cu privire la solicitant (identitatea, bunurile deținute, capacitățile și activitatea acestuia) care se conțin în Registrul de stat al persoanelor juridice, Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali, Registrul bunurilor imobile, Registrul informației criminalistice şi criminologice și/sau registrele actelor permisive, entitățile care dețin registrele în cauză sînt obligate să ofere în mod gratuit autorității emitente a actului permisiv informația solicitată în termen de cel mult o zi lucrătoare, fără implicarea solicitantului.
    [Art.6 al.(9) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 61. Suspendarea termenului stabilit pentru eliberarea actului
                         permisiv
    (1) După recepționarea cererii, dacă se constată că aceasta este incompletă, autoritatea emitentă are dreptul de a suspenda curgerea termenului stabilit de lege pentru eliberarea/prelungirea/reperfectarea actului permisiv solicitat, fiind obligată să notifice imediat solicitantul despre suspendare, să informeze despre cerințele prevăzute de lege care nu sînt îndeplinite și să indice expres ce trebuie să prezinte și/sau să efectueze solicitantul pentru ca cererea să poată fi procesată. În cazul în care autoritatea emitentă va indica asupra necesității de prezentare a actelor/ informației sau de efectuare a acțiunilor care nu sînt stabilite expres în lege, decizia de suspendare a termenului este nulă. Faptul nulității (totale sau parțiale) urmează a fi invocat de către solicitant prin notificarea autorității în formă scrisă.
    (2) Suspendarea termenului încetează din ziua în care solicitantul a efectuat acțiunile stabilite de lege și/sau a prezentat informația necesară pentru ca autoritatea emitentă să poată procesa cererea în cauză. Termenul suspendat va fi reluat de la data suspendării (inclusiv) și va expira în limitele stabilite de lege pentru eliberarea actului permisiv. Suspendarea nu poate fi aplicată pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice de la data notificării.
    (3) După expirarea termenului stabilit pentru suspendare sau pînă la expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, autoritatea emitentă este obligată să elibereze actul permisiv sau să refuze eliberarea acestuia dacă nu sînt întrunite condițiile stabilite de lege. În caz contrar survine principiul aprobării tacite.
    [Art.61 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 62Procedura aprobării tacite
    (1) După expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea actului permisiv şi în lipsa unui refuz scris privind eliberarea acestuia din partea autorităţii emitente, actul permisiv solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită.
    (2) Procedura aprobării tacite nu se aplică în privința actelor permisive din categoria certificatelor. Pentru toate actele permisive din categoria licențelor și autorizațiilor, procedura aprobării tacite se aplică dacă legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv respectiv nu stabilește în mod expres neaplicarea procedurii aprobării tacite.
    (3) După expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, solicitantul poate aplica procedura aprobării tacite şi poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv. În acest scop, solicitantul expediază, prin poşta recomandată, în adresa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne copia de pe certificatul constatator, în care declară pe propria răspundere faptul că nu a primit de la autoritatea emitentă refuz oficial de eliberare a actului permisiv în termen legal și că termenul nu a fost suspendat sau suspendarea este sau a devenit nulă. În cazul în care certificatul constatator i-a fost eliberat în format electronic, solicitantul va expedia documentul în cauză pe suport de hîrtie, completat în modul stabilit. Data aprobării tacite a actului permisiv şi, respectiv, data din care solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv se consideră data confirmării recepţionării de către Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne a scrisorii recomandate, prin care solicitantul i-a expediat copia de pe certificatul constatator completat în modul stabilit.
    (4) Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne:
    a) verifică veridicitatea informaţiei din declaraţia pe propria răspundere depusă de solicitant, introduce informaţia privind certificatul constatator recepţionat într-un registru electronic accesibil şi gratuit, pe pagina sa web oficială, cu indicarea autorităţii care nu a emis actul permisiv şi a măsurilor contravenţionale aplicate;
    b) în termen de 3 zile lucrătoare de la recepţionarea certificatului constatator, îl expediază prin poşta electronică subdiviziunii sale abilitate cu iniţierea procedurilor contravenţionale şi aplicarea, după caz, a sancţiunilor prevăzute de Codul contravenţional faţă de funcţionarii autorităţilor emitente care au încălcat procedurile şi termenele de eliberare a actelor permisive;
    c) analizează informaţia din certificatele constatatoare recepţionate şi datele furnizate de subdiviziunile sale teritoriale cu privire la aplicarea sancţiunilor contravenţionale şi informează trimestrial despre rezultatele analizei Cancelaria de Stat, în scopul elaborării măsurilor şi propunerilor de optimizare a activităţii autorităţilor emitente.
    (5) Autorităţile administraţiei publice şi instituţiile abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control, instanţele de judecată sînt obligate să accepte certificatul constatator în calitate de act permisiv dacă acesta este completat şi expediat în modul prevăzut la alin. (3).
