LPC191/2011
ID intern unic:  340562
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 191
din  30.09.2011
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
Publicat : 21.10.2011 în Monitorul Oficial Nr. 176-181     art Nr : 517
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. I. – Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31 martie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 63–64, art. 151) se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, cifrele „20602,3” şi „5604,9” se substituie, respectiv,  cu cifrele „20974,9” şi „5977,5”.
    2. La anexa nr. 1, compartimentul „Sursele de finanţare” va avea următorul cuprins:  
Sursele de finanţare
Interne
Emisiune a valorilor mobiliare de stat pe piaţa primară

Răscumpărare a valorilor mobiliare de stat emise pentru stabilităţi financiare

Externe
Intrări de împrumuturi externe
Rambursări de împrumuturi externe

Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor domeniului public

Modificare a soldurilor la conturi

 
 
1266892,4
235658,7
 
300000,0
 
-64341,3
828867,4
1643776,0
-814908,6
 
280000,0
-77633,7
   
    Art. II.
– Articolul 24 din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se completează cu alineatul (27) cu următorul cuprins:
    „(27) Se permite deducerea taxei speciale pentru asigurarea stabilităţii financiare, achitată de băncile comerciale la bugetul de stat, conform art. 5 din Legea nr.190 din 30 septembrie 2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare.”

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr. 191. Chişinău, 30 septembrie 2011.