    (6) Aplicarea procedurii aprobării tacite nu privează solicitantul de dreptul de a se adresa direct către agentul constatator în cazurile expres prevăzute de Codul contravenţional.
    [Art.62 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 7. Reperfectarea actului permisiv
    (1) Temeiuri pentru reperfectarea actului permisiv sînt: schimbarea numelui sau a denumirii titularului, modificarea unor alte date reflectate în actul permisiv, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre actul permisiv, obiectul actului şi titular.
    (2) La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea actului permisiv, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile lucrătoare, să depună la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), o cerere de reperfectare a actului permisiv, împreună cu actul care necesită reperfectare şi cu documentele (sau copiile de pe acestea, cu prezentarea
ulterioară a originalelor pentru verificare) ce confirmă modificările. Autoritatea eliberează imediat și necondiționat certificatul constatator.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de reperfectare a actului permisiv şi a documentelor anexate la cerere, autoritatea emitentă emite o decizie privind reperfectarea actului permisiv şi o comunică imediat solicitantului. Actul permisiv reperfectat se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere. Se eliberează totodată şi copia de pe actul permisiv.
    (4) Actul permisiv se consideră reperfectat prin aprobare tacită dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantului, în termenul prevăzut la  alin. (3), respingerea cererii de reperfectare.
Actul permisiv este reperfectat şi în cazul în care autoritatea emitentă constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare ce atestă temeiul reperfectării actului în cauză.
    [Art.7 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Termenul de valabilitate a actului permisiv reperfectat nu poate depăşi termenul de valabilitate indicat în actul permisiv care se reperfectează.
    (6) În perioada examinării cererii de reperfectare a actului permisiv, titularul îşi poate continua activitatea în baza
certificatului constatator, emis de autoritatea emitentă la depunerea cererii de reperfectare.
   
[Art.7 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (7) Temei pentru respingerea cererii de reperfectare a actului permisiv este lipsa în cerere a informației necesare pentru identificarea solicitantului.
    [Art.7 al.(7) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 8. Eliberarea duplicatului actului permisiv
    (1) Drept temei pentru eliberarea duplicatului actului permisiv serveşte pierderea sau deteriorarea lui.
    (2) În caz de pierdere a actului permisiv, titularul depune la autoritatea emitentă, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), o cerere de eliberare a duplicatului actului permisiv
și recepționează certificatul constatator.
   
[Art.8 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (3) Dacă actul permisiv este deteriorat şi nu poate fi folosit, titularul poate obţine un duplicat prin depunere la autoritatea emitentă, împreună cu actul permisiv deteriorat, conform procedurii stabilite la art. 6 alin. (1), a unei cereri de eliberare a duplicatului.
   
[Art.8 al.(3) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (4) Autoritatea emitentă este obligată să elibereze duplicatul actului permisiv în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a duplicatului și a documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea duplicatului, dacă legea prevede o astfel de taxă. Prin derogare de la prevederile art. 62 alin. (2), duplicatul actului permisiv se consideră eliberat prin aprobare tacită pentru toate categoriile de acte permisive dacă autoritatea emitentă nu notifică în scris solicitantul, în termenul prevăzut de prezentul alineat, despre suspendarea termenului sau despre respingerea cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv.
    [Art.8 al.(4) în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (5) Termenul de valabilitate a duplicatului actului permisiv nu poate depăşi termenul indicat în actul pierdut sau deteriorat.
    (6) În caz de eliberare a duplicatului actului permisiv, autoritatea emitentă adoptă o decizie de anulare a actului permisiv pierdut sau deteriorat, notificînd modificările în Registrul actelor permisive nu mai tîrziu de ziua lucrătoare imediat următoare zilei de adoptare a deciziei.
    (7) În perioada de examinare a cererii de eliberare a duplicatului actului permisiv, titularul îşi poate desfăşura activitatea în baza declaraţiei de proprie răspundere, depusă la autoritatea emitentă concomitent cu cererea de eliberare a duplicatului actului permisiv, şi a
certificatului constatator eliberat în temeiul cererii.
   
[Art.8 al.(7) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 9. Taxa de eliberare a actului permisiv
    (1) Orice plată de eliberare a actelor permisive trebuie să fie expres prevăzută în Nomenclatorul actelor permisive.
    (2) Orice plată efectuată autorităţilor emitente, care ţine direct sau indirect de emiterea unui act permisiv, va fi stabilită în act legislativ.
Plățile stabilite pentru emiterea actului permisiv și pentru serviciile aferente emiterii nu trebuie să depășească costurile de elaborare și emitere a actului permisiv în cauză și de prestare a serviciilor aferente sau totalitatea veniturilor obținute din plățile respective nu trebuie să depășească costurile aferente emiterii actelor permisive.
    [Art.9 al.(2) modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    (3) În procesul examinării cererii de eliberare a actului permisiv, la eliberarea acestuia, precum şi în procesul realizării funcţiilor de supraveghere şi de control în privinţa actului permisiv, autoritatea emitentă nu este în drept să oblige direct sau indirect solicitantul sau deţinătorul actului permisiv să obţină de la emitent contra plată alte servicii sau acte permisive.
   
(4) Fondurile colectate în urma emiterii și a reperfectării actelor permisive indicate
în anexa nr.1 din taxele pentru actele permisive și serviciile aferente emiterii acestora prestate de către autoritatea emitentă se varsă integral la bugetul de stat, cu excepția cazurilor stabilite de lege.
   
[Art.9 al.(4) modificat prin LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Art.9 al.(4) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Art.9 al.(4) în redacția LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    Articolul 10. Suspendarea şi reluarea valabilităţii actului permisiv
    (1) Valabilitatea actului permisiv poate fi suspendată în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător.
    (2) Drept temei pentru suspendarea valabilităţii actului permisiv
în baza deciziei autorității emitente, fără adresarea în instanța de judecată, serveşte:
   
[Art.10 al.(2) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) cererea titularului privind suspendarea valabilităţii actului permisiv;
    b) neachitarea anuală sau neachitarea în termen a taxei pentru actul permisiv, prevăzută de lege.
    (3) Decizia de suspendare a valabilităţii actului permisiv, adoptată conform procedurii stabilite de Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, se aduce, de către autoritatea emitentă, la cunoştinţă titularului în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. Termenul de suspendare a valabilităţii actului permisiv nu poate depăşi două luni, dacă legea care reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel.
    (4) Titularul actului permisiv este obligat să înştiinţeze în scris autoritatea emitentă despre înlăturarea circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii lui.
    (5) Decizia privind reluarea valabilităţii actului permisiv se adoptă de autoritatea emitentă în temeiul unei hotărîri a instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare sau a instanţei de judecată ierarhic superioare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării. Decizia se aduce la cunoştinţă titularului de act permisiv în 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (6) Termenul de valabilitate a actului permisiv nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a valabilităţii lui.
   
(7) Suspendarea actului permisiv în cadrul controlului de stat sau ca urmare a acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.10 al.(7) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (8) În scopul inițierii procedurii de suspendare a actului permisiv în alte cazuri decît cele stabilite la alin. (2) din prezentul articol, autoritățile emitente care nu au funcții de organ de control și/sau de agent constatator în procesul contravențional, pentru stabilirea nerespectării de către titularul de act permisiv a cerințelor și condițiilor stabilite de lege, în cazul în care pentru validarea și constatarea neconformităților este necesară o verificare la fața locului, vor solicita și vor utiliza documentele eliberate de către organul de control și/sau agentul constatator cu atribuții în domeniul corespunzător, conform art. 111.
     [Art.10 al.(8) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 11. Retragerea actului permisiv
    (1) Drept temei pentru efectuarea acţiunilor prevăzute de lege în vederea retragerii actului permisiv
fără adresare în instanța de judecată servesc:
   
[Art.11 al.(1) modificat prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    a) cererea titularului de act permisiv privind retragerea actului;
    b) decizia de radiere a titularului de act permisiv din Registrul de stat al persoanelor juridice şi din Registrul întreprinzătorilor individuali;
    c) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate autorităţii emitente;
    d) constatarea transmiterii actului permisiv sau a copiei de pe el către o altă persoană pentru a desfăşura genul de activitate respectiv;
    e) neînlăturarea în termenul stabilit de lege a circumstanţelor care au dus la suspendarea valabilităţii actului permisiv;
   
[Art.11 al.(1), lit.f) abrogată prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
(11) Retragerea actului permisiv în alte cazuri decît cele prevăzute la alin. (1) din prezentul articol se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător.
    [Art.11 al.(11) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (2) Actul permisiv se retrage şi în alte cazuri prevăzute expres de legea care reglementează genul de activitate respectiv.
    (3) Data şi numărul deciziei de retragere a actului permisiv se înscriu în Registrul actelor permisive cel tîrziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost emisă decizia.
    (4) În cazul retragerii actului permisiv, taxa de eliberare a actului, dacă este prevăzută de lege, nu se restituie.
    (5) În cazul retragerii actului permisiv pentru temeiul prevăzut la alin. (1)  lit. c), se va aplica sancţiunea prevăzută la art. 263 alin. (8) din Codul contravenţional, conform procedurii legale.
    (6) Titularul actului permisiv este obligat ca, în decursul a 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de retragere a actului, să depună la autoritatea emitentă actul permisiv retras. Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează conform art. 541 din Codul contravenţional.
   
(7) Retragerea actului permisiv în cadrul controlului de stat sau ca urmare a acestuia se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
    [Art.11 al.(7) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    (8) În scopul inițierii procedurii de retragere a actului permisiv în alte cazuri decît cele stabilite la alin. (1) din prezentul articol, autoritățile emitente care nu au funcții de organ de control și/sau de agent constatator în procesul contravențional, pentru stabilirea nerespectării de către titularul de act permisiv a cerințelor și condițiilor stabilite de lege, în cazul în care pentru validarea și constatarea neconformităților este necesară o verificare la fața locului, vor solicita și vor utiliza documentele eliberate de către organul de control și/sau agentul constatator cu atribuții în domeniul corespunzător, conform art. 111.
    [Art.11 al.(8) introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
   
Articolul 111. Controlul de stat
    (1) Controlul de stat necesar pentru emiterea actului permisiv și/sau pentru verificarea respectării cerinţelor şi condiţiilor de licenţiere, autorizare sau certificare se planifică, se efectuează şi se înregistrează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    (2) În cazul în care autoritatea emitentă nu are funcții de organ de control de stat, aceasta poate solicita efectuarea controlului de stat de la organul de control învestit cu dreptul de a iniția și de a desfășura controlul de stat pe domeniul supus licențierii, autorizării sau certificării. În acest caz, organul de control este obligat:
    a) să inițieze și să desfășoare controlul pentru emiterea actului permisiv în modul și termenele stabilite la art. 191 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător dacă efectuarea controlului respectiv este prevăzută de legea menționată în cadrul procedurii de emitere a actului permisiv;
    b) să includă controlul respectiv în planul de control pentru perioada următoare, cu luarea în considerare a gradului de risc al agentului economic vizat, dacă este solicitată verificarea respectării cerinţelor şi condiţiilor de licenţiere, autorizare sau certificare;
    c) să inițieze și să desfășoare control inopinat în termene proxime dacă autoritatea emitentă pune la dispoziție informația necesară în baza căreia se poate constata existența încălcărilor, gradul de pericol corespunzător, precum și a cel puțin unuia dintre temeiurile stabilite la art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător;
    d) după efectuarea controlului, să remită autorității emitente un exemplar suplimentar al procesului-verbal de control în care se va indica expres modul și nivelul de respectare a cerințelor și condițiilor pentru obținerea sau deținerea actului permisiv corespunzător.
    [Art.111 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    Articolul 12. Răspunderea autorităţilor emitente
    Persoanele responsabile din cadrul autorităţilor emitente sînt sancţionate contravenţonal şi/sau trase la răspundere penală, conform legii, în limita faptelor, pentru nerespectarea prezentei legi.
    Capitolul II1
LICENȚIEREA ACTIVITĂȚII DE ÎNTREPRINZĂTOR
    Articolul 121. Licența. Genurile de activitate supuse licențierii
    (1) Licența este actul permisiv, eliberat de către autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de întreprinzător, care atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, integral sau parţial, genul de activitate indicat în aceasta, cu respectarea condiţiilor de licenţiere.
    (2) Genurile de activitate supuse licențierii sînt stabilite exhaustiv în anexa nr. 1. Introducerea reglementării prin licenţiere pentru alte genuri de activitate este admisă doar prin modificarea şi completarea Nomenclatorului actelor permisive care fac parte din categoria licențelor, expus în anexa nr. 1.
    (3) Nu se supune reglementării prin licenţiere comercializarea de către organul fiscal a bunurilor sechestrate.
    (4) Licenţele eliberate de către autorităţile de licenţiere, indicate în prezenta lege, sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova dacă legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă nu prevăd limitări teritoriale. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotare în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Licenţele eliberate de către autorităţile de licenţiere din străinătate sînt valabile şi pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    Articolul 122. Criteriile de determinare a genurilor de activitate supuse
                           reglementării prin licenţiere
    Genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere sînt genurile de activitate care corespund cel puțin unuia dintre criteriile indicate la lit. a) şi b), coroborate cu criteriul stabilit la lit. c), şi anume:
    a) implicarea utilizării resurselor limitate ale statului;
    b) serviciul prestat sau bunul produs/comercializat prezintă pericol sporit și supravegherea eficientă a activității în cauză necesită stabilirea condiţiilor şi cerinţelor speciale de activitate, precum şi verificarea respectării acestora pe parcursul activităţii, pentru excluderea prejudicierii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, sănătăţii populației, mediului, precum și integrității, stabilității financiare și securităţii statului;
    c) licenţierea nu dublează alte proceduri de reglementare, nu acoperă riscuri similare cu alte mijloace de intervenție existente sau alte acte permisive și nu are drept scop asigurarea respectării condițiilor și cerințelor atribuite de lege unui alt mecanism de reglementare existent.
    Articolul 123. Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere
                           a activităţii de întreprinzător
    (1) Politica statului în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător este promovată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii.
    (2) În scopul realizării activităţilor atribuite conform prezentei legi în competenţa Ministerului Economiei și Infrastructurii, acesta îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) monitorizează modul de implementare a prezentei legi de către autorităţile de licenţiere şi prezintă semestrial rapoarte în acest sens Parlamentului şi Guvernului;
    b) generalizează experienţa din domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, elaborează şi promovează propuneri privind perfecţionarea legislaţiei în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, în conformitate cu principiile stabilite de Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător;
    c) verifică şi avizează rapoartele privind analiza impactului de reglementare a proiectelor de acte normative care vizează reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu consultarea obligatorie a sectorului privat.
    (3) Autorităţile de licenţiere, stabilite de prezenta lege, participă la promovarea politicii statului şi îndeplinesc atribuţiile respective în domeniul reglementării prin licenţiere a activităţii de întreprinzător în limitele prevăzute de prezenta lege, precum şi de legile care reglementează expres activităţile licenţiate.
    Articolul 124. Autorităţile de licenţiere
    (1) Autorităţile de licenţiere sînt:
    a) Agenția Servicii Publice;
    b) Banca Naţională a Moldovei;
    c) Comisia Naţională a Pieţei Financiare;
    d) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică;
    e) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
    f) Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale;
    g) Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
    (2) Autorităţile de licenţiere reglementează prin licenţiere genurile de activitate conform competenţelor indicate în anexa nr. 1.
    (3) Agenţia Servicii Publice este structura organizațională responsabilă, cu statut de persoană juridică, care dispune de ştampilă cu stema de stat şi cu denumirea sa. Agenţia Servicii Publice îşi desfăşoară activitatea în baza unui act normativ aprobat de Guvern.
    [Art.124 al.(3) în redacția LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    (4) În scopul realizării activităţilor în domeniul licențierii, atribuite conform prezentei legi în competenţa Agenției Servicii Publice, aceasta exercită următoarele atribuţii:
    a) eliberează, prelungeşte, reperfectează, reia valabilitatea licenţelor, eliberează copii şi duplicate de pe acestea, realizează acţiunile prevăzute de lege pentru suspendarea, retragerea, recunoaşterea nevalabilităţii licenţelor;
    b) eliberează, prelungeşte şi reperfectează licenţele prin intermediul serviciului e-licenţiere;
    c) monitorizează respectarea de către titularii de licenţe a condiţiilor de licenţiere prin intermediul organelor de control de stat pe domeniul aferent;
    d) asigură, prin cooptarea organelor de control de stat pe domeniul aferent, verificarea corespunderii solicitantului condiţiilor de licenţiere în baza cererii (declaraţiei) pentru eliberarea licenţei şi a documentelor anexate, dacă legile care reglementează activitatea pentru care se solicită licenţa nu stabilesc expres verificarea încadrării solicitantului în condiţiile de licenţiere la faţa locului;
    e) ţine dosarele de licenţiere, inclusiv cele recepţionate prin intermediul serviciului e-licenţiere, şi registrul de licenţiere;
    f) gestionează şi asigură funcţionalitatea serviciului e-licenţiere;
    g) generalizează experienţa din domeniul de competenţă şi înaintează Ministerului Economiei și Infrastructurii propunerile respective;
    h) prezintă Ministerului Economiei și Infrastructurii dări de seamă anuale privind activitatea sa.
    Articolul 125. Conţinutul licenţei
    (1) Formularul de licenţă este document de strictă evidenţă. Formularul tipizat are serie şi este numerotat continuu. Tipul formularului de licenţă şi al anexei la aceasta se aprobă de către Guvern.
    (2) Licenţa conţine:
    a) denumirea autorităţii de licenţiere;
    b) seria, numărul şi data eliberării/prelungirii licenţei;
    c) denumirea, forma juridică de organizare, adresa juridică a titularului de licenţă sau, pentru persoana fizică titular de licență – numele, prenumele şi adresa;
    d) data adoptării deciziei de înregistrare a întreprinderii sau a organizaţiei, IDNO-ul întreprinderii sau al organizaţiei ori seria şi numărul buletinului de identitate, IDNP-ul persoanei fizice;
    e) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare se eliberează licenţa;
    f) termenul de valabilitate a licenţei;
    g) semnătura conducătorului autorităţii de licenţiere sau a adjunctului acestuia autentificată prin aplicarea ştampilei acestei autorităţi.
    (3) Anexa la licenţă este parte integrantă a acesteia şi conţine toate condiţiile de licenţiere, precum şi lista filialelor şi subdiviziunilor separate ale titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea în baza licenţei obţinute, precum și, după caz, lista lucrărilor/serviciilor prestate (pozițiile 1, 131 și 14), procesele tehnologice sau comerciale (pozițiile 3 și 14), lista produselor (poziția 4), lista specialiştilor angajaţi (pozițiile 6–8, 11, 13, 14), lista utilajului de joc (poziția 12). (Pozițiile sînt prezentate conform anexei nr. 1 compartimentul I).
    [Art.125 al.(3) modificat prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    (4) Procurarea, evidenţa şi păstrarea formularelor de licenţă ţin de competenţa autorităţii de licenţiere.
    Articolul 126. Obţinerea licenţei
    (1) Licența se acordă, se prelungește, se suspendă și se retrage în conformitate cu procedurile și regulile stabilite de prezenta lege pentru actele permisive, cu excepția prevederilor specifice stabilite de prezentul capitol sau de legile care reglementează activitatea licenţiată corespunzătoare.
    (2) Cererea (declarația) pentru obţinerea sau prelungirea licenţei, de modelul stabilit de autoritatea de licențiere, conţine:
    a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO-ul întreprinderii sau al organizaţiei ori numele, prenumele, adresa şi IDNP-ul persoanei fizice ce practică activitatea de întreprinzător;
    b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă intenţionează să obţină licenţă ori să o prelungească;
    c) declarația pe propria răspundere a solicitantului de licenţă privind asumarea respectării condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită licenţă şi privind autenticitatea documentelor prezentate;
    d) lista documentelor care se anexează la cererea (declaraţia) de eliberare/prelungire a licenţei.
    (3) La cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei se anexează documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se depun în original (cu excepţia cazului în care se utilizează serviciul e-licenţiere sau portalul unic al serviciilor publice) sau în copii, inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea ulterioară a originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite pentru verificare prin procedura ghişeului unic. La cererea (declaraţia) pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare sau care conţin date diferite de cele prezentate pentru eliberarea licenţei.
    (4) Pentru obţinerea, prelungirea sau reperfectarea licenţei prin intermediul serviciului e-licenţiere, conducătorul întreprinderii sau al organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică va accesa portalul unic al serviciilor publice.
    (5) Datele din documentele şi informaţiile depuse se verifică de către autoritatea de licențiere fără implicarea solicitantului.
    (6) Autoritatea emitentă înregistrează cererea (declaraţia) pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la aceasta conform borderoului și eliberează imediat și necondiționat certificatul constatator autentificat prin semnătura persoanei responsabile.
    (7) Licența se eliberează/se prelungește în baza deciziei autorității de licențiere. Licenţa se consideră eliberată/prelungită în cazul survenirii aprobării tacite, inclusiv în cazul în care autoritatea de licenţiere constată intervenirea aprobării tacite pentru documentele suplimentare prevăzute de legea care reglementează domeniul licențiat respectiv.
    (8) Procedura aprobării tacite, prevăzută de prezenta lege, se aplică tuturor licenţelor, cu excepţia celor emise de către autorităţile de reglementare în sectorul financiar (bancar şi nebancar), în domeniul activităţilor care vizează regimul armelor de foc, muniţiilor şi explozibililor.
    (9) Informaţia despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei se comunică solicitantului cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data adoptării deciziei.
    Articolul 127. Eliberarea sau prelungirea licenţei
    (1) Licenţa se perfectează și se înmînează titularului în cel mult 3 zile lucrătoare pînă la expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia sau în prima zi lucrătoare după expirarea termenului stabilit pentru eliberarea acesteia, începînd cu ziua primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei. Menţiunea despre data primirii documentului care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenţei se face pe borderoul documentelor primite de la solicitantul de licenţă sau pe versoul deciziei de eliberare/prelungire a licenţei, în cazul utilizării serviciului e-licenţiere.
    (2) Dacă solicitantul, în termen de 30 de zile de la data la care i s-a expediat (înmînat) înştiinţarea despre adoptarea deciziei privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei, nu a prezentat nemotivat documentul care confirmă achitarea taxei pentru eliberarea/prelungirea sau reperfectarea acesteia, autoritatea de licenţiere este în drept să anuleze decizia privind eliberarea/prelungirea sau reperfectarea licenţei sau să adopte decizia privind recunoaşterea licenţei ca fiind nevalabilă.
    (3) În cazul în care titularul de licenţă intenţionează să desfăşoare genul de activitate indicat în licenţă după expirarea termenului ei de valabilitate, el este în drept să solicite, inclusiv prin intermediul serviciului e-licenţiere, prelungirea licenţei pe termenele prevăzute de lege, cu achitarea taxei pentru licenţă, stabilită conform legii, cu cel mult 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei, dar nu mai tîrziu de ultima zi de expirare a termenului de valabilitate a acesteia. În acest caz, pe licenţă se va aplica menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate, cu indicarea termenului nou. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate poate fi aplicată pe acelaşi formular al licenţei sau, după caz, pe un formular nou, pînă la expirarea termenului anterior de valabilitate a licenţei. În cazul dat, termenul nou de valabilitate a licenţei va curge din ultima zi calendaristică în care a expirat termenul anterior de valabilitate a acesteia. Menţiunea privind prelungirea valabilităţii licenţei se autentifică cu ştampila autorităţii de licenţiere şi cu semnătura conducătorului.
    (4) Titularul de licenţă nu este în drept să transmită licenţa sau copia de pe aceasta altei persoane.
    (5) Pentru fiecare filială sau subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea în baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii autorizate de pe aceasta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate a titularului de licenţă de a desfăşura activităţi în baza licenţei obţinute.
    (6) Eliberarea duplicatului licenței se efectuează în conformitate cu prevederile art. 8.
    Articolul 128. Reperfectarea licenţei
    (1) Temei pentru reperfectarea licenței este schimbarea datelor reflectate în licență, fără a căror actualizare însă nu poate fi identificată legătura dintre licență, obiectul acesteia şi titular. La apariţia temeiurilor pentru reperfectarea licenţei, titularul acesteia este obligat, în conformitate cu prevederile prezentei legi, să solicite reperfectarea licenței.
    (2) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau subdiviziune separată care va desfășura activități conform licenței deținute ori în caz de lichidare a filialei sau a subdiviziunii separate a titularului de licenţă care a desfăşurat activităţi conform licenţei obţinute, acesta este obligat să solicite reperfectarea licenței în vederea ajustării corespunzătoare a informației cu privire la adresa filialei sau a subdiviziunii în cauză din anexa licenței.
    (3) Licenţa reperfectată se eliberează pe acelaşi formular sau, după caz, pe un formular nou, ţinîndu-se cont de modificările indicate în cerere. Totodată, se eliberează copiile necesare de pe licenţă. În cazul în care licenţa reperfectată se eliberează pe un formular nou, autoritatea de licenţiere adoptă decizia privind recunoaşterea licenţei precedente ca fiind nevalabilă, introducînd modificările necesare în registrul de licenţiere cel tîrziu în prima zi lucrătoare după data adoptării deciziei.
    (4) Modificarea datelor din documentele anexate la cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei care nu duc la schimbarea datelor reflectate în licență nu este temei pentru reperfectarea licenței. Titularul este obligat să înştiinţeze autoritatea de licenţiere despre toate modificările datelor din documentele anexate la cererea (declaraţia) pentru eliberarea licenţei. Înştiinţarea se prezintă la autoritatea de licenţiere, personal, prin scrisoare recomandată sau prin poştă electronică, în termen de 10 zile de la survenirea modificărilor, împreună cu documentele (sau copiile de pe acestea) care confirmă modificările în cauză.
    Articolul 129. Termenul de valabilitate a licenţei
    Termenul de valabilitate pentru licențele indicate în anexa nr. 1 compartimentul I pozițiile 1, 5–13 este de 5 ani, pentru licențele indicate la pozițiile 2 și 4 este de 1 an, pentru licențele indicate la poziția 3 este de 3 ani. Pentru genurile de activitate indicate la pozițiile 14–31, termenul de valabilitate a licenţei se stabileşte prin legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă.
    Articolul 1210. Taxa pentru licenţă
    (1) Taxa pentru eliberarea licenţei este de 3250 de lei, dacă prezenta lege sau legea care reglementează activitatea licențiată respectivă nu stabilește altfel.
    (2) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii cererii (declaraţiei) pentru eliberarea licenţei, taxa constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea de întreţinere a cazinourilor, pentru activitatea în domeniul producţiei alcoolice, tutunului, produselor petroliere și energetice, precum şi asupra solicitanţilor de reperfectare a licenţei şi/sau de eliberare a copiilor autorizate de pe aceasta.
    (3) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la pozițiile 2, 4, 12, 22 și 24 ale compartimentului I din anexa nr. 1 se achită anual conform anexei nr. 2.
    (4) Taxa pentru eliberarea licenţei pentru genurile de activitate indicate la poziția 3 a compartimentului I din anexa nr. 1 se achită separat pentru fiecare an de valabilitate a licenţei: la eliberarea licenţei şi la expirarea fiecărui an de la data eliberării licenţei, conform taxei anuale stabilite la anexa nr. 2. În acelaşi mod se achită şi taxa pentru copia de pe licenţă, care confirmă dreptul filialei sau al subdiviziunii separate a titularului de licenţă de a desfăşura activitatea în baza licenţei obţinute.
    (5) Taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta, inclusiv în cazul extinderii activităţii licenţiate pe o adresă nouă (filială, subdiviziune), se stabileşte în proporţie de 10 la sută din taxa pentru eliberarea acesteia, dar nu mai mult de 585 de lei, iar taxa pentru eliberarea duplicatului licenţei – de 585 de lei, cu excepția taxei de eliberare a duplicatului licenței pentru activitatea de întreținere a cazinoului.
    (6) Sumele taxelor pentru eliberarea/reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se varsă la bugetul de stat, cu excepția cazurilor în care legea care reglementează genul de activitate licenţiat respectiv nu stabilește altfel.
    [Capitolul II1 introdus prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
Capitolul  III
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 13. Mecanismul de revizuire a actelor normative
    (1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, autorităţile emitente:
    a) vor elabora proiecte de modificare şi de completare a actelor legislative şi normative din domeniul lor de activitate în temeiul prezentei legi;
    b) vor întocmi, de comun acord cu Ministerul Economiei, lista exhaustivă de documente suplimentare necesare solicitanţilor pentru obţinerea de acte permisive şi vor elabora condiţiile de autorizare a activităţii de întreprinzător pentru care se solicită act permisiv, care urmează a fi publicate în mod obligatoriu în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Prevederile actelor legislative şi ale celor normative cu privire la eliberarea actelor permisive, precum şi taxele pentru eliberarea acestora, care nu sînt incluse în Nomenclatorul actelor permisive se consideră caduce.
    (3) Nu se permite eliberarea unor acte permisive care nu sînt incluse în Nomenclatorul anexat la prezenta lege.
    (4) Orice normă stabilită de lege care ţine de înregistrarea, autentificarea, certificarea, omologarea, confirmarea unor relaţii juridice sau unor bunuri devine caducă dacă are drept rezultat emiterea unor acte permisive care devin caduce conform alin. (2).
    Articolul 14. Dispoziţii finale
    Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării, cu excepţia art. 13 alin. (1), care intră în vigoare la data publicării, şi art. 11 alin. (6), care intră în vigoare la 1 februarie 2012.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 160. Chişinău, 22 iulie 2011.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin LP280 din 29.11.18, MO6-12/11.01.19 art.52; în vigoare 01.01.19]
    [Anexa nr.1 modificată prin  LP140 din 27.07.18, MO309-320/17.08.18 art.478; în vigoare 17.08.18]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP86 din 24.05.18, MO235-244/29.06.18 art.370]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP27 din 01.03.18, MO105-107/27.03.18 art.197]
    [Anexa nr.1 modificată prin LP288 din 15.12.17, MO464-470/29.12.17 art.808]
    [Anexa nr.1 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]
    [Nomenclatorul modificat prin LP164 din 20.07.17, MO277-288/04.08.17 art.485]
    [Nomenclatorul modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
    [Nomenclatorul modificat prin LP101 din 09.06.17, MO277-288/04.08.17 art.459]
    [Nomenclatorul modificat prin LP80 din 05.05.17, MO162-170/26.05.17 art.284]
    [Nomenclatorul modificat prin LP192 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.749; în vigoare 28.01.17]
    [Nomenclatorul modificat prin LP181 din 22.07.16, MO265-276/19.08.16 art.577]
    [Nomenclatorul modificat prin LP109 din 27.05.16, MO204-205/12.07.16 art.439]
    [Nomenclatorul modificat prin LP138 din 17.06.16, MO184-192/01.07.16 art.401; în vigoare 01.07.16]
    [Nomenclatorul modificat prin LP101 din 26.05.16, MO169-183/24.06.16 art.355]
    [Nomenclatorul modificat prin LP9 din 26.02.16, MO90-99/08.04.16 art.166; în vigoare 08.04.16]
    [Nomenclatorul modificat prin LP21 din 04.03.16, MO79-89/01.04.16 art.152]
    [Nomenclatorul modificat prin LP223 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.681; în vigoare 31.03.16]
    [Nomenclatorul modificat prin LP153 din 30.07.15, MO223/14.08.15 art.443]

   
[Nomenclatorul modificat prin LP71 din 12.04.15, MO102-104/28.04.15 art.170]
    [Nomenclatorul modificat prin LP14 din 20.02.15, MO67-68/17.03.15 art.71]
    [Nomenclatorul modificat prin LP185 din 28.09.14, MO310-312/10.10.14 art.622]
    [Nomenclatorul modificat prin LP153 din 17.07.14, MO238-246/15.08.14 art.543]
    [Nomenclatorul modificat prin LP129 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.493]
    [
Nomenclatorul modificat prin LP127 din 11.07.14, MO223-230/08.08.14 art.491]
    [Nomenclatorul modificat prin LP109 din 19.06.14, MO209-216/25.07.14 art.449; în vigoare 25.01.15]
    [Nomenclatorul modificat prin LP38 din 27.03.14, MO92-98/18.04.14 art.228]
    [Nomenclatorul modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Nomenclatorul modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Nomenclatorul modificat prin LP235 din 26.10.12, MO248-251/07.12.12 art.812]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